Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2189(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0147/2017

Predložena besedila :

A8-0147/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.25
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0156

Sprejeta besedila
PDF 353kWORD 52k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 (2016/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4), zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0147/2017),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 17.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 17.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 (2016/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4), zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0147/2017),

1.  odobri zaključni račun Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 17.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 17.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 (2016/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0147/2017),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljevanju: agencija) razvidno, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 11 266 000 EUR, kar je 3,55 % več kot leta 2014; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  potrjuje dejstvo, da je agencija:

   uporabila niz smernic za proračunsko načrtovanje, ki jih je razvila in podprla služba Komisije za notranjo revizijo, da bi izboljšala načrtovanje in izvrševanje letnega proračuna, prav tako pa je pripravila posnetke za interno usposabljanje o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju;
   v letno poročilo vključila informacije o trenutnem stanju v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem navzkrižja interesov ter preglednostjo;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 95,09 %, kar je v skladu z načrtovanim ciljem agencije in 0,09 % več kot leta 2014; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 74,88 %, kar je 5,04 % več kot leta 2014;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  ugotavlja, da so bila po podatkih iz poročila Računskega sodišča v naslovu III (odhodki za poslovanje) v naslednje leto prenesena sredstva v znesku 1 360 000 EUR (59 %), leta 2014 pa v znesku 1 570 000 EUR (62 %); prav tako ugotavlja, da so bila prenesena sredstva v večji meri povezana z dolgoročno naravo izvajanja Uredbe (EU) št. 1227/2011;

4.  ugotavlja, da so bila po podatkih iz poročila Računskega sodišča v naslovu II (upravni odhodki) v naslednje leto prenesena sredstva v znesku 790 000 EUR (35 %), leta 2014 pa v znesku 980 000 EUR (41 %); je seznanjen s trditvami agencije, da so bila prenesena sredstva povečini povezana s študijami in storitvami, ki niso bile zagotovljene leta 2015;

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče; je seznanjen z dejstvom, da je imela agencija težave pri usklajevanju načela enoletnosti z večletno naravo izvedbenega projekta REMIT;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2015 v agenciji zaposlenih 54 začasnih uslužbencev, 20 pogodbenih uslužbencev, 6 napotenih nacionalnih strokovnjakov, 9 pripravnikov in 6 agencijskih delavcev; ugotavlja tudi, da se kadrovski načrt v letu 2015 ni spremenil;

7.  na podlagi kadrovske analize ugotavlja, da je bilo 67,83 % delovnih mest v agenciji operativnih, 22,89 % je bilo namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 9,28 % pa je bilo nevtralnih;

8.  ugotavlja, da se je leta 2015 srečanja zunaj prostorov agencije udeležilo 75 zaposlenih in da so skupni stroški znašali 6 517 EUR (87 EUR na osebo);

Notranje kontrole

9.  ugotavlja, da je agencija izpolnjevala minimalne zahteve za vse standarde notranje kontrole;

10.  ugotavlja, da je agencija ocenila učinkovitost svojih standardov notranje kontrole, da bi ugotovila, na katerih področjih je mogoče v letu 2015 opraviti dodatne izboljšave; potrjuje, da je agencija v skladu s tem nameravala začeti izvajati ustrezne ukrepe; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izvedenih ukrepih;

Notranja revizija

11.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo pred pripravo revizije o postopkih javnih naročil obiskala agencijo; ugotavlja, da bi morala služba za notranjo revizijo to revizijo izvesti v začetku leta 2016; ugotavlja tudi, da bi morala služba za notranjo revizijo v začetku leta 2016 izvesti revizijo v zvezi s polno oceno tveganja in revizijo v zvezi z oceno tveganja na področju IT, na podlagi te ocene pa bi agencija pripravila nov strateški načrt v zvezi z revizijami; z zanimanjem pričakuje podatke o revizijah službe za notranjo revizijo, ki jih bo agencija navedla v poročilu o letnih dejavnostih 2016;

12.  ugotavlja, da je agencija od šestih priporočil, ki jih je služba za notranjo revizijo izdala po reviziji leta 2014 v zvezi z oblikovanjem okvirnih smernic in mnenjem o omrežnih kodeksih, začela izvajati in zaključila dve v letu 2014 in dve v letu 2015; potrjuje, da je agencija nameravala začeti izvajati preostali priporočili leta 2016; ugotavlja, da je bilo leta 2015 zaključeno zadnje odprto priporočilo iz revizije službe za notranjo revizijo v zvezi z načrtovanjem, oblikovanjem proračuna in spremljanjem, ki je potekala leta 2013;

Uspešnost

13.  ugotavlja, da je agencija konec leta 2015 pripravila anketo, s katero so lahko deležniki ocenili njene regulativne dejavnosti, delovne metode in učinkovitost (na primer v zvezi s pravočasnim doseganjem ciljev), preglednost, sodelovanje z deležniki in objave; ugotavlja tudi, da je agencija oktobra 2015 objavila študijo v zvezi z metodološkim predlogom za oceno učinka kodeksov plinskih omrežij in smernic v smislu izvajanja in tržnih učinkov; poziva agencijo, naj o tej zadevi redno obvešča organ za podelitev razrešnice;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

14.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije sprejel politiko za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, ki ga s posebnimi določbami za vodstvo uporablja za uslužbence, pa tudi za upravni odbor, odbor regulatorjev, odbor za pritožbe, delovno skupino predsednikov in podpredsednikov ter vodje projektnih skupin; ugotavlja tudi, da je agencija objavila izjave o navzkrižju interesov na spletnem mestu, a poudarja, da še vedno manjkajo življenjepisi in izjave o interesih nekaterih članov odbora regulatorjev; poziva agencijo, naj te dokumente objavi in javnosti omogoči potreben nadzor nad svojim višjim vodstvom; ugotavlja, da je upravni odbor leta 2016 pri enem od članov odkril morebitno navzkrižje interesov in upošteval ad hoc postopek, ki je predviden za te primere; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice posreduje podrobnejše informacije o tem;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija sprejela strategijo boja proti goljufijam za obdobje 2015–2017, pri kateri se upoštevajo smernice urada OLAF, celotno osebje pa se je udeležilo izobraževanja v zvezi z ozaveščanjem;

16.  ugotavlja, da je država članica gostiteljica 16. junija 2016 sprejela zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, ki je začel veljati 15. julija 2016; ugotavlja, da je država članica gostiteljica po sprejetju zakona naročila študijo izvedljivosti; opozarja, da je agencija večkrat opomnila državo članico gostiteljico, da bi bilo treba v Ljubljani obvezno ustanoviti evropsko šolo; obžaluje, da evropska šola ni bila ustanovljena, čeprav so pretekla že več kot štiri leta od začetka veljavnosti sporazuma med agencijo in slovensko vlado;

o
o   o

17.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov