Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2192(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0093/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0093/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.31

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0162

Usvojeni tekstovi
PDF 424kWORD 55k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015. (2016/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015., s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 - C8-0078/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 66.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 66.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015. (2016/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015., kojemu je priložen odgovor Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 - C8-0078/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 66.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 66.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015. (2016/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0093/2017),

A.  budući da je, prema njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog potpornog ureda za azil („Uredˮ) za financijsku godinu 2015. iznosio 15 944 846 EUR, što je povećanje od 1,76 % u odnosu na 2014. godinu; budući da 94 % proračuna Ureda potječe iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2012., 2013. i 2014.

1.  sa zabrinutošću konstatira veliki broj neriješenih pitanja i korektivnih mjera u vezi s postupcima zapošljavanja, zakašnjelim plaćanjima, čestim promjenama osoblja i povratom troškova koje se još provode kao odgovor na primjedbe Suda 2012.,2013. i 2014.; poziva Ured da 2017. privede kraju što je više moguće korektivnih mjera;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 93,74 %, što je povećanje od 9,05 % u odnosu na 2014.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 77,32 %, što je povećanje od 5,99 % u odnosu na 2014.;

3.  podsjeća da se, u skladu s odlukom izvršnog direktora, pri utvrđivanju iznosa povrata troškova sudionici sastanaka koje organizira Ured razvrstavaju u jednu od tri kategorije (A, B ili C); napominje da sudionici kategorije A, koji imaju posebnu zadaću na sastanku, primaju u paušalni povrat putnih troškova i dnevnice, sudionici kategorije B primaju samo povrat putnih troškova u paušalnom iznosu, a sudionici kategorije C ne zadovoljavaju kriterije za povrat troškova; ističe da se broj sudionika razvrstanih u kategoriju A povrata troškova od 2014. do 2015. smanjio sa 69 % na 52 %; prima na znanje da je pojašnjenje kategorija povrata troškova u pozivnim pismima izvršeno;

4.  sa zabrinutošću primjećuje da je, prema izvješću Suda, 2015. Ured izvršio 1024 (29,2 %) plaćanja nakon rokova utvrđenih Financijskom uredbom, što predstavlja povećanje od 0,6 % u usporedbi s prethodnom godinom i čime je prosječno kašnjenje kod zakašnjelih plaćanja iznosilo 29 dana; uzima u obzir da je u drugoj polovici 2015. Ured uveo strategiju koja predviđa više mjera za smanjenje broja zakašnjelih plaćanja; pozdravlja činjenicu da su se nakon provedbe tih mjera, zakašnjela plaćanja znatno smanjila, s 38,3 % u razdoblju od siječnja do kolovoza 2015. na 12,6 % u razdoblju od rujna do prosinca 2015.; napominje da se unatoč tom pozitivnom trendu, koji je potrajao do svibnja 2016., stopa zakašnjelih plaćanja povećala od lipnja 2016. zbog povećanja operativnih aktivnosti ureda i time broja financijskih transakcija koje obrađuje isti broja članova osoblja; napominje da je studenom 2016. financijsko pokretanje decentralizirano na operativne odjele i upravne jedinice, dok se provjere i dalje vrše centralizirano u upravnom odjelu; napominje da su time ostvareni pozitivni rezultati;

Obveze i prijenosi

5.  prima na znanje da je razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni troškovi) iznosila EUR 1 076 583, tj. 36,9 % (u usporedbi s EUR 635 492 u 2014., tj. 28,7 %); potvrđuje da se ta prenesena sredstva uglavnom odnose na usluge savjetovanja o razvoju sustava IKT-a koje su naručene u zadnjem tromjesečju 2015. (EUR 400 000) te na ulaganja u informatičku infrastrukturu (EUR 300 000) u vezi s očekivanim zapošljavanjem dodatnog osoblja na temelju odluke proračunskog tijela krajem 2015. o povećanju broja radnih mjesta u njegovu planu; prima na znanje da su ti prijenosi bili opravdani i unaprijed planirani, s obzirom na ulogu Ureda u vezi s migracijskom krizom zbog koje je proračunsko tijelo u značajnoj mjeri povećalo proračun i osoblje Ureda za 2016.; napominje da ti prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Ured planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da je, prema izvješću Suda, izvršni direktor odobrio novu politiku za zapošljavanje privremenog i ugovornog osoblja, kojom se rješava većina problema koje je Sud utvrdio u svojim prethodnim revizijama;

7.  uzima u obzir da je Ured usvojio ažurirana provedbena pravila o zapošljavanje privremenog i ugovornog osoblja u siječnju 2016.; nadalje primjećuje da je u kolovozu 2016. izvršni direktor odobrio ažuriranu politiku zapošljavanja Ureda;

8.  napominje da je na dan 31. prosinca 2015. Ured imao 93 člana osoblja, imenovana i u službi, uključujući 61 privremenog djelatnika, 21 ugovornog djelatnika i 11 upućenih nacionalnih stručnjaka; ističe da su 63 % svih zaposlenika bile žene, a 37 % muškarci;

Unutarnja revizija

9.  napominje da je Ured dalje razvijao svoje unutarnje kontrole u skladu s preporukama Službe Komisije za unutarnju reviziju i Revizorskog suda, kao i u skladu sa standardima unutarnje kontrole koje je Ured usvojio u studenom 2012.; primjećuje da je, osim revizije godišnjih financijskih izvještaja, Služba Europske komisije za unutarnju reviziju podnijela revizorsko izvješće o upravljanju osposobljavanjem u okviru stalnih i hitnih/posebnih aktivnosti Ureda; napominje da je Ured izradio akcijski plan kojim se uzimaju u obzir preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

10.  prima na znanje da je Ured proveo odluku upravnog odbora o sprječavanju prevara i strategiju za borbu protiv prevara; prima na znanje da je postupak o zviždačima potpisan 23. veljače 2017. i da je on u skladu sa smjernicama Komisije o zviždačima;

11.  sa zabrinutošću napominje da Ured 2015. nije objavio životopise ni članova upravnog odbora ni članova višeg rukovodstva; napominje da Ured od ožujka 2017. objavljuje životopise članova višeg rukovodstva; napominje također da Ured po tom pitanju kontaktirao upravni odbor te da će životopisi članova odbora biti objavljeni nakon što se prikupe; poziva Ured da te što prije objavi te dokumente kako bi se zajamčio potreban javni nadzor i kontrola njegova upravljanja;

12.  ponavlja da je sprečavanje i upravljanje sukobima interesa ključno za dobrobit te organizacije; ističe da je transparentnost ključni element za očuvanje povjerenja građana Unije u njezine institucije;

Uspješnost

13.  primjećuje da je 2015., prema godišnjem izvješću Ureda, 275 sudionika iz 26. država „EU+” i drugih dionika sudjelovalo u 23. radionice „osposobljavanja trenera” koje organizira Ured; nadalje napominje da je Ured organizirao 271 nacionalnu radionicu na svojoj platformi za e-učenje „EASO-ov program za obuku ” za 3611 službenika za azil;

14.  prima na znanje da je, kako bi se poboljšala njegova učinkovitost u pogledu troškova pismenog i usmenog prevođenja, Ured potpisao sporazum o razini pružanja usluga s Glavnom upravom za usmeno prevođenje Komisije; nadalje napominje da je Ured pokrenuo javni natječaj za okvirne ugovore u pet podskupina u kaskadi s najnižom cijenom kao kriterijem dodjele ugovora; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ostvarenim uštedama;

15.  prima na znanje da je Ured razvio dodatne mjere kako bi se pomoglo državama članicama koje imaju potrebu za posebnom potporom u njihovim sustavima azila i prihvata te da je takvu posebnu potporu pružio Cipru, Bugarskoj, Grčkoj i Italiji; nadalje napominje da je Ured 2015. dodatno razvio svoje aktivnosti za potporu državama članicama čiji su sustavi za azil i prihvat pod osobitim pritiskom, posebno pružanjem potpore Grčkoj i Italiji, kao i osnaživanjem kapaciteta Ureda da pravovremeno i učinkovito reagira na hitne situacije;

Ostale primjedbe

16.  podsjeća na to da je 2015. podneseno gotovo 1 400 000 prijava za međunarodnu zaštitu, što je dosad nezabilježen broj prijava; uviđa da je Ured uložio znatne napore u provedbu zadaća koje su mu dodijeljene na temelju Europskog programa za migracije, posebno u sklopu razvoja pristupa koji počiva na centrima za prihvat; prima na znanje napore koje je Ured uložio u upravljanje migrantskom krizom;

17.  posebno potiče suradnju i potporu koja se u praksi pruža u pogledu djece tražitelja azila, uključujući maloljetnike bez pratnje; pozdravlja pokretanje mreže EASO-a za aktivnosti u pogledu djece;

18.  uviđa da je proračun Ureda u 2016. bio znatan kako bi se mogao nositi s dodatnim zadaćama koje se odnose na Europski migracijski program, pristup koji počiva na centrima za prihvat, odlukama sa sastanka na vrhu čelnika EU-a o zemalja zapadnom Balkanu i izjavi EU-a i Turske; sa zadovoljstvom primjećuje da je Ured poduzeo čitav niz mjera za hvatanje u koštac s takvim nezapamćenim porastom zadaća, uključujući decentralizaciju financijskog pokretanja uz odgovarajuće osposobljavanje i podučavanje; također napominje da je to dovelo do potrebe za povećanjem broja osoblja i odgovarajućim uredskim prostorom;

19.  sa zabrinutošću napominje da je 2015. samo 7 članova osoblja sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada kojih je trošak iznosio relativno visokih 4000 EUR (571 EUR po osobi);

20.  napominje da je Ured je izmijenio svoj ugovor o najmu i u drugoj polovici 2016. proširio svoj uredski prostor na dodatni dio zgrade u kojoj se nalazi; napominje da je, nakon odobrenja Europskog parlamenta i Vijeća, Ured sada u mogućnosti do 1. srpnja 2017. unajmiti i preuzeti čitavu zgradu; poziva Ured da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o daljnjem razvoju događaja u vezi sa svojim prostorijama;

21.  napominje da je Ured nastojao istražiti mogućnost razmjene informacija i najbolje prakse kako bi se u politike uključili elementi relevantni za povratak neuspješnih tražitelja azila u bliskoj suradnji sa stručnom skupinom za povratak Europske migracijske mreže;

22.  napominje da je 2015. komunikacijski plan Ureda bio usmjeren na promicanje njegove uloge, vrijednosti i aktivnosti preko niza instrumenata i vanjskih komunikacijskih aktivnosti, koji se odnose na njegove publikacije, prisutnost na društvenim mrežama, internetske stranice i organizaciju dana informiranja;

23.  pozdravlja dobre rezultate Ureda, koja je organizirala više od 117 sastanaka i radionica, obučila 3 764 članova nacionalnog osoblja, preselila 272 osobe i savjetovala se s više od 100 organizacija civilnog društva; prima na znanje rezultate neovisne revizije koju je provelo revizijsko društvo Ernst & Young i predanost Ureda razvoju odgovarajućeg akcijskog plana; slaže se da Ured treba poraditi na boljem izvješćivanju o utjecaju i učinku svojih aktivnosti; pozdravlja izradu boljeg internetskog sučelja za dokumente povezane sa zemljom podrijetla; napominje da je krajem 2015. preko portala bilo dostupno 17 000 dokumenata u vezi sa zemljom podrijetla;

24.  potvrđuje da je, prema navodima iz godišnjeg izvješća Ureda, 2014. započet razvoj kombiniranog sustava i baze podataka za upravljanje sadržajem, Sustava informiranja i dokumentacije, u obliku informatičkog alata koji će omogućavati detaljan i ažuriran pregled funkcioniranja zajedničkog europskog sustava azila u praksi;

o
o   o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2017)0155.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti