Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2173(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0087/2017

Ingivna texter :

A8-0087/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.30

Antagna texter :

P8_TA(2017)0161

Antagna texter
PDF 185kWORD 49k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
P8_TA(2017)0161A8-0087/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 (2016/2173(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(4), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0087/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 56.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 56.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 (2016/2173(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0059/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(4), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0087/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 56.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 56.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 (2016/2173(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0087/2017),

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2015 till 204 907 790 EUR, vilket utgör en ökning med 11,58 % jämfört med 2014. Byråns budget kommer till 18,27 % från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för byrån för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 98 %, vilket är en ökning med 0,9 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar vidare att genomförandenivån för betalningsbemyndiganden låg på 91 %.

2.  Europaparlamentet noterar att den marginella minskningen av åtagandebemyndigandena för personalutgifter på 539 000 EUR var en följd av den kombinerade effekten av att personal lämnade byrån under året (19 tillfälligt anställda och 3 kontraktsanställda) och att nya medarbetare (23 tillfälligt anställda och 3 kontraktsanställda) anställdes, i första hand under årets tre sista månader. Parlamentet konstaterar dessutom att personalutgifterna som en procentandel av den totala budgeten för 2015 minskade med 1,7 % och uppgår för närvarande till 53 % av den totala budgeten.

3.  Europaparlamentet konstaterar att åtagandebemyndigandena för andra administrativa utgifter ökade med 5 692 000 EUR (3,8 %) i absoluta belopp till 21 949 000 EUR, vilket utgör 15,7 % av den totala procentandelen av byråns budget. Parlamentet konstaterar att denna ökning i första hand är en följd av kostnaderna för byråns förestående flytt till nya lokaler under 2016 och den relaterade ökningen av it-investeringar.

4.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar byrån har gjort under 2015 för att förbättra planeringen och övervakningen, i synnerhet när det gäller att genomföra budgeten, hantera ramavtal och tillhandahålla återkoppling om risker och förseningar i rätt tid till den högsta ledningen.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att, enligt revisionsrättens rapport, överföringarna av åtagandebemyndiganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 4 400 000 EUR (20,2 %), jämfört med 3 600 000 EUR (22 %) för 2014. Parlamentet konstaterar vidare att överföringarna av åtagandebemyndiganden inom avdelning III (driftsutgifter) uppgick till 2 000 000 EUR (32,0 %), jämfört med 2 000 000 EUR (38,1 %) för 2014. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst gäller it-utvecklingsprojekt som beställdes nära årets slut samt fastställande av regler och forskningsprojekt av flerårig karaktär som sträcker sig längre än 2015.

6.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg och om revisionsrätten informeras.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar att byrån till följd av sin omorganisering rekryterade 24 personer från reservlistan förutom att man även anordnade 33 externa och 80 interna urvalsförfaranden, vilket innebar att byrån hade full sysselsättning vid slutet av året. Parlamentet konstaterar dessutom att byrån i sin årsrapport för 2016 ska göra en uppdelning av personalen per kategori och sektor liksom en uppdelning enligt inkomstkällor.

8.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att man under andra halvåret 2015 antog nya regler avseende de allmänna genomförandebestämmelserna för användning och anställning av tillfälligt anställda enligt artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. Parlamentet uppmärksammar dessutom att dessa nya regler främjar intern rörlighet och rörlighet mellan byråerna och harmoniserar bestämmelserna för externa urvalsförfaranden.

9.  Europaparlamentet välkomnar att byrån stegvis har ändrat sin rekryteringsstrategi från en reaktiv (kartläggande av behov så att man fyller luckor och automatiskt ersätter anställda som lämnar byrån) till en proaktiv strategi (framtidsplanering, prioritering och omplacering, samt en anpassning av resursbehoven till de övergripande strategiska målen).

10.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att byrån har förbättrat planeringen och övervakningen av sina upphandlingsförfaranden. Parlamentet konstaterar särskilt att byrån införde kvartalsvisa budgetövervakningsförfaranden och särskilda upphandlingsplaneringsmöten, och att den ger regelbunden feedback till sin högsta ledning för att uppmärksamma eventuella förseningar eller risker avseende genomförandet. Parlamentet noterar att byrån tog fram ett servicenivåavtal för upphandlings- och kontraktsförvaltningen med berörda parter inom byrån, och att man tog i bruk ytterligare övervakningsverktyg, såsom övervakning av slutdatum för kontrakt och kontraktsförlängningar, centraliserad övervakning av utnyttjandet av ramkontrakt, liksom ökad tillgång till handlingar och information via byråns it-system.

11.  Europaparlamentet tar del av resultaten av den andra jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilken visade att 13,8 % av tjänsterna var avsatta för administrativt stöd och samordning, 79,5 % för operativa uppgifter och 6,7 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter. Parlamentet konstaterar vidare att tjänster har överförts från administrativa kategorier till driftkategorier (+0,8 procentenheter). Parlamentet anser att en uppdelning av personalen per kategori och sektor liksom en uppdelning enligt inkomstkällor (avgifter i förhållande till EU-bidrag) även bör inkluderas i nästa årsrapport för att man ska få en bättre bild av de resurser som krävs. Parlamentet konstaterar att för första gången är alla byråns tjänster tillsatta enligt tjänsteförteckningen.

12.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2015 inledde 33 upphandlingsförfaranden för ett värde på över 60 000 EUR, inbegripet 12 förfaranden avsedda att stödja MOVE2016-projektet. Parlamentet konstaterar dessutom att ca 350 särskilda kontrakt inom ramen för ramkontrakt och 200 kontrakt med låg värde ingicks.

13.  Europaparlamentet påpekar att byråns planering av upphandlingar behöver förbättras, särskilt när det gäller ramkontrakt.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet välkomnar att intressekonflikter förebyggs och hanteras korrekt och förväntar sig att parlamentet, rådet och allmänheten årligen ska ges information om resultaten av dessa åtgärder och eventuella uppföljningar av dem.

15.  Europaparlamentet uppmärksammar att byrån antog en strategi för bedrägeribekämpning i november 2014 i syfte att förbättra det effektiva förebyggandet och upptäckandet av risker för bedrägeri, och för att utveckla förfaranden för bedrägeribekämpning. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att inga fall av bedrägeri rapporterades under 2015.

16.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under andra halvåret 2015 och under 2016 såg över och fortsätter att övervaka sin system- och kontrollmiljö. Parlamentet konstaterar att byrån som ett av de viktigaste resultaten av dessa insatser utarbetade en särskild uppförandekod för externa experter som stöder byråns arbete, inbegripet en strategi för intressekonflikter och en förklaring om att uppförandekoden har iakttagits.

17.  Europaparlamentet noterar att byrån på sin webbplats offentliggjort förklaringarna om att det inte föreligger några intressekonflikter och styrelseledamöternas meritförteckningar. Parlamentet beklagar emellertid att vissa av meritförteckningarna fortfarande saknas eller är inkonsekventa. Parlamentet konstaterar dessutom att byrån har infört en policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter, i vilken hänsyn tas till extern personal, tillfällig personal och utstationerade nationella experter. Parlamentet beklagar dock att byrån inte har planerat några kontroller av huruvida uppgifterna är korrekta eller något förfarande för uppdatering av intresseförklaringarna. Parlamentet uppmanar byrån att åtgärda situationen i syfte att säkerställa offentlig tillsyn och kontroll av sin förvaltning. Parlamentet konstaterar att byrån upprättade och genomförde interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden.

18.  Europaparlamentet konstaterar med oro att byrån inte tagit något särskilt initiativ till att förbättra transparensen när det gäller dess kontakter med intressenter och lobbygrupper. Parlamentet uppmanar byrån att genomdriva en proaktiv policy för transparens i lobbyverksamheten.

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) gjorde en granskning av oavslutade åtgärder som byggde på tidigare granskningar. Parlamentet noterar dessutom IAS slutsats att 10 av de 11 oavslutade åtgärderna som behandlades och som byggde på tidigare granskningar var genomförda, medan den återstående åtgärden skulle avslutas i samband med utfärdandet av det fleråriga planeringsdokumentet för 2017–2020 i december 2015. Parlamentet uppmärksammar vidare att IAS ansåg att denna sista åtgärd var genomförd i februari 2016.

20.  Europaparlamentet konstaterar att byråns internrevisionsfunktion (IAC) under 2015 genomförde åtta bestyrkandeuppdrag inom byrån. Parlamentet påpekar att de viktigaste rekommendationerna från IAC:s revisionsarbete under 2015 skulle genomföras under 2016. Parlamentet ser fram emot byråns nästa årsrapport och mer information om dessa revisioner.

Internkontroll

21.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2015 gjorde en årlig bedömning av ”Easas förvaltningsstandarder”, som omfattade både ICS- och ISO-standarder. Parlamentet konstaterar att bedömningen visade att byråns förvaltningssystem tack vare det solida övervakningssystem som inrättats på både lednings- och processnivå uppfyller de relevanta förvaltningsstandarderna. Parlamentet konstaterar att vissa potentiella förbättringar konstaterades när det gäller driftskontinuitet samt informations- och dokumentförvaltning. Parlamentet konstaterar att byrån utfärdade en handlingsplan för att fastställa ramen för policyn och delmålen i genomförandeplanen. Parlamentet uppmärksammar dessutom att byrån slutförde anställningen av sin driftskontinuitetschef under första halvåret 2016.

22.  Europaparlamentet konstaterar att 18 efterhandskontroller genomfördes under 2015 och omfattade områdena ersättning för arbetsresor, upphandlingsförfaranden, tillhandahållare av certifieringstjänster och transaktioner i samband med företagstjänster. Parlamentet gläder sig över att alla granskade transaktioner var lagliga och korrekta.

Övriga kommentarer

23.  Europaparlamentet påminner om byråns betydelsefulla roll när det gäller att garantera maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet understryker att det behövs ett gemensamt europeiskt bedömnings- och varningssystem i Europa, i synnerhet i samband med flygningar över konfliktzoner. Parlamentet betonar att byrån mot bakgrund av den snabbt växande sektorn för civil luftfart – bland annat på grund av den alltmer utbredda användningen av pilotlösa luftfartsfartyg (drönare) – måste förses med de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som den behöver för att, utan att någonsin sätta sitt oberoende och sin opartiskhet på spel, korrekt kunna utföra sina reglerande och verkställande uppdrag inom säkerhets- och miljöskyddsområdena.

24.  Europaparlamentet påpekar att översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008(1) förutser en utvidgning av behörighetsområdet för byrån, och att den roll som ny teknik såsom fjärrstyrda luftfartygssystem spelar därför måste beaktas fullt ut när nya behörigheter tilldelas. Parlamentet understryker betydelsen av att avsätta tillräckliga medel åt byrån, så att den kan klara av sitt utvidgade ansvarsområde och så att det finns tillräckligt med personal för att utföra nya uppgifter. Parlamentet understryker att de tjänster vid byrån (inklusive tillhörande pensionsutbetalningar) som till fullo finansieras av branschen, och därmed inte påverkar unionens budget, inte bör vara föremål för någon obligatorisk minskning av personal.

25.  Europaparlamentet välkomnar att styrelsen har antagit det fleråriga programplaneringsdokumentet för 2016–2020 och att detta inkluderar byråns strategi, fleråriga mål och årliga verksamhet.

26.  Europaparlamentet konstaterar att byrån och det tyska transportministeriet kom överens om en text för avtalet om byråns säte, och att avtalet sedan undertecknades i december 2016. Parlamentet konstaterar att avtalet fortfarande ska ratificeras av tyska förbundsdagen i enlighet med kraven i det nationella rättssystemet. Parlamentet konstaterar dessutom att de årliga kostnaderna per kvadratmeter efter omplaceringen förväntas bli 20 % lägre än i den förra byggnaden. Parlamentet uppmärksammas att denna minskning gör det möjligt att erbjuda bättre lokaler, vilket gör det möjligt att återintegrera verksamheter som tidigare inhystes i särskilda hyrda möteslokaler.

27.  Europaparlamentet noterar med oro en ojämn könsfördelning, med 23 % kvinnor och 77 % män bland ledamöterna och suppleanterna i styrelsen. Parlamentet uppmanar byrån att se till att denna obalans korrigeras och att resultaten meddelas parlamentet så snart som möjligt.

o
o   o

28.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy