Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2192(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0093/2017

Внесени текстове :

A8-0093/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.31

Приети текстове :

P8_TA(2017)0162

Приети текстове
PDF 579kWORD 58k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година (2016/2192(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0078/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0093/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.
(2) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година (2016/2192(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0078/2017),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(4), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0093/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.
(2) ОВ C 449, 1.12.2016 г., стр. 66.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година (2016/2192(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0093/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 15 944 846 EUR, което представлява увеличение с 1,76% в сравнение с 2014 г.; като има предвид, че 94% от бюджета на Службата се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Службата за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2012, 2013 и 2014

1.  отбелязва със загриженост големия брой нерешени въпроси и текущи корективни мерки в отговор на коментарите на Палатата през 2012, 2013 и 2014 г. във връзка с процедурите по набиране на персонал, забавените плащания, голямото текучество на персонала и възстановяването на разходи; призовава Службата да завърши през 2017 г. възможно най-голям брой корективни действия;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 93,74%, което представлява увеличение с 9,05% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 77,32%, което представлява увеличение с 5,99% в сравнение с 2014 г.;

3.  припомня, че съгласно решение на изпълнителния директор участниците в заседания, организирани от Службата, са разпределени в една от трите категории (А, Б или В) за възстановяване на разходи; отбелязва, че участниците от категория „А“, които следва да изпълняват специфично задължение по време на заседанията, получават възстановяване на разходите чрез фиксирана ставка за пътни разноски и дневни надбавки по време на командировка, участниците от категория „Б“ получават възстановяване на разходите чрез фиксирана ставка само за пътни разноски, а участниците от категория „В“ нямат право на възстановяване на разходите; посочва, че броят на участниците, които следва да получат възстановяване на разходите по категория „А“, е намалял от 69% през 2014 г. на 52% през 2015 г.; отбелязва, че е било приключено действието за разясняване на приложимата категория за възстановяване на разходи в писмата с покани;

4.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата през 2015 г. Службата е извършила 1 024 (29,2%) плащания след сроковете, определени във Финансовия регламент, който представлява увеличение с 0,6% в сравнение с предходната година и води до средно закъснение от 29 дни при забавените плащания ; потвърждава, че през втората половина на 2015 г. Службата е приложила стратегия, която предвижда няколко мерки за намаляване на забавените плащания; приветства факта, че след прилагането на тези мерки забавените плащания са намалели в значителна степен, от 38,3% през периода от януари до август 2015 г. до 12,6% през периода от септември до декември 2015 г.; отбелязва, че въпреки тази положителна тенденция, която е продължила до май 2016 г., процентът на забавени плащания се е увеличил от юни 2016 г. поради увеличаване на оперативните дейности на Службата и следователно и на броя на финансовите операции, обработени от непроменения брой членове на персонала; отбелязва, че през ноември 2016 г. функцията за финансови процедури е била децентрализирана към оперативните служби и административните отдели, докато функцията за проверка е останала централизирана в административната служба; отбелязва, че това е довело до положителни резултати;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II (административни разходи) възлиза на 1 076 583 EUR, т.е. 36,9% (в сравнение с 635 492 EUR през 2014 г., т.е. 28,7%); потвърждава, че пренесените бюджетни кредити се отнасят основно до консултантски услуги за развитие на информационни и комуникационни приложения, договорени през последното тримесечие на 2015 г. (400 000 EUR), както и до инвестиции в ИТ инфраструктура (300 000 EUR) с оглед на очакваното набиране на допълнителни членове на персонала след решението на бюджетния орган в края на 2015 г. да увеличи щатното разписание; отбелязва, че тези преноси бяха предварително обосновани и планирани поради ролята на Службата в кризата с мигрантите, във връзка с която бюджетният орган значително увеличи бюджета и персонала на Службата за 2016 г.; отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на Агенцията, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Службата и са съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва със задоволство, че според доклада на Палатата изпълнителният директор е одобрил нова политика за набиране на срочно и договорно наети служители, която разглежда повечето въпроси, установени от Палатата в нейните предходни одити;

7.  потвърждава, че Службата е приела актуализирани правила за прилагането относно срочно и договорно наетите служители през януари 2016 г.; освен това отбелязва, че нейната актуализирана политика за набирането на персонал е била одобрена от изпълнителния директор през август 2016 г.;

8.  отбелязва, че към 31 декември 2015 г. служителите на Службата са наброявали 93 души, както на служба, така и назначени служители, включително 61 срочно наети служители, 21 договорно наети служители и 11 командировани национални експерти; посочва, че 63% от всички служители са били жени, а 37% – мъже;

Вътрешни одити

9.  отбелязва, че Службата допълнително е развила своите вътрешни проверки в съответствие с препоръките, получени от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) и Палатата, както и съгласно стандартите за вътрешен контрол на Службата, приети през ноември 2012 г.; отбелязва, че освен одита на годишните отчети IAS е представила и одитен доклад относно обучението на ръководния състав в рамките на постоянните и спешните дейности/дейностите за специална подкрепа на Службата; отбелязва, че Службата е разработила план за действие за разглеждане на препоръките, отправени от IAS;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10.  отбелязва, че Службата е приложила решение на управителния съвет относно предотвратяването на измамите, както и стратегия за борба с измамите; отбелязва, че процедура за сигнализиране на нередности е била подписана на 23 февруари 2017 г. и че тя е в съответствие с насоките на Комисията относно сигнализирането на нередности;

11.  отбелязва със загриженост, че Службата не е публикувала автобиографиите на членовете на управителния съвет или на екипите от висшето ръководство през 2015 г.; отбелязва, че Службата е публикувала автобиографиите на екипа от висшето ръководство през март 2017 г.; отбелязва също така, че Службата се е обърнала към своя управителен съвет и възнамерява да публикува автобиографиите на неговите членове веднага след тяхното представяне; призовава Службата да публикува тези документи във възможно най-кратки срокове, за да осигури необходимия публичен контрол и надзор над своето ръководство;

12.  посочва отново, че предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси е жизненоважно за доброто състояние на организацията; подчертава, че прозрачността е важен елемент за поддържане на доверието на гражданите на Съюза в неговите институции;

Резултати от дейността

13.  отбелязва, че според годишния доклад на Службата през 2015 г. 275 участници от 26 държави от „ЕС +“ и други заинтересовани лица са участвали в 23 сесии „Обучение за обучаващи“, организирани от Службата; отбелязва освен това, че Службата е ръководила 271 национални сесии за обучение на своята платформа за електронно обучение „Програма за обучение на EASO“ за 3611 служители в областта на убежището;

14.  отбелязва, че с цел подобряване на своята ефективност по отношение на разходите за писмен и устен превод Службата е подписала споразумение за нивото на обслужване с генералната дирекция „Устни преводи“ на Комисията; отбелязва освен това, че Службата е обявила открита процедура за рамкови договори за пет обособени позиции на каскаден принцип, като критерият за оценка на офертите е най-ниската цена; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатите икономии;

15.  отбелязва, че Службата е разработила допълнителни мерки за подпомагане на държавите членки, които се нуждаят от специална подкрепа за своите системи за убежище и приемане, и че тя е предоставила тази специална подкрепа на Кипър, България, Гърция и Италия; отбелязва освен това, че през 2015 г. Службата допълнително е развила своите дейности за подкрепа на държавите членки, чиито системи за убежище и приемане са изложени на особен натиск, и по-специално чрез предоставяне на подкрепа на Гърция и Италия и чрез укрепване на капацитета на Службата за своевременно и ефективно реагиране на извънредни ситуации;

Други коментари

16.  припомня факта, че през 2015 г. са подадени рекорден брой от почти 1 400 000 молби за международна закрила; признава, че Службата е положила значителни усилия за осъществяване на дейностите, възложени ѝ съгласно европейската програма за миграцията, по-специално като част от развитието на подхода на „горещите точки“; отбелязва усилията на Службата за управление на кризата с мигрантите;

17.  насърчава по-специално подкрепата и практическото сътрудничество, предлагани по въпроси във връзка с децата, търсещи убежище, в това число непридружените малолетни и непълнолетни лица; приветства създаването на мрежа на EASO за дейностите във връзка с децата;

18.  признава, че увеличаването на бюджета на Службата през 2016 г. беше значително с цел справяне с допълнителните задачи, свързани с европейската програма за миграцията, подхода на „горещите точки“, решенията на срещата на високо равнище на лидерите на ЕС относно Западните Балкани и изявлението на ЕС и Турция; отбелязва със задоволство, че Службата е предприела редица стъпки за справяне с подобно безпрецедентно увеличаване на задачите, включително децентрализацията на финансовите процедури, придружена от подходящо обучение и наставничество; отбелязва също така, че това е създало необходимост от увеличаване на персонала и съответното офис пространство;

19.  отбелязва със загриженост, че през 2015 г. само 7 от служителите са участвали в заседание извън обичайното място на работа, като разходите за него са относително високи и възлизат на 4 000 EUR (по 571 EUR на човек);

20.  отбелязва, че Службата е изменила своя договор за наем и през втората половина на 2016 г. е разширила своето офис пространство в допълнителен блок на сградата, в която се намират помещенията ѝ; отбелязва, че след одобрението от страна на Парламента и на Съвета Службата понастоящем е в състояние да наеме и поеме цялата сграда, считано от 1 юли 2017 г.; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно по-нататъшните промени, свързани с помещенията ѝ;

21.  отбелязва, че Службата е имала за цел да проучи възможността за обмен на информация и най-добри практики с цел рационализиране на елементите, които се отнасят до връщането на лицата, на които е отказано убежище, в тясно сътрудничество с експертната група по въпросите на връщането в рамките на Европейската мрежа за миграцията;

22.  отбелязва, че през 2015 г. комуникационният план на Службата е бил съсредоточен върху насърчаването на нейната роля, ценности и дейности чрез редица инструменти и дейности за външна комуникация, които засягат нейните публикации, социални медии, уебсайт и организацията на нейния информационен ден;

23.  приветства сериозните постижения на Агенцията, която е организирала над 117 срещи и семинара, обучила 3 764 национални служители, преместила 272 лица и консултирала над 100 организации на гражданското общество; приема резултатите от независимия одит на „Ърнст и Янг“ и ангажимента на Службата да разработи съответен план за действие; изразява съгласие, че е необходимо Службата да информира по-изчерпателно за ефектите и въздействието от своята дейност; приветства разработването на подобрен уеб интерфейс за документи, свързани с държавата на произход; отбелязва, че е имало 17 000 свързани с държавата на произход документи, които са били достъпни чрез портала в края на 2015 г.;

24.  потвърждава, че според годишния доклад на Службата, през 2014 г. тя е започнала разработването на комбинирана система и база данни за управление на съдържанието, Системата за информация и документация, под формата на ИТ инструмент, който ще предостави подробен и актуален преглед на практическото функциониране на общата европейска система за убежище;

o
o   o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 27 април 2017 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0155.

Правна информация - Политика за поверителност