Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2168(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A8-0075/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.27

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Sprejeta besedila
PDF 332kWORD 46k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
P8_TA(2017)0158
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 (2016/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2017),

1.  podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 27.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 27.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 (2016/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2017),

1.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 27.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 27.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 (2016/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2017),

A.  ker računovodski izkazi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: center) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2015 znašal 49 585 500 EUR, kar je 11,88 % manj kot leta 2014;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 88,16 %, kar je 8,82 % več kot leto prej; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 78,58 %, kar je 6,61 % več kot leto prej;

2.  ugotavlja, da je center sprejel različne ukrepe za zmanjšanje proračunskega presežka; predvsem ugotavlja, da se je cena prevoda dokumentov v letu 2015 znižala, da je bilo uvedeno samodejno povračilo za stranke v zvezi z realizacijo proračuna za prejšnje leto, da je center pripravil osnutek programskega dokumenta za obdobje 2017–2019, pri čemer je upošteval primanjkljaj, in da je predvideno nadaljnje zmanjšanje rezerve za stabilnost cen;

3.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so se po zaslugi ukrepov, sprejetih za zmanjšanje proračunskega presežka, gotovinske in kratkoročne vloge centra zmanjšale s 44 000 000 EUR ob koncu leta 2014 na 38 300 000 EUR ob koncu leta 2015; prav tako ugotavlja, da se je njegova rezerva zmanjšala s 40 400 000 EUR v letu 2014 na 34 000 000 EUR v letu 2015, kar je posledica znižanja cen v letu 2015;

4.  ugotavlja, da so se odhodki centra za poslovanje v letu 2015 zmanjšali za 11,23 %, kar gre pripisati predvsem 9,56-odstotnemu zmanjšanju števila strani, oddanih v prevajanje zunanjim izvajalcem, in nižji povprečni ceni na stran, ki jo prevede zunanji izvajalec;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je center nekoliko povečal skupno stopnjo proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila prenesena v naslednje leto, z 8,40 % leta 2014 na 9,63 % leta 2015, kar je 1,23 % več; ugotavlja, da je stopnja v naslednje leto prenesenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslovu II (upravni odhodki) znašala 29 %; opaža, da so se prenosi nanašali predvsem na prenovo dodatnih prostorov, najetih leta 2015, in storitve IT, ki do konca leta 2015 še niso bile zagotovljene; ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni, ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je center po podatkih iz poročila Računskega sodišča razveljavil sredstva v znesku 5 900 000 EUR (12 % skupnega proračuna), ki so bila na voljo ob koncu leta 2015; poudarja, da so bile razveljavitve povezane s previsoko ocenjenimi stroški zunanjih prevajalcev ter dejstvom, da kadrovski načrt ni bil uresničen do enake mere, kakor je bila predvidena v proračunu; ugotavlja pa, da je center natančneje spremljal razvoj stroškov zunanjih prevodov in se pri proračunskih napovedih za obdobje od leta 2016 opiral na posodobljene podatke; je zadovoljen, da si je center v letih 2015 in 2016 prizadeval izboljšati oceno stroškov zunanjih prevajalskih storitev, zaradi česar je prišlo v zadnjih treh proračunskih obdobjih do precejšnjih sprememb v napovedi;

Notranja revizija

7.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo na podlagi terenskega dela, opravljenega v letu 2014, končala fazo poročanja o revizijskem poročilu o upravljanju poteka dela pri prevajanju dokumentov; ugotavlja, da so bile v reviziji navedene številne dobre plati dejavnosti centra, vsebovala pa je tudi poziv, naj center okrepi prizadevanja za zagotavljanje uspešnosti in stroškovne učinkovitosti procesov; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju priporočil službe za notranjo revizijo;

8.  ugotavlja, da je center začel izvajati priporočila službe za notranjo revizijo, ki so bila v reviziji leta 2014 označena kot „pomembna“ in „zelo pomembna“; priznava, da je bila stopnja izvajanja, ki jo je sporočil center, po mnenju službe za notranjo revizijo dovolj zadovoljiva, da je bilo mogoče preiti na naknadno revizijo; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati naknadne revizije;

Notranje kontrole

9.  na podlagi letnega poročila o dejavnostih centra ugotavlja, da je uprava centra med letnim samoocenjevanjem 2015 ocenila skladnost in učinkovitost najpomembnejših kontrol; ugotavlja, da je bila pri izvajanju dosežena stopnja, potrebna za skladnost z vsemi standardi notranje kontrole, vendar le, če so bila do konca leta zaključena vsa priporočila notranjega revizorja v zvezi z upravljanjem neprekinjenega poslovanja;

10.  ugotavlja, da center po podatkih iz poročila Računskega sodišča še nima načrta za neprekinjeno poslovanje, zaradi česar ne izpolnjuje standarda notranje kontrole 10; potrjuje, da je vodstvo centra leta 2016 odobrilo strategijo neprekinjenega poslovanja in operativne načrte v zvezi s tem ter opravilo pregled s tem povezanih dokumentov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

11.  ugotavlja, da je upravni odbor oktobra 2016 sprejel strategijo centra za boj proti goljufijam; ugotavlja, da namerava center v svoje letno poročilo za leto 2017 vključiti standardno poglavje o preglednosti, odgovornosti in integriteti; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da na spletnem mestu centra ni življenjepisov direktorja ter članov upravnega odbora in njihovih namestnikov; poziva center, naj objavi te življenjepise, da bi javnosti omogočil potreben nadzor nad svojim vodstvom;

Uspešnost

12.  je seznanjen s pobudo centra, da bi v sodelovanju z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino uvedel skupen pristop k vnaprejšnji obdelavi v zvezi z blagovnimi znamkami, da bi souporabljala prevajalske pomnilnike in ustrezno uskladila potek dela, s tem pa zagotovila preglednost in učinkovitost procesa; obžaluje, da pogajanja med centrom in uradom niso obrodila sadov, saj se je urad odločil, da ne bo sodeloval pri projektu; spodbuja center, naj poišče nove možnosti, s katerimi bi povečal učinkovitost notranjih procesov;

13.  ugotavlja, da je center leta 2015 izvedel splošno anketo o zadovoljstvu strank; ugotavlja, da je vodstvo centra na podlagi zaključkov iz te ankete odobrilo akcijski načrt, ki se bo izvajal v letih 2016 in 2017; z zadovoljstvom ugotavlja, da se akcijski načrt jasno osredotoča na zagotavljanje kakovosti prevodov, promocijo in povečevanje prepoznavnosti centra kot ponudnika jezikovnih storitev;

14.  na podlagi letnega poročila o dejavnostih centra ugotavlja, da skupna stopnja izvajanja delovnega programa centra za leto 2015 na podlagi pregleda ob koncu leta, ki ga je opravilo vodstvo centra, in ob upoštevanju novega ponderiranja znaša 83,2 %, kar je 2,3 % manj kot leto prej; poziva center, naj ponovno preveri načrtovanje letnega delovnega programa in celotno izvajanje, nato pa organu za podelitev razrešnice poroča o mogočih posegih ali izboljšavah;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center za obdobje 2015–2016 sprejel nov akcijski načrt za zagotavljanje kakovosti prevodov; ugotavlja, da je bil za uresničitev tega akcijskega načrta v delovnem programu centra za leto 2015 določen cilj 50 % in da je bilo do konca leta 2015 realiziranih 49,4 % načrta; ugotavlja, da se je akcijski načrt za zagotavljanje kakovosti prevodov v letu 2015 osredotočal na obsežno usposabljanje notranjih prevajalcev centra, ki so se med drugim udeležili usposabljanj iz tehnik podnaslavljanja in uporabe programskega paketa centra, s katerim se bodo strankam zagotavljale nove storitve podnaslavljanja; ugotavlja tudi, da je bila v sklopu tega akcijskega načrta izvedena tudi revizija zunanjega izvajalca;

o
o   o

16.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov