Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2189(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0147/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0147/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.25
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0156

Usvojeni tekstovi
PDF 429kWORD 52k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015. (2016/2189(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(4), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0147/2017),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 17.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 17.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015. (2016/2189(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(4), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0147/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 17.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 17.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015. (2016/2189(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0147/2017),

A.  budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”) za financijsku godinu 2015. iznosio 11 266 000 EUR, što je povećanje od 3,55 % u odnosu na 2014. godinu; budući da cijeli proračun Agencije potječe iz proračuna Unije;

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izražava razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  uzima u obzir sljedeće činjenice u vezi s Agencijom:

   koristila se nizom smjernica za planiranje proračuna koje je izradila i poduprla Služba za unutarnju reviziju Komisije (IAS) kako bi se poboljšalo planiranje i izvršenje njezina godišnjeg proračuna te da je osmislila prethodno snimljeno interno osposobljavanje o proračunskom i financijskom upravljanju;
   u svoje je godišnje izvješće uključila informacije o trenutačnom stanju u pogledu sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima te transparentnosti;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95,09 % i da je time ostvaren utvrđeni cilj Agencije, što predstavlja porast od 0,09 % u usporedbi s 2014. godinom; nadalje, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 74,88 %, što je povećanje od 5,04 % u usporedbi s 2014. godinom;

Obveze i prijenosi

3.  prima na znanje da su, prema izvješću Revizorskog suda, prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava za glavu III. (operativni rashodi) iznosili 1 360 000 EUR (59 %), u usporedbi s 1 570 000 EUR (62 %) u 2014.; nadalje prima na znanje da su ti prijenosi uglavnom povezani s dugoročnom prirodom provedbe Uredbe (EU) br. 1227/2011;

4.  prima na znanje da su, prema izvješću Revizorskog suda, prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) iznosili 790 000 EUR (35 %), u usporedbi s 980 000 EUR (41 %) u 2014.; na temelju navoda Agencije potvrđuje da su ti prijenosi uglavnom povezani sa studijama i uslugama koje nisu izrađene odnosno pružene tijekom 2015.;

5.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu; prima na znanje činjenicu da je za Agenciju bilo teško uskladiti načelo jedne godine s višegodišnjom prirodom projekta REMIT;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  napominje da je Agencija krajem 2015. zapošljavala 54 privremena djelatnika, 20 ugovornih djelatnika, 6 upućenih nacionalnih stručnjaka, 9 stažista i 6 ustupljenih djelatnika; nadalje napominje da nije bilo izmjena plana radnih mjesta u 2015.;

7.  napominje da je, prema kadrovskoj analizi 67,83 % radnih mjesta Agencije povezano s operativnim aktivnostima, 22,89 % je u području administrativne podrške i koordinacije, a 9,28 % je neutralno;

8.  prima na znanje da je 75 članova osoblja u 2015. sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada čiji je trošak bio 6 517 EUR (87 EUR po osobi);

Unutarnje kontrole

9.  napominje da se Agencija pridržavala minimalnih zahtjeva svih standarda unutarnje kontrole;

10.  napominje da je Agencija ocijenila učinkovitost svojih standarda unutarnje kontrole kako bi se utvrdila područja u kojima tijekom 2015. treba postići daljnja poboljšanja; potvrđuje činjenicu da je Agencija u skladu s time trebala provesti odgovarajuće mjere; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedenim mjerama;

Unutarnja revizija

11.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju obavila preliminarni posjet Agenciji u pogledu revizije njezina postupka nabave; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju tu reviziju trebala provesti početkom 2016.; nadalje napominje da bi Služba Komisije za unutarnju reviziju početkom 2016. trebala provesti i cjelovitu procjenu rizika i reviziju procjene rizika u području IT-a te da bi te procjene trebale dovesti do novog strateškog plana revizija Agencije; sa zanimanjem iščekuje informacije o revizijama Službe Komisije za unutarnju reviziju koje će Agencija navesti u svom godišnjem izvješću o aktivnostima za 2016.;

12.  napominje da su od šest preporuka koje je Služba Komisije za unutarnju reviziju objavila nakon revizije 2014. u vezi s temom „Razvoj okvirnih smjernica i mišljenje o mrežnim kodeksima” dvije provedene i zaključene 2014., a dvije 2015.; potvrđuje činjenicu da je Agencija trebala provesti dvije preostale preporuke tijekom 2016.; prima na znanje činjenicu da je zadnja otvorena preporuka iz revizije Službe Komisije za unutarnju reviziju 2013. o temi „planiranje, izrada proračuna i nadzor” zaključena 2015.;

Uspješnost

13.  napominje da je Agencija krajem 2015. pokrenula istraživanje u kojem se dionicima omogućuje ocjenjivanje njezinih regulatornih aktivnosti, radnih metoda i učinkovitosti (na primjer u vezi s pravovremenim pružanjem rezultata), kao i njezine transparentnosti, uključivanja dionika i njezinih publikacija; nadalje napominje da je Agencija u listopadu 2015. objavila studiju u vezi s metodološkim prijedlogom evaluacije učinka kodeksa plinske mreže i smjernica u pogledu provedbenih i tržišnih učinaka; traži od Agencije da o tome obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

14.  prima na znanje da je upravni odbor Agencije usvojio mjere za sprečavanje i nadvladavanje sukoba interesa koje su primjenjive na njezino osoblje s posebnim odredbama za upravu, kao i na njezin upravni odbor, odbor regulatora, žalbeni odbor, na predsjedatelje i supredsjedatelje radnih skupina te voditelje posebnih radnih skupina; nadalje prima na znanje da je Agencija na svojoj internetskoj stranici objavila izjave o sukobima interesa, ali ističe da još uvijek nedostaju neki životopisi i neke izjave članova odbora regulatora; poziva Agenciju da objavi te dokumente i javnosti da potreban uvid u njegovo više rukovodstvo; napominje da je upravni odbor 2016. otkrio potencijalni sukob interesa jednog od svojih članova te je postupio prema ad hoc postupku koji je za to predviđen; traži od Agencije da u vezi s time pruži dodatne informacije tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

15.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija donijela strategiju za borbu protiv prijevara za razdoblje od 2015. do 2017., pri čemu se oslanjala na smjernice OLAF-a, te da je svim zaposlenicima omogućeno osposobljavanje u vezi s podizanjem razine osviještenosti;

16.  napominje da je država članica domaćin 16. lipnja 2016. donijela Akt o provedbi međunarodnih obrazovnih programa koji je stupio na snagu 15. srpnja 2016.; napominje da je država članica domaćin nakon donošenja akta inicirala studiju izvedivosti; podsjeća na to da je Agencija u više navrata dala do znanja državi članici domaćinu da je hitno potrebno uspostaviti Europsku školu u Ljubljani; žali zbog činjenice što više od četiri godine nakon stupanja na snagu sporazuma između Agencije i slovenske vlade nije otvorena europska škola;

o
o   o

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0155.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti