Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2178(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0081/2017

Esitatud tekstid :

A8-0081/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.29

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0160

Vastuvõetud tekstid
PDF 269kWORD 54k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
P8_TA(2017)0160A8-0081/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Politseikolledži (praegu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet) (CEPOL) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0064/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK)(5), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0081/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 36.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 36.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
(5) ELT L 319, 4.12.2015, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Politseikolledži (praegu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet) (CEPOL) 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseikolledži 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kolledži vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust kolledži tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8‑0064/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK)(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2219 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK), eriti selle artiklit 20,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0081/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Politseikolledži 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 36.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 36.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseikolledži (praegu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet) (CEPOL) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseikolledži (praegu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0081/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Politseikolledži (edaspidi „kolledž“) finantsaruannete kohaselt oli selle 2015. aasta lõplik eelarve 8 471 000 eurot, mis kujutab endast 2014. aastaga võrreldes 1,22 % suurust kasvu; arvestades, et kolledži eelarve koosneb tervenisti liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseikolledži eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et kolledži raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 95,51 %, mis kujutab endast 1,89 % suurust kahanemist 2014. aastaga võrreldes, mil see määr oli 97,40 %; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 79 %, mis kujutab endast 3,40 % suurust kahanemist 2014. aastaga võrreldes, mil see määr oli 82,40 %;

2.  märgib, et komisjoniga ELi ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika terrorismivastase võitluse koolituspartnerluse toetuslepingu allkirjastamise järel lepiti kokku 2 500 000 euro suuruses eelarves, millest 300 000 eurot lisati 2015. aastal kolledži eelarvesse sihtotstarbelise tuluna ning ülejäänud 2 200 000 eurot kantakse eelarvesse 2016. ja 2017. aastal; nõuab kõnealuse projekti ja sellest liidu julgeolekule tuleneva lisaväärtuse põhjalikku hindamist ning juhul, kui hinnang peaks osutuma positiivseks, soovib projekti jätkamist ja laiendamist järgmistel aastatel;

3.  võtab teadmiseks, et aasta lõpu seisuga oli 89 % kõikidest maksetest makstud õigeaegselt, millega ületati eesmärki maksta 85 % kõikidest maksetest õiguslikult kehtestatud tähtaja jooksul; märgib, et tarnijatele ei tulnud makseviivituste eest intressi tasuda;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  täheldab, et 2016. aastasse kanti üle 1 406 984 eurot, mis moodustab 17 % 2015. aasta kogueelarvest; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr II jaotises (halduskulud) 49 % (212 456 eurot), samas kui 2014. aastal oli see 59 % ehk 383 940 eurot; võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid tingitud kolledži ümberpaigutamisest Ühendkuningriigist Ungarisse 2014. aasta septembris ja sellega seoses uute teenus- ja tarnelepingute sõlmimise vajadusest; võtab teadmiseks, et enamik nimetatud üheaastaste lepingute raames tellitud teenustest ei olnud veel 2015. aasta lõpuks osutatud;

5.  märgib, et ülekandmised võivad sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ameti rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmist kavandatakse eelnevalt ja sellest antakse kontrollikojale teada;

6.  märgib, et kolledži Ühendkuningriigist Bramshillist Ungarisse Budapesti ümberpaigutamise hinnanguliseks maksumuseks oli arvestatud 1 006 515 eurot, mis tuli kulutada 2014. ja 2015. aastal; märgib ühtlasi, et komisjoni ja Ühendkuningriigi kokkuleppe kohaselt rahastati 570 283 euro suurust summat 50 % ulatuses Ühendkuningriigi ametivõimude ja 50 % ulatuses komisjoni poolt; võtab teadmiseks asjaolu, et Ühendkuningriigi panus kolledži ümberpaigutamise vahenditesse lisati kolledži eelarvesse sihtotstarbelise tuluna, mis kasutati täielikult ära; tunneb heameelt asjaolu üle, et ülejäänud kolledži ümberpaigutamise vahendid, mis moodustavad 35 % lõplikust kolledži ümberpaigutamise eelarvest, võeti kolledži eelarvest säästudest, mis tulenesid Ungaris töötajate õiguste suhtes madalama paranduskoefitsiendi kohaldamisest;

7.  märgib, et mitu töötajat on algatanud kolledži suhtes õigusvaidluse seoses tingimustega, mille alusel kolledži ümberpaigutamine toimus, ja nende sissetulekule avalduva finantsmõjuga; märgib ühtlasi, et kohus ei ole veel otsust langetanud ja kohtumenetlused kestavad edasi; võtab teadmiseks, et kolledži ümberpaigutamise maksumuse lõppsumma peab katma kohtuotsusest tuleneva finantskohustuse, ning kutsub kolledžit üles andma aru kolledži ümberpaigutamise tulemusest ja lõplikust finantsnäitajast;

Ümberpaigutamine

8.  märgib, et kolledž teostas aasta jooksul kümme eelarvevahendite ümberpaigutust, kusjuures kõik neist toimusid samas eelarvejaotises; märgib rahuloluga, et 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Huvide konflikti ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  võtab teadmiseks, et haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused avaldati kolledži veebisaidil; võtab teadmiseks, et kolledži töötajatel ja muudel isikutel, kes teevad kolledžiga otsest koostööd, paluti täita huvide deklaratsioon; märgib rahuloluga, et elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on kolledži veebisaidil hästi korraldatud, nähtavad ja kasutajasõbralikul viisil kättesaadavad;

10.  taunib asjaolu, et kuigi kolledž võttis 2014. aasta novembris vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika, ei ole tema ekspertide elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ikka veel kolledži veebisaidil avaldatud; tuletab kolledžile meelde, et ta peaks tegema need avalikkusele kättesaadavaks, et tagada läbipaistvus ja säilitada liidu kodanike usaldus liidu institutsioonide vastu; palub kolledžil võtta vastu selge ja usaldusväärse rikkumisest teatamise strateegia ja eeskirjad nn pöördukse efekti kohta vastavalt 1. jaanuaril 2014 jõustunud liidu personalieeskirjade artiklile 22c.

11.  märgib, et kolledž koostas oma üldstrateegia osana kommunikatsioonistrateegia, mille haldusnõukogu esitas 2016. aasta mais ja mille eesmärk on suurendada kolledži nähtavust veebis, suunates külastajaid oma veebisaidile peamiselt sotsiaalmeedia kaudu; märgib, et kolledž auditeeris oma veebisaiti põhjalikult 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses; palub, et kolledž teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle auditi tulemustest;

Tulemused

12.  märgib, et kolledži 2015. aasta koolitusportfell hõlmas 151 koolitustegevust, sealhulgas 85 statsionaarõppetegevust ja 66 veebiseminari, 428 Euroopa politsei vahetusprogrammi raames toimunud vahetust, 24 veebimoodulit, ühte e‑õppe kursust ja üheksat ühist õppekava; märgib rahuloluga, et viiendat aastat järjest on kolledži tegevusulatus laienenud, mille tulemusel said 2015. aastal kolledžis koolitust 12 992 õiguskaitsespetsialisti, samas kui 2014. aastal oli selleks arvuks 10 322;

13.  võtab teadmiseks, et statsionaarõppetegevuste arv (85) ületas eesmärki (80) ning tõi kokku 3 073 õiguskaitseametnikust osalejat, mida on 12 % rohkem võrreldes esialgse prognoosiga (2 755); soovitab kolledžil siiski paremini aru anda oma tegevuse mõjust liidu julgeolekule;

14.  märgib, et kolledžis on kehtestatud terviklik hindamissüsteem koolitusportfelli kvaliteedi tagamiseks; märgib lisaks, et kursuste hindamise eesmärk ei ole hinnata ainult koolitustõhusust, vaid mõõta ka osalejate rahulolu määra; märgib, et üldine rahulolu oli suur, kuna peaaegu 94 % osalejatest väitis, et nad on kolledži tegevusega väga rahul või rahul;

15.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kolledž korraldas 2015. aastal veebiseminare, et anda õiguskaitseametnikele ajakohast teavet ja jagada parimaid tavasid vihakuritegude ja soopõhise vägivalla eri vormide tuvastamise ja uurimise kohta, ning korraldas koolitusi teadlikkuse suurendamiseks roma kogukondade ja LGBTI‑inimeste probleemidest (nt politsei liigne või alasekkumine ja usalduse puudumine politseiametnike vastu) ja sellest, kuidas nende probleemidega saaks õiguskaitse tasandil tegeleda; nõuab põhiõiguste alaste skoolituste korraldamise jätkamist ja vastavate teadmiste suurendamist politseiametnike hulgas;

Muud kommentaarid

16.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on kolledži auditeeritud eelarve täitmise aruanne vähem üksikasjalik kui enamikul teistel ametitel, mis näitab, et ametite eelarvearuandluse suunised peaksid selgemad olema; võtab teadmiseks asjaolu, et kolledž on peaarvepidaja rollis kasutanud komisjoni peaarvepidajat, ning asjaolu, et üksikasjalikkuse erinev tase tulenes komisjoni aruandluse tavadest; toetab komisjoni kavatsust koostada 2016. aasta aruandlusperioodiks ametitele eelarvearuandluse suunised;

17.  võtab teadmiseks, et kolledž tugevdab oma haldussidemeid ja koostööd Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudiga, eelkõige hangete ja töötajatega seotud küsimustes; võtab eelkõige teadmiseks koostöö personalieeskirjade rakenduseeskirjade kontrollimisel, väljatöötatud kavad moodustada ühine personalikomitee ning niisuguste arvukate koolitustegevuste korraldamise, mis on avatud mõlema ameti töötajatele;

18.  märgib, et kolledži laienenud vastutusala ja ulatuslikumaid volitusi arvesse võttes ei ole ressursside praegune tase piisav; märgib, et 2016. aastal lõpule viidud kolledži viie aasta hindamise põhjal on selge, et kolledž vajab märkimisväärselt suuremas ulatuses nii inim- kui ka finantsressursse; kutsub komisjoni üles võtma seda kolledži eelarve ettepanekutes arvesse; kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles kaaluma võimalust anda kolledžile täiendavaid inim- ja finantsressursse, et mitte takistada selle võimet täita oma ülesandeid;

o
o   o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika