Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2168(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0075/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.27

Antagna texter :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Antagna texter
PDF 178kWORD 47k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
P8_TA(2017)0157
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015 (2016/2190(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja förvaltningskommittén för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0143/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar förvaltningskommittén för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till förvaltningskommittén för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 22.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 22.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015 (2016/2190(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja förvaltningskommittén för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0143/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till förvaltningskommittén för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 22.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 22.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015 (2016/2190(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0143/2017) och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 4 017 244 EUR, vilket utgör en minskning med 3,5 % jämfört med 2014.

B.  Enligt byråns räkenskaper uppgick unionens totala bidrag till dess budget för 2015 till 3 498 143 EUR, vilket motsvarar en minskning med 3,31 % jämfört med 2014.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för byrån för budgetåret 2015 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

D.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar att byrån

   begär att alla medlemmar av förvaltningskommittén, den administrative chefen samt personalen ska lämna årliga intresseförklaringar och offentliggöra dessa förklaringar på byråns webbplats, så att intressekonflikter kan förhindras,
   helt och hållet lyckades införa de internationella kontrollstandarderna (ICS) nr 6 avseende riskhantering och nr 12 avseende information och kommunikation,

och att kommissionen internrevisionstjänst (IAS) som följd av detta avslutade sina två rekommendationer som fortfarande inte var åtgärdade efter uppföljningen 2014 av den begränsade kontrollen av införandet av ICS.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 95,65 %, vilket innebär en minskning med 2,26 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 80,31 %, vilket innebär en ökning med 4,65 % jämfört med 2014.

3.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport skiljer sig detaljeringsgraden i rapporten över hur budgeten har genomförts från de rapporter som de flesta andra byråer har lämnat. Byrån har lagt ut rollen som räkenskapsförare på kommissionens räkenskapsförare, och den avvikande detaljeringsnivån beror på rådande praxis för kommissionens rapportering. Byrån är villig att följa riktlinjer för budgetrapporteringen under kommande budgetår, förutsatt att sådana riktlinjer har utarbetats. Revisionsrätten och EU-byråernas nätverk uppmanas att tillhandahålla gemensamma riktlinjer för rapportering, baserade på bästa praxis hos de decentraliserade organen.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån korrigerade budgetarna för 2015 och 2016 med anledning av bestämmelserna för bidrag som inte betalades in 2014 från nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Avtalen med Efta förhandlas fram av kommissionen och de berörda länderna, och byrån kan således inte påverka förhandlingarna.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport var andelen överföringar till 2016 av åtaganden inom avdelning II (driftsutgifter) hög, och uppgick till 134 228 EUR, dvs. 44 %, jämfört med 91 757, dvs. 40 % för 2014. Parlamentet noterar att dessa överföringar i huvudsak avser tjänster som sträcker sig längre än 2015 och inte innebär bristande budgetplanering.

Överföringar

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att antalet budgetöverföringar hade minskat till 17 under 2015, jämfört med 37 under 2014. Dessutom var de totala utgifterna oförändrade i avdelning I (personalkostnader), hade sjunkit med 33 % i avdelning II (administrativa utgifter) och ökat med 13 % i avdelning III (driftsutgifter). Förändringarna i den ursprungliga budgetens struktur är mindre än 2014.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport underskattade byrån sina behov av tjänster från en professionell eventorganisatör. Det fyraåriga ramkontraktet, som undertecknades 2013, utnyttjades med sitt största belopp i december 2014. Byråns underskattning berodde på oväntade förändringar i organisationen av dess sista plenarsammanträde under 2014. Parlamentet anser att byrån tillsammans med sina ledamöter och observatörer bör etablera ett tillvägagångssätt för dessa möten så att en sådan situation inte uppstår igen. En upphandlingsomgång för att underteckna ett nytt ramkontrakt inleddes i augusti 2015, och byrån fortsatte under tiden att upphandla dessa tjänster via inköpsordrar och kontrakt av ringa värde (förhandlad upphandling). Parlamentet håller med revisionsrätten om att öppen upphandling borde ha avvänts, där alla intresserade parter har rätt att lämna anbud. Byrån såg 2016 över sina upphandlingsbestämmelser med syftet att harmonisera processen, inklusive genom användning av e-upphandling. Parlamentet välkomnar att byrån redan har vidtagit åtgärder för att förbättra sina upphandlingsbestämmelser och att man har inlett en öppen upphandling som ledde till ett kontrakt med flera ramavtal med tre företag från januari 2016.

8.  Europaparlamentet noterar att antalet tjänster minskades från 28 i slutet av 2014 till 27 i slutet av 2015. Byrån åtog sig flera arbetsuppgifter vilket ledde till större arbetsbelastning, vilket ytterligare förvärrade de problem att rekrytera som berodde på personalomsättningen bland experterna. Byrån lyckades upprätthålla en stabil verksamhet och nå balans i fördelningen av arbetsuppgifter bland sin personal.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet noterar att byrån skötte Berecs offentliga dokumentregister på daglig basis. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån etablerade en särskild avdelning för att hantera policyn för intressekonflikter och en ny avdelning på webbplatsen för ordförandens tal.

10.  Europaparlamentet noterar att byrån i sin årsrapporttog med ett underkapitel om transparens, redovisningsskyldighet och integritet. Årsrapporten stämmer överens med kommissionens riktlinjer, som inte förskriver något kapitel om transparens, redovisningsskyldighet och integritet.

11.  Europaparlamentet välkomnar att byrån aktivt har deltagit i arbetsgruppen för kampen mot bedrägerier, som ingår i byråernas rättsliga nätverk (Inter-Agency Legal Network). Parlamentet noterar med tillfredsställelse att detta samarbete ledde till att byrån i februari 2017 antog en strategi mot bedrägerier.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån avser att färdigställa sina interna bestämmelser om visselblåsning under första halvåret 2017, och redan har sänt det första policyutkastet till Europeiska datatillsynsmannen för en förhandskontroll. Parlamentet uppmanar byrån att anta en intern policy för visselblåsning som kommer att främja en kultur av transparens och ansvarsskyldighet på arbetsplatsen, att regelbundet utbilda och informera de anställda om deras skyldigheter och rättigheter avseende den policyn, att garantera visselblåsare skydd mot repressalier, att utan dröjsmål följa upp de rapporterade missförhållandena och att införa en mekanism för anonym intern rapportering. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra årliga rapporter om antalet fall av visselblåsning och uppföljningen av dem samt att tillhandahålla dessa rapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten när dess bestämmelser avseende visselblåsning har etablerats och tillämpas.

Interna kontroller

13.  Europaparlamentet uppskattar att de sista två av de 18 IAS-rekommendationerna avseende införandet av ICS avslutades 2015, vilket innebar att ICS hade införts till fullo. Det innebär en stor administrativ börda för byrån att i stor utsträckning följa ICS, p.g.a. byråns ringa storlek och det faktum att ICS i allmänhet inte utformades för små organisationer.

14.  Europaparlamentet uppskattar att inga kritiska risker upptäcktes, enligt den egna riskutvärderingen. Rapporten över resultaten av denna riskutvärdering innehöll en förteckning över åtskilliga signifikanta risker. Parlamentet noterar att byrån utarbetade ett riskregister med de mest signifikanta riskerna som identifierades under riskutvärderingen samt en handlingsplan för att ta itu med dessa risker.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att IAS slutsatser, baserade på dess granskning, var att de granskade processerna är ändamålsenliga samt hanteras och är organiserande på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dock noterar parlamentet IAS iakttagelse att det finns utrymme för ytterligare förbättringar inom ett antal områden. För att åtgärda IAS rekommendationer antog byrån en handlingsplan, vars genomförande planerades ske 2016.

Övriga frågor

16.  Europaparlamentet noterar att kommissionen i september 2016 lade fram ett förslag till förordning (COM(2016)0591) där man föreslår att byrån ska omvandlas till ett riktigt decentraliserat organ med utökat ansvar. Parlamentet understryker att varje reform som genomförs efter det att det rättsliga förfarandet är avslutat måste garantera maximal effektivitet och kostnadseffektivitet samt högsta möjliga transparens och skydd mot intressekonflikter, och bör utnyttjas för att ytterligare underlätta skapandet av mervärde för unionens regleringssystem för elektronisk kommunikation.

o
o   o

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy