Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2189(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0147/2017

Indgivne tekster :

A8-0147/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0156

Vedtagne tekster
PDF 191kWORD 52k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 (2016/2189(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(4), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0147/2017),

1.  meddeler direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 17.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 17.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 (2016/2189(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(4), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0147/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 17.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 17.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 (2016/2189(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0147/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets regnskab var på 11 266 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 3,55 % i forhold til 2014; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra EU's budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  konstaterer, at agenturet:

   har anvendt et sæt retningslinjer for budgetplanlægning, der er udviklet og godkendt af Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS), med henblik på at forbedre planlægningen og gennemførelsen af sit årlige budget og udviklet indspillede interne uddannelsestiltag om budgetmæssig og økonomisk forvaltning;
   har inkluderet oplysninger om den aktuelle situation med hensyn til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed i sin årsberetning;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95,09 %, hvorved agenturets fastsatte mål blev opfyldt, og hvilket udgør et fald på 0,09 % i forhold til 2014; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 74,88 %, hvilket er stigning på 5,04 % sammenlignet med 2014;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at fremførslerne under afsnit III (aktionsudgifter) ifølge Revisionsrettens beretning var 1 360 000 EUR (59 %) ud af de forpligtede bevillinger sammenlignet med 1 570 000 EUR (62 %) i 2014; bemærker endvidere, at disse fremførsler navnlig hang sammen med den flerårige karakter af gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1227/2011;

4.  bemærker, at fremførslerne under afsnit II (administrationsudgifter) ifølge Revisionsrettens beretning var på 790 000 EUR (35 %) af de forpligtede bevillinger sammenlignet med 980 000 EUR (41 %) i 2014; erkender, at disse fremførsler ifølge agenturet fortrinsvis vedrørte undersøgelser og tjenester, som ikke var leveret i 2015;

5.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten; bemærker, at agenturet havde vanskeligt ved at forene princippet om etårighed med den flerårige karakter af REMIT-gennemførelsesprojektet;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

6.  bemærker, at agenturet ved udgangen af 2015 havde 54 midlertidige ansatte, 20 kontraktansatte, 6 udstationerede nationale eksperter, 9 praktikanter og 6 vikarer; bemærker endvidere, at der ikke var nogen ændringer til stillingsfortegnelsen i 2015;

7.  bemærker, at 67,83 % af agenturets stillinger ifølge en jobundersøgelsesrunde var operationelle, 22,89 % var inden for administrativ støtte og koordinering, og 9,28 % var neutrale;

8.  bemærker, at 75 ansatte i 2015 deltog i en "udedag", som kostede 6 517 EUR (87 EUR pr. person);

Interne kontroller

9.  bemærker, at agenturet har overholdt minimumskravene til alle interne kontrolstandarder (ICS);

10.  noterer sig, at agenturet vurderede effektiviteten af sine interne kontrolstandarder med henblik på at finde områder for yderligere forbedringer i 2015; konstaterer, at agenturet skulle gennemføre passende foranstaltninger i overensstemmelse hermed; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet;

Intern revision

11.  bemærker, at Kommissionens IAS aflagde et indledende besøg i forbindelse med agenturets revision af udbudsprocessen; bemærker, at IAS skulle udføre denne revision i begyndelsen af 2016; noterer sig endvidere, at IAS også skulle foretage en fuldstændig risikovurderings- og en IT-risikovurderingsrevision i begyndelsen af 2016, og at vurderingen skulle munde ud i en ny strategisk revisionsplan for agenturet; ser frem til agenturets rapport om IAS' revisioner i dets årlige aktivitetsrapport fra 2016;

12.  bemærker, at to ud af seks anbefalinger, som IAS fremkom med efter revisionen i 2014, om "udarbejdelse af et sæt retningslinjer og udtalelse om netregler" blev gennemført og afsluttet i 2014 og to i 2015; noterer sig, at agenturet skulle gennemføre de sidste to anbefalinger i 2016; erfarer, at den sidste udestående anbefaling fra IAS' revision i 2013 om "planlægning, budgettering og overvågning" blev afsluttet i 2015;

Resultater

13.  bemærker, at agenturet i slutningen af 2015 iværksatte en undersøgelse, der gjorde det muligt for interessenter at vurdere dets reguleringsopgaver, arbejdsmetoder og effektivitet (f.eks. for så vidt angår rettidig levering af resultater), gennemsigtighed, engagement med interessenter og publikationer; bemærker endvidere, at agenturet i oktober 2015 offentliggjorde en undersøgelse med forslag til en metode til at evaluere virkningen af gasnetregler og retningslinjer med hensyn til gennemførelse og virkninger på markedet; opfordrer agenturet til at holde dechargemyndigheden underrettet om sagen;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  bemærker, at agenturets bestyrelse har vedtaget en politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for dets personale med særlige bestemmelser for forvaltning, samt for dets bestyrelse, repræsentantskabet, dets klagenævn, dets arbejdsgruppes formænd og medformænd og dets taskforce-koordinatorer; bemærker endvidere, at agenturet har offentliggjort erklæringerne om interessekonflikter på sin hjemmeside, men påpeger, at der fortsat mangler CV'er og interesseerklæringer fra visse medlemmer af repræsentantskabet; opfordrer agenturet til at offentliggøre disse dokumenter og give offentligheden det nødvendige overblik over dets øverste ledelse; bemærker, at bestyrelsen i 2016 konstaterede en potentiel interessekonflikt for et af sine medlemmer og fulgte den foreskrevne ad hoc-procedure; anmoder agenturet om at forsyne dechargemyndigheden med yderligere oplysninger om denne sag;

15.  noterer sig med tilfredshed, at agenturet har vedtaget en strategi til bekæmpelse af svig for perioden 2015-2017, efter vejledning fra OLAF, og at der er blevet gennemført oplysningskurser for alle medarbejdere;

16.  noterer sig, at loven om gennemførelse af internationale uddannelsesprogrammer blev vedtaget i værtsmedlemsstaten den 16. juni 2016 og trådte i kraft den 15. juli 2016; bemærker, at værtsmedlemsstaten iværksatte en feasibilityundersøgelse efter vedtagelsen af loven; minder om, at agenturet gentagne gange har tilkendegivet over for værtsmedlemsstaten, at det hastede med at få oprettet en Europaskole i Ljubljana; beklager, at der her mere end fire år efter, at aftalen mellem agenturet og den slovenske regering trådte i kraft, endnu ikke er blevet oprettet nogen Europaskole;

o
o   o

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik