Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2168(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0075/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.27

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Prijaté texty
PDF 361kWORD 48k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
P8_TA(2017)0157
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 (2016/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0143/2017),

1.  udeľuje absolutórium riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 22.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 (2016/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0143/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 22.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 (2016/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0143/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov tvoril konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2015 sumu 4 017 244 EUR, čo predstavuje pokles o 3,5 % v porovnaní s rokom 2014,

B.  keďže podľa finančných výkazov tvoril celkový príspevok Únie do rozpočtu úradu na rok 2015 sumu 3 498 143 EUR, čo predstavuje pokles o 3,31 % v porovnaní s rokom 2014,

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne,

D.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a vykonávaním koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov,

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  Uznáva, že úrad:

   žiada všetkých členov riadiaceho výboru, administratívneho riaditeľa a zamestnancov, aby predložili a zverejnili ročné vyhlásenia o záujmoch na webovom sídle orgánu s cieľom predísť konfliktu záujmov;
   dokázal v plnej miere uplatňovať normy vnútornej kontroly (ďalej len „NVK“) č. 6 o rizikovom riadení a NVK č. 12 o informáciách a komunikácii;

uznáva preto, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) uzavrel dve odporúčania, ktoré zostali otvorené po nadväzujúcich krokoch na obmedzené preskúmanie vykonávania noriem vnútornej kontroly z roku 2014;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 95,65 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje pokles o 2,26 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,31 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje nárast o 4,65 %;

3.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že úroveň podrobností správy o plnení rozpočtu sa líši od väčšiny tých, ktoré poskytli ostatné agentúry; konštatuje, že úrad externalizoval funkciu účtovníka na účtovníka Európskej komisie a že iná úroveň podrobností správy vyplýva z odlišných praktík Komisie pri podávaní správ; uznáva, že úrad je ochotný postupovať podľa všetkých rozpočtových usmernení týkajúcich sa podávania správ v ďalšom rozpočtovom roku za predpokladu, že takéto usmernenia budú vydané; vyzýva Dvor audítorov a sieť agentúr EÚ, aby vypracovali spoločné usmernenia pre podávanie správ, a to na základe najlepších postupov decentralizovaných agentúr;

4.  konštatuje, že úrad opravil rozpočty na roky 2015 a 2016, pokiaľ ide o rezervy na príspevky od národných regulačných orgánov z krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sa neuskutočnili v roku 2014; konštatuje, že dohoda EZVO je uzavretá medzi Komisiou a dotknutými krajinami, a preto úrad nemôže ovplyvňovať rokovania;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II bola vysoká, dosiahla konkrétne 134 228 EUR (44 %) v porovnaní s 91 757 EUR (40 %) v roku 2014; konštatuje, že uvedené prenosy sa týkajú najmä poskytovania služieb, ktoré presahujú rok 2015 a nepredstavujú nevyhnutne nedostatky v rozpočtovom plánovaní;

Presuny

6.  s uspokojením konštatuje, že počet rozpočtových presunov v roku 2015 sa znížil na 17 v porovnaní s 37 v roku 2014; okrem toho konštatuje, že nedošlo k žiadnej zmene v celkových výdavkoch v hlave I (výdavky na zamestnancov), v hlave II (administratívne výdavky) sa výdavky znížili o 33 % a v hlave III (operačné výdavky) sa zvýšili o 13 %; uznáva, že zmeny v rámci štruktúry pôvodného rozpočtu sú menšie než v roku 2014;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úrad podcenil svoje potreby, pokiaľ ide o profesionálne služby v oblasti organizácie podujatí; konštatuje, že štvorročná rámcová zmluva, ktorá bola podpísaná v roku 2013, dosiahla svoje maximum v decembri 2014; konštatuje, že podcenenie, ktorého sa úrad dopustil, vyplynulo z neočakávaných zmien v organizácii jeho záverečnej plenárnej schôdze v roku 2014; domnieva sa, že úrad by mal so svojimi členmi a pozorovateľmi vypracovať modus operandi pre tieto stretnutia s cieľom zabrániť opakovaniu takejto situácie; poukazuje na to, že postup verejného obstarávania, pokiaľ ide o podpísanie novej rámcovej zmluvy, sa začal v auguste 2015, a že úrad medzitým naďalej obstarával tieto služby prostredníctvom nákupných objednávok a zmlúv s nízkou hodnotou (rokovacie konanie); súhlasí s Dvorom audítorov, že sa malo použiť otvorené verejné obstarávanie, v rámci ktorého mali mať možnosť predkladať ponuky všetky zainteresované hospodárske subjekty; konštatuje, že v roku 2016 úrad prepracoval svoje existujúce pravidlá verejného obstarávania s cieľom zefektívniť tento proces aj používaním elektronického predkladania ponúk; víta skutočnosť, že úrad už podnikol kroky na zlepšenie pravidiel pre verejné obstarávanie a spustil výberové konanie, ktoré viedlo ku kaskádovitému uzavretiu viacnásobnej rámcovej zmluvy s tromi spoločnosťami v januári 2016;

8.  konštatuje, že počet miest bol znížený z 28 na konci roka 2014 na 27 na konci roka 2015; konštatuje, že úrad sa podujal vykonať dodatočné úlohy, čo malo za následok dodatočnú prácu, čo ešte prispelo k problémom pri verejnom obstarávaní, spôsobeným fluktuáciou odborných pracovníkov; uznáva, že úrad dokázal zachovať udržateľnú prevádzku a dosiahol rovnováhu v rozdelení práce medzi zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  konštatuje, že úrad vedie verejný denný register dokumentov Úradu BEREC; s uspokojením konštatuje, že úrad zaviedol osobitné oddiely venované politike v oblasti konfliktov záujmov a novú časť webového sídla venovanú vystúpeniam predsedu;

10.  konštatuje, že úrad do svojej výročnej správy zaradil podkapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite; konštatuje, že jeho výročná správa je v súlade s usmerneniami Komisie, v ktorých sa nepredpokladá štandardná kapitola o transparentnosti, zodpovednosti a integrite;

11.  víta skutočnosť, že úrad sa aktívne zúčastňoval na práci pracovnej skupiny právnej siete medzi agentúrami v oblasti boja proti podvodom; s uspokojením konštatuje, že táto spolupráca viedla vo februári 2017 k prijatiu stratégie boja proti podvodom zo strany úradu;

12.  konštatuje, že úrad plánuje ukončiť prácu na svojich interných predpisoch týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík v prvej polovici roku 2017 a už poslal svoj návrh politiky európskemu dozornému úradníkovi (EDPS) na predbežnú kontrolu; vyzýva agentúru, aby prijala vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík, ktorá posilní kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovala a školila zamestnancov o ich povinnostiach a právach v súvislosti s uvedenou politikou, zabezpečila ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešila problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú, a aby zaviedla kanál pre anonymné podávanie interných správ; vyzýva agentúru, aby zverejnila výročné správy o počte prípadov, na ktoré upozornili oznamovatelia, ako aj o následných opatreniach a aby uvedené výročné správy predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium; žiada úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní pravidiel oznamovania nekalých praktík;

Vnútorná kontrola

13.  uznáva, že posledné dve z 18 odporúčaní IAS o vykonávaní NVK boli ukončené v roku 2015, čo viedlo k ukončeniu vykonávania NVK; uznáva, že zabezpečovanie vysokej úrovne súladu s normami vnútornej kontroly spôsobuje úradu vysokú administratívnu záťaž vzhľadom na to, že úrad je malou organizáciou a na skutočnosť, že rámec noriem vnútornej kontroly vo všeobecnosti nebol navrhnutý pre malé organizácie;

14.  uznáva, že neboli identifikované žiadne hlavné riziká v rámci postupu samohodnotenia rizík; konštatuje, že správa o posúdení rizík obsahovala zoznam niektorých významných rizík; konštatuje, že úrad vypracoval register rizík s najvýznamnejšími rizikami zistenými počas hodnotenia rizík a akčné plány na ich riešenie;

Vnútorný audit

15.  s uspokojením konštatuje, že vo výsledkoch auditu IAS sa uvádza, že kontrolované postupy sú vhodné na daný účel a riadené a organizované účinným a efektívnym spôsobom; berie však na vedomie pripomienku IAS o priestore na ďalšie zlepšenie v niekoľkých konkrétnych oblastiach; konštatuje, že v záujme splnenia odporúčaní IAS vypracoval úrad akčný plán a jeho vykonávanie je naplánované na rok 2016;

Ďalšie otázky

16.  konštatuje, že Komisia predložila v septembri 2016 návrh nariadenia (COM(2016)0591), v ktorom navrhuje, aby sa úrad pretransformoval na plnohodnotnú agentúru s rozšírenými povinnosťami; zdôrazňuje, že akékoľvek reformy vykonané po ukončení legislatívneho procesu musia zaručovať maximálnu efektívnosť a nákladovú účinnosť, ako aj čo najvyššiu úroveň transparentnosti a ochrany pred konfliktom záujmov, a mali by slúžiť na ďalšie uľahčenie vytvárania pridanej hodnoty pre regulačný systém Únie pre elektronické komunikácie;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia