Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2189(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0147/2017

Esitatud tekstid :

A8-0147/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.25
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0156

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 52k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(4), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0147/2017),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 17.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 17.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(4), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0147/2017),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 17.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 17.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0147/2017),

A.  arvestades seda, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 11 266 000 eurot, mis on 2014. aasta eelarvest 3,55 % suurem; arvestades seda, et ameti eelarve koosneb üksnes liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades seda, et kontrollikoda märgib oma aruandes ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades seda, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet

   kasutas oma aastaeelarve koostamise ja täitmise parandamiseks komisjoni siseauditi talituse koostatud ja kinnitatud eelarve planeerimise suuniseid ning töötas välja eelarve haldamise ja finantsjuhtimise asutusesisese eelregistreeritud koolituse kava;
   lisas oma aastaaruandesse teabe läbipaistvuse ning huvide konfliktide vältimise ja haldamise hetkeseisu kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2015. aastal rakendatud eelarve jälgimise meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr 95,09 %, millega täideti ameti kavandatud eesmärk ning mis on 2014. aastaga võrreldes 0,09 % suurem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 74,88 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 5,04 % suurem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on III jaotise (tegevuskulud) kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr 1 360 000 eurot (59 %), võrrelduna 1 570 000 euroga (62 %) 2014. aastal; märgib lisaks, et nimetatud ülekandmised olid valdavalt seotud määruse (EL) nr 1227/2011 rakendamise pikaajalise iseloomuga;

4.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on II jaotise (halduskulud) kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr 790 000 eurot (35 %), võrrelduna 980 000 euroga (41 %) 2014. aastal; võtab teadmiseks, et ameti selgituse kohaselt oli assigneeringute ülekandmine valdavalt seotud 2015. aastal teostamata jäänud uuringute ja teenustega;

5.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud; võtab teadmiseks asjaolu, et ametil oli keerukas ühitada aastasuse põhimõtet REMIT-projekti mitmeaastase kestusega;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib, et 2015. aasta lõpul töötas ametis 54 ajutist teenistujat, 20 lepingulist töötajat, 6 riikide lähetatud eksperti, 9 praktikanti ja 6 ajutist töötajat; märgib lisaks, et 2015. aastal ametikohtade loetelu ei muutunud;

7.  võtab ametikohtade läbivaatamise tulemuste põhjal teadmiseks, et 67,83 % ametikohtadest olid seotud põhitegevusega, 22,89 % haldustoe ja koordineerimisega ning 9,28 % olid neutraalsed ametikohad;

8.  märgib, et 75 töötajat osales 2015. aastal väljasõidupäeval, mille maksumus oli 6517 eurot (87 eurot töötaja kohta);

Sisekontroll

9.  märgib, et amet täitis kõigi sisekontrollistandardite miinimumnõuded;

10.  märgib, et amet hindas 2015. aastal oma sisekontrollistandardite tõhusust, et saada teada, millised valdkonnad vajavad täiustamist; võtab teadmiseks asjaolu, et amet pidi hindamise tulemuste põhjal rakendama vajalikke meetmeid; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni rakendatud meetmetest;

Siseaudit

11.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus korraldas seoses ameti hankemenetluse auditeerimisega ennetava kontrollkäigu; märgib, et siseauditi talitus pidi korraldama nimetatud auditi 2016. aasta alguses; märgib lisaks, et siseauditi talitus pidi 2016. aasta algul läbi viima ka täieliku riskihindamise auditi ja IT valdkonna riskide hindamise auditi ning et nende tulemusena pidi valmima ameti uus strateegiline auditeerimiskava; ootab, et amet annaks siseauditi talituse audititest ülevaate oma 2016. aasta tegevusaruandes;

12.  võtab teadmiseks, et kuuest soovitusest, mille siseauditi talitus andis pärast 2014. aasta auditit, mis käsitles raamsuuniste koostamist ja arvamust võrgueeskirjade kohta, rakendati kaks 2014. ja kaks 2015. aastal; võtab teadmiseks, et amet pidi kaks ülejäänud soovitust täitma 2016. aastal; võtab teadmiseks asjaolu, et siseauditi talituse 2013. aastal toimunud ning planeerimist, eelarvestamist ja järelevalvet käsitlenud auditi viimane täitmata soovitus täideti 2015. aastal;

Tulemused

13.  märgib, et 2015. aasta lõpus korraldas amet sidusrühmade seas küsitluse oma reguleerimistegevuse, töömeetodite, tõhususe (näiteks ülesannete õigeaegne täitmine), läbipaistvuse, sidusrühmadega suhtlemise ja publikatsioonide hindamiseks; märgib lisaks, et 2015. aasta oktoobris avaldas amet uuringu metoodikaettepaneku kohta, mille alusel hinnata gaasivõrgueeskirjade ja suuniste mõju turule ja rakendamisele; palub, et amet hoiaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle teemaga kursis;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  märgib, et ameti haldusnõukogu on vastu võtnud oma töötajate huvide konfliktide vältimise ja haldamise poliitika, mis sisaldab erisätteid ameti juhtkonna, haldusnõukogu, reguleerivate asutuste nõukogu, apellatsiooninõukogu, töörühmade juhtide ja nende asetäitjate ning rakkerühmade koordinaatorite kohta; märgib lisaks, et amet avaldas oma veebisaidil huvide konfliktide deklaratsioonid, kuid juhib tähelepanu sellele, et sealt puuduvad reguleerivate asutuste nõukogu mõningate liikmete elulookirjeldused ja deklaratsioonid; palub ametil need dokumendid avaldada ja võimaldada üldsusel saada vajalik ülevaade ameti kõrgemast juhtkonnast; märgib, et 2016. aastal tuvastas haldusnõukogu ühe oma liikme võimaliku huvide konflikti ja järgis selliseks puhuks kehtestatud menetlust; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle küsimuse kohta täiendavat teavet;

15.  võtab rahuloluga teadmiseks, et amet võttis OLAFi suuniste põhjal vastu pettusevastase strateegia aastateks 2015–2017 ning et kõigi töötajate teadlikkuse tõstmiseks on korraldatud koolitus;

16.  märgib, et 16. juunil 2016 võeti vastuvõtvas liikmesriigis vastu rahvusvaheliste haridusprogrammide rakendamise seadus, mis jõustus 15. juulil 2016; märgib, et seaduse vastuvõtmise järel algatas vastuvõttev liikmesriik teostatavusuuringu; tuletab meelde, et amet on korduvalt juhtinud vastuvõtva liikmesriigi tähelepanu pakilisele vajadusele rajada Ljubljanas Euroopa kool; väljendab kahetsust, et kuigi ameti ja Sloveenia valitsuse vahelise lepingu jõustumisest on möödunud enam kui neli aastat, ei ole Euroopa kooli ikka veel loodud;

o
o   o

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika