Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2189(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0147/2017

Teksty złożone :

A8-0147/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0156

Teksty przyjęte
PDF 510kWORD 53k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 (2016/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0075/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0147/2017),

1.  udziela dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 17.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 17.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 (2016/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0075/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0147/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 17.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 17.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 (2016/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0147/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 zamknął się kwotą 11 266 000 EUR, co stanowi wzrost o 3,55 % w porównaniu z 2014 r.; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii,

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2015 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  stwierdza, że Agencja:

   skorzystała z szeregu wytycznych dotyczących planowania budżetu, opracowanych i zatwierdzonych przez Służbę Audytu Wewnętrznego (Komisja), w celu usprawnienia planowania i wykonania swojego budżetu rocznego, a także opracowała uprzednio zarejestrowane wewnętrzne szkolenie w zakresie zarządzania budżetem i finansami;
   w swoim sprawozdaniu rocznym uwzględniła aktualne informacje na temat zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz przejrzystości;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 95,09 %, co oznacza osiągnięcie planowanego celu Agencji i stanowi wzrost o 0,09 % w porównaniu z 2014 r.; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 74,88 %, co stanowi wzrost o 5,04 % w stosunku do 2014 r.;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału przeniesienia w tytule III (wydatki operacyjne) wyniosły 1 360 000 EUR (59 %) w środkach, na które zaciągnięto zobowiązania, w porównaniu z 1 570 000 EUR (62 %) w roku 2014; zauważa ponadto, że przeniesienia te były związane przede wszystkim z długoterminowym charakterem procesu wdrażania rozporządzenia (UE) nr 1227/2011;

4.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału przeniesienia w tytule II (wydatki administracyjne) wyniosły 790 000 EUR (35 %) w środkach, na które zaciągnięto zobowiązania, w porównaniu z 980 000 EUR (41 %) w roku 2014; uznaje, że według Agencji przeniesienia te wiązały się przede wszystkim z badaniami i usługami, których nie zrealizowano w 2015 r.;

5.  odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji i niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane przez daną agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi; zauważa, że Agencja miała trudności z pogodzeniem zasady jednoroczności z wieloletnim charakterem projektu wdrażania rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT);

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

6.  zauważa, że pod koniec 2015 r. Agencja zatrudniała 54 pracowników na czas określony, 20 pracowników kontraktowych, sześciu oddelegowanych ekspertów krajowych, dziewięciu stażystów i sześciu pracowników tymczasowych; zauważa ponadto, że w 2015 r. nie dokonano zmian w planie zatrudnienia;

7.  zauważa, że zgodnie z analizą zatrudnienia 67,83 % stanowisk w Agencji miało charakter operacyjny, 22,89 % przypadało na wsparcie administracyjne i koordynację, a 9,28 % miało charakter neutralny;

8.  zauważa, że w 2015 r. 75 pracowników uczestniczyło w posiedzeniu wyjazdowym, którego koszt wyniósł 6517 EUR (87 EUR na osobę);

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

9.  zauważa, że Agencja spełniła minimalne wymogi wszystkich standardów kontroli wewnętrznej;

10.  zwraca uwagę, że Agencja dokonała oceny skuteczności własnych standardów kontroli wewnętrznej w celu określenia dziedzin wymagających dalszego usprawnienia w 2015 r.; dostrzega, że w związku z tym Agencja miała wdrożyć stosowne środki; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożonych środkach;

Audyt wewnętrzny

11.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji odbyła wstępną wizytę w związku z audytem Agencji w zakresie procedury udzielania zamówień; zwraca uwagę, że Służba Audytu Wewnętrznego miała przeprowadzić tę kontrolę na początku 2016 r.; zauważa ponadto, że na początku 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego miała również przeprowadzić pełną ocenę ryzyka i kontrolę oceny ryzyka związanego z technologią informacyjną oraz że wynikiem tej oceny miał być nowy strategiczny plan audytu dla Agencji; chętnie zapozna się ze sprawozdaniem Agencji na temat kontroli przeprowadzonych przez Służbę Audytu Wewnętrznego, które będzie stanowić część rocznego sprawozdania z działalności za rok 2016;

12.  zauważa, że spośród sześciu zaleceń poczynionych przez Służbę Audytu Wewnętrznego w wyniku audytu w 2014 r. dotyczącego „opracowania wytycznych ramowych i opinii w sprawie kodeksów sieci” dwa wdrożono i zamknięto w 2014 r., a dwa w roku 2015; zauważa, że dwa pozostałe zalecenia Agencja miała wdrożyć w 2016 r.; zauważa, że ostatnie niewdrożone zalecenie będące wynikiem badania Służby Audytu Wewnętrznego w 2013 r., poświęconego planowaniu, wprowadzaniu środków do budżetu i monitorowaniu, wdrożono w 2015 r.;

Wyniki

13.  zauważa, że pod koniec 2015 r. Agencja rozpoczęła sondaż umożliwiający zainteresowanym podmiotom ocenę własnej działalności regulacyjnej, metod pracy, skuteczności (np. w odniesieniu do terminowego wypełniania zobowiązań), przejrzystości, komunikacji z zainteresowanymi stronami i publikacji; zauważa ponadto, że w październiku 2015 r. Agencja opublikowała badanie dotyczące propozycji w zakresie metodologii oceny wpływu kodeksów sieci gazowej oraz wytycznych w zakresie wdrażania i skutków rynkowych; zwraca się do Agencji o informowanie o tej sprawie organu udzielającego absolutorium;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  zwraca uwagę, że rada administracyjna Agencji przyjęła strategię w zakresie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, która ma zastosowanie do pracowników objętych szczegółowymi przepisami dotyczącymi zarządzania, a także do rady administracyjnej, rady organów regulacyjnych, rady odwoławczej, przewodniczących i współprzewodniczących grup roboczych oraz koordynatorów grup zadaniowych; zauważa ponadto, że Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenia o braku konfliktu interesów, ale zwraca uwagę, że wciąż brakuje życiorysów i oświadczeń niektórych członków rady organów regulacyjnych; wzywa Agencję do publikacji tych dokumentów oraz do umożliwienia opinii publicznej sprawowania niezbędnej kontroli nad kadrą kierowniczą wyższego szczebla; zauważa, że w 2016 r. rada administracyjna dopatrzyła się potencjalnego konfliktu interesów w przypadku jednego ze swoich członków i zastosowała procedurę ad hoc przewidzianą w takiej sytuacji; zwraca się do Agencji o przekazanie organowi udzielającemu absolutorium dalszych informacji na ten temat;

15.  z satysfakcją stwierdza, że zgodnie ze wskazówką Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Agencja przyjęła strategię przeciwdziałania nadużyciom na lata 2015–2017 oraz że wszyscy pracownicy odbyli szkolenia uświadamiające;

16.  odnotowuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. w przyjmującym państwie członkowskim przyjęto akt dotyczący wdrażania międzynarodowych programów edukacyjnych, który wszedł w życie w dniu 15 lipca 2016 r.; zauważa, że po przyjęciu aktu przyjmujące państwo członkowskie rozpoczęło realizację studium wykonalności; przypomina, że Agencja wielokrotnie sygnalizowała przyjmującemu państwu członkowskiemu konieczność otworzenia w Lublanie szkoły europejskiej; ubolewa, że mimo upływu ponad czterech lat od wejścia w życie umowy między Agencją i rządem Słowenii szkoła europejska nie została utworzona;

o
o   o

17.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności