Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2168(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0075/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.27

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 50k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
P8_TA(2017)0157
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 (2016/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig artikel 108(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0143/2017),

1.  meddeler forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation decharge for gennemførelsen af sammenslutningens budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 22.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 22.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 (2016/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig artikel 108(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0143/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 22.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 22.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 (2016/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0143/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("støttekontoret") for regnskabsåret 2015 ifølge dets regnskab var på 4 017 244 EUR, hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til 2014;

B.  der henviser til, at Unionens samlede bidrag til støttekontorets budget for 2015 i henhold til årsregnskabet var på 3 498 143 EUR svarende til et fald på 3,31 % i forhold til 2014;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for støttekontoret for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 var rigtigt, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

D.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  anerkender, at støttekontoret:

   anmoder alle medlemmer af forvaltningsudvalget, den administrative leder og personalet om at indgive interesseerklæringer og offentliggøre dem på støttekontorets websted for at forhindre interessekonflikter
   fuldt ud har implementeret intern kontrolstandard (ICS) nr. 6 om "Risikostyring" og ICS nr. 12 om "Information og kommunikation";

anerkender, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) følgelig har afsluttet sine to anbefalinger, der forblev åbne efter opfølgningen i 2014 på den begrænsede gennemgang af implementeringen af standarderne for intern kontrol;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95,65 %, hvilket er et fald på 2,26 % i forhold til 2014; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 80,31 %, hvilket er en stigning på 4,65 % i forhold til 2014;

3.  bemærker, at ifølge Revisionsrettens beretning afviger detaljeringsgraden i budgetgennemførelsesrapporten fra den, de fleste andre agenturer har leveret; bemærker, at støttekontoret har udliciteret rollen som regnskabsfører til Kommissionens regnskabsfører, og at den afvigende detaljeringsgrad skyldes den praksis, der anvendes i Kommissionens rapportering; anerkender, at støttekontoret er parat til at følge eventuelle nye retningslinjer for budgetrapportering i det kommende regnskabsår, hvis sådanne retningslinjer udstedes; opfordrer Revisionsretten og EU-agenturernes netværk til at udarbejde fælles retningslinjer for rapportering på grundlag af bedste praksis fra de decentraliserede agenturer;

4.  bemærker, at støttekontoret har korrigeret budgetterne for 2015 og 2016 for så vidt angår bestemmelserne om de bidrag, der aldrig kom fra Den Europæiske Frihandelssammenslutnings (EFTA's) nationale tilsynsmyndigheder i 2014; noterer sig, at EFTA-aftalen er forhandlet på plads af Kommissionen og de pågældende lande, og at støttekontoret derfor ikke har indflydelse på forhandlingerne;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført for afsnit II, ifølge Revisionsrettens beretning var højt med 134 228 EUR (44 %), i forhold til 91 757 EUR (40 %), i 2014; bemærker, at disse fremførsler hovedsageligt vedrører levering af tjenesteydelser, der rækker ud over 2015, og ikke er udtryk for svagheder i budgetplanlægningen;

Overførsler

6.  bemærker med tilfredshed, at antallet af budgetoverførsler blev reduceret til 17 i 2015 i forhold til 37 i 2014; bemærker endvidere, at der ikke var nogen ændringer i de samlede udgifter under afsnit I (personaleomkostninger), at afsnit II (administrationsomkostninger) blev reduceret med 33 %, og at afsnit III (driftsudgifter) blev forøget med 13 %; anerkender, at ændringerne i det oprindelige budgets struktur var mindre end i 2014;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

7.  bemærker, at ifølge Revisionsrettens beretning undervurderede støttekontoret sit behov for tjenesteydelser vedrørende tilrettelæggelse af arrangementer; bemærker, at den fireårige rammekontrakt, der blev underskrevet i 2013, nåede sit maksimumbeløb i december 2014; bemærker, at støttekontorets undervurdering skyldtes uforudsete ændringer i organiseringen af dets afsluttende årsmøde for 2014; mener, at støttekontoret bør fastlægge en modus operandi med dets medlemmer og observatører for så vidt angår disse møder for at undgå, at en sådan situation opstår igen; påpeger, at der blev indledt en udbudsprocedure i august 2015 med henblik på indgåelse af en ny rammeaftale, og at støttekontoret i mellemtiden fortsatte med at købe disse tjenesteydelser ved hjælp af købsordrer og kontrakter med lav værdi (udbud med forhandling); er enig med Revisionsretten i, at der burde have været anvendt en åben udbudsprocedure, hvor alle interesserede økonomiske partnere har lov til at afgive et tilbud; bemærker, at støttekontoret i 2016 reviderede sine gældende udbudsregler med henblik på at strømline processen, blandt andet ved brug af eTendering; glæder sig over, at støttekontoret allerede har taget skridt til at forbedre sine udbudsregler og har indledt en åben udbudsprocedure, som førte til indgåelsen af en kaskaderammekontrakt med flere kontrahenter, som er indgået med tre virksomheder fra januar 2016;

8.  bemærker, at antallet af stillinger blev skåret ned fra 28 ved udgangen af 2014 til 27 ved udgangen af 2015; noterer sig, at støttekontoret påtog sig yderligere opgaver, hvilket førte til en øget arbejdsmængde, som forværrede de rekrutteringsproblemer, der skyldtes den høje udskiftning af ekspertpersonale; anerkender, at støttekontoret klarede at opretholde en bæredygtig drift og opnåede en balance i fordelingen af arbejdsmængden blandt sine medarbejdere;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  bemærker, at støttekontoret vedligeholdt det offentlige register over dokumenter fra BEREC og BEREC's støttekontor på daglig basis; bemærker med tilfredshed, at støttekontoret har indført særlige afsnit om politikken vedrørende interessekonflikter og en ny sektion på sit websted til formandens taler;

10.  bemærker, at støttekontoret medtog et underafsnit i sin årsberetning om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; bemærker, at dets årsberetning er i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, som ikke indeholder bestemmelser om et standardkapitel om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet;

11.  glæder sig over, at støttekontoret har deltaget aktivt i arbejdet i arbejdsgruppen om bekæmpelse af svig i Inter-Agency Legal Network; bemærker med tilfredshed, at dette samarbejde vil føre til vedtagelse af støttekontorets strategi for bekæmpelse af svig i februar 2017;

12.  bemærker, at støttekontoret forventer at færdiggøre sine interne regler om whistleblowing i første halvår af 2017, og at det har allerede sendt sit udkast til politik til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) med henblik på forudgående kontrol; opfordrer støttekontoret til at vedtage en intern politik for whistleblowing, der fremmer en kultur af åbenhed og ansvarlighed på arbejdspladsen, til regelmæssigt at informere og uddanne medarbejderne om deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til denne politik, til at sikre beskyttelse af whistleblowere mod repressalier, til at følge op på indberetninger af uregelmæssigheder rettidigt og til at etablere en kanal for anonym intern rapportering; opfordrer støttekontoret til at offentliggøre årlige rapporter om antallet af whistleblower-sager og om den opfølgning, der har været på disse, og til at fremsende dem til dechargemyndigheden; anmoder støttekontoret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden, når dets regler om whistleblowing er fastlagt og gennemført;

Interne kontroller

13.  anerkender, at de sidste to af de 18 anbefalinger fra IAS om implementeringen af standarderne for intern kontrol blev afsluttet i 2015, hvilket betød, at standarderne for intern kontrol var fuldt implementeret; erkender, at det skaber en stor administrativ byrde for støttekontoret at opretholde en høj grad af overholdelse af standarderne for intern kontrol i betragtning af støttekontorets ringe størrelse og den omstændighed, at rammen for standarderne for intern kontrol som helhed ikke er udarbejdet med henblik på små organisationer;

14.  anerkender, at der ikke blev påpeget nogle kritiske risici ifølge risikoselvevalueringen; bemærker, at rapporten med resultaterne af risikoselvevalueringen indeholdt en liste med flere væsentlige risici; noterer sig, at støttekontoret har udarbejdet et risikoregister med de mest væsentlige risici, der blev påpeget i forbindelse med risikoselvevalueringen, og handlingsplaner for imødegåelse af disse risici;

Intern revision

15.  bemærker med tilfredshed, at IAS i resultaterne af sin revision konkluderede, at revisionsprocesserne er velegnede til formålet og organiseret på en effektiv måde; anerkender dog IAS' bemærkning om, at der er plads til forbedring på en række specifikke områder; bemærker, at støttekontoret for at imødekomme IAS' anbefalinger har udarbejdet en handlingsplan, og at gennemførelsen af denne er planlagt til at foregå i 2016;

Andre spørgsmål

16.  bemærker, at Kommissionen i september 2016 fremlagde et udkast til forordning (COM(2016)0591), hvori Kommissionen foreslår at omdanne støttekontoret til et fuldt udviklet agentur med udvidet ansvar; understreger, at eventuelle reformer, der gennemføres efter afslutningen af lovgivningsprocessen, skal sikre maksimal effektivitet og omkostningseffektivitet og det højest mulige niveau af gennemsigtighed og beskyttelse mod interessekonflikter og skal tjene til yderligere at fremme merværdi for Unionens reguleringssystem for elektronisk kommunikation;

o
o   o

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik