Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2189(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0147/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0147/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0156

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 504kWORD 55k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας(4), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0147/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 17.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 17.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας(4), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0147/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 17.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 17.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0147/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 11 266 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,55 % σε σχέση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2014

1.  διαπιστώνει το γεγονός ότι ο Οργανισμός:

   χρησιμοποίησε δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού, που εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS) με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του, και ανέπτυξε προεγγεγραμμένα μαθήματα εσωτερικής εκπαίδευσης σχετικά με τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση·
   συμπεριέλαβε στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της πρόληψης και της διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων και της διαφάνειας·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 95,09 % και, συνεπώς στην επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου του Οργανισμού, ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,0 9% σε σύγκριση με το 2014· επισημαίνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 74,88 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 5,04 % σε σύγκριση με το 2014·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

3.  σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές από έτος σε έτος για τον Τίτλο ΙII (επιχειρησιακές δαπάνες) ανήλθαν σε 1 360 000 EUR (59 %) των ανειλημμένων πιστώσεών του, έναντι 1 570 000 EUR (62 %) το 2014· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω μεταφορές είχαν να κάνουν κυρίως με τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011·

4.  σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές από έτος σε έτος για τον Τίτλο ΙI (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 790 000 EUR (35 %), έναντι 980 000 EUR (41 %) των ανειλημμένων πιστώσεων το 2014· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι μεταφορές αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο μελέτες και υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν το 2015·

5.  σημειώνει ότι οι μεταφορές ενδέχεται συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει ότι αποδείχθηκε δύσκολη για τον Οργανισμό η ευθυγράμμιση της αρχής της ετήσιας διάρκειας με την πολυετή διάρκεια που προβλέπεται για την εφαρμογή του έργου REMIT·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2015, ο Οργανισμός απασχολούσε 54 έκτακτους υπαλλήλους, 20 συμβασιούχους υπαλλήλους, 6 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, 9 ασκούμενους και 6 άτομα ως προσωπικό προσωρινής απασχόλησης· σημειώνει επίσης ότι το 2015 δεν υπήρξαν αλλαγές στον πίνακα προσωπικού·

7.  σημειώνει, με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης των θέσεων εργασίας του Οργανισμού, ότι το 67,83 % των θέσεων εργασίας του είναι επιχειρησιακού χαρακτήρα, το 22,89 % αφορούν διοικητική υποστήριξη και συντονισμό και το 9,28 % είναι ουδέτερες·

8.  σημειώνει ότι το 2015 συμμετείχαν σε ημερίδα εκτός έδρας 75 μέλη του προσωπικού, με κόστος 6 517 EUR (87 EUR κατ’ άτομο)·

Εσωτερικοί έλεγχοι

9.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός συμμορφώθηκε με τις ελάχιστες απαιτήσεις όλων των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS)·

10.  παρατηρεί ότι το 2015 ο Οργανισμός αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να εντοπίσει τομείς που επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση· σημειώνει ότι ο Οργανισμός επρόκειτο να εφαρμόσει αντίστοιχα τα κατάλληλα μέτρα· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

11.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) πραγματοποίησε προκαταρκτική επίσκεψη με αντικείμενο τον εκ μέρους του Οργανισμού έλεγχο της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων· σημειώνει ότι η IAS επρόκειτο να πραγματοποιήσει τον εν λόγω έλεγχο στις αρχές του 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι η IAS επρόκειτο επίσης να διενεργήσει λογιστικό έλεγχο της πλήρους εκτίμησης κινδύνου και της εκτίμησης κινδύνου ΤΠ στις αρχές του 2016 και ότι η αξιολόγηση προβλεπόταν να καταλήξει σε νέο στρατηγικό σχέδιο λογιστικού ελέγχου για τον Οργανισμό· αναμένει ενημέρωση από τον Οργανισμό σχετικά με τους ελέγχους της IAS στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2016·

12.  σημειώνει ότι, από τις έξι συστάσεις που εξέδωσε η IAS μετά τον έλεγχο του 2014 σχετικά με την «ανάπτυξη πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών και γνωμοδότησης για τους κώδικες δικτύου», δύο εφαρμόστηκαν και ολοκληρώθηκαν το 2014 και δύο το 2015· σημειώνει ότι ο Οργανισμός επρόκειτο να εφαρμόσει αντίστοιχα τις δύο εναπομένουσες συστάσεις το 2016· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η τελευταία εκκρεμής σύσταση, που είχε προκύψει από τον έλεγχο της IAS του 2013, για «τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού» ολοκληρώθηκε το 2015·

Επιδόσεις

13.  σημειώνει ότι στα τέλη του 2015 ο Οργανισμός δρομολόγησε έρευνα που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τις κανονιστικές δραστηριότητές του, τις μεθόδους εργασίας και την αποτελεσματικότητα (π.χ. σε σχέση με την έγκαιρη παροχή των παραδοτέων), τη διαφάνεια, τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις δημοσιεύσεις· επισημαίνει, επιπλέον, ότι, τον Οκτώβριο του 2015, ο Οργανισμός δημοσίευσε μελέτη για μια προτεινόμενη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των κωδίκων και των κατευθυντήριων γραμμών για το δίκτυο φυσικού αερίου όσον αφορά την εφαρμογή και τις επιπτώσεις στην αγορά· καλεί τον Οργανισμό να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το θέμα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  σημειώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, η οποία ισχύει για το προσωπικό του, με ειδικές διατάξεις για τη διοίκηση, καθώς και για το διοικητικό του συμβούλιο, το συμβούλιο ρυθμιστικών αρχών, το τμήμα προσφυγών του, τους προέδρους και συμπροέδρους της ομάδας εργασίας και τους υπευθύνους ομάδας δράσης· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στον ιστότοπό του, αλλά επισημαίνει ότι ορισμένα βιογραφικά σημειώματα και δηλώσεις των μελών του συμβουλίου ρυθμιστικών αρχών εξακολουθούν να απουσιάζουν· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιεύσει αυτά τα έγγραφα και να παράσχει στο κοινό την αναγκαία διαφάνεια όσον αφορά τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του· σημειώνει ότι, το 2016, το διοικητικό συμβούλιο εντόπισε δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων για ένα από τα μέλη του και ακολούθησε την ad hoc διαδικασία που προβλέπεται· ζητεί από τον Οργανισμό να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός ενέκρινε στρατηγική κατά της απάτης για την περίοδο 2015 έως 2017, κατόπιν καθοδήγησης από την OLAF, και ότι όλο το προσωπικό έλαβε εκπαίδευση ευαισθητοποίησης·

16.  σημειώνει ότι στις 16 Ιουνίου 2016 το κράτος υποδοχής εξέδωσε τον νόμο σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών προγραμμάτων εκπαίδευσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουλίου 2016· σημειώνει ότι το κράτος μέλος υποδοχής δρομολόγησε μελέτη σκοπιμότητας μετά την έγκριση του νόμου· υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός έχει επισημάνει επανειλημμένα στο κράτος μέλος υποδοχής ότι επείγει η ίδρυση Ευρωπαϊκού Σχολείου στη Λιουμπλιάνα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τέσσερα και πλέον έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και της κυβέρνησης της Σλοβενίας δεν έχει ακόμα ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Σχολείο·

o
o   o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου