Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2189(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0147/2017

Texte depuse :

A8-0147/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.25
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0156

Texte adoptate
PDF 361kWORD 52k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(4), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0147/2017),

1.  acordă directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 17.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 17.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 211, 14.8.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(4), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0147/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 17.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 17.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 211, 14.8.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0147/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 11 266 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 3,55 % comparativ cu 2014; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și de bună gestiune a resurselor umane,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  ia act de faptul că Agenția:

   a utilizat un ansamblu de orientări de planificare bugetară dezvoltate și aprobate de Serviciul de audit intern (IAS) al Comisiei pentru a îmbunătăți planificarea și execuția bugetului său anual și a dezvoltat o formare internă preînregistrată în domeniul gestiunii bugetare și financiare;
   a inclus informații despre situația actuală în ceea ce privește prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența în raportul său anual;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 95,09 %, fiind astfel realizat obiectivul preconizat de Agenție; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 0,09 % față de 2014; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 74,88 %, ceea ce reprezintă o creștere de 5,04 % în comparație cu 2014;

Credite de angajament și reportări

3.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la titlul III (cheltuieli operaționale), a fost reportată suma de 1 360 000 EUR (59 %) din creditele angajate, în comparație cu 1 570 000 EUR (62 %) în 2014; constată, de asemenea, că aceste reportări au fost legate în principal de durata îndelungată de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011;

4.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la titlul II (cheltuieli administrative), a fost reportată suma de 790 000 EUR (35 %) din creditele angajate, în comparație cu 980 000 EUR (41 %) în 2014; ia act, din informațiile furnizate de Agenție, de faptul că aceste reportări au fost legate în principal de studii și servicii care nu au fost furnizate în 2015;

5.  remarcă faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții; ia act de faptul că Agenția a întâmpinat dificultăți în a reconcilia principiul anualității cu caracterul multianual al proiectului de implementare REMIT;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2015, în Agenție lucrau 54 de agenți temporari, 20 de agenți contractuali, 6 experți naționali detașați, 9 stagiari și 6 lucrători temporari; ia act, de asemenea, de faptul că în anul 2015 nu au avut loc modificări ale schemei de personal;

7.  constată, în urma unui exercițiu de evaluare a posturilor, că 67,83 % dintre posturile Agenției erau operaționale, 22,89 % erau în domeniul asistenței administrative și a coordonării, iar 9,28 % au fost neutre;

8.  ia act de faptul că 75 de membri ai personalului au participat la zile de activitate externă în 2015, costurile totale fiind de 6 517 EUR (87 EUR pe persoană);

Controalele interne

9.  ia act de faptul că Agenția a îndeplinit cerințele minime ale tuturor standardelor de control intern;

10.  ia act de faptul că Agenția a evaluat eficiența standardelor sale de control intern în scopul identificării domeniilor care mai pot fi îmbunătățite în 2015; ia act de faptul că Agenția intenționa să pună în aplicare măsuri corespunzătoare aferente; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile puse în aplicare;

Auditul intern

11.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat o vizită preliminară în legătură cu auditul procesului de achiziții al Agenției; ia act de faptul că IAS trebuia să efectueze acest audit la începutul lui 2016; ia act, de asemenea, de faptul că IAS urma să efectueze și un audit privind evaluarea completă a riscurilor și evaluarea riscurilor informatice la începutul lui 2016, care ar fi urmat să stea la baza unui nou plan de audit strategic pentru Agenție; așteaptă cu interes rapoartele Agenției privind auditurile IAS incluse în raportul său anual de activitate pe 2016;

12.  constată că din cele șase recomandări emise de IAS în urma auditului din 2014 privind „Elaborarea de orientări-cadru și aviz cu privire la codurile de rețea”, două au fost puse în aplicare și închise în 2014, iar două în 2015; observă că Agenția intenționa să pună în aplicare celelalte două recomandări în 2016; ia act de faptul că ultima recomandare deschisă formulată în urma auditului IAS din 2013 privind „planificarea, întocmirea bugetului și monitorizarea” a fost închisă în 2015;

Performanță

13.  ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2015, Agenția a lansat un sondaj care le-a permis părților interesate să evalueze activitățile sale de reglementare, metodele de lucru și eficiența (de exemplu în ceea ce privește furnizarea în timp util a prestațiilor), transparența, colaborarea cu părțile interesate și publicațiile; ia act, de asemenea, de faptul că în octombrie 2015, Agenția a emis un studiu în care a propus o metodă de evaluare a impactului codurilor de rețea de gaze și al orientărilor din punctul de vedere al punerii în aplicare și al efectelor asupra pieței; solicită Agenției să țină la curent autoritatea de descărcare de gestiune în această privință;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat politica de prevenire și gestionare a conflictelor de interese, aplicabilă personalului său cu dispoziții specifice pentru conducere, dar și pentru Consiliul de administrație, Consiliul autorităților de reglementare, camera de recurs, președinții și copreședinții grupurilor de lucru și pentru coordonatorii grupurilor operative; ia act, de asemenea, de faptul că Agenția a publicat declarațiile de conflicte de interese pe pagina sa de internet, însă subliniază că încă mai lipsesc unele CV-uri și declarații ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare; invită Agenția să publice aceste documente și să permită publicului privirea de ansamblu necesară privind personalul de conducere de nivel superior al acesteia; ia act de faptul că, în 2016, Consiliul de administrație a depistat un potențial conflict de interese în cazul unui membru al său și a urmat procedura ad hoc prevăzută în acest scop; solicită Agenției să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune informații suplimentare în legătură cu acest aspect;

15.  constată cu satisfacție că Agenția a adoptat o strategie antifraudă pentru perioada 2015-2017, sub îndrumarea OLAF, și că întreg personalul a beneficiat de formare în scopul creșterii gradului de informare;

16.  ia la cunoștință că Actul de punere în aplicare a programelor educaționale internaționale a fost adoptat în statul membru gazdă la 16 iunie 2016 și a intrat în vigoare la 15 iulie 2016; ia la cunoștință faptul că statul membru gazdă a demarat un studiu de fezabilitate în urma adoptării acestui act; reamintește că Agenția a semnalat în repetate rânduri statului membru gazdă cât de urgentă este înființarea unei Școli Europene în Ljubljana; regretă faptul că, la mai mult de patru ani de la intrarea în vigoare a acordului dintre Agenție și guvernul sloven, încă nu a fost înființată o școală europeană;

o
o   o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate