Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2173(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0087/2017

Pateikti tekstai :

A8-0087/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.30

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0161

Priimti tekstai
PDF 428kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
P8_TA(2017)0161A8-0087/2017
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2016/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(4), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0087/2017),

1.  patvirtina Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 56.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 56.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo 2016/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(4), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0087/2017),

1.  pritaria Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 449, 2016 12 1, p. 56.
(2) OL C 449, 2016 12 1, p. 56.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį 2016/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0087/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 204 907 790 EUR, t. y. 11,58 proc. didesnis nei 2014 m.; kadangi 18,27 proc. Agentūros biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2015 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98 proc., t. y. 0,9 proc. didesnis, palyginti su 2014 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 91 proc.;

2.  pastebi, kad personalo išlaidoms skirtų įsipareigojimų nežymiai – 539 000 EUR – sumažėjo dėl bendro per metus Agentūrą palikusių darbuotojų skaičiaus poveikio (19 laikinai priimtų tarnautojų ir 3 sutartininkai) ir naujų darbuotojų įdarbinimo poveikio (23 laikinai priimti tarnautojai ir 3 sutartininkai) – pastarieji daugiausia pradėjo dirbti per 3 paskutinius metų mėnesius; be to, pažymi, kad išlaidos personalui, išreikštos bendro 2015 m. biudžeto procentine dalimi, sumažėjo 1,7 proc. ir šiuo metu sudaro 53 proc. bendro biudžeto;

3.  pažymi, kad kitoms administracinėms išlaidoms skirti įsipareigojimai absoliučiąja verte padidėjo 5 692 000 EUR (3,8 proc.) iki 21 949 000 EUR ir sudaro 15,7 proc. bendro Agentūros biudžeto; pažymi, jog šios išlaidos didžiąja dalimi padidėjo todėl, kad 2016 m. Agentūra rengėsi persikelti į naujas patalpas ir atitinkamai padidėjo IT investicijos;

4.  palankiai vertina Agentūros 2015 m. dėtas pastangas pagerinti planavimą ir stebėseną, ypač atsižvelgiant į biudžeto įvykdymo lygį, preliminariųjų sutarčių valdymą ir vyresniajai vadovybei laiku pateikiamą grįžtamąją informaciją apie riziką ir vėlavimus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pažymi, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, į kitą laikotarpį perkeltų II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) įsipareigotų asignavimų buvo 4 400 000 EUR (20,2 proc.), palyginti su 3 600 000 EUR (22 proc.) 2014 m.; be to, pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeltų III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų buvo 2 000 000 EUR (32 proc.), palyginti su 2 000 000 EUR (38,1 proc.) 2014 m.; pripažįsta, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia susiję su IT sistemų plėtra, užsakyta beveik metų pabaigoje, ir daugiamečio pobūdžio taisyklių rengimu bei tyrimų projektais, kurie atitinkamai bus baigti vėliau negu 2015 m.;

6.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai gali būti iš dalies arba visiškai pagrįsti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, nebūtinai rodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jeigu jie planuojami iš anksto ir apie juos pranešama Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pastebi, kad po Agentūros pertvarkymo ji ne tik surengė 33 išorinės ir 80 vidinės atrankos procedūrų, bet ir pasamdė 24 darbuotojus iš rezervo sąrašų, taigi, iki metų pabaigos Agentūra įdarbino visus reikiamus darbuotojus; be to, pažymi, kad Agentūra planuoja į savo 2016 m. metinę ataskaitą įtraukti pagal kategorijas bei sektorius ir pagal veiklos finansavimo šaltinį suskirstytą savo darbuotojų sąrašą;

8.  atkreipia dėmesį į Agentūros informaciją, kad Agentūra antroje 2015 m. pusėje priėmė naujas taisykles – bendrąsias laikinųjų darbuotojų įdarbinimo ir naudojimosi jų paslaugomis reglamentavimo procedūros įgyvendinimo nuostatas, kaip numatyta Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio f punkte; be to, pripažįsta, kad šiomis naujomis taisyklėmis skatinamas vidaus judumas, judumas tarp agentūrų ir suderinamos išorės atrankos procedūrų taisyklės;

9.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra laipsniškai keičia savo įdarbinimo metodą – nuo reakcinio metodo (poreikiai nustatomi pagal būtinumą užpildyti laisvas pareigybes, automatiškai pakeičiant baigusius eiti pareigas darbuotojus) pereina prie iniciatyvinio metodo (planuojami ateities poreikiai, nustatomi prioritetai, darbuotojai perkeliami į kitas pareigas, o išteklių poreikiai suderinami su bendrais strateginiais tikslais);

10.  atkreipia dėmesį į Agentūros informaciją, kad ji pagerino savo įdarbinimo procedūrų planavimą ir stebėseną; ypač pažymi, kad Agentūra įgyvendino ketvirtinės biudžeto stebėsenos procedūras, pradėjo rengti ad hoc viešųjų pirkimų planavimo posėdžius ir reguliariai teikia grįžtamąją informaciją savo vyresniajai vadovybei, kad taptų aiškūs faktai apie įgyvendinimo vėlavimą ar riziką; konstatuoja, kad Agentūra parengė viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo susitarimą dėl paslaugų lygio su suinteresuotomis šalimis Agentūroje ir įgyvendino papildomas stebėsenos priemones, pvz., sutarčių pabaigos datų ar atnaujinimo faktų stebėseną, centralizuotą preliminariųjų sutarčių naudojimo stebėseną ir geresnį dokumentų bei informacijos prieinamumą per savo IT sistemą;

11.  atkreipia dėmesį į antrosios Agentūros etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos matoma, kad 13,8 proc. darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo, 79,5 proc. – pagrindinės veiklos, o 6,7 proc. – kontrolės ir finansines užduotis; taip pat atkreipia dėmesį į etatų (+0,8 procentinio punkto) perkėlimą iš administracijos kategorijos į pagrindinės veiklos kategoriją; mano, kad, siekiant suteikti išsamesnę informaciją apie reikiamus išteklius, į kitą metinę ataskaitą taip pat turėtų būti įtrauktas darbuotojų suskirstymas pagal kategorijas ir sektorius, taip pat pagal jų veiklos finansavimo šaltinius (mokesčiai ir rinkliavos arba Sąjungos subsidijos); pažymi, kad Agentūrai pagal nustatytą planą pirmą kartą pavyko visiškai užpildyti visus etatus;

12.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra inicijavo 33 viešųjų pirkimų procedūras, kurių vertė – daugiau kaip 60 000 EUR, įskaitant 12 procedūrų projektui MOVE2016 remti; be to, pažymi, kad buvo sudaryta maždaug 350 specialiųjų sutarčių pagal preliminariąsias sutartis ir 200 mažos vertės sutarčių;

13.  pažymi, kad galėtų būti patobulintas Agentūros viešųjų pirkimų planavimas, visų pirma susijęs su preliminariosiomis sutartimis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

14.  džiaugiasi tinkama interesų konfliktų prevencija ir valdymu ir tikisi, kad Parlamentas, Taryba ir visuomenė bus kasmet informuojami apie taikant šias priemones gautus rezultatus ir visus su jomis susijusius tolesnius veiksmus;

15.  pripažįsta, kad Agentūra 2014 m. lapkričio mėn. priėmė kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama stiprinti veiksmingą sukčiavimo prevenciją ir nustatymą, taip pat parengti kovos su juo procedūras; su pasitenkinimu pažymi, kad 2015 m. nepranešta apie jokius sukčiavimo atvejus;

16.  pažymi, kad antrąjį 2015 m. pusmetį ir 2016 m. Agentūra iš naujo įvertino ir toliau stebi savo sistemos ir kontrolės aplinką; pažymi, jog pagrindinis šios iniciatyvos rezultatas yra tai, kad Agentūra parengė specialų elgesio kodeksą Agentūrai dirbti padedantiems išorės ekspertams, apimantį interesų konfliktų politiką ir kodekso pripažinimo deklaraciją;

17.  pažymi, kad Agentūra savo saityno svetainėje paskelbė atitinkamų Valdančiosios tarybos narių interesų konflikto nebuvimo deklaracijas ir gyvenimo aprašymus; vis dėlto apgailestauja, kad kai kurie gyvenimo aprašymai dar nepateikti arba yra nenuoseklūs; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra parengė interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką, kurioje atsižvelgiama į jos išorės darbuotojus, laikinuosius darbuotojus ir deleguotuosius nacionalinius ekspertus; tačiau apgailestauja dėl to, kad Agentūra nenumatė interesų deklaracijų faktinio teisingumo tikrinimo ar jų atnaujinimo proceso; ragina Agentūrą ištaisyti šią padėtį, kad būtų užtikrinta reikiama jos valdymo viešoji priežiūra ir kontrolė; pažymi, kad Agentūra nustatė ir įgyvendino vidaus informavimo apie pažeidimą taisykles;

18.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra nesiėmė konkrečių iniciatyvų savo ryšių su suinteresuotaisiais subjektais ir lobistais skaidrumui padidinti; ragina Agentūrą vykdyti aktyvią lobistų skaidrumo politiką;

Vidaus auditai

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko pagal ankstesnių auditų išvadas atliekamų neužbaigtų veiksmų peržiūrą; be to, pažymi IAS išvadą, kad pagal ankstesnių jos auditų išvadas buvo įgyvendinti 10 iš 11 neužbaigtų peržiūrimų veiksmų, o likusįjį veiksmą planuota užbaigti 2015 m. gruodžio mėn. paskelbiant 2017–2020 m. daugiamečio planavimo dokumentą; taip pat pripažįsta, kad šį galutinį veiksmą 2016 m. vasario mėn. IAS pripažino įgyvendintu;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad vidaus audito struktūra (IAC) 2015 m. visoje Agentūroje įvykdė aštuonias audito patikinimo iniciatyvas; pažymi, kad pagal 2015 m. IAC atliktus auditus pateiktas pagrindines rekomendacijas planuota įgyvendinti 2016 m.; laukia kitos Agentūros metinės ataskaitos ir išsamesnės informacijos apie šiuos auditus;

Vidaus kontrolė

21.  pažymi, kad 2015 m. Agentūra atliko „EASA valdymo standartų“, į kuriuos integruoti ir ICS, ir ISO standartai, metinį vertinimą; pripažįsta, jog atlikus vertinimą darytina išvada, kad Agentūros valdymo sistema atitinka aktualius valdymo standartus, nes taikoma griežta stebėsenos sistema, sukurta ir valdymo, ir procesų lygmeniu; pastebi, kad įvardyti tam tikri patobulinimai, susiję su veiklos tęstinumu ir informacijos bei dokumentų valdymu; pripažįsta, kad Agentūra paskelbė veiksmų planą politikos sistemai ir įgyvendinimo plano etapams apibrėžti; be to, pripažįsta, kad pirmąjį 2016 m. pusmetį Agentūra užbaigė savo veiklos tęstinumo pareigūno įdarbinimo procedūrą;

22.  pažymi, kad per 2015 m. buvo atlikta 18 ex post kontrolės užduočių, apimančių tokias sritis, kaip komandiruočių išlaidų kompensavimas, viešųjų pirkimų procedūros, sertifikavimo paslaugos teikimas ir paslaugų įmonėms operacijos; džiaugiasi tuo, kad visos patikrintos operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos;

Kitos pastabos

23.  pabrėžia, kad Agentūra atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį užtikrindama kuo aukštesnį aviacijos saugos lygį visoje Europoje; pabrėžia, kad Europoje reikalinga bendra Europos vertinimo ir įspėjimo sistema, ypač vykdant skrydžius virš konfliktų zonų; atsižvelgdamas į tai, kad, kaip rodo vis labiau plintantis bepiločių orlaivių (vadinamųjų dronų) naudojimas, aviacijos sektorius sparčiai auga, pabrėžia, kad Agentūrai turėtų būti suteikta reikiamų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų sėkmingai vykdyti savo reglamentavimo ir vykdomąsias užduotis saugos ir aplinkos apsaugos srityse, kartu nekenkdama savo nepriklausomumui ir nešališkumui;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad peržiūrint Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008(1) numatyta plėsti Agentūros kompetencijos sritį ir kad dėl to suteikiant Agentūrai naujus įgaliojimus reikia visapusiškai atsižvelgti į vaidmenį, kurį atlieka naujos technologijos, kaip antai nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos; pabrėžia, kad svarbu, jog Agentūrai būtų skirtas atitinkamas finansavimas siekiant užtikrinti, kad ji galėtų sėkmingai prisiimti šias naujas pareigas ir įdarbinti pakankamai darbuotojų papildomoms užduotims atlikti; pabrėžia, kad Agentūros etatams (įskaitant susijusias pensijas), kuriuos visiškai finansuoja pramonė ir kurie dėl to neturi poveikio Sąjungos biudžetui, neturėtų būti taikomas joks privalomas darbuotojų skaičiaus mažinimas;

25.  džiaugiasi tuo, kad Valdančioji taryba patvirtino 2016–2020 m. daugiametį programavimo dokumentą, įskaitant Agentūros strategiją, daugiamečius tikslus ir kasmetinius veiksmus;

26.  pažymi, kad Agentūra ir Vokietijos transporto ministerija neseniai susitarė dėl Agentūros būstinės susitarimo teksto, kuris vėliau, 2016 m. gruodžio mėn., buvo pasirašytas; pripažįsta, kad susitarimą dar turi ratifikuoti Vokietijos Bundestagas, kaip reikalaujama pagal nacionalinės teisės sistemą; be to, atkreipia dėmesį, jog tikimasi, kad metinės išlaidos vienam kvadratiniam metrui po persikėlimo bus 20 proc. mažesnės negu ankstesniame pastate; pripažįsta, kad šis išlaidų sumažėjimas sudarys sąlygas kartu užtikrinti geresnes patalpas, kuriose bus galima vėl vykdyti veiklą, anksčiau vykdytą ad hoc išsinuomotose posėdžių patalpose;

27.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į lyčių nelygybę tarp Valdančiosios tarybos narių ir pakaitinių narių (23 proc. moterų ir 77 proc. vyrų); primygtinai ragina Agentūrą užtikrinti pusiausvyrą ir apie rezultatus kuo greičiau pranešti Parlamentui;

o
o   o

28.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio 27 d.(2) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0155.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika