Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2168(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0075/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.27

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Usvojeni tekstovi
PDF 418kWORD 55k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
Razrješnica za 2015.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
P8_TA(2017)0157
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015. (2016/2190(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju upravni odbor Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0143/2017),

1.  daje razrješnicu upravnom odboru Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom odboru Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 22.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 22.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015. (2016/2190(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju upravni odbor Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0143/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom odboru Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 22.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 22.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015. (2016/2190(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0143/2017),

A.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije („Ured”) za financijsku godinu 2015. iznosio 4 017 244 EUR, što je smanjenje od 3,5 % u odnosu na 2014. godinu;

B.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Ureda za 2015. iznosio 3 498 143 EUR, što je smanjenje od 3,31 % u odnosu na 2014.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda za financijsku godinu 2015. bila pouzdana te da su povezane transakcije bile zakonite i pravilne;

D.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  uzima u obzir činjenicu da je Ured:

   od svih članova upravnog odbora, upravitelja i osoblja zatražio da dostavljaju godišnje izjave o financijskim interesima i da Ured te izjave objavljuje na svojim internetskim stranicama u cilju sprečavanja sukoba interesa;
   uspio u potpunosti provesti standarde unutarnje kontrole (ICS) br. 6 o „upravljanju rizicima” i ICS br. 12 o „informiranju i komunikacijama”;

potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju stoga zaključila svoje dvijepreporuke koje su još uvijek bile neriješene nakon djelovanja poduzetih 2014. na temelju ograničenog preispitivanja provedbe standarda unutarnje kontrole;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95,65 %, što je smanjenje od 2,26 % u odnosu na 2014.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 80,31 %, što je povećanje od 4,65 % u odnosu na 2014.;

3.  napominje da se prema izvješću Revizorskog suda razina detaljnosti izvješća o izvršenju proračuna razlikuje od razine koju pruža većina drugih agencija; napominje da je Ured funkciju računovodstvenog službenika prenio na računovodstvenog službenika Komisije te da je različita razina detaljnosti rezultat primjene Komisijine prakse izvješćivanja; potvrđuje da je Ured za sljedeću financijsku godinu spreman slijediti sve smjernice za izvješćivanje o proračunu, ako se takve smjernice objave; poziva Revizorski sud i mrežu agencija EU-a da uspostave zajedničke smjernice o izvješćivanju na temelju najboljih praksi decentraliziranih agencija;

4.  napominje da je Ured ispravio proračune za 2015. i 2016. u pogledu proračunske obveze doprinosa za 2014. nacionalnih regulatornih tijela iz Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA); napominje da je Sporazum o EFTA-i ispregovaran između Komisije i predmetnih zemalja te da Ured stoga nema utjecaja na pregovore;

Obveze i prijenosi

5.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da je razina prijenosa odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) bila visoka i iznosila 134 228 EUR (44 %), u odnosu na 91 757 EUR (40 %) 2014. godine; napominje da se ti prijenosi uglavnom odnose na pružanje usluga koje se nastavlja i nakon 2015. godine te da stoga nisu nužno odraz propusta u planiranju proračuna;

Prijenosi

6.  sa zadovoljstvom napominje da je broj proračunskih prijenosa 2015. smanjen na 17, u usporedbi sa 37 2014.; napominje nadalje da nije bilo promjena u pogledu sredstava za glavu I. (troškovi za osoblje) , da su sredstva za glavu II. (administrativni rashodi) smanjena za 33 %, dok su sredstva za glavu III. (operativni troškovi) povećana za 13 %. potvrđuje da su promjene u strukturi inicijalnog proračuna bile manje nego 2014. godine;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.  na temelju izvješća Revizorskog suda napominje da je Ured podcijenio svoje potrebe u pogledu usluga organizacije stručnih događanja; primjećuje da je najveći mogući iznos predviđen četverogodišnjim okvirnim ugovorom potpisanim 2013. dosegnut u prosincu 2014.; napominje da je do krive procjene Ureda došlo zbog neočekivanih promjena u organizaciji njegove završne plenarne sjednice za 2014.; stajališta je da bi Ured za te sjednice trebao uspostaviti modus operandi sa svojim članovima i promatračima kako bi se spriječilo da se takva situacija ponovi; ističe da je u kolovozu 2015. pokrenut postupak javne nabave za potpisivanje novog okvirnog ugovora i da je Ured u međuvremenu nastavio nabavu tih usluga s pomoću narudžbenica i ugovora male vrijednosti (pregovarački postupci); slaže se s Revizorskim sudom da je trebalo provesti otvoreni postupak javne nabave u kojemu bi svi zainteresirani gospodarski partneri mogli podnijeti ponudu; prima na znanje da je Ured 2016. revidirao postojeća pravila o javnoj nabavi radi pojednostavnjenja postupka, pa i primjenom platforme eTendering; pozdravlja činjenicu da je Ured već poduzeo korake da poboljša svoja pravila o javnoj nabavi i da je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave na temelju kojeg je sklopljen višestruki okvirni „kaskadni” ugovor s trima poduzećima za razdoblje od siječnja 2016.;

8.  napominje da je broj radnih mjesta smanjen s 28 krajem 2014. na 27 krajem 2015.; prima na znanje činjenicu da je Ured preuzeo dodatne zadaće zbog kojih je povećano radno opterećenje, što je dodatan faktor uz poteškoće pri zapošljavanju izazvane rotacijama stručnog osoblja; potvrđuje da je Uredu uspjelo zajamčiti održivo funkcioniranje i postići ravnotežu u raspodjeli radnog opterećenja među osobljem;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.  napominje da je ured na dnevnoj osnovi održavao javni registar dokumenata BEREC-a; sa zadovoljstvom napominje da je Ured osnovao poseban odjel za sprečavanje sukoba interesa i pripremio novi odjeljak na internetskim stranicama za govore predsjednika;

10.  napominje da Ured u svoje godišnje izvješće uvrstio posebno potpoglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; napominje da je njegovo godišnje izvješće u sukladnosti sa smjernicama Komisije kojima nije predviđeno standardno poglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu;

11.  pozdravlja činjenicu da je Ured aktivno surađivao u radu radne skupine za suzbijanje prijevara u okviru Međuagencijske pravne mreže; sa zadovoljstvom napominje da je ta suradnja urodila donošenjem strategije Ureda za suzbijanje prijevara u veljači 2017.;

12.  napominje da se od Ureda očekuje da u prvoj polovici 2017. dovrši pripremu internih pravila o zviždačima i da je već poslao nacrt te politike Europskom nadzorniku za zaštitu podataka na prethodnu provjeru; poziva Ured da donese internu politiku o zviždačima kojom će se promicati kultura transparentnosti i odgovornosti na radnom mjestu, zaposlenike redovito informirati i educirati o njihovim pravima i obvezama u odnosu na tu politiku, zviždačima zajamčiti zaštita od odmazde, pravodobno reagirati na slučajeve koje su zviždači prijavili te uspostaviti kanal za anonimno interno prijavljivanje; poziva Ured da objavljuje godišnja izvješća o broju slučajeva koje su prijavili zviždači i daljnjem djelovanju u tim slučajevima te da ta izvješća dostavlja tijelu nadležnom za davanje razrješnice; traži od Ureda da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o uspostavi i provedbi pravila o zviždačima;

Unutarnja kontrola

13.  potvrđuje da su posljednje dvije preporuke, od ukupno njih 18, Službe Europske komisije za unutarnju reviziju u pogledu provedbe standarda unutarnje kontrole zaključene 2015., čime je dovršena provedba standarda unutarnje kontrole; svjestan je da visoka razina usklađenosti sa standardima unutarnje kontrole stvara veliko administrativno opterećenje za Ured, s obzirom na veličinu Ureda i činjenicu da okvir za standarde unutarnje kontrole u načelu nije bio predviđen za male organizacije;

14.  potvrđuje da tijekom postupka samoprocjene rizika nije utvrđen ni jedan kritičan rizik; napominje da je u izvješću o procjeni rizika navedeno više značajnih rizika; napominje da je Ured pripremio registar rizika koji sadrži značajne rizike utvrđene tijekom procjene rizika i akcijske planove za njihovo rješavanje;

Unutarnja revizija

15.  sa zadovoljstvom napominje da su prema zaključcima revizije Službe Komisije za unutarnju reviziju postupci podvrgnuti reviziji bili primjereni svrsi te da se njima upravlja i da se organiziraju na djelotvoran i efikasan način; potvrđuje, međutim, i napomenu Službe Komisije za unutarnju reviziju prema kojoj u više konkretnih područja ima prostora za napredak; prima na znanje da je Ured cilju rješavanja preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju razvio akcijski plan čija je provedba predviđena 2016. godine;

Ostala pitanja

16.  prima na znanje da je Komisija u rujnu 2016. objavila prijedlog uredbe (COM(2016)0591) u kojoj se predlaže da se Ured razvije u punopravnu agenciju s proširenim odgovornostima; naglašava da se svim reformama koje bi se provodile po zaključenju zakonodavnog postupka mora zajamčiti maksimalna učinkovitost i isplativost te najviša moguća razina transparentnosti i zaštite od sukoba interesa te da bi njima trebalo pojačati dodanu vrijednost regulatornog sustava Unije u području elektroničkih komunikacija;

o
o   o

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2017)0155.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti