Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2192(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2017

Předložené texty :

A8-0093/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.31

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0162

Přijaté texty
PDF 499kWORD 49k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015 (2016/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015 (2016/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015 (2016/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 15 944 846 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 1,76 %; vzhledem k tomu, že 94 % rozpočtu úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, a uplatňování konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012, 2013 a 2014

1.  se znepokojením bere na vědomí vysoký počet nevyřešených otázek a probíhajících nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2012, 2013 a 2014 týkající se náborových postupů, pozdních plateb, vysoké fluktuace zaměstnanců a úhrady nákladů; vyzývá úřad, aby v roce 2017 dokončil co nejvíce nápravných opatření;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 93,74 %, čímž oproti roku 2014 došlo ke zvýšení o 9,05 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 77,32 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 5,99 %;

3.  připomíná, že v souladu s rozhodnutím výkonného ředitele se účastníci jednání organizovaných úřadem pro účely úhrady nákladů dělí do tří kategorií (A, B nebo C); konstatuje, že účastníci kategorie „A“, kteří mají v rámci jednání nějakou konkrétní povinnost, obdrží cestovné a denní příspěvek v podobě paušální sazby, účastníkům kategorie „B“ se hradí paušální sazbou pouze cestovní náklady a účastníci kategorie „C“ nejsou způsobilí pro úhradu žádných nákladů; poukazuje na to, že počet účastníků klasifikovaných jako recipienti úhrad kategorie „A“ se snížil z 69 % v roce 2014 na 52 % v roce 2015; připomíná, byla dokončena činnost spočívající ve vyjasnění příslušné kategorie pro účely úhrady nákladů ve zvacích dopisech;

4.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora úřad v roce 2015 provedl 1 024 (29,2 %) plateb po lhůtě stanovené ve finančním nařízení, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 0,6 %, a že průměrné zpoždění u opožděných plateb bylo 29 dní; uznává, že ve druhé polovině roku 2015 úřad zavedl strategii obsahující několik opatření na snížení počtu opožděných plateb; vítá skutečnost, že po provedení těchto opatření se počet opožděných plateb výrazně snížil, a to z 38,3 % v období od ledna do srpna 2015 na 12,6 % v období od září do prosince 2015; konstatuje, že navzdory tomuto pozitivnímu trendu, který pokračoval až do května 2016, byl objem neprovedených plateb v červnu 2016 vyšší, protože se rozšířily operační činnosti úřadu, což vedlo ke zvýšení počtu finančních transakcí, které musel provádět stejný počet pracovníků; bere na vědomí, že v listopadu 2016 byla funkce zahajování operací decentralizována a přenesena na operační a administrativní oddělení, zatímco funkce ověřování zůstala centralizována v administrativním odboru; konstatuje, že výsledky byly pozitivní;

Závazky a přenosy

5.  konstatuje, že částka přenosů u prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) činila 1 076 583 EUR čili 36,9 % (ve srovnání s 635 492 EUR v roce 2014:, tj. 28,7 %); uznává, že tyto přenosy se týkají hlavně poradenských služeb v souvislosti s vývojem IKT, na něž byly uzavřeny smlouvy v posledním čtvrtletí roku 2015 (400 000 EUR), a investic do infrastruktury IT (300 000 EUR) vzhledem k tomu, že se na základě rozhodnutí rozpočtového orgánu z konce roku 2015 rozšířit plán pracovních míst mají přijímat další pracovníci; konstatuje, že tyto přenosy byly odůvodněné a předem plánované vzhledem k úloze úřadu během migrační krize, což rozpočtový orgán zvážil a na rok 2016 významným způsobem navýšil rozpočet úřadu i počet jeho zaměstnanců; konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů úřadu a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  konstatuje s uspokojením, že podle zprávy Účetního dvora schválil výkonný ředitel novou politiku najímání dočasných a smluvních zaměstnanců, která řeší většinu otázek, na něž Účetní dvůr upozornil při předchozích auditech;

7.  bere na vědomí, že v lednu 2016 přijal úřad aktualizovaná prováděcí pravidla týkající se přijímání dočasných a smluvních zaměstnanců; dále konstatuje, že v srpnu 2016 schválil výkonný ředitel aktualizovanou politiku najímání;

8.  konstatuje, že k 31. prosinci 2015 měl úřad celkem 93 zaměstnanců, ve služebním poměru i jmenovaných, včetně 61 dočasných a 21 smluvních zaměstnanců a 11 vyslaných národních odborníků; poukazuje na to, že 63 % z celkového počtu zaměstnanců tvoří ženy a 37 % muži;

Interní audity

9.  konstatuje, že úřad dále vyvinul svůj vnitřní kontrolní systém v souladu s doporučeními, která dostal od útvaru interního auditu Komise (IAS) a od Účetního dvora, stejně jako v souladu se standardy vnitřní kontroly, které přijal úřad v listopadu 2012; dále konstatuje, že kromě auditu roční účetní závěrky poskytl IAS zprávu o auditu řízení odborné přípravy v rámci činností stálé a mimořádné/zvláštní podpory úřadu; konstatuje, že úřad vytvořil akční plán pro řešení doporučení vydaných útvarem IAS;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  konstatuje, že úřad se řídí rozhodnutím správní rady o prevenci podvodů a uplatňuje strategie proti podvodům; poukazuje na to, že dne 23. února 2017 byl podepsán postup pro whistleblowing, který je v souladu s příslušnými pokyny Komise;

11.  se znepokojením konstatuje, že úřad v roce 2015 nezveřejnil životopisy členů správní rady ani členů vrcholného vedení; konstatuje, že od března 2017 úřad zveřejňuje životopisy členů vrcholného vedení; konstatuje také, že úřad v této věci kontaktoval správní radu a má v úmyslu životopisy členů zveřejnit, jakmile budou shromážděny; vyzývá úřad, aby tyto dokumenty co nejdříve zveřejnil s cílem zajistit tak nezbytný veřejný dohled a kontrolu nad svým vrcholným vedením;

12.  znovu opakuje, že předcházení střetům zájmů a jejich řešení je pro správné fungování organizace zásadní; zdůrazňuje, že transparentnost je klíčovým prvkem, který podporuje důvěru občanů Unie v její orgány a instituce;

Výkonnost

13.  konstatuje, že podle výroční zprávy úřadu se v roce 2015 zúčastnilo 275 osob z 26 členských států „EU+“ a jiných zúčastněných osob na 23 kurzech odborné přípravy školitelů, které organizoval úřad; konstatuje navíc, že úřad zajišťoval 271 vnitrostátních školení v rámci odborné přípravy prostřednictvím své platformy elektronického vzdělávání „EASO Training Curriculum“ (Školící osnovy úřadu EASO) pro 3 611 azylových úředníků;

14.  bere na vědomí, že úřad podepsal s generálním ředitelstvím Komise pro tlumočení dohodu o poskytování služeb s cílem zlepšit účinnost v oblasti nákladů na překlad a tlumočení; konstatuje navíc, že úřad zveřejnil otevřenou výzvu na kaskádové rámcové smlouvy složené z pěti částí a jako kritérium udělení zakázky stanovil nejnižší cenu; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dosažených úsporách;

15.  konstatuje, že úřad vypracoval další opatření s cílem poskytnout pomoc členským státům, jejichž azylové a přijímací systémy vyžadují zvláštní podporu, a že tuto zvláštní podporu poskytl Kypru, Bulharsku, Řecku a Itálii; navíc konstatuje, že úřad v roce 2015 ještě více rozšířil svou činnost na podporu členských států, jejichž azylové a přijímací systémy jsou vystaveny mimořádnému tlaku, přičemž poskytl podporu zejména Řecku a Itálii a posílil své kapacity, aby dokázal včas a účinně reagovat na nouzové situace;

Další připomínky

16.  připomíná skutečnost, že v roce 2015 byl předložen rekordní počet téměř 1 400 000 žádostí o mezinárodní ochranu; uznává, že úřad vyvinul značné úsilí při provádění všech svých činností, jimiž byl pověřen, v rámci evropského programu pro migraci, zejména v rámci přípravy vytváření „hotspotů“; bere na vědomí úsilí, které úřad vyvinul při zvládání migrační krize;

17.  vybízí zejména k poskytování podpory a k praktické spolupráci v otázkách týkajících se dětí žádajících o azyl, včetně nezletilých osob bez doprovodu; vítá spuštění sítě úřadu EASO týkající se činností ve vztahu k dětem;

18.  uznává, že rozpočet úřadu zaznamenal v roce 2016 značný nárůst, aby mohl úřad zvládat dodatečné úkoly v souvislosti s evropským programem pro migraci, vytvářením tzv. hotspotů, rozhodnutími summitu vedoucích představitelů EU o západním Balkánu a prohlášením EU a Turecka; s uspokojením konstatuje, že úřad podnikl celou řadu kroků, aby se vypořádal s tímto ojedinělým nárůstem úkolů, včetně decentralizace zahájení finančních operací a odpovídající odborné přípravě a školení; konstatuje rovněž, že v důsledku bylo potřeba zvýšit počet zaměstnanců a zajistit odpovídající kancelářské prostory;

19.  konstatuje se znepokojením, že v roce 2015 se výjezdního zasedání zúčastnilo pouze sedm zaměstnanců a že náklady byly relativně vysoké (4 000 EUR, tj. 571 EUR na osobu);

20.  konstatuje, že úřad změnil svou nájemní smlouvu a ve druhém pololetí roku 2016 rozšířil své kancelářské prostory o další část budovy, v níž se jeho kanceláře nacházejí; konstatuje, že po schválení Parlamentem a Radou je úřad nyní schopen pronajmout a převzít celou budovu k 1. červenci 2017; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším vývoji v souvislosti s prostory;

21.  konstatuje, že záměrem úřadu bylo v úzké spolupráci se skupinou odborníků pro návraty v rámci evropské migrační sítě přezkoumat možnost výměny informací a osvědčených postupů s cílem začlenit do své činnosti prvky týkající se návratu neúspěšných žadatelů o azyl;

22.  konstatuje, že těžiště komunikačního plánu úřadu v roce 2015 spočívalo v podpoře jeho úlohy, hodnot a aktivit prostřednictvím celé řady nástrojů a vnějších komunikačních činností, týkajících se jeho publikací, sociálních médií, internetových stránek a organizace jeho informačního dne;

23.  vítá solidní výsledky úřadu, který uspořádal více než 117 schůzek a workshopů, vyškolil 3 764 pracovníků z členských států, přesídlil 272 osob a konzultoval s více než 100 organizacemi občanské společnosti; bere na vědomí výsledky nezávislého auditu společnosti Ernst & Young a závazek úřadu vypracovat příslušný akční plán; souhlasí s tím, že je třeba, aby úřad lépe informoval veřejnost o účincích a dopadech své činnosti; vítá zlepšení webového rozhraní pro dokumenty týkající se informací o zemi původu; konstatuje, že koncem roku 2015 bylo na portál přidáno 17 000 dokumentů týkajících se informací o zemi původu;

24.  bere na vědomí, že podle výroční zprávy úřadu začal úřad v roce 2014 vyvíjet systém správy společného obsahu a databázi, informační a dokumentační systém (IDS), v podobě IT nástroje, který poskytne podrobný a aktualizovaný přehled o fungování společného evropského azylového systému v praxi;

o
o   o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí