Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2178(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0081/2017

Predkladané texty :

A8-0081/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.29

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0160

Prijaté texty
PDF 359kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL)
P8_TA(2017)0160A8-0081/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 (2016/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou akadémie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV(5), a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 36.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 36.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 (2016/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou akadémie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 z 25. novembra 2015, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV, a najmä na jeho článok 20,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 36.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 36.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 (2016/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2017),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej policajnej akadémie (ďalej len „akadémia“) za rozpočtový rok 2015 sumu 8 471 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,22 % v porovnaní s rokom 2014; keďže celý rozpočet akadémie vychádza z rozpočtu Únie,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka akadémie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne,

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov,

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 95,51 %, čo v porovnaní s 97,40 % v roku 2014 predstavuje zníženie o 1,89 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 79 %, čo v porovnaní s 82,40 % v roku 2014 predstavuje zníženie o 3,40 %;

2.  berie na vedomie skutočnosť, že po podpísaní dohody o grante s Komisiou, týkajúcej sa partnerstva pre protiteroristický výcvik medzi EÚ a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky, bol schválený rozpočet vo výške 2 500 000 EUR, z čoho 300 000 EUR bolo zapísaných do rozpočtu akadémie ako pripísané príjmy v roku 2015, pričom zvyšné prostriedky vo výške 2 200 000 EUR sa mali previesť počas rokov 2016 a 2017; požaduje dôkladné posúdenie tohto projektu a jeho pridanej hodnoty pre bezpečnosť v Únii a v prípade, že bude prínosný, požaduje jeho pokračovanie a rozšírenie v nasledujúcich rokoch;

3.  uznáva, že ku koncu roka bolo 89 % všetkých platieb uhradených načas, čo prekračuje cieľ 85 % všetkých platieb uhradených v rámci zákonne stanoveného časového rámca; konštatuje, že dodávatelia si nevyúčtovali žiadne úroky v dôsledku oneskorených platieb;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že do roku 2016 bola prenesená celková suma 1 406 984 EUR, čo predstavuje 17 % z celkového rozpočtu na rok 2015; konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov predstavovala miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) sumu 212 456 EUR (49 %) v porovnaní s 383 940 EUR (59 %) v roku 2014; berie na vedomie, že tieto prenosy boli dôsledkom premiestnenia akadémie zo Spojeného kráľovstva do Maďarska v septembri 2014 a následnej potreby začať nové zákazky na poskytnutie služieb a zákazky na dodanie tovaru; berie na vedomie, že väčšina obstaraných služieb v rámci týchto ročných zákaziek nebola poskytnutá do konca roka 2015;

5.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúry, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

6.  konštatuje, že náklady na presťahovanie akadémie z Bramshillu v Spojenom kráľovstve do Budapešti v Maďarsku sa odhadovali na približne 1 006 515 EUR, ktoré sa mali vynaložiť počas rokov 2014 a 2015; okrem toho konštatuje, že v súlade s dohodou medzi Komisiou a Spojeným kráľovstvom 50 % zo sumy 570 283 EUR financovali orgány Spojeného kráľovstva a 50 % Komisia; berie na vedomie, že príspevok Spojeného kráľovstva k finančným prostriedkom na premiestnenie bol zapísaný do rozpočtu akadémie ako pripísané príjmy, ktoré boli využité v plnej miere; víta skutočnosť, že zostávajúce finančné prostriedky na premiestnenie, ktoré zodpovedajú 35 % konečného rozpočtu na premiestnenie, sa financovali z rozpočtu akadémie prostredníctvom úspor vyplývajúcich z nižšieho opravného koeficientu uplatneného na nároky zamestnancov v Maďarsku;

7.  berie na vedomie skutočnosť, že viacerí zamestnanci začali súdne konanie proti akadémii týkajúce sa podmienok, za ktorých sa vykonalo premiestnenie, a finančného vplyvu premiestnenia na ich príjmy; ďalej konštatuje, že súd ešte nevyniesol rozsudok a že súdne konanie ešte prebieha; berie na vedomie, že konečná suma spojená s nákladmi na premiestnenie musí pokrývať finančné povinnosti vyplývajúce z rozsudku súdu a vyzýva akadémiu, aby informovala o výsledkoch a konečnej sume za premiestnenie;

Presun

8.  konštatuje, že akadémia v priebehu roka uskutočnila 10 presunov rozpočtových prostriedkov, pričom všetky z nich sa týkali tej istej hlavy rozpočtu; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

9.  berie na vedomie, že vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov správnej rady boli zverejnené na internetovej stránke akadémie; berie na vedomie, že zamestnanci akadémie a ďalší jednotlivci priamo spolupracujúci s akadémiou boli vyzvaní, aby vyplnili vyhlásenie o záujmoch; s uspokojením konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch sú dobre zorganizované, viditeľné a používateľsky ústretovým spôsobom prístupné na internetovej stránke agentúry;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek tomu, že akadémia v novembri 2014 prijala politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov, životopisy a vyhlásenia o záujmoch jej expertov nie sú uverejnené na internetovej stránke akadémie; pripomína akadémii, že by mala tieto dokumenty sprístupniť verejnosti s cieľom zaistiť transparentnosť a zachovať dôveru občanov Únie v inštitúcie Únie; vyzýva akadémiu, aby prijala jasnú a spoľahlivú stratégiu oznamovania nekalých praktík a pravidlá proti tzv. javu otáčavých dverí v súlade s článkom 22c služobného poriadku Únie, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

11.  konštatuje, že akadémia v rámci celkovej stratégie, ktorú stanovila jej správna rada v máji 2016, vypracovala komunikačnú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť jej viditeľnosť online tým, že k nej bude priťahovať používateľov internetu prostredníctvom sociálnych médií; konštatuje, že akadémia na konci roka 2016 a začiatkom roka 2017 vykonala hĺbkový audit svojej internetovej stránky; žiada akadémiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledkoch tohto auditu;

Výkonnosť

12.  konštatuje, že v roku 2015 tvorilo vzdelávacie portfólio akadémie 151 vzdelávacích aktivít vrátane 85 pobytových aktivít a 66 internetových seminárov, 428 výmen v rámci európskeho policajného výmenného programu (EPEP), 24 internetových modulov, jeden online kurz, a deväť spoločných učebných osnov; s uspokojením konštatuje, že už piaty rok po sebe sa dosah akadémie rozširuje, čo viedlo k tomu, že v akadémii podstúpilo v roku 2015 odbornú prípravu 12 992 zamestnancov orgánov presadzovania práva (v porovnaní s 10 322 v roku 2014);

13.  berie ma vedomie, že počet pobytových aktivít (85) presiahol cieľový počet (80) a že sa na nich zúčastnilo celkovo 3 073 príslušníkov orgánov presadzovania práva, čo predstavuje zvýšenie o 12 % oproti pôvodne plánovanému počtu (2 755); nabáda však akadémiu, aby lepšie informovala o vplyve svojich činností na bezpečnosť v Únii;

14.  berie na vedomie, že akadémia na zabezpečenie kvality svojho vzdelávacieho portfólia zaviedla komplexný systém hodnotenia; okrem toho konštatuje, že hodnotenie vzdelávacích kurzov nie je zamerané iba na posúdenie efektívnosti odbornej prípravy, ale aj na meranie spokojnosti účastníkov kurzov; konštatuje, že celková spokojnosť bola vysoká, pričom takmer 94 % účastníkov uviedlo, že s činnosťami akadémie boli veľmi spokojní alebo spokojní;

15.  víta skutočnosť, že akadémia v roku 2015 organizovala internetové semináre, aby zamestnancom orgánov presadzovania práva poskytla aktuálne informácie a najlepšie postupy týkajúce sa identifikácie a vyšetrovania trestných činov z nenávisti a rôznych foriem násilia založeného na rodovej príslušnosti, a ponúkala školenia na zvyšovanie povedomia o výzvach, ktorým čelia rómske komunity a LGBTI osoby (ako sú nadmerná, prípadne nedostatočné činnosť polície a nedostatok dôvery voči policajnému zboru) a ako ich možno riešiť na úrovni presadzovania práva; žiada, aby sa naďalej poskytovala odborná príprava v oblasti základných práv a aby dochádzalo k senzibilizácii príslušníkov policajných síl v tejto oblasti;

Ďalšie pripomienky

16.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa kontrolovaná správa akadémie o plnení rozpočtu líši od úrovne podrobností poskytnutých väčšinou ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení v oblasti predkladania správ o plnení rozpočtu agentúr; berie na vedomie, že akadémia externalizovala funkciu účtovníka na účtovníka Komisie a že iná miera podrobností v správe vyplýva z odlišných postupov Komisie pri podávaní správ; podporuje Komisiu v jej zámere vypracovať usmernenia k podávaniu rozpočtových správ agentúr na účely účtovnej závierky za rok 2016;

17.  berie na vedomie, že akadémia posilňuje svoje administratívne prepojenie a spoluprácu s Európskym inovačným a technologickým inštitútom, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávania a otázky súvisiace so zamestnancami; berie na vedomie najmä spoluprácu v oblasti kontroly vykonávacích pravidiel služobného poriadku, pokročilé plány na vytvorenie spoločného výboru zamestnancov, ako aj organizovanie viacerých činností odbornej prípravy pre zamestnancov oboch agentúr;

18.  konštatuje, že vzhľadom na prehĺbenú zodpovednosť a rozšírený mandát akadémie je súčasná úroveň zdrojov nedostatočná; konštatuje, že na základe päťročného hodnotenia akadémie, ktoré bolo ukončené v roku 2016, je zrejmé, že existuje jednoznačná potreba významne posilniť ľudské aj finančné zdroje akadémie; vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť zohľadnila vo svojich návrhoch rozpočtu akadémie; vyzýva rozpočtový orgán, aby preskúmal možnosť poskytnúť akadémii ďalšie ľudské a finančné zdroje s cieľom neobmedzovať jej schopnosť plniť si úlohy;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia