Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2189(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0147/2017

Ingediende teksten :

A8-0147/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0156

Aangenomen teksten
PDF 189kWORD 46k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel
Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2189(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators(4), en met name artikel 24,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0147/2017),

1.  verleent de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

(1) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 17.
(2) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 17.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.
(5) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2189(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators(4), en met name artikel 24,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0147/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

(1) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 17.
(2) PB C 449 van 1.12.2016, blz. 17.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.
(5) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2189(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0147/2017),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (het "Agentschap") voor het begrotingsjaar 2015 volgens zijn financiële staten 11 266 000 EUR bedroeg, wat een stijging van 3,55 % ten opzichte van 2014 betekent; overwegende dat de begroting van het Agentschap geheel wordt gefinancierd uit de begroting van de Unie;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 ("het verslag van de Rekenkamer") heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

C.  overwegende dat de kwijtingsautoriteit, in het kader van de kwijtingsprocedure, sterk de nadruk legt op het bijzonder belang van het verder versterken van de democratische legitimiteit van de instellingen van de Unie door de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten, het concept van resultaatgericht begroten ten uitvoer te leggen, en een goed personeelsbeheer te verzekeren;

Follow-up van de kwijting voor 2014

1.  merkt op dat het Agentschap:

   zich met het oog op een betere planning en uitvoering van zijn jaarlijkse begroting heeft gehouden aan de richtsnoeren voor de begrotingsplanning die door de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie zijn ontwikkeld en goedgekeurd, en voor de interne opleiding op het gebied van budgettair en financieel beheer een video heeft opgenomen;
   informatie over de stand van zaken rond de preventie van en de omgang met belangenconflicten alsmede transparantie in zijn jaarverslag heeft opgenomen;

Financieel en begrotingsbeheer

2.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2015 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 95,09 %, waarmee het streefcijfer van het Agentschap is gehaald en een stijging van 0,09 % ten opzichte van 2014 is gerealiseerd; merkt verder op dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 74,88 % bedroeg, wat overeenkomt met een stijging van 5,04 % ten opzichte van 2014;

Vastleggingen en overdrachten

3.  merkt op dat volgens het verslag van de Rekenkamer de overdrachten voor titel III (beleidsuitgaven) 1 360 000 EUR bedroegen (59 %) van de vastgelegde kredieten, tegenover 1 570 000 EUR (62 %) in 2014; stelt voorts vast dat deze overdrachten voornamelijk te maken hadden met het langdurige karakter van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 1227/2011;

4.  merkt op dat volgens het verslag van de Rekenkamer de overdrachten voor titel II (huishoudelijke uitgaven) 790 000 EUR bedroegen (35 %) van de vastgelegde kredieten, tegenover 980 000 EUR (41 %) in 2014; stelt vast dat volgens het Agentschap die overdrachten voornamelijk verband hielden met studies en diensten die in 2015 niet zijn verricht;

5.  merkt op dat overdrachten vaak gedeeltelijk of geheel gerechtvaardigd kunnen zijn als gevolg van het meerjarige karakter van de operationele programma's van de agentschappen en niet noodzakelijkerwijs op zwakke punten wijzen in de begrotingsplanning en implementatie en niet altijd haaks staan op het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, met name wanneer ze vooraf door het Agentschap worden gepland en aan de Rekenkamer worden meegedeeld; merkt op dat het Agentschap het moeilijk vond om het beginsel van de jaarperiodiciteit te verenigen met het meerjarige karakter van het Remit-uitvoeringsproject;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

6.  neemt er kennis van dat het Agentschap eind 2015 54 tijdelijke functionarissen, 20 arbeidscontractanten, 6 gedetacheerde nationale deskundigen, 9 stagiairs en 6 uitzendkrachten in dienst had; stelt verder vast dat het organigram in 2015 geen veranderingen heeft ondergaan;

7.  maakt uit een functieonderzoek op dat het bij 67,83 % van de banen bij het Agentschap om beleidsfuncties ging en bij 22,89 % om administratieve ondersteuning en coördinatie en dat 9,28 % een neutraal karakter had;

8.  stelt vast dat 75 personeelsleden in 2015 aan een buitendag hebben deelgenomen, waarvan de kosten 6 517 EUR bedroegen (87 EUR per persoon);

Interne controles

9.  stelt vast dat het Agentschap aan de minimumvereisten voldeed die in de normen voor de interne controle (ICN's) worden gesteld;

10.  stelt vast dat het Agentschap de efficiëntie van zijn ICN's heeft geëvalueerd om na te gaan op welke gebieden in 2015 verdere verbeteringen konden worden bereikt; neemt er kennis van dat het Agentschap op grond daarvan passende maatregelen wilde nemen; verzoekt het Agentschap om de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de getroffen maatregelen;

Interne audit

11.  merkt op dat de IAS van de Commissie een voorbereidend bezoek aan het Agentschap heeft gebracht met het oog op de audit van de aanbestedingsprocedure; merkt op dat de IAS die audit begin 2016 zou uitvoeren; merkt verder op dat de IAS begin 2016 ook een volledige risicobeoordeling en een IT-risico-evaluatie zou uitvoeren en dat de risicobeoordeling zou uitmonden in een nieuw strategisch auditplan voor het Agentschap; ziet uit naar de rapportage van het Agentschap over de IAS-audits in zijn jaarlijks activiteitenverslag 2016;

12.  stelt vast dat van de zes aanbevelingen die de IAS na de audit in 2014 heeft gedaan over de "ontwikkeling van kaderrichtsnoeren en advies inzake de netwerkcodes", er twee in 2014 zijn uitgevoerd en afgesloten en twee in 2015; stelt vast dat het Agentschap de twee resterende aanbevelingen in 2016 zou uitvoeren; neemt er kennis van dat de laatste openstaande aanbeveling die de IAS in 2013 had gedaan in het kader van de audit inzake "planning, budgettering en monitoring", in 2015 is afgesloten;

Prestaties

13.  merkt op dat het Agentschap eind 2015 een enquête heeft gehouden waarin de belanghebbenden hun oordeel konden uitspreken over zijn regelgevingsactiviteiten, werkmethoden en efficiëntie (bijv. tijdige verstrekking van resultaten), transparantie, contacten met belanghebbenden en publicaties; merkt voorts op dat het Agentschap in oktober 2015 een studie heeft gepubliceerd met betrekking tot een voorstel voor een methodologie voor de evaluatie van het markteffect van de toepassing van de gasnetcodes en -richtsnoeren; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit hierover op de hoogte te houden;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

14.  stelt vast dat de raad van bestuur van het Agentschap beleid inzake de preventie van en omgang met belangenconflicten heeft goedgekeurd dat geldt voor het personeel, met specifieke bepalingen voor het management, alsmede voor de raad van bestuur, de raad van regulators, de raad van beroep, de voorzitters en covoorzitters van de werkgroepen en de samenstellers van taskforces; stelt voorts vast dat het Agentschap de verklaringen over belangenconflicten op zijn website heeft gepubliceerd, maar wijst erop dat de cv's en verklaringen van sommige leden van de raad van regulators nog steeds ontbreken; roept het Agentschap op die documenten te publiceren zodat het publiek toegang heeft tot de nodig informatie over zijn directie; merkt op dat de raad van bestuur in 2016 een mogelijk belangenconflict van een van zijn leden heeft vastgesteld en de daarvoor bestaande procedure ad hoc heeft gevolgd; verzoekt het Agentschap nadere informatie ter zake aan de kwijtingsautoriteit te verstrekken;

15.  stelt met bevrediging vast dat het Agentschap, na bij OLAF advies te hebben ingewonnen, voor de periode 2015-2017 een strategie voor de bestrijding van fraude heeft goedgekeurd en dat voor alle personeelsleden bewustmakingscursussen zijn georganiseerd;

16.  merkt op dat de wet inzake de uitvoering van internationale onderwijsprogramma's op 16 juni 2016 in de gastlidstaat is goedgekeurd en op 15 juli 2016 van kracht is geworden; merkt op dat de gastlidstaat na de goedkeuring van de wet een haalbaarheidsstudie heeft laten uitvoeren; herinnert eraan dat het Agentschap de gastlidstaat herhaaldelijk te kennen heeft gegeven dat de vestiging van een Europese School in Ljubljana dringend noodzakelijk is; betreurt het feit dat er, meer dan vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen het Agentschap en de Sloveense regering, nog geen Europese School staat;

o
o   o

17.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 27 april 2017(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2017)0155.

Juridische mededeling - Privacybeleid