Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2192(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0093/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0093/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.31

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0162

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 505kWORD 57k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 66.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 66.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 66.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 66.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 15 944 846 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,76 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 94 % του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Επακολούθηση των απαλλαγών για το 2012, το 2013 και το 2014

1.  παρατηρεί με ανησυχία τον μεγάλο αριθμό των εκκρεμοτήτων και των εν εξελίξει διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2012, το 2013 και το 2014 σε σχέση με τις διαδικασίες προσλήψεων, τις καθυστερήσεις πληρωμών, τους υψηλούς ρυθμούς εναλλαγής του προσωπικού και τις επιστροφές δαπανών· καλεί την Υπηρεσία να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια του 2017·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 93,74 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 9,05 % σε σύγκριση με το 2014· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 77,32 %, αυξημένο κατά 5,99 % σε σύγκριση με το 2014·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, οι συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία κατατάσσονται σε μία από τις τρεις κατηγορίες (Α, Β ή Γ) όσον αφορά την απόδοση των δαπανών· λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι συμμετέχοντες της κατηγορίας «Α», οι οποίοι προβλέπεται να επιτελούν ένα συγκεκριμένο καθήκον στις συνεδριάσεις, λαμβάνουν ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαμονής, ότι οι συμμετέχοντες της κατηγορίας «Β» λαμβάνουν ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την κάλυψη μόνον των δαπανών ταξιδίου και οι συμμετέχοντες της κατηγορίας «Γ» δεν είναι επιλέξιμοι για καμία απόδοση δαπανών· επισημαίνει ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων που κατατάχθηκαν ως αποδέκτες της απόδοσης δαπανών της κατηγορίας «Α» μειώθηκε από 69 % το 2014 σε 52 % το 2015· σημειώνει ότι η δράση αποσαφήνισης της εφαρμοστέας κατηγορίας απόδοσης δαπανών στις γραπτές προσκλήσεις έχει ολοκληρωθεί·

4.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2015 η Υπηρεσία πραγματοποίησε 1 024 πληρωμές (29,2 %) μετά την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,6 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έχει ως αποτέλεσμα μια μέση καθυστέρηση των υπερήμερων πληρωμών διάρκειας 29 ημερών· γνωρίζει ότι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, η Υπηρεσία έθεσε σε εφαρμογή μια στρατηγική που προβλέπει διάφορα μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, οι καθυστερήσεις πληρωμών μειώθηκαν σημαντικά, από 38,3 % κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2015 σε 12,6 % κατά την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015· σημειώνει ότι παρά τη θετική αυτή τάση, η οποία συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2016, το ποσοστό των καθυστερημένων πληρωμών αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2016, λόγω της αύξησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, του αριθμού των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τις οποίες επεξεργάστηκε ο ίδιος αριθμός υπαλλήλων· σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2016, η λειτουργία της έναρξης δημοσιονομικών πράξεων αποκεντρώθηκε με τη μεταβίβασή της στα επιχειρησιακά τμήματα και στις διοικητικές μονάδες, ενώ η λειτουργία της επαλήθευσης παρέμεινε υπό την κεντρική διαχείριση της διοικητικής υπηρεσίας· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθε σε 1 076 583 EUR, δηλαδή στο 36,9 % (έναντι 635 492 EUR το 2014, δηλαδή 28,7 %)· γνωρίζει ότι αυτές οι μεταφορές πιστώσεων συνδέονται κυρίως με συμβάσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ, οι οποίες υπεγράφησαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015 (400 000 EUR), και με επενδύσεις σε υποδομές ΤΠ (300 000 EUR), ενόψει της προβλεπόμενης πρόσληψης πρόσθετων υπαλλήλων σε συνέχεια της απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο τέλος του 2015 για αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού· σημειώνει ότι αυτές οι μεταφορές είχαν αιτιολογηθεί και προγραμματιστεί εκ των προτέρων, λόγω του ρόλου της Υπηρεσίας στη μεταναστευτική κρίση, υπό το φως της οποίας η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή προέβη σε σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού και του προσωπικού της Υπηρεσίας για το 2016· σημειώνει ότι οι μεταφορές μπορούν συχνά να δικαιολογηθούν, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από την Υπηρεσία και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ενέκρινε νέα πολιτική για την πρόσληψη έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, με την οποία αντιμετωπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο των προηγούμενων ελέγχων του·

7.  γνωρίζει ότι η Υπηρεσία ενέκρινε τους επικαιροποιημένους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την πρόσληψη έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων τον Ιανουάριο του 2016· σημειώνει επίσης ότι η επικαιροποιημένη πολιτική της για τις προσλήψεις εγκρίθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή τον Αύγουστο του 2016·

8.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Υπηρεσία είχε 93 υπαλλήλους, τόσο εν υπηρεσία όσο και διορισμένους, περιλαμβανομένων 61 έκτακτων υπαλλήλων, 21 συμβασιούχων υπαλλήλων και 11 αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων· επισημαίνει ότι το 63 % του συνολικού προσωπικού ήταν γυναίκες, ενώ το 37 % ήταν άνδρες·

Εσωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι

9.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία ανέπτυξε περαιτέρω τους εσωτερικούς ελέγχους της σύμφωνα με τις συστάσεις που έλαβε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) και το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και σύμφωνα με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2012· παρατηρεί ότι, εκτός από τον λογιστικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, η IAS εξέδωσε έκθεση λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση της κατάρτισης στο πλαίσιο των μόνιμων δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων έκτακτης ανάγκης/ειδικής υποστήριξης της Υπηρεσίας· σημειώνει ότι προκειμένου να αντεπεξέλθει στις συστάσεις της IAS, η Υπηρεσία κατάρτισε σχέδιο δράσης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει εφαρμόσει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πρόληψη της απάτης, καθώς και στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης· σημειώνει ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2017 εγκρίθηκε μία διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών, η οποία είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία δεν δημοσίευσε τα βιογραφικά σημειώματα ούτε των μελών του διοικητικού συμβουλίου ούτε των ανώτερων διοικητικών στελεχών το 2015· σημειώνει ότι η Υπηρεσία δημοσίευσε τα βιογραφικά σημειώματα των ανώτερων διοικητικών στελεχών τον Μάρτιο του 2017· σημειώνει επίσης ότι η Υπηρεσία ήλθε σε επαφή με το διοικητικό της συμβούλιο και προτίθεται να δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του όταν τα συγκεντρώσει· καλεί την Υπηρεσία να δημοσιεύσει τα έγγραφα αυτά το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη δημόσια εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησής της·

12.  επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του οργανισμού· τονίζει ότι η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στους θεσμούς της·

Επιδόσεις

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας, το 2015, 275 συμμετέχοντες από 26 κράτη «ΕΕ+» και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν σε 23 εργαστήρια «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» που διοργανώνει η Υπηρεσία· σημειώνει επιπλέον ότι η Υπηρεσία διαχειρίστηκε 271 εθνικά σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που διαθέτει, «το πρόγραμμα κατάρτισης της EASO», για 3 611 υπαλλήλους των υπηρεσιών ασύλου·

14.  σημειώνει ότι, για να βελτιωθεί η αποδοτικότητά της σε σχέση με το κόστος της μετάφρασης και της διερμηνείας, η Υπηρεσία υπέγραψε συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών με τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Επιτροπής· σημειώνει επιπλέον ότι η Υπηρεσία προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων-πλαισίων σε πέντε παρτίδες διαδοχικού τύπου, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει αναφορά στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις επιτευχθείσες εξοικονομήσεις·

15.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία κατάρτισε περαιτέρω μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που χρειάζονται ειδική υποστήριξη στα συστήματα ασύλου και υποδοχής τους, και ότι παρέσχε την ειδική αυτή υποστήριξη στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία· σημειώνει επιπλέον ότι, το 2015, η Υπηρεσία ανέπτυξε περαιτέρω τις δραστηριότητές της για την υποστήριξη των κρατών μελών των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, συγκεκριμένα με την παροχή στήριξης στην Ελλάδα και την Ιταλία και με την ενίσχυση της ικανότητάς της να αντιδρά με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης·

Λοιπά σχόλια

16.  υπενθυμίζει ότι το 2015 υποβλήθηκαν σχεδόν 1 400 000 αιτήσεις διεθνούς προστασίας, αριθμός πρωτοφανής· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν δυνάμει του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, και ιδίως στο πλαίσιο της δημιουργίας των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspot»)· σημειώνει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Υπηρεσία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης·

17.  ενθαρρύνει ιδίως την υποστήριξη και την πρακτική συνεργασία σε ζητήματα τα οποία αφορούν παιδιά που ζητούν άσυλο, περιλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση από την EASO του Δικτύου δράσεων για τα παιδιά·

18.  αναγνωρίζει ότι η αύξηση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας το 2016 ήταν σημαντική προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πρόσθετα καθήκοντα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, την προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία έλαβε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου αύξησης των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της αποκέντρωσης της έναρξης δημοσιονομικών πράξεων σε συνδυασμό με την παροχή κατάλληλης κατάρτισης και καθοδήγησης· σημειώνει επίσης ότι το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανάγκη για αύξηση του προσωπικού και των αντίστοιχων γραφείων·

19.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2015 συμμετείχαν σε μια ημερίδα εκτός έδρας μόνο 7 μέλη του προσωπικού, με σχετικά υψηλό κόστος που ανήλθε σε 4 000 EUR (571 EUR κατ’ άτομο)·

20.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία τροποποίησε τη σύμβαση μίσθωσής της και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 επέκτεινε τα γραφεία της σε ακόμα μία πτέρυγα του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένη· σημειώνει ότι, μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Υπηρεσία είναι πλέον σε θέση να μισθώσει και να καταλάβει ολόκληρο το κτίριο από 1ης Ιουλίου 2017· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά τις εγκαταστάσεις της·

21.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία είχε ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενσωματωθούν στοιχεία που άπτονται της επιστροφής αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίπτεται, σε στενή συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης για θέματα επιστροφής·

22.  σημειώνει ότι το 2015 το σχέδιο επικοινωνίας της Υπηρεσίας επικεντρώθηκε στην προώθηση του ρόλου, των αξιών και των δραστηριοτήτων της μέσω μιας σειράς εργαλείων και δραστηριοτήτων εξωτερικής επικοινωνίας, που αφορούν τις δημοσιεύσεις της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της, τον ιστότοπό της και την οργάνωση της ενημερωτικής ημερίδας της·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σημαντικό όγκο του έργου της Υπηρεσίας, που περιλάμβανε τη διοργάνωση περισσότερων από 117 συνεδριάσεων και εργαστηρίων, την κατάρτιση 3764 υπαλλήλων από τα κράτη μέλη, τη μετεγκατάσταση 272 ατόμων και τη διαβούλευση με περισσότερες από 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του ανεξάρτητου ελέγχου που έγινε από την Ernst & Young και τη δέσμευση της Υπηρεσίας να εκπονήσει αντίστοιχο σχέδιο δράσης· συμφωνεί ότι είναι ανάγκη να βελτιώσει η Υπηρεσία την προβολή των αποτελεσμάτων και των συνεπειών των δραστηριοτήτων της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη μιας βελτιωμένης διαδικτυακής διεπαφής για τα έγγραφα που αφορούν τη χώρα καταγωγής· σημειώνει ότι, στα τέλη του 2015, περίπου 17 000 έγγραφα σχετικά με τις χώρες καταγωγής ήταν προσβάσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης·

24.  γνωρίζει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας, το 2014 ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός συνδυασμένου συστήματος και μιας βάσης δεδομένων για τη διαχείριση περιεχομένου, του Συστήματος Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης (IDS), υπό μορφή ενός εργαλείου ΤΠ, το οποίο θα παρέχει λεπτομερή και επικαιροποιημένη επισκόπηση της πρακτικής λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου·

o
o   o

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου