Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2161(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0145/2017

Ingivna texter :

A8-0145/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.28

Antagna texter :

P8_TA(2017)0159

Antagna texter
PDF 196kWORD 48k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
P8_TA(2017)0159A8-0145/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015 (2016/2161(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0145/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 32.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 32.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015 (2016/2161(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0145/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 32.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 32.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015 (2016/2161(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0145/2017).

A.  Enligt redovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (nedan kallat centrumet) uppgick dess slutliga budget för budgetåret 2015 till 18 356 560 EUR, vilket motsvarar en ökning med 6,27 % jämfört med 2014. Centrumets budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar följande:

   Centrumet hade vid utgången av 2015 avslutat elva av 23 rekommendationer och relaterade åtgärder om hur det skulle kunna utveckla och stärka sin roll, vilka hade föreslagits inom ramen för dess återkommande externa utvärdering. Centrumet bör informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av de återstående rekommendationerna.
   Reparationsarbetena i centrumets byggnad avslutades i december 2015, och centrumet undertecknade ett godkännandeprotokoll för användning av de utrymmen som var föremål för reparation med det företag som ansvarade för arbetena. Detta företag ombads lägga fram en handlingsplan och en handlingsprocess för övervakning av byggnadens skick under minst tio år efter det att arbetena slutförts.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,61 %, vilket innebär en ökning med 3 % jämfört med föregående år. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 83,04 %, vilket innebar en minskning på 3,33 % jämfört med föregående år.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2015 uppgick de överförda åtagandebemyndigandena till 477 994 EUR eller 28 % för avdelning II (administrativa utgifter). Parlamentet noterar att dessa överföringar till stor del bestod av den stora mängd nätverks- och annan it-utrustning som krävs för att inreda de reparerade delarna av centrumets byggnad, som ännu inte hade levererats eller fakturerats före utgången av 2015. Parlamentet påpekar att överföringarna ofta helt eller delvis motiveras av den fleråriga karaktären av centrumets verksamhetsprogram, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om centrumet planerat dem i förväg och underrättat revisionsrätten om detta.

4.  Europaparlamentet noterar att centrumet kunde använda ytterligare medel som sparats till följd av nedjusteringen av lönekorrigeringskoefficienten från 83,8 % under 2014 till 79,9 %. Parlamentet noterar vidare att centrumet underrättades om den justeringen i november 2015. Parlamentet noterar att även om centrumet lyckades använda dessa medel omedelbart och före årets slut, kunde utbetalningen ske först under 2016.

Överföringar

5.  Europaparlamentet erfar från centrumets årliga verksamhetsrapport att centrumet gjorde 57 överföringar under 2015, totalt 586 100 EUR från avdelning I (personalutgifter) till avdelning II (administrativa utgifter) och avdelning III (driftsutgifter) för att maximera effektiviteten när det gäller användningen av tillgängliga medel. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att nivån på och karaktären hos överföringar under 2015 höll sig inom gränserna för de finansiella bestämmelserna.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet noterar att centrumet genomförde 70 upphandlingsförfaranden under 2015, vilket motsvarar en ökning med 32 % jämfört med 2014, varav 21 % var öppna och 79 % förhandlade förfaranden.

7.  Europaparlamentet uppskattar att centrumet förblev aktivt engagerat i lika möjligheter vid rekrytering och anställning, med 61 % kvinnlig och 39 % manlig personal, och att det också strävar efter att säkerställa geografisk balans. Parlamentet välkomnar att kvinnor är väl representerade i alla lönegrader, inklusive på chefsnivå.

8.  Europaparlamentet konstaterar att en lönejustering neråt gjordes i slutet av 2015. Parlamentet uppmanar centrumet att se till att detta inte får negativa återverkningar på personalens levnads- och arbetsvillkor och centrumets möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga och attraktiva tjänster.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet noterar att centrumets direktör, som ett standardförfarande, begärde att nyutnämnda styrelseledamöter skulle underteckna en förklaring om intressekonflikter i enlighet med centrumets politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter, som antogs i oktober 2014. Parlamentet noterar dessutom att centrumet regelbundet påminde och uppmuntrade de få styrelseledamöter som ännu inte har lämnat in en förklaring om avsaknad av intressekonflikter att göra det. Parlamentet uppmanar dessa återstående ledamöter att utan ytterligare dröjsmål inkomma med undertecknade förklaringar. Parlamentet uppmanar centrumet att offentliggöra dessa förklaringar på sin webbplats för att ge allmänheten den nödvändiga översikten över den högsta ledningen.

10.  Europaparlamentet påminner om att centrumet antog en strategi för bedrägeribekämpning den 22 oktober 2014, tillsammans med sin politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet noterar att centrumet erbjuder sin personal regelbundna medvetandehöjande utbildningsåtgärder i fråga om etik, integritet och intern kontroll, inklusive en översikt över centrumets strategi för bedrägeribekämpning, principerna för förebyggande och hantering av intressekonflikter, riktlinjerna för rapportering av oegentligheter (visselblåsning) och ”röda flaggor” i samband med upphandlingsförfaranden.

Internkontroller

11.  Europaparlamentet noterar att centrumet gör en regelbunden riskbedömning och förbereder en riskhanteringsplan som är en del av dess årliga arbetsprogram i syfte att identifiera de risker som skulle kunna påverka uppnåendet av centrumets mål. Parlamentet noterar att centrumet utvärderar risker utifrån deras potentiella inverkan på organisationen och sannolikheten för att risker kommer att förverkligas. Parlamentet noterar med tillfredsställelse utifrån centrumets arbetsprogram för 2015 att dess ledning kontrollerade riskerna på aktivitets- och projektnivå, med risknivåer under riktmärket.

12.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets ledning identifierade en generisk risk över riktmärket när det gäller frågan om oförutsedda (externa) krav från intressenter. Parlamentet noterar att sådana krav från intressenter, inbegripet EU:s institutioner, kan vara svåra att tillgodose med centrumets tillgängliga resurser. Parlamentet noterar att centrumet regelbundet informerar sina styrelseledamöter om förändringar i sitt arbetsprogram och det faktum att en noggrann övervakning av utvecklingen gör det möjligt för centrumet att förutse efterfrågan och integrera sådana åtgärder på ett lämpligt sätt eller anpassa det årliga arbetsprogrammet till tillgängliga resurser och sådana krav.

Internrevision

13.  Europaparlamentet är medvetet om att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision av ”upphandling, inklusive bedrägeri och juridisk rådgivning”, som en del av den överenskomna strategiska revisionsplanen som IAS hade utarbetat för 2013–2015. Parlamentet noterar att den slutliga revisionsrapporten innehöll fem rekommendationer varav en markerades som ”mycket viktig” och fyra som ”viktiga”. Parlamentet noterar dessutom att centrumet utarbetade en handlingsplan för att ta itu med alla rekommendationer, som skulle genomföras före utgången av 2016. Parlamentet uppmanar centrumet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av genomförandet av handlingsplanen.

Verksamhetsresultat

14.  Europaparlamentet noterar centrumets nära samarbete med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), och att detta samarbete formaliserats i samarbetsavtal mellan de tre byråerna, liksom i tidigare överenskomna årliga arbetsprogram.

15.  Europaparlamentet noterar att centrumet bidrog aktivt till ett antal EU-byråers nätverksaktiviteter för prestationsutveckling, såsom arbetsgruppen för verksamhetsbaserad budgetering, kostnadsberäkning och förvaltning, och samarbetar med andra EU-byråer för att samla god praxis och utvecklar en verktygslåda för verksamhetsbaserad förvaltning i EU-byråer.

16.  Europaparlamentet noterar att centrumets resultatmätningssystem (PMS) är en integrerad del av dess planerings- och rapporteringsprocesser. Parlamentet noterar att PMS ger förståelse för centrumets prestationer, relevans och effektivitet och främjar en kultur av ständiga förbättringar bland dess personal. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att den interna granskning av PMS-systemet som genomfördes 2015 bekräftade att PMS ger ett tydligt analysverktyg för att förstå centrumets prestationer med fokus på resultaten av dess arbete.

Övriga kommentarer

17.  Europaparlamentet erfar från revisionsrättens rapport att den byggnad som de grekiska myndigheterna har gett centrumet är byggd på en aktiv förkastning, vilket har orsakat skador på byggnadens struktur. Parlamentet noterar att reparationsarbeten i byggnaden avslutades i december 2015. Parlamentet noterar att centrumet undertecknade ett godkännandeprotokoll för användning av de utrymmen som omfattades av reparation och att det företag som ansvarade för arbetena ombads att lägga fram en handlingsplan och en handlingsprocess för att övervaka byggnadens skick under minst tio år efter slutförandet av arbetena.

18.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet håller på att åtgärda olika säkerhetsproblem som har att göra med byggnadens konstruktion. Parlamentet noterar särskilt ett säkerhetsproblem som gäller byggnadens glasfasad och takfönstren i centrumets konferensrum, vilket påverkar tillgängligheten för centrumets faciliteter. Parlamentet uppmanar centrumet och kommissionen att utarbeta en riskbedömning som kan fungera som grund för de framtida beslut som ska fattas om eventuella reparationer av byggnaden eller eventuella beslut om en flytt till en annan byggnad.

19.  Europaparlamentet noterar att byggnadsreparationer och förstärkningar av byggnadens grundstruktur slutfördes 2015. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att de sprickmätningar som genomfördes i april 2016 visade att dessa åtgärder var effektiva. Parlamentet välkomnar installationen av alla nödvändiga system för att övervaka stabiliteten och förskjutningsgraden, liksom tecknandet av en förskjutningsförsäkring för byggnaden, som på ett heltäckande sätt åtgärdade de strukturella skadorna.

20.  Europaparlamentet noterar att centrumet fortfarande har olika säkerhetsproblem kopplade till byggnadens glasfasad och takfönstren i centrumets konferensrum, vars slitage skett särskilt snabbt. Parlamentet noterar att arbetena för att helt åtgärda dessa problem avslutades i november 2016. Parlamentet noterar också att centrumet nu aktivt följer upp frågan om ekonomiskt ansvar med de grekiska myndigheterna, eftersom reparationer av fönstren var mycket viktigt och arbetena finansierades från centrumets budget. Parlamentet uppmanar centrumet att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten rapportera om slutförandet och effektiviteten av arbetena samt om frågan om ekonomiskt ansvar. Parlamentet uppmanar vidare centrumet att bedöma huruvida de återkommande problemen med den nuvarande byggnaden väcker frågor kring inte bara dess ekonomiska bärkraft, men framför allt säkerheten för dess personal och huruvida flytt till en ny byggnad skulle vara en mer gynnsam lösning.

21.  Europaparlamentet uppskattar den goda kvaliteten på centrumets forskning, analyser och tekniska rådgivning, med vars hjälp centrumet stöder utvecklingen av den europeiska politiken för livslångt lärande och yrkesutbildning och bidrar till dess genomförande, i syfte att göra det möjligt för arbetstagarna att förvärva en hög kompetens och för att bidra till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin.

22.  Europaparlamentet välkomnar centrumets fokusering på kompetens och färdigheter, vilket bland andra mål bidrar till en bättre anpassning av yrkesutbildningen till arbetsmarknadens krav. Parlamentet välkomnar särskilt den första Europeiska kompetens- och jobböversikten liksom lanseringen av den nya kompetenskartan för EU. Parlamentet gläder sig över att centrumet erbjöd mer landsspecifika uppgifter och analyser och utökade sitt stöd till enskilda medlemsstater i form av expertis som tillhandahölls i samband med genomförandet av politiken.

23.  Europaparlamentet noterar att den politiska ram som ska vägleda centrumets arbete utvecklades under 2015, så att den nu inkluderar en ny uppsättning prioriteringar för perioden 2015–2020, i enlighet med de prioriteringar som godkändes av de yrkesutbildningsansvariga ministrarna i Riga-slutsatserna.

24.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet inrättade en ny intern struktur i början av 2015, och att 2015 var det första hela år som centrumet ingick i behörighetsområdet för kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

o
o   o

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy