Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2189(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0147/2017

Predkladané texty :

A8-0147/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0156

Prijaté texty
PDF 371kWORD 51k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 (2016/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0147/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 17.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 (2016/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0147/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 17.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 2016/2189(DEC)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok a prílohu IV 94 rokovacieho poriadku ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0147/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 11 266 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3,55 % v porovnaní s rokom 2014; keďže celý rozpočet agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  uznáva skutočnosť, že agentúra:

   použila súbor usmernení pre plánovanie rozpočtu, ktoré vypracoval a schválil Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) s cieľom zlepšiť plánovanie a vykonávanie svojho ročného rozpočtu, a vypracovala nahrávku interného školenia o rozpočtovom a finančnom hospodárení;
   zahrnula do svojej výročnej správy informácie o súčasnom stave týkajúce sa prevencie a riešenia konfliktov záujmov a transparentnosti;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že výsledkom úsilia o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2015 bola miera plnenia rozpočtu na úrovni 95,09 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ agentúry a v porovnaní s rokom2014 to predstavuje zvýšenie o 0,09 %; ďalej konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 74,88 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 5,04 %;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) predstavovali 1 360 000 EUR (59 %) viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 1 570 000 EUR (62 %) v roku 2014; ďalej konštatuje, že uvedené prenosy súviseli najmä s dlhodobým vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011;

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenosy v hlave II (administratívne výdavky) predstavovali 790 000 EUR (35 %) viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 980 000 EUR (41 %) v roku 2014; berie na vedomie informáciu agentúry, že uvedené prenosy súviseli najmä so štúdiami a službami, ktoré neboli dodané v roku 2015;

5.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov; berie na vedomie, že pre agentúru bolo náročné zosúladiť zásadu ročnej platnosti so skutočnosťou, že projekt REMIT sa vykonáva počas viacerých rokov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje, že ku koncu roka 2015 agentúra zamestnávala 54 dočasných zamestnancov, 20 zmluvných zamestnancov, 6 vyslaných národných expertov, 9 stážistov a 6 dočasných agentúrnych zamestnancov; ďalej konštatuje, že v roku 2015 neboli vykonané žiadne zmeny plánu pracovných miest;

7.  konštatuje na základe výsledkov preverovania pracovných miest, že 67,83 % pracovných miest agentúry bolo v operačnej oblasti, 22,89 % bolo v oblasti administratívnej podpory a koordinácie a 9,28 % bolo pridelených na činnosti, ktoré sa považujú za neutrálne;

8.  konštatuje, že v roku 2015 sa 75 zamestnancov zúčastnilo na výjazdovom zasadnutí, ktorého náklady dosiahli 6 517 EUR (87 EUR na osobu);

Vnútorné kontroly

9.  konštatuje, že agentúra splnila minimálne požiadavky všetkých noriem vnútornej kontroly (ICS);

10.  konštatuje, že agentúra posúdila efektívnosť svojich noriem vnútornej kontroly s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých možno v roku 2015 vykonať ďalšie zlepšenia; uznáva, že agentúra mala v súlade s tým vykonať náležité opatrenia; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaných opatreniach;

Vnútorný audit

11.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie uskutočnil predbežnú návštevu týkajúcu sa auditu verejného obstarávania agentúry; konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit mal audit vykonať na začiatku roka 2016; ďalej konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit mal začiatkom roka 2016 vykonať aj audit plného posúdenia rizika a audit posúdenia rizika v oblasti IT a že výsledkom týchto posúdení mal byť nový strategický plán auditov agentúry; s potešením očakáva informácie agentúry o auditoch Útvaru pre vnútorný audit vo výročnej správe agentúry o činnosti za rok 2016;

12.  konštatuje, že zo šiestich odporúčaní, ktoré Útvar pre vnútorný audit vydal v nadväznosti na audit z roku 2014 týkajúci sa tvorby rámcových usmernení a stanovísk k sieťovým predpisom, dve boli vykonané a uzavreté v roku 2014 a dve v roku 2015; konštatuje, že agentúra mala zostávajúce dve odporúčania vykonať v roku 2016; uznáva, že posledné nevykonané odporúčanie pochádzajúce z auditu Útvaru pre vnútorný audit z roku 2013, ktorý sa týkal plánovania, rozpočtovania a monitorovania, bolo uzavreté v roku 2015;

Výkonnosť

13.  konštatuje, že agentúra začala na konci roku 2015 prieskum umožňujúci zainteresovaným stranám posúdiť jej regulačné činnosti, pracovné metódy a efektivitu (napríklad pokiaľ ide o včasné poskytovanie výstupov), transparentnosť, spoluprácu so zainteresovanými stranami a publikácie; ďalej konštatuje, že agentúra uverejnila v októbri 2015 štúdiu týkajúcu sa návrhu metodiky na posúdenie vplyvu sieťových predpisov a usmernení v oblasti plynu z hľadiska vykonávania a účinkov na trh; vyzýva agentúru, aby o tejto otázke informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  konštatuje, že správna rada agentúry prijala politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov pre svojich zamestnancov s osobitnými ustanoveniami pre manažment, ako aj správnu radu, radu regulačných orgánov, odvolaciu radu, predsedov a spolupredsedov pracovných skupín a zvolávateľov osobitných skupín; ďalej konštatuje, že agentúra na svojom webovom sídle zverejnila vyhlásenia o konflikte záujmov, avšak upozorňuje, že naďalej chýbajú niektoré životopisy a vyhlásenia členov rady regulačných orgánov; vyzýva agentúru, aby zverejnila uvedené dokumenty a poskytla verejnosti potrebný prehľad o svojom vrcholovom manažmente; konštatuje, že v roku 2016 zistila správna rada potenciálny konflikt záujmov jedného zo svojich členov a vykonala stanovený postup ad hoc; žiada agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla ďalšie informácie o tejto veci;

15.  s potešením konštatuje, že agentúra prijala v nadväznosti na usmernenia úradu OLAF stratégiu boja proti podvodom na obdobie 2015 – 2017 a že všetci zamestnanci absolvovali školenie týkajúce sa zvyšovania informovanosti;

16.  konštatuje, že v hostiteľskom členskom štáte bol 16. júna 2016 prijatý zákon o vykonávaní medzinárodných programov vzdelávania, ktorý nadobudol účinnosť 15. júla 2016; konštatuje, že po prijatí tohto aktu zadal hostiteľský členský štát vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti; pripomína, že agentúra dávala hostiteľskému členskému štátu opakovane najavo urgentnú potrebu zriadiť v Ľubľane Európsku školu; ľutuje skutočnosť, že viac ako štyri roky po tom, čo vstúpila do platnosti dohoda medzi agentúrou a slovinskou vládou, nebola založená žiadna Európska škola;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia