Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2168(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0075/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.27

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Prijaté texty
PDF 352kWORD 47k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
P8_TA(2017)0158
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (2016/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (2016/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (2016/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2015 sumu 49 585 500 EUR, čo predstavuje zníženie o 11,88 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 88,16 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 8,82 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 78,58 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 6,61 %;

2.  konštatuje, že stredisko podniklo rôzne kroky s cieľom znížiť svoje rozpočtové prebytky; berie na vedomie predovšetkým zníženie ceny za preklad dokumentov v roku 2015, zavedenie automatického vrátenia výsledku plnenia rozpočtu za predchádzajúci rok klientom a návrh programového dokumentu strediska na roky 2017 – 2019, ktorý bol vypracovaný so zreteľom na deficity, a následné ďalšie zníženie rezervy na zachovanie stability cien;

3.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov v dôsledku opatrení prijatých na zníženie rozpočtových prebytkov hotovosť roka 2015 a krátkodobé depozity strediska sa znížili zo 44 000 000 EUR koncom roka 2014 na 38 300 000 EUR koncom roka 2015; ďalej konštatuje, že rezerva strediska poklesla zo 40 400 000 EUR v roku 2014 na 34 000 000 EUR v roku 2015, čo odráža pokles cien v roku 2015;

4.  konštatuje, že prevádzkové náklady strediska sa v roku 2015 znížili o 11,23 %, hlavne v dôsledku zníženia počtu externe zadaných strán o 9,56 % a zníženia nákladov na priemernú cenu za stranu externe zadaného dokumentu;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že stredisko mierne zvýšilo celkovú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do nasledujúceho roka z 8,40 % v roku 2014 na 9,63 % v roku 2015, čo predstavuje nárast o 1,23 %; konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola 29 %; dodáva, že tieto prenosy súviseli najmä s renováciou dodatočných priestorov prenajatých v roku 2015, ako aj s IT službami, ktoré neboli ešte poskytnuté do konca roka 2015; konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

6.  s obavami konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov stredisko zrušilo rozpočtové prostriedky vo výške 5 900 000 EUR (12 % z celkového rozpočtu), ktoré boli k dispozícii na konci roka 2015; poukazuje na to, že tieto zrušenia súviseli s nadmerným odhadom nákladov na externých prekladateľov a so skutočnosťou, že naplnenie plánu pracovných miest nedosiahlo úroveň uvedenú v rozpočte; konštatuje však, že stredisko dôkladnejšie monitorovalo vývoj nákladov na externé preklady a svoje rozpočtové odhady na rok 2016 založilo na aktuálnych údajoch; víta úsilie strediska v rokoch 2015 – 2016 o zlepšenie odhadu nákladov na externé prekladateľské služby, čo v uplynulých troch rokoch viedlo k značným zmenám v odhade rozpočtov;

Vnútorný audit

7.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) dokončil informačnú etapu týkajúcu sa správy o audite na tému Riadenie pracovného toku pri preklade dokumentov, ktorej závery vychádzajú z práce v teréne vykonanej v roku 2014; dodáva, že pri audite útvar zistil niekoľko silných stránok, čo sa týka činnosti strediska, dospel však k záveru, že stredisko musí zvýšiť svoje úsilie o zabezpečenie účinnosti a nákladovej efektívnosti svojich procesov; vyzýva stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o vykonávaní odporúčaní IAS;

8.  konštatuje, že stredisko vykonalo odporúčania IAS označené ako „veľmi dôležité“ a „dôležité“, ktoré vyplývajú z auditu v roku 2014; berie na vedomie, že mieru vykonávania, ktorú stredisko uviedlo, IAS považoval za postačujúcu nato, aby sa pristúpilo k následnému auditu; vyzýva stredisko, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o výsledkoch následného auditu;

Vnútorná kontrola

9.  konštatuje na základe výročnej správy o činnosti strediska, že v rámci sebahodnotenia za rok 2015 vedenie strediska posudzovalo súlad a účinnosť kľúčových kontrol; konštatuje, že čo sa týka miery plnenia, dosiahol sa súlad so všetkými normami vnútornej kontroly za predpokladu, že odporúčania vnútorného audítora týkajúce sa riadenia kontinuity činností boli realizované do konca roka;

10.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov stredisko ešte nezaviedlo plán na zabezpečenie kontinuity činností a teda nesplnilo normu vnútornej kontroly č. 10; berie na vedomie, že v roku 2016 vedenie strediska schválilo stratégiu na zabezpečenie kontinuity činností a prevádzkové plány na zabezpečenie kontinuity činností spolu s preskúmaním dokumentov týkajúcich sa zabezpečenia kontinuity činností;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  konštatuje, že v októbri 2016 správna rada strediska prijala stratégiu boja proti podvodom; konštatuje, že stredisko do svojej výročnej správy za rok 2017 zahrnie štandardnú kapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite; so znepokojením konštatuje, že na webovom sídle strediska sa nenachádzajú životopisy riaditeľa, členov správnej rady ani ich náhradníkov; vyzýva stredisko, aby tieto životopisy zverejnila, a tak zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jej riadením;

Výkonnosť

12.  berie na vedomie iniciatívu strediska, aby sa realizoval prípravný postup v súvislosti s ochrannými známkami Spoločenstva spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) s cieľom spoločne využívať prekladové pamäte a harmonizovať príslušné postupy v záujme zaručenia transparentnosti a efektívnosti tohto procesu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovanie medzi strediskom a EUIPO nebolo úspešné, keďže EUIPO sa rozhodol nepokračovať v projekte; nabáda stredisko, aby preskúmalo nové možnosti zlepšenia efektívnosti svojich vnútorných procesov;

13.  konštatuje, že stredisko uskutočnilo v roku 2015 všeobecný prieskum spokojnosti klientov; dodáva, že vedenie strediska schválilo akčný plán založený na záveroch prieskumu, ktorý sa má realizovať v rokoch 2016 – 2017; s uspokojením konštatuje, že tento akčný plán kladie jasný dôraz na záruku kvality prekladu a na zvyšovanie informovanosti o stredisku, ako aj na propagovanie strediska ako poskytovateľa jazykových služieb;

14.  konštatuje na základe výročnej správy o činnosti strediska, že vzhľadom na preskúmanie, ktoré vedenie strediska uskutočnilo koncom roka, a pri uplatnení nových váhových faktorov miera celkového vykonávania pracovného programu strediska na rok 2015 bola na úrovni 83,2 %, čo predstavuje zníženie o 2,3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom; vyzýva stredisko, aby opätovne skontrolovalo svoje plánovanie v súvislosti s ročným pracovným programom a celkovým vykonávaním a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložilo správu o možných zásahoch alebo zlepšeniach;

15.  konštatuje s uspokojením, že stredisko prijalo nový akčný plán na zabezpečenie kvality prekladu (TQAAP) na roky 2015 – 2016; konštatuje, že v pracovnom programe strediska na rok 2015 sa za cieľ stanovilo dosiahnutie miery plnenia uvedeného TQAAP na úrovni 50 % a že do konca roka 2015 sa plán splnil na 49,4 %; konštatuje, že TQAAP na rok 2015 sa zameral na rozsiahlu odbornú prípravu poskytovanú interným prekladateľom, ktorí okrem iného absolvovali odbornú prípravu v oblasti techník titulkovania a učili sa, ako využívať softvérový balík, ktorý sa v stredisku využíva na poskytovanie novej titulkovej služby klientom; okrem toho konštatuje, že v rámci TQAAP na rok 2015 sa taktiež uskutočnil audit externého poskytovateľa služieb;

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia