Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2168(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0075/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.27

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Texte adoptate
PDF 355kWORD 56k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
P8_TA(2017)0157
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2190(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0143/2017),

1.  acordă comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 22.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 22.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2190(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0143/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 22.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 22.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2190(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0143/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în continuare „Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 4 017 244 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 3,5 % comparativ cu 2014;

B.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Oficiului pentru exercițiul financiar 2015 s-a ridicat la 3 498 143 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 3,31 % față de 2014;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Oficiului pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Oficiului pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

D.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și de bună gestiune a resurselor umane,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  ia act de faptul că Oficiul:

   le solicită tuturor membrilor Comitetului de gestionare, directorului administrativ și membrilor personalului să prezinte declarații anuale de interese și că publică respectivele declarații pe site-ul său internet, pentru a preveni conflictele de interese;
   a reușit să pună în aplicare pe deplin standardul de control intern (SCI) nr. 6 cu privire la „Gestionarea riscurilor” și SCI nr. 12 cu privire la „Informare și comunicare”;

ia act de faptul că, prin urmare, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a închis cele două recomandări care au rămas deschise după auditul de urmărire subsecventă efectuat în 2014, în cadrul căruia a analizat în ce măsură sunt respectate SCI care au făcut obiectul auditului de examinare limitată;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  observă că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 95,65 %, reprezentând o scădere de 2,26 % față de exercițiul 2014; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 80,31 %, ceea ce reprezintă o creștere de 4,65 % în comparație cu 2014;

3.  constată, din raportul Curții, că nivelul de detaliere al raportului privind execuția bugetară diferă de cel al rapoartelor furnizate de majoritatea agențiilor; ia act de faptul că Oficiul a externalizat rolul contabilului către contabilul Comisiei, precum și de faptul că diferența legată de gradul de detaliere este determinată de practicile de raportare ale Comisiei; ia act de faptul că Oficiul este dispus să urmeze toate orientările bugetare privind raportarea în exercițiul financiar următor, cu condiția ca astfel de orientări să fie formulate; invită Curtea și Rețeaua agențiilor UE să furnizeze orientări comune privind raportarea, pornind de la bunele practici ale agențiilor descentralizate;

4.  ia act de faptul că Oficiul a rectificat conținutul bugetelor pentru 2015 și 2016, ca urmare a faptului că anumite dispoziții ale acestora se refereau la contribuții din partea autorităților naționale de reglementare din țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care nu au fost vărsate în 2014; ia act de faptul că Acordul AELS este negociat între Comisie și țările în cauză și, prin urmare, Oficiul nu poate influența aceste negocieri;

Angajamente și reportări

5.  constată din raportul Curții că nivelul creditelor angajate reportate pentru titlul II a fost ridicat, situându-se la 134 228 EUR (44 %), comparativ cu 91 757 EUR (40 %) în 2014; ia act de faptul că aceste reportări sunt legate în principal de prestarea unor servicii care se prelungesc dincolo de anul 2015 și nu indică neapărat existența unor deficiențe în cadrul planificării bugetare;

Transferuri

6.  ia act cu satisfacție de faptul că numărul transferurilor bugetare s-a limitat la 17 în 2015, comparativ cu 37 în 2014; constată, de asemenea, că nu a avut loc nicio modificare în ceea ce privește cheltuielile totale de la titlul I (cheltuieli cu personalul), în timp ce cheltuielile de la titlul II (cheltuieli administrative) s-au diminuat cu 33 %, iar cheltuielile aferente titlului III (cheltuieli operaționale) au crescut cu 13 %; recunoaște că schimbările în structura bugetului inițial au fost mai mici decât în 2014;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  ia act, din raportul Curții, de faptul că Oficiul și-a subestimat necesitățile în materie de servicii profesionale de organizare de evenimente; remarcă faptul că valoarea maximă autorizată prin contractul-cadru semnat în 2013, a cărui durată este de patru ani, a fost atinsă în decembrie 2014; ia act de faptul că această subestimare a nevoilor a fost cauzată de anumite schimbări neașteptate survenite în ceea ce privește organizarea sesiunii plenare finale din 2014 a Oficiului; este de părere că Oficiul ar trebui să stabilească, împreună cu membrii și observatorii săi, un modus operandi pentru aceste reuniuni, pentru a se evita repetarea unei astfel de situații în viitor; atrage atenția asupra faptului că o procedură de achiziții pentru semnarea unui nou contract-cadru în acest sens a fost lansată în luna august 2015 și că, între timp, Oficiul a continuat să achiziționeze aceste tipuri de servicii, prin intermediul unor bonuri de comandă sau al unor contracte cu valoare mică (proceduri de negociere); împărtășește opinia Curții, potrivit căreia ar fi trebuit să se recurgă la o procedură deschisă de achiziții publice, în cadrul căreia toți agenții economici interesați pot depune o ofertă; ia act de faptul că, în 2016, Oficiul și-a revizuit normele existente în materie de achiziții cu scopul de a raționaliza acest proces, inclusiv prin utilizarea procedurilor de licitație electronică; salută faptul că Oficiul a luat deja măsuri pentru a-și îmbunătăți normele în materie de achiziții publice și a lansat o procedură de licitație deschisă, care a avut ca rezultat încheierea unui contract-cadru multiplu „în cascadă” cu trei societăți, aplicabil începând din ianuarie 2016;

8.  ia act de faptul că numărul de posturi a fost redus de la 28 la sfârșitul anului 2014 la 27 la sfârșitul anului 2015; constată că Oficiul și-a asumat responsabilități suplimentare, care au generat un volum de muncă suplimentar, iar acest lucru a făcut și mai dificil procesul de recrutare, ca urmare a creșterii ratei de rotație a personalului specializat; ia act de faptul că Oficiul a reușit să mențină un regim de funcționare sustenabil și să asigure un echilibru adecvat în distribuirea volumului de muncă între membrii personalului;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  ia act de faptul că Oficiul a asigurat gestionarea zilnică a registrului public al documentelor OAREC/Oficiului OAREC; ia act cu satisfacție de faptul că Oficiul a creat, pe site-ul său internet, noi secțiuni specifice dedicate politicii privind conflictele de interese și o nouă secțiune dedicată discursurilor președintelui;

10.  ia act de faptul că raportul anual al Oficiului a inclus un subcapitol privind transparența, responsabilitatea și integritatea; constată că raportul său anual este în conformitate cu orientările Comisiei, care nu prevăd un capitol standard privind transparența, responsabilitatea și integritatea;

11.  salută faptul că Oficiul a participat în mod activ la lucrările grupului de lucru pentru combaterea fraudei din cadrul Rețelei juridice inter-agenții; ia act cu satisfacție de faptul că această cooperare i-a permis Oficiului să adopte strategia sa de combatere a fraudei în februarie 2017;

12.  ia act de faptul că Oficiul estimează că va finaliza normele sale interne privind denunțarea neregulilor în primul semestru al exercițiului 2017 și că a trimis deja proiectul de politică în acest domeniu Autorității Europene pentru Protecția Datelor (EDPS) pentru verificări prealabile; îndeamnă Oficiul să adopte o politică internă privind denunțarea neregulilor, care va promova o cultură a transparenței și a responsabilității la locul de muncă, să își informeze și să își instruiască în mod periodic angajații cu privire la drepturile și responsabilitățile lor referitoare la respectiva politică, să garanteze faptul că avertizorii de integritate sunt protejați de represalii, să adopte măsurile necesare pentru a aborda în timp util aspectele semnalate de denunțători și să instituie un canal intern de raportare care să garanteze anonimatul persoanelor care îl utilizează; îndeamnă Agenția să publice rapoarte anuale cu privire la numărul de cazuri de semnalare a neregulilor și la acțiunile întreprinse în privința lor și să transmită aceste rapoarte anuale autorității care acordă descărcarea de gestiune; solicită Oficiului să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport referitor la elaborarea și punerea în aplicare a normelor sale interne privind denunțarea;

Controale interne

13.  ia act de faptul că ultimele două dintre cele 18 recomandări ale IAS cu privire la punerea în aplicare a SCI au fost închise în 2015, acest lucru însemnând că procesul de punere în aplicare a SCI a fost finalizat; recunoaște faptul că menținerea unui nivel ridicat de conformitate cu SCI generează o povară administrativă importantă pentru Oficiu, având în vedere dimensiunile reduse ale Oficiului, precum și faptul că, în general, cadrul general al SCI nu a fost conceput pentru organizațiile de mici dimensiuni;

14.  constată că, în urma exercițiului de autoevaluare a riscurilor efectuat de Oficiu, nu au fost identificate riscuri critice; ia act de faptul că raportul privind rezultatele evaluării riscurilor conținea o listă în care erau enumerate mai multe riscuri semnificative; ia act de faptul că Oficiul a întocmit un registru al riscurilor, care include cele mai importante riscuri identificate în cadrul exercițiului de evaluare a riscurilor și planuri de acțiune pentru abordarea riscurilor respective;

Auditul intern

15.  ia act cu satisfacție de faptul că, potrivit rezultatelor auditului realizat de IAS, procesele auditate corespund scopului în care au fost create și sunt gestionate și organizate în mod eficient și eficace; ia act, cu toate acestea, de faptul că, în mai multe domenii specifice, IAS a constatat că se pot realiza îmbunătățiri suplimentare; ia act de faptul că, pentru a se conforma recomandărilor formulate de IAS, Oficiul a elaborat un plan de acțiune, punerea în aplicare a acestuia fiind programată să aibă loc în 2016;

Alte aspecte

16.  ia act de faptul că o propunere de regulament (COM(2016)0591) a fost publicată de Comisie în septembrie 2016, în cadrul căreia Comisia propune transformarea Oficiului într-o agenție pe deplin funcțională, cu responsabilități extinse; subliniază că orice reforme puse în aplicare după încheierea procesului legislativ trebuie să se asigure o eficiență maximă și un raport cost-eficacitate optim, precum și un nivel cât mai ridicat de transparență și de protecție împotriva conflictelor de interese și ar trebui să contribuie la sporirea valorii adăugate a sistemului de reglementare al Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice;

o
o   o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate