Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2168(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0075/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.27

Antagna texter :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Antagna texter
PDF 177kWORD 46k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
P8_TA(2017)0158
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 (2016/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0075/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 27.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 27.
(3) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 (2016/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0075/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 27.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 27.
(3) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 (2016/2168(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0075/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 49 585 500 EUR, vilket utgör en minskning med 11,88 % jämfört med 2014.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2015 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet att det är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, och införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 88,16 %, vilket innebär en ökning med 8,82 % jämfört med det föregående året. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 78,58 %, vilket innebär en ökning med 6,61 % jämfört med det föregående året.

2.  Europaparlamentet noterar att centrumet har vidtagit flera åtgärder för att minska sitt budgetöverskott. Parlamentet noterar särskilt sänkningen av priset för översättning av dokument 2015, införandet av automatisk återbetalning av det föregående årets budgetutfall till kunder samt centrumets utkast till planeringsdokument för perioden 2017–2019, som förbereddes med tanke på underskott, varpå reserven för prisstabilitet har minskats ytterligare.

3.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att som ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att minska budgetöverskottet minskade centrumets innehav av kontanter och kortfristiga placeringar från 44 000 000 EUR vid utgången av 2014 till 38 300 000 EUR vid utgången av 2015. Parlamentet noterar även att centrumets reserver minskade från 40 400 000 EUR 2014 till 34 000 000 EUR 2015, vilket speglar den prissänkning som infördes 2015.

4.  Europaparlamentet noterar att centrumets driftsutgifter minskade med 11,23 % 2015, vilket i första hand berodde på minskningen med 9,56 % av antalet sidor som översätts på frilans och de minskade kostnaderna för det genomsnittliga sidpriset för ett externt översatt dokument.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar att de totala åtagandebemyndiganden som centrumet överförde till det följande året ökade en aning från 8,4 % 2014 till 9,63 % 2015, vilket motsvarar en ökning på 1,23 %. Parlamentet noterar att andelen gjorda åtaganden som överfördes under avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 29 %. Överföringarna gäller främst renovering av ytterligare lokaler som centrumet hyrde 2015 och it-tjänster som ännu inte hade levererats vid utgången av 2015. Parlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg och om revisionsrätten informeras.

6.  Europaparlamentet noterar bekymrat utifrån revisionsrättens rapport att centrumet annullerade 5 900 000 EUR (12 % av den totala budgeten) av de anslag som var tillgängliga vid utgången av 2015. Parlamentet påpekar att dessa förfallna anslag var kopplade till en överskattning av kostnaden för externa översättare samt till det faktum att uppfyllandet av planen för tjänsteförteckningen inte nådde den nivå som föreskrevs i budgeten. Parlamentet noterar dock att centrumet mer noggrant övervakade utvecklingen av externa översättningskostnader och grundade sina budgetprognoser för 2016 och framåt på uppdaterade siffror. Parlamentet välkomnar centrumets ansträngningar under 2015–2016 för att förbättra sina skattningar av kostnaden för externa översättningstjänster, vilket har lett till avsevärda ändringar i prognosen för de tre senaste budgetarna.

Internrevision

7.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) slutförde rapporteringsfasen av revisionsrapporten om hanteringen av arbetsflödet för dokumentöversättning som slutfördes med utgångspunkt i fältarbete som gjordes 2014. Vid revisionen identifierades en rad styrkor i centrumets verksamhet, men man kom fram till att centrumet måste öka sina ansträngningar för att säkerställa att dess förfaranden är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av IAS rekommendationer.

8.  Europaparlamentet noterar att centrumet genomförde de IAS-rekommendationer som var märkta som ”mycket viktiga” och ”viktiga” och som härrörde från 2014 års revision. Parlamentet konstaterar att IAS ansåg att den genomförandenivå som centrumet rapporterat var tillräckligt tillfredsställande för att gå vidare med en uppföljningsrevision. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av uppföljningsrevisionen.

Internkontroll

9.  Europaparlamentet noterar att centrumets ledning, enligt centrumets årliga verksamhetsrapport, under det årliga självutvärderingsarbetet för 2015 utvärderade efterlevnaden av och ändamålsenligheten i centrumets nyckelkontroller. Parlamentet noterar att genomförandenivån för att säkerställa efterlevnad av alla interna kontrollstandarder hade uppnåtts, med tanke på att internrevisorns rekommendationer avseende kontinuitetshanteringen av centrumets verksamhet hade efterkommits vid årsslutet.

10.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att centrumet ännu inte har en kontinuitetsplan för sin verksamhet, vilket innebär att det bryter mot intern kontrollstandard 10. Parlamentet konstaterar att centrumets ledning 2016 godkände kontinuitetsstrategin och de operativa kontinuitetsplanerna för verksamheten tillsammans med översynen av kontinuitetsdokumentationen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar att centrumets bedrägeribekämpningsstrategi antogs av styrelsen i oktober 2016. Parlamentet noterar att centrumet kommer att inkludera ett standardkapitel om transparens, redovisningsskyldighet och integritet i sin årsrapport för 2017. Parlamentet noterar bekymrat att meritförteckningarna för direktören, styrelseledamöterna och deras suppleanter inte ligger ute på centrumets webbsida. Parlamentet uppmanar centrumet att offentliggöra dessa meritförteckningar för att säkerställa nödvändig offentlig tillsyn och kontroll av dess förvaltning.

Verksamhetsresultat

12.  Europaparlamentet noterar centrumets initiativ att tillämpa en gemensam förbehandlingsstrategi för EU-varumärken med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), i syfte att dela översättningsminnen och harmonisera de respektive arbetsflödena och därmed säkerställa en transparent och effektiv process. Parlamentet beklagar att förhandlingen mellan centrumet och EUIPO inte gav något resultat eftersom EUIPO inte gick vidare med projektet. Parlamentet uppmuntrar centrumet att undersöka nya möjligheter att effektivisera sina interna processer.

13.  Europaparlamentet noterar att centrumet genomförde sin allmänna enkät om kundtillfredsställelse 2015. Parlamentet konstaterar att centrumets ledning godkände en handlingsplan som bygger på enkätens slutsatser, och att denna plan kommer att genomföras under 2016–2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att denna handlingsplan har ett tydligt fokus på kvalitetssäkring i översättningen och på större medvetenhet om och främjande av centrumet som en språktjänstleverantör.

14.  Med utgångspunkt i centrumets årliga verksamhetsrapport noterar Europaparlamentet att, på grundval av den översyn som centrumets ledning genomförde i slutet av året och med tillämpning av de nya viktningsfaktorerna, det totala genomförandet av centrumets arbetsprogram för 2015 uppgick till 83,2 %, vilket utgör en minskning med 2,3 % jämfört med det föregående året. Parlamentet uppmanar centrumet att på nytt se över sin planering för det årliga arbetsprogrammet och det övergripande genomförandet, och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om eventuella interventioner eller förbättringar.

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet antog en ny handlingsplan för kvalitetssäkring i översättningen för perioden 2015–2016. Parlamentet noterar att resultatmålet för denna handlingsplan fastställdes till 50 % i centrumets arbetsprogram för 2015, och att 49,4 % av planen hade genomförts vid utgången av 2015. Parlamentet noterar att fokus för denna handlingsplan för 2015 låg på omfattande utbildning för centrumets fast anställda översättare, som bl.a. fick utbildning om undertextningstekniker och fick lära sig hur man använder det programvarupaket som används i centrumet för att erbjuda den nya undertexttjänsten till kunder. Parlamentet noterar vidare att en granskning av den externa tjänstetillhandahållaren också genomfördes inom ramen för denna handlingsplan för 2015.

o
o   o

16.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy