Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2168(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0075/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.27

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Sprejeta besedila
PDF 344kWORD 53k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)
P8_TA(2017)0157
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015 (2016/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(4), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0143/2017),

1.  podeli razrešnico upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 22.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 22.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 337, 18.12.2009, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015 (2016/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(4), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0143/2017),

1.  odobri zaključni račun Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 22.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 22.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 337, 18.12.2009, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015 (2016/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0143/2017),

A.  ker je iz računovodskih izkazov Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: urad) razvidno, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2015 znašal 4 017 244 EUR, kar je 3,5 % manj kot leta 2014;

B.  ker je iz računovodskih izkazov urada razvidno, da je celoten prispevek Unije v proračun urada v letu 2015 znašal 3 498 143 EUR, kar je 3,31 % manj kot leta 2014;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov urada za leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

D.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  potrjuje, da urad:

   od vseh članov upravnega odbora, upravnega vodje in zaposlenih zahteva, naj podajo letne izjave o interesih, in jih objavlja na svojem spletnem mestu, da bi preprečil nasprotja interesov;
   v celoti uresničuje standarda notranje kontrole št. 6 o obvladovanju tveganj in št. 12 o obveščanju in komuniciranju;

je seznanjen, da je služba Komisije za notranjo revizijo zaključila še preostali dve priporočili, ki sta ostali neuresničeni po nadaljnjih ukrepih v zvezi z omejenim pregledom izvajanja standardov notranje kontrole;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 95,65 %, kar je 2,26 % manj kot leta 2014; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 80,31 %, kar je 4,65 % več kot leta 2014;

3.  je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da poročilo o izvrševanju proračuna urada ni enako podrobno kot poročila večine drugih agencij; ugotavlja, da je urad računovodske naloge oddal v izvajanje računovodji Komisije in da so različno podrobna poročila posledica poročevalske prakse Komisije; je seznanjen, da je urad naslednje proračunsko leto pripravljen upoštevati vse smernice o proračunskem poročanju, ki bodo izdane; poziva Računsko sodišče in mrežo agencij EU, naj pripravita skupne smernice za poročanje na osnovi najboljše prakse decentraliziranih agencij;

4.  ugotavlja, da je urad popravil proračuna za leti 2015 in 2016, kar zadeva prispevke nacionalnih regulativnih organov iz držav Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki leta 2014 niso bili izplačani; ugotavlja, da se o sporazumu EFTA pogajajo Komisija in posamezne države, urad pa tako na ta pogajanja ne more vplivati;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  je seznanjen z navedbo iz poročila Računskega sodišča, da je bil znesek obveznosti, prenesenih v naslednje leto, v naslovu II velik in je dosegel 134 228 EUR (44 %), medtem ko je v letu 2014 znašal 91 757 EUR (40 %); ugotavlja, da so ta prenesena sredstva v glavnem posledica storitev, ki so se izvajale še po izteku leta 2015, torej ne gre nujno za pomanjkljivosti pri proračunskem načrtovanju;

Prerazporeditve

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je število proračunskih prerazporeditev v letu 2015 zmanjšalo na 17, v primerjavi s 37 v letu 2014; ugotavlja še, da se skupni odhodki v naslovu I (stroški zaposlenih) niso spremenili, v naslovu II (upravni odhodki) so se zmanjšali za 33 %, v naslovu III (odhodki za poslovanje) pa povečali za 13 %; ugotavlja, da so spremembe sestave prvotnega proračuna manjše kot v letu 2014;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da je urad podcenil svoje potrebe po strokovnih storitvah pri organizaciji prireditev; ugotavlja, da je bil pri izvajanju štiriletne okvirne pogodbe, podpisane v letu 2013, decembra 2014 dosežen maksimalen znesek; ugotavlja, da urad ni mogel predvideti vseh potreb, saj je na njegovi zadnji plenarni seji v letu 2014 prišlo do nepredvidenih sprememb; meni, da bi moral urad opredeliti način dela s svojimi člani in opazovalci za te seje in tako preprečiti, da bi se takšno stanje ponovilo; poudarja, da se je avgusta 2015 začel postopek javnega naročila za podpis nove okvirne pogodbe in da je urad v vmesnem obdobju te storitve še naprej naročal s plačilnimi nalogi in pogodbami nizke vrednosti (postopek s pogajanji); se strinja z Računskim sodiščem, da bi moral urad objaviti odprt javni razpis, na katerem bi lahko vsi zainteresirani gospodarski subjekti oddali ponudbo; ugotavlja, da je urad v letu 2016 pregledal svoja pravila o oddaji javnih naročil, da bi poenostavil postopek, vključno z uporabo e-javnih razpisov; pozdravlja dejstvo, da je urad že sprejel ukrepe, da bi izboljšal pravila javnega naročanja, in izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila, na osnovi katerega je sklenil kaskadno okvirno pogodbo s tremi podjetji, ki se je začela izvajati januarja 2016;

8.  ugotavlja, da je bilo število delovnih mest zmanjšano z 28 konec leta 2014 na 27 konec leta 2015; je seznanjen, da je imel urad dodatne naloge, zaradi česar se je povečala njegova delovna obremenitev, s tem pa tudi težave pri zaposlovanju zaradi menjave strokovnjakov; ugotavlja, da je urad kljub temu deloval nemoteno in uravnoteženo porazdeljeval delo med zaposlenimi;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

9.  ugotavlja, da je urad dnevno vodil javni register dokumentov organa BEREC in svojih dokumentov; z zadovoljstvom ugotavlja, da je na spletnem mestu uvedel posebne razdelke o politiki navzkrižja interesov in nov razdelek z govori predsednika;

10.  ugotavlja, da je urad v letno poročilo vključil podpoglavje o preglednosti, odgovornosti in integriteti; ugotavlja, da je njegovo letno poročilo skladno s smernicami Komisije, ki ne predvidevajo standardnega poglavja o teh temah;

11.  pozdravlja dejstvo, da je urad aktivno sodeloval v delovni skupini medagencijske pravne mreže za boj proti goljufijam; z zadovoljstvom ugotavlja, da je na osnovi tega sodelovanja februarja 2017 sprejel strategijo za boj proti goljufijam;

12.  ugotavlja, da naj bi urad interna pravila o prijavljanju nepravilnosti sprejel v prvi polovici leta 2017 in da je osnutek politike že poslal Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov v predhodni pregled; poziva urad, naj sprejme notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti, da bi spodbudil kulturo preglednosti in odgovornosti na delovnem mestu, naj zaposlene redno obvešča in usposablja o njihovih dolžnostih in pravicah, zagotavlja zaščito prijaviteljev nepravilnosti pred povračilnimi ukrepi, pravočasno ukrepa na podlagi vsebine opozoril prijaviteljev nepravilnosti ter oblikuje kanale za anonimno interno poročanje; poziva urad, naj objavi letna poročila o številu primerov prijaviteljev nepravilnosti in nadaljnjem ukrepanju v zvezi s tem ter jih predloži organu za podelitev razrešnice; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetju in izvajanju pravil v zvezi s prijavitelji nepravilnosti;

Notranje kontrole

13.  je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo leta 2015 zaključila še zadnji dve izmed 18 priporočil o izvajanju standardov notranje kontrole, s čimer so bili ti standardi dokončno uvedeni; se zaveda, da strogo spoštovanje teh standardov pomeni veliko upravno breme za urad, saj nima veliko zaposlenih, ti standardi pa prav tako niso bili zasnovani za majhne organizacije;

14.  je seznanjen, da pri samoocenjevanju tveganj niso bila odkrita kritična tveganja; ugotavlja pa, da poročilo o oceni tveganj vsebuje seznam, na katerem je kar nekaj pomembnih tveganj; ugotavlja, da je urad sestavil register z največjimi tveganji, odkritimi pri oceni tveganj, in pripravil akcijske načrte za njihovo obravnavo;

Notranja revizija

15.  je zadovoljen z ugotovitvijo službe za notranjo revizijo, da so revidirani procesi ustrezni in da se vodijo in organizirajo na učinkovit in uspešen način; seznanjen pa je tudi z njeno ugotovitvijo, da so na številnih področjih mogoče izboljšave; ugotavlja, da je urad na osnovi priporočil službe za notranjo revizijo pripravil akcijski načrt, ki naj bi ga začel izvajati leta 2016;

Druga vprašanja

16.  ugotavlja, da je Komisija septembra 2016 predstavila predlog uredbe (COM(2016)0591), s katero naj bi urad postal agencija z vsemi pristojnostmi in večjo odgovornostjo; poudarja, da je treba z morebitnimi reformami po koncu zakonodajnega postopka zagotoviti čim večjo uspešnost in stroškovno učinkovitost ter čim višjo raven preglednosti in preprečevanja nasprotij interesov, prav tako pa olajšati ustvarjanje dodane vrednosti za regulativni sistem Unije za elektronske komunikacije;

o
o   o

17.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov