Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2178(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0081/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0081/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.29

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0160

Usvojeni tekstovi
PDF 416kWORD 54k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL)
P8_TA(2017)0160A8-0081/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije (sada Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) (CEPOL) za financijsku godinu 2015. (2016/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske policijske akademije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Akademije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Akademija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP(5), a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0081/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 36.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 36.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
(5) SL L 319, 4.12.2015., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europske policijske akademije (sada Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) (CEPOL) za financijsku godinu 2015. (2016/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske policijske akademije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Akademije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Akademija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP, a osobito njezin članak 20.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0081/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske policijske akademije za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 36.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 36.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije (sada Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) (CEPOL) za financijsku godinu 2015. (2016/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije (sada Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0081/2017),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske policijske akademije („Akademija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2015. iznosio 8 471 000 EUR, što je povećanje od 1,22 % u odnosu na 2014. godinu; budući da cijeli proračun Akademije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Akademije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne,

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95,51 %, što je smanjenje od 1,89 % u odnosu na 97,40 % iz 2014.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 79 %, što je smanjenje od 3,40 % u odnosu na 82,40 % iz 2014.;

2.  napominje da je nakon potpisivanja sporazuma o bespovratnim sredstvima s Komisijom o Partnerstvu za osposobljavanje za borbu protiv terorizma između EU-a i zemalja regije MENA dogovoren proračun od 2 500 000 EUR, od čega je 300 000 EUR upisano u proračun Akademije kao namjenski prihod za 2015., a preostali iznos od 2 200 000 EUR prebacit će se tijekom 2016. i 2017.; traži temeljitu ocjenu tog projekta i njegove dodane vrijednosti za sigurnost Unije te, ako se pokaže uspješnim, njegov nastavak i proširenje u nadolazećim godinama;

3.  prima na znanje činjenicu da je na kraju godine 89 % svih plaćanja izvršeno na vrijeme, čime je premašen cilj od 85 % plaćanja koji trebaju biti izvršeni u zakonskom roku; napominje da nije bilo kamata dobavljača naplaćenih zbog kasnih plaćanja;

Obveze i prijenosi

4.  primjećuje da je ukupni iznos od 1 406 984 EUR prenesen u 2016., što predstavlja 17 % ukupnog proračuna za 2015.; primjećuje da je, prema izvješću Revizorskog suda, razina prenesenih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze iznosila 212 456 EUR (49 %) za glavu II. (administrativni rashodi) u odnosu na 383 940 EUR (59 %) iz 2014.; uviđa da su ti prijenosi posljedica preseljenja Akademije iz Ujedinjene Kraljevine u Mađarsku u rujnu 2014. te da je zbog toga bilo potrebno zaključiti nove ugovore o pružanju usluga i nabavi robe; prima na znanje da većina usluga koje su nabavljene u okviru tih godišnjih ugovora nije pružena do kraja 2015. godine;

5.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

6.  napominje da se trošak preseljenja iz Bramshilla u Ujedinjenoj Kraljevini u Budimpeštu u Mađarskoj procjenjuje na oko 1 006 515 EUR te je ta sredstva trebalo potrošiti tijekom 2014. i 2015. godine; također napominje da su, u skladu s dogovorom između Komisije i Ujedinjene Kraljevine, 50 % iznosa od 570 283 EUR financirale vlasti Ujedinjene Kraljevine, a 50 % Komisija; potvrđuje da je doprinos Ujedinjene Kraljevine za sredstva za preseljenje upisan u proračun Akademije kao namjenski prihod, koji je u potpunosti iskorišten; pozdravlja činjenicu da su preostala sredstva za preseljenje koja odgovaraju iznosu od 35 % konačnog proračuna za preseljenje financirana iz proračuna Akademije zahvaljujući sredstvima koja su ušteđena zahvaljujući nižem koeficijentu ispravka primijenjenom na prava zaposlenika u Mađarskoj;

7.  napominje da su brojni zaposlenici pokrenuli pravni spor protiv Akademije zbog uvjeta u kojima je preseljenje provedeno i njegova financijskog utjecaja na njihove prihode; nadalje, napominje da Sud još nije donio presudu i da je sudski postupak u tijeku; uviđa da konačan trošak preseljenja treba pokriti i financijske obveze povezane s presudom Suda te poziva Akademiju da podnese izvješće o ishodu postupka i konačnom trošku preseljenja;

Prijenos

8.  napominje da je Akademija izvršila deset proračunskih prijenosa tijekom godine, i to unutar iste proračunske glave; sa zadovoljstvom primjećuje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.  prima na znanje da su izjave o financijskim interesima i životopisi članova upravnog odbora objavljeni na internetskoj stranici Akademije; prima na znanje da je od zaposlenika Akademije i drugih pojedinaca koji izravno surađuju s Akademijom zatraženo da ispune izjavu o financijskim interesima; sa zadovoljstvom napominje da su životopisi i izjave o financijskim interesima na internetskoj stranici Akademije dobro organizirani, pregledni i dostupni u obliku prilagođenom korisnicima;

10.  žali zbog toga što unatoč usvajanju politike Akademije o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa u studenom 2014. na internetskim stranicama Akademije nisu objavljeni životopisi i izjave o financijskim interesima njezinih stručnjaka; podsjeća Akademiju da bi ih trebala učiniti javno dostupnima kako bi se zajamčila transparentnost i očuvalo povjerenje građana Unije u institucije Unije; poziva Akademiju da u skladu s člankom 22.c Pravilnika o osoblju Unije, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., donese jasnu i čvrstu strategiju u pogledu zviždača i pravila protiv prakse „rotirajućih vrata”;

11.  napominje da je Akademija izradila komunikacijsku strategiju kao dio ukupne strategije, koju je odredio njezin upravni odbor u svibnju 2016., a čiji je cilj povećati njezinu vidljivost na internetu, poglavito privlačenjem pregleda zahvaljujući društvenim medijima; napominje da je Akademija provela temeljitu reviziju svojih internetskih stranica krajem 2016. i početkom 2017.; traži od Akademije da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te revizije;

Uspješnost

12.  napominje da je Akademijin portfelj osposobljavanja 2015. sadržavao 151 program osposobljavanja, uključujući 85 aktivnosti u prostorijama Akademije i 66 internetskih seminara, 428 razmjena u okviru Europskog programa policijske razmjene, 24 internetska modula, jedan internetski tečaj i devet zajedničkih programa izobrazbe; sa zadovoljstvom napominje da se interes za Akademijom petu godinu zaredom povećao te su tako 12 992 policijska službenika 2015. prošla obuku Akademije u usporedbi s njih 10 322 godine 2014.;

13.  prima na znanje da je broj aktivnosti u prostorijama Akademije (85) bio veći od ciljanog (80) i da su u njima sudjelovala 3 073 policijska službenika, što je povećanje od 12 % u odnosu na prvotno predviđeni broj (2 755); potiče, međutim, Akademiju da bolje izvješćuje o učincima svojih aktivnosti na sigurnost Unije;

14.  napominje da se Akademija koristi sveobuhvatnim sustavom ocjenjivanja za jamčenje kvalitete svojeg portfelja osposobljavanja; također napominje da se ocjena tečaja odnosi ne samo na analizu učinkovitosti osposobljavanja, već i na ispitivanje zadovoljstva sudionika; napominje da je ukupni stupanj zadovoljstva bio visok te je gotovo 94 % sudionika izjavilo da su vrlo zadovoljni ili zadovoljni aktivnostima Akademije;

15.  pozdravlja činjenicu da je Akademija 2015. organizirala internetske seminare kako bi policijske službenike upoznala s ažuriranim informacijama i najboljom praksom u utvrđivanju i istrazi zločina iz mržnje i različitih oblika rodno uvjetovanog nasilja te ponudila osposobljavanja za podizanje razine osviještenosti o izazovima s kojima se suočavanju romske zajednice i pripadnici skupine LGBTI (kao što su prekomjerno i nedovoljno policijsko djelovanje te nepovjerenje prema pripadnicima policijskih snaga) kao i o načinu za rješavanje tih pitanja na razini kaznenog progona; poziva na daljnje osposobljavanje u području temeljnih prava i s tim povezanog podizanja razine osviještenosti policijskih snaga;

Ostale primjedbe

16.  napominje da se, prema izvješću Revizorskog suda, izvješće o izvršenju proračuna Akademije nad kojim je provedena revizija razlikuje u pogledu razine detaljnosti u odnosu na većinu drugih agencija, što pokazuje da postoji potreba da se agencijama dostave jasne smjernice o proračunskom izvješćivanju; prima na znanje da je Akademija funkciju računovodstvenog službenika prenijela na računovodstvenog službenika Komisije te da je različita razina detaljnosti rezultat primjene Komisijine prakse izvješćivanja; podržava namjeru Komisije da izradi smjernice za proračunsko izvješćivanje agencija za financijske izvještaje za 2016.;

17.  prima na znanje da Akademija jača svoje administrativne veze i suradnju s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju, posebice u pogledu javne nabave i pitanja u vezi sa zaposlenicima; posebice prima na znanje rezultate u pogledu suradnje na pregledu provedbenih propisa za Pravilnik o osoblju, razrađenih planova za osnivanje zajedničkog odbora zaposlenika te organizacije brojnih programa osposobljavanja dostupnih osoblju obiju agencija;

18.  napominje da trenutačna razina sredstava, s obzirom na proširene odgovornosti i veći mandat Akademije, nije dovoljna; napominje da, na temelju petogodišnje evaluacije Akademije koja je dovršena 2016., postoji jasna potreba za znatnim povećanjem ljudskih i financijskih resursa Akademije; poziva Komisiju da to uzme u obzir u svojim prijedlozima proračuna za Akademiju; poziva proračunsko tijelo da razmotri mogućnost da se Akademiji osiguraju dodatni ljudski i financijski resursi kako bi mogla obavljati svoje zadaće;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2017)0155.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti