Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2168(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0075/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.27

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 511kWORD 56k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
P8_TA(2017)0157
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017 στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0143/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 22.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 22.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017 στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0143/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 22.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 22.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2190(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0143/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («η Υπηρεσία»), ο τελικός προϋπολογισμός της για το οικονομικό έτος 2015 ήταν 4 017 244 EUR, που συνιστά μείωση κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις της Υπηρεσίας, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό της για το 2015 ήταν 3 498 143 EUR, που συνιστά μείωση κατά 3,31 % σε σύγκριση με το 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τονίζει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την εφαρμογή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2014

1.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία:

   ζητεί από όλα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, από τον διοικητικό διευθυντή και το προσωπικό να υποβάλλουν ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων, και δημοσιεύει τις εν λόγω δηλώσεις στον ιστότοπό της, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων·
   κατόρθωσε να εφαρμόσει πλήρως τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) αριθ. 6 σχετικά με τη «Διαχείριση κινδύνων» και τα ICS αριθ. 12 σχετικά με την «Πληροφόρηση και Επικοινωνία»·

αναγνωρίζει ότι, κατά συνέπεια, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) έκλεισε δύο συστάσεις που παρέμειναν εκκρεμείς μετά τις εκθέσεις παρακολούθησης του 2014 σχετικά με την περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής των ICS·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 95,65 %, που συνιστά μείωση κατά 2,26 % σε σύγκριση με το 2014· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 80,31 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 4,65 % σε σύγκριση με το 2014·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο βαθμός λεπτομέρειας της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαφέρει από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότερων από τους υπόλοιπους οργανισμούς· επισημαίνει ότι η Υπηρεσία ανέθεσε τον ρόλο του υπόλογου στον υπόλογο της Επιτροπής και ότι οι διαφορές στον βαθμό λεπτομέρειας οφείλονται στις πρακτικές κατάρτισης των εκθέσεων που εφαρμόζει η Επιτροπή· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία είναι πρόθυμη να ακολουθήσει ενδεχόμενες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση εκθέσεων για τον προϋπολογισμό το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον εκδοθούν τέτοιες οδηγίες· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ να παράσχουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των αποκεντρωμένων οργανισμών·

4.  παρατηρεί ότι η Υπηρεσία προέβη σε διόρθωση των προϋπολογισμών των ετών 2015 και 2016, όσον αφορά τις διατάξεις για τις συνεισφορές που δεν υλοποιήθηκαν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) το 2014· σημειώνει ότι η συμφωνία ΕΖΕΣ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων χωρών και, ως εκ τούτου, η Υπηρεσία δεν μπορεί να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ποσό των ανειλημμένων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν για τον Τίτλο II ήταν 134 228 EUR (44 %), έναντι 91 757 EUR (40 %) το 2014· επισημαίνει ότι οι μεταφορές αυτές αφορούν κυρίως παροχή υπηρεσιών που συνεχίστηκε μετά το 2015, και δεν φανερώνουν απαραίτητα αδυναμίες στον δημοσιονομικό σχεδιασμό·

Μεταφορές πιστώσεων

6.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός των μεταφορών πιστώσεων του προϋπολογισμού μειώθηκε σε 17 το 2015, σε σύγκριση με 37 το 2014· επισημαίνει, ακόμα, ότι δεν υπήρξε μεταβολή της συνολικής δαπάνης στον Τίτλο I (δαπάνες προσωπικού), ότι ο τίτλος II (διοικητικές δαπάνες) μειώθηκε κατά 33 % και ο τίτλος ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) αυξήθηκε κατά 13 %· αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές στη δομή του αρχικού προϋπολογισμού είναι μικρότερες σε σχέση με το 2014·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

7.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία υποτίμησε τις ανάγκες της για επαγγελματικές υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων· παρατηρεί ότι η τετραετής σύμβαση-πλαίσιο, η οποία υπογράφηκε το 2013, έφθασε στο ανώτατο ποσό της τον Δεκέμβριο του 2014· επισημαίνει ότι η εσφαλμένη εκτίμηση της Υπηρεσίας οφείλεται σε απρόβλεπτες αλλαγές στην οργάνωση της τελικής συνεδρίασης της ολομέλειάς της για το 2014· θεωρεί ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να καθιερώσει έναν τρόπο λειτουργίας με τα μέλη και τους παρατηρητές της για τις εν λόγω συνεδριάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί η κατάσταση αυτή· επισημαίνει ότι τον Αύγουστο του 2015 κινήθηκε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με σκοπό την υπογραφή νέας σύμβασης-πλαισίου, και ότι, εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία συνέχισε να αναθέτει τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιώντας εντολές αγοράς και συμβάσεις χαμηλής αξίας (διαδικασίες με διαπραγμάτευση)· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, στην οποία έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί εταίροι δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά· επισημαίνει ότι το 2016 η Υπηρεσία αναθεώρησε τους ισχύοντες κανόνες της για τη σύναψη συμβάσεων με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών eTendering· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία έχει ήδη λάβει μέτρα με στόχο να βελτιώσει τους κανόνες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων και κίνησε ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών η οποία οδήγησε στη σύναψη πολλαπλής σύμβασης-πλαισίου διαδοχικού τύπου με τρεις εταιρείες από τον Ιανουάριο του 2016·

8.  επισημαίνει ότι ο αριθμός των θέσεων μειώθηκε από 28 στο τέλος του 2014 σε 27 στο τέλος του 2015· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιτέλεσε πρόσθετα καθήκοντα που είχαν ως αποτέλεσμα πρόσθετο φόρτο εργασίας, γεγονός που επέτεινε τις δυσκολίες πρόσληψης που οφείλονται στην εναλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία κατάφερε να διατηρήσει βιώσιμη τη λειτουργία της και πέτυχε ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ των υπαλλήλων της·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

9.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία τήρησε το δημόσιο μητρώο των εγγράφων του Φορέα BEREC/της Υπηρεσίας του Φορέα BEREC σε καθημερινή βάση· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία καθιέρωσε στον ιστότοπό της ειδικά τμήματα αφιερωμένα στην πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων και ένα νέο τμήμα για τις ομιλίες του προέδρου·

10.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία συμπεριέλαβε στην ετήσια έκθεσή της υποκεφάλαιο για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεσή της είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, οι οποίες δεν προβλέπουν ειδικό κεφάλαιο για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης του διοργανικού νομικού δικτύου· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η συνεργασία αυτή οδήγησε στην έγκριση της στρατηγικής της Υπηρεσίας κατά της απάτης τον Φεβρουάριο του 2017·

12.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία αναμένει πως οι εσωτερικοί κανόνες της για την καταγγελία δυσλειτουργιών θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 και έχει ήδη διαβιβάσει το σχέδιο πολιτικής της στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων για προκαταρκτικό έλεγχο· καλεί την Υπηρεσία να εγκρίνει μια εσωτερική πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών που να προωθεί νοοτροπία διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τακτικά τους υπαλλήλους σχετικά με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους όσον αφορά την εν λόγω πολιτική, να διασφαλίζει την προστασία των καταγγελτών, να δίνει εγκαίρως συνέχεια στην ουσία των προειδοποιήσεων των καταγγελτών και να καθιερώνει δίαυλο για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες· καλεί την Υπηρεσία να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων καταγγελίας δυσλειτουργιών και τον τρόπο επακολούθησής τους και να τις διαβιβάζει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την καθιέρωση και την εφαρμογή των κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.  αναγνωρίζει ότι οι δύο τελευταίες από τις 18 συστάσεις της IAS σχετικά με την εφαρμογή των ICS είχαν κλείσει το 2015, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η εφαρμογή των ICS· αναγνωρίζει ότι η διατήρηση υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης με τα ICS δημιουργεί υψηλό διοικητικό φόρτο για την Υπηρεσία, λόγω του μικρού μεγέθους της και του γεγονότος ότι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο των ICS δεν σχεδιάστηκε για μικρούς οργανισμούς·

14.  αναγνωρίζει ότι δεν εντοπίστηκαν κρίσιμοι κίνδυνοι σύμφωνα με την αυτοαξιολόγηση κινδύνων· επισημαίνει ότι η έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου περιείχε κατάλογο διαφόρων σημαντικών κινδύνων· επισημαίνει ότι η Υπηρεσία κατάρτισε μητρώο κινδύνων όπου καταγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους που εντοπίζονται κατά την αξιολόγηση κινδύνου και τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών·

Εσωτερικός έλεγχος

15.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο έλεγχος που διενήργησε η IAS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ελεγχθείσες διαδικασίες είναι κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό και ότι η διαχείριση και η οργάνωσή τους είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές· αναγνωρίζει, ωστόσο, την παρατήρηση της IAS σχετικά με τα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση σε ορισμένους ειδικούς τομείς· επισημαίνει ότι, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις συστάσεις της IAS, η Υπηρεσία κατάρτισε σχέδιο δράσης το οποίο προβλεπόταν να υλοποιηθεί το 2016·

Άλλα θέματα

16.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή εξέδωσε τον Σεπτέμβριο 2016 πρόταση κανονισμού (COM(2016)0591) στην οποία προτείνεται η μετατροπή της Υπηρεσίας σε αυτόνομο οργανισμό με διευρυμένες αρμοδιότητες· υπογραμμίζει ότι τυχόν μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας πρέπει να εξασφαλίζουν τόσο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα όσο και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και προστασίας από συγκρούσεις συμφερόντων, και ότι θα πρέπει να χρησιμεύσουν για να διευκολυνθεί περαιτέρω η προστιθέμενη αξία του κανονιστικού συστήματος της Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

o
o   o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου