Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2173(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0087/2017

Predkladané texty :

A8-0087/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.30

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0161

Prijaté texty
PDF 367kWORD 50k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
P8_TA(2017)0161A8-0087/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 (2016/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(4), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0087/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 56.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 (2016/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(4), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0087/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 56.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 (2016/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0087/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 204 907 790 EUR, čo predstavuje nárast o 11,58 % v porovnaní s rokom 2014; keďže 18,27 % rozpočtu agentúry vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 dosiahla miera plnenia rozpočtu 98 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 0,9 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 91 %;

2.  konštatuje, že marginálne zníženie prostriedkov na záväzky na náklady na zamestnancov o 539 000 EUR bolo spôsobené kombinovanými dôsledkami odchodu zamestnancov agentúry počas roka (19 dočasných zamestnancov a troch zmluvných zamestnancov) a príchodu nových zamestnancov (23 dočasných zamestnancov a troch zmluvných zamestnancov), ktorí nastúpili najmä počas posledných troch mesiacov roka; ďalej konštatuje, že výdavky na zamestnancov ako percentuálny podiel celkového rozpočtu na rok 2015 sa znížili o 1,7 % a v súčasnosti tvoria 53 % celkového rozpočtu;

3.  konštatuje, že záväzky týkajúce sa ostatných administratívnych výdavkov sa zvýšili o 5 692 000 EUR (3,8 %), t. j. v absolútnom vyjadrení na 21 949 000 EUR, čo predstavuje 15,7 % celkového rozpočtu agentúry; konštatuje, že tento nárast bol spôsobený najmä nákladmi agentúry na pripravované sťahovanie do nových priestorov v roku 2016 a s tým súvisiacim zvýšením investícií do IT;

4.  víta úsilie agentúry počas roka 2015 o zlepšenie úrovne plánovania a monitorovania, najmä so zreteľom na mieru plnenia rozpočtu, riadenie rámcových zmlúv a poskytnutie včasnej spätnej väzby vyššiemu manažmentu, pokiaľ ide o riziká a oneskorenia;

Záväzky a prenosy

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) dosiahli výšku 4 400 000 EUR (20,2 %) v porovnaní so sumou 3 600 000 EUR (22 %) v roku 2014; ďalej konštatuje, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave III (operačné výdavky) dosiahli výšku 2 000 000 EUR (32,0 %) v porovnaní so sumou 2 000 000 EUR (38,1 %) v roku 2014; uznáva, že tieto prenosy súvisia najmä s rozvojom IT, ktorý bol objednaný koncom roka, ako aj s činnosťami týkajúcimi sa vymedzovania pravidiel a výskumnými projektmi viacročného charakteru, ktoré pokračovali aj po skončení roku 2015;

6.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sa vopred naplánujú a oznámia Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  poznamenáva, že agentúra po svojej reorganizácii prijala 24 zamestnancov z rezervných zoznamov a zorganizovala 33 externých a 80 interných výberových konaní, v dôsledku čoho dosiahla do konca roka plnú zamestnanosť; ďalej konštatuje, že agentúra vo svojej výročnej správe za rok 2016 uvedie rozdelenie zamestnancov podľa kategórií a sektorov, ako aj podľa zdrojov financovania ich činnosti;

8.  berie na vedomie informáciu agentúry, že v druhej polovici roka 2015 prijala nové pravidlá k všeobecným vykonávacím ustanoveniam týkajúcim sa postupov upravujúcich prijímanie a využívanie dočasných zamestnancov podľa článku 2 písm. f) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie; uznáva navyše, že tieto nové pravidlá podporujú vnútornú mobilitu, mobilitu medzi agentúrami a zosúlaďujú pravidlá pre externé výberové konania;

9.  víta skutočnosť, že agentúra postupne mení prístup prijímania zamestnancov z reaktívneho (identifikácia potrieb spojená so zapĺňaním medzier, automatické nahrádzanie odídených zamestnancov) na proaktívny (plánovanie, určovanie priorít a preraďovanie, zosúlaďovanie potrieb v oblasti zdrojov s celkovými strategickými cieľmi);

10.  na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra zvýšila úroveň plánovania a monitorovania svojich postupov verejného obstarávania; konštatuje najmä, že agentúra zaviedla štvrťročné monitorovanie plnenia rozpočtu a ad hoc stretnutia zamerané na plánovanie verejného obstarávania a že poskytuje pravidelnú spätnú väzbu svojmu vrcholovému manažmentu s cieľom upozorniť ho na akékoľvek omeškania alebo riziká pri plnení rozpočtu; berie na vedomie, že agentúra uzavrela dohodu o úrovni poskytovaných služieb v oblasti verejného obstarávania a riadenia zmlúv s príslušnými zainteresovanými stranami v rámci agentúry a zaviedla dodatočné monitorovacie nástroje, napríklad monitorovanie dátumov skončenia alebo obnovenia platnosti zmlúv, centralizované monitorovanie plnenia rámcových zmlúv, a zlepšila aj prístup k dokumentom a informáciám prostredníctvom svojho systému IT;

11.  berie na vedomie výsledky druhého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, podľa ktorého sa 13,8 % pracovníkov zaoberalo administratívnou podporou a koordináciou, 79,5 % operačnými úlohami a 6,7 % kontrolnými a finančnými úlohami; berie na vedomie tiež presun miest (+ 0,8 percentuálneho bodu) z administratívy do oblasti operačných úloh; domnieva sa, že rozdelenie zamestnancov podľa kategórie a sektora, ako aj podľa zdrojov financovania ich činnosti (poplatky a úhrady versus dotácie Únie) by tiež malo byť zahrnuté v budúcej výročnej správe, aby sa ponúkol podrobnejší obraz o požadovaných zdrojoch; poznamenáva, že agentúra po prvýkrát dosiahla plnú obsadenosť všetkých pracovných miest podľa plánu pracovných miest;

12.  konštatuje, že agentúra v roku 2015 začala 33 postupov verejného obstarávania s hodnotou nad 60 000 EUR vrátane 12 postupov na podporu projektu MOVE2016; okrem toho berie na vedomie, že bolo uzavretých približne 350 konkrétnych zmlúv na základe rámcových zmlúv a realizovaných bolo 200 zákaziek s nízkou hodnotou;

13.  poukazuje na to, že v oblasti plánovania verejného obstarávania agentúry existuje priestor na zlepšenie, a to najmä v súvislosti s rámcovými zmluvami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  víta náležité predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie a očakáva, že Európsky parlament, Rada a verejnosť budú každoročne informovaní o výsledkoch týchto opatrení a o všetkých nadväzujúcich opatreniach;

15.  berie na vedomie, že agentúra prijala v novembri 2014 stratégiu boja proti podvodom s cieľom posilniť účinnú prevenciu a odhaľovanie podvodov a vypracovať postupy proti nim; s uspokojením konštatuje, že v roku 2015 neboli nahlásené žiadne prípady podvodov;

16.  berie na vedomie, že agentúra v druhej polovici roku 2015 a v priebehu roku 2016 prehodnotila svoj systém a kontrolné prostredie a naďalej ich monitoruje; konštatuje, že ako hlavný výsledok tohto postupu agentúra vypracovala osobitný kódex správania pre externých odborníkov, ktorí podporujú činnosť agentúry, ako aj politiku v oblasti konfliktu záujmov a vyhlásenie o súhlase s kódexom;

17.  berie na vedomie, že agentúra na svojom webovom sídle uverejnila vyhlásenia o absencii konfliktu záujmov, ako aj životopisy príslušných členov správnej rady; ľutuje však, že niektoré životopisy stále chýbajú alebo obsahujú nezrovnalosti; okrem toho konštatuje, že agentúra zaviedla politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá sa vzťahuje aj na jej externých zamestnancov, dočasných zamestnancov a vyslaných národných expertov; ľutuje však, že agentúra nezaviedla žiadne kontroly vecnej správnosti ani proces aktualizácie vyhlásení o záujmoch; nabáda agentúru, aby túto situáciu napravila a zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jej riadením; berie na vedomie, že agentúra prijala a zaviedla interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalej činnosti;

18.  so znepokojením konštatuje, že agentúra nepodnikla žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s kontaktmi so zainteresovanými stranami a lobistami; vyzýva agentúru, aby zaviedla proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami;

Vnútorné audity

19.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal revíziu nevykonaných opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcich auditov; berie na vedomie záver IAS, že 10 z 11 skúmaných nevykonaných opatrení, ktoré vyplývali z predchádzajúcich auditov IAS, bolo vykonaných, pričom posledné z nich malo byť podľa plánu vykonané v súvislosti s uverejnením dokumentu viacročného plánovania na roky 2017 – 2020 v decembri 2015; berie tiež na vedomie, že IAS považoval toto posledné opatrenie vo februári 2016 za vykonané;

20.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu agentúry (IAC) vykonalo v roku 2015 v rámci agentúry osem overovacích zákaziek; upozorňuje, že hlavné odporúčania vyplývajúce z auditov IAC v roku 2015 mali byť vykonané počas roku 2016; s potešením očakáva ďalšiu výročnú správu agentúry a ďalšie informácie týkajúce sa týchto auditov;

Vnútorná kontrola

21.  konštatuje, že v roku 2015 agentúra vykonala každoročné posúdenie riadiacich noriem EASA, ktoré zahŕňajú normy vnútornej kontroly a normy ISO; berie na vedomie, že podľa záverov tohto posúdenia je systém riadenia agentúry v súlade s príslušnými normami riadenia vďaka účinnému systému monitorovania, ktorý bol zavedený na úrovni riadenia i procesov; konštatuje, že boli identifikované určité miesta, kde by bolo možné vykonať zlepšenia, a to v súvislosti s kontinuitou činností a správou dokumentov a informácií; uznáva, že agentúra prijala akčný plán s cieľom definovať rámec politiky a míľniky plánu vykonávania; ďalej berie na vedomie, že agentúra v prvom polroku 2016 ukončila proces prijímania úradníka pre kontinuitu činností;

22.  poznamenáva, že v roku 2015 sa uskutočnilo 18 kontrol ex post, a to v oblastiach uhrádzania nákladov na služobné cesty, postupov obstarávania, poskytovateľov certifikačných služieb a operácií podnikových služieb; víta skutočnosť, že všetky overené operácie boli zákonné a riadne;

Ďalšie pripomienky

23.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; zdôrazňuje, že Európa potrebuje spoločný európsky systém hodnotenia a varovania, a to najmä v súvislosti s letmi nad konfliktnými zónami; zdôrazňuje, že v kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva, o ktorom svedčí čoraz rozšírenejšie používanie bezpilotných lietadiel („drónov“), by sa agentúre mali poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie jej regulačných a výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, pričom by sa nikdy nemala ohroziť jej nezávislosť a nestrannosť;

24.  upozorňuje, že cieľom revízie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(1) je rozšíriť rozsah pôsobnosti právomocí agentúry a že v tejto súvislosti treba pri prideľovaní nových právomocí v plnej miere zohľadniť úlohu, ktorú zohrávajú nové technológie, ako sú diaľkovo riadené letecké systémy; zdôrazňuje význam pridelenia primeraných finančných prostriedkov agentúre, aby sa zabezpečilo úspešné prevzatie týchto nových povinností, ako aj adekvátneho počtu zamestnancov v záujme plnenia dodatočných úloh; zdôrazňuje, že na pracovné miesta agentúry (vrátane súvisiacich dôchodkov), ktoré sú v plnej miere financované zo zdrojov pochádzajúcich z odvetvia a nemajú preto vplyv na rozpočet Únie, by sa nemalo vzťahovať žiadne povinné znižovanie počtu pracovníkov;

25.  víta skutočnosť, že správna rada prijala viacročný programový dokument na obdobie 2016 – 2020 vrátane stratégie, viacročných cieľov a ročných opatrení agentúry;

26.  berie na vedomie, že agentúra a ministerstvo dopravy Nemecka sa nedávno dohodli na texte dohody o sídle agentúry, ktorá bola následne podpísaná v decembri 2016; uznáva, že dohodu ešte musí schváliť nemecký Spolkový snem, ako to vyžaduje nemecký právny systém; okrem toho konštatuje, že po presťahovaní by ročné náklady na meter štvorcový mali byť o 20 % nižšie ako v predchádzajúcej budove; uznáva, že vďaka zníženým nákladom bude možné zvýšiť kvalitu využívaných zariadení, keďže bude možné opätovne integrovať činnosti, ktoré sa predtým vykonávali v zasadacích priestoroch prenajatých ad hoc;

27.  so znepokojením konštatuje, že medzi členmi a zastupujúcimi členmi správnej rady je rodová nerovnováha, keď 77 % tvoria muži a len 23 % ženy; žiada agentúru, aby túto nerovnováhu napravila a aby Európsky parlament čo najskôr oboznámila s výsledným stavom;

o
o   o

28.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia