Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2192(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0093/2017

Texte depuse :

A8-0093/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.31

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0162

Texte adoptate
PDF 360kWORD 54k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Biroului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2017),

1.  acordă directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 66.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 66.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015 (2016/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Biroului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 449, 1.12.2016, p. 66.
(2) JO C 449, 1.12.2016, p. 66.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 27 aprilie 2017 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2015 (2016/2192(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0093/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „Biroul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 15 944 846 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,76 % față de exercițiul 2014; întrucât 94 % din bugetul Biroului provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Biroului pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Biroului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii și prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și a bunei guvernanțe a resurselor umane,

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2012, 2013 și 2014

1.  ia act, cu îngrijorare, de numărul mare de chestiuni pendinte și de măsurile corective persistente ca urmare a observațiilor Curții din 2012, 2013 și 2014 legate de procedurile de recrutare, plățile întârziate, rata ridicată de rotație a personalului și rambursarea costurilor; invită Biroul să finalizeze cât mai multe acțiuni corective în 2017;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 93,74 %, reprezentând o creștere de 9,05 % față de 2014; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 77,32 %, ceea ce reprezintă o creștere de 5,99 % față de 2014;

3.  reamintește că, potrivit unei decizii luate de directorul executiv, participanții la reuniunile organizate de Birou sunt clasificați în trei categorii (A, B sau C) în ceea ce privește rambursarea costurilor; ia act de faptul că participanții încadrați la categoria „A”, despre care se presupune că își asumă anumite sarcini în cadrul reuniunilor, beneficiază de rambursarea forfetară a cheltuielilor de deplasare și de diurnă, participanții încadrați la categoria „B” beneficiază de rambursarea forfetară a cheltuielilor de deplasare, iar participanții încadrați la categoria „C” nu sunt eligibili pentru rambursarea cheltuielilor; subliniază că numărul participanților care au beneficiat de rambursări pentru categoria „A” a scăzut de la 69 % în 2014 la 52 % în 2015; constată că acțiunea de clarificare a categoriei de rambursare aplicabile în scrisorile de invitație a fost finalizată;

4.  ia act cu îngrijorare de faptul că, potrivit raportului Curții, în 2015, Biroul a efectuat 1 024 de plăți (29,2 %) după termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar, ceea ce reprezintă o creștere de 0,6 % în comparație cu anul precedent, ducând la o întârziere medie a plăților de 29 de zile; ia act de faptul că, în a doua jumătate a anului 2015, Biroul a stabilit o strategie care prevede o serie de măsuri pentru a reduce plățile întârziate; salută faptul că, după punerea în aplicare a acestor măsuri, plățile efectuate cu întârziere s-au redus semnificativ, de la 38,3 % între ianuarie și august 2015, la 12,6 % între septembrie și decembrie 2015; ia act de faptul că, în ciuda continuării tendinței pozitive până în luna mai 2016, rata plăților efectuate cu întârziere a crescut începând din luna iunie 2016 din cauza creșterii numărului activităților operaționale ale Biroului și, deci, a creșterii numărului de tranzacții financiare procesate de același număr de angajați; ia act de faptul că, în noiembrie 2016, funcția de inițiere financiară a fost descentralizată către departamentele operaționale și unitățile administrative, iar funcția de verificare a rămas la nivel centralizat în cadrul departamentului administrativ; ia act de faptul că aceste schimbări au avut rezultate pozitive;

Credite de angajament și reportări

5.  constată că nivelul creditelor angajate reportate în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative) a fost de 1 076 583 EUR, respectiv 36,9 % (în 2014, acesta a fost de 635 492 EUR, respectiv 28,7 %); recunoaște că aceste reportări sunt legate, în principal, de servicii de consultanță în domeniul dezvoltării tehnologiilor informației și comunicațiilor, care au fost contractate în ultimul trimestru al exercițiului 2015 (în valoare de 400 000 EUR) și de investiții în infrastructura informatică (în valoare de 300 000 EUR) realizate în vederea recrutării preconizate de personal suplimentar, ca urmare a deciziei autorității bugetare de la sfârșitul anului 2015 de a extinde schema de personal; ia act de faptul că aceste reportări au fost justificate și planificate în avans, având în vedere rolul Biroului în criza migrației pentru care autoritatea bugetară a mărit semnificativ bugetul și numărul personalului Biroului pentru 2016; ia act de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agenției și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Birou și comunicate Curții;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  ia act cu satisfacție de faptul că, potrivit raportului Curții, directorul executiv al Biroului a aprobat o nouă politică pentru recrutarea de agenți temporari și agenți contractuali, care remediază majoritatea problemelor identificate de Curtea de Conturi în cadrul auditurilor precedente;

7.  ia act de faptul că Biroul a adoptat normele de punere în aplicare actualizate privind angajarea agenților temporari și contractuali în ianuarie 2016; constată, de asemenea, că politica sa de recrutare actualizată a fost aprobată de directorul executiv al Biroului în august 2016;

8.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2015, Biroul avea 93 de membri ai personalului, atât în serviciu, cât și numiți, printre care 61 de agenți temporari, 21 de agenți contractuali și 11 experți naționali detașați; subliniază că 63 % dintre toți membrii personalului erau femei, în timp ce 37 % erau bărbați;

Auditurile interne

9.  ia act de faptul că Biroul și-a dezvoltat în continuare controalele interne, în conformitate cu recomandările primite de la Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) și Curte, precum și în conformitate cu standardele de control intern ale Biroului, adoptate în noiembrie 2012; constată că, pe lângă auditul privind conturile anuale, IAS a emis un raport de audit privind gestionarea formării în cadrul activităților de ajutor permanent și de urgență/special ale Biroului; ia act de faptul că Biroul a elaborat un plan de acțiune pentru a răspunde recomandărilor emise de IAS;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10.  ia act de faptul că Biroul a pus în aplicare o decizie a Consiliului de administrație referitoare la prevenirea fraudelor, precum și o strategie anti-fraudă; ia act de faptul că, la 23 februarie 2017, a fost semnată o procedură privind semnalarea neregulilor, care este în conformitate cu orientările Comisiei privind semnalarea neregulilor;

11.  constată cu îngrijorare că, în 2015, Biroul nu a publicat CV-urile membrilor Consiliului de administrație și nici ale membrilor echipelor de conducere; ia act de faptul că, începând din luna martie 2017, Biroul a început să publice CV-urile membrilor echipei sale de conducere; ia act, de asemenea, de faptul că Biroul a informat membrii Consiliului de administrație cu privire la această chestiune și intenționează să publice CV-urile acestora de îndată ce ele sunt colectate; invită Biroul să publice aceste documente cât mai curând posibil pentru a asigura informarea cetățenilor cu privire la personalul său de conducere și controlul public necesar al acestuia;

12.  reiterează faptul că prevenirea și gestionarea conflictelor de interese sunt esențiale pentru sănătatea organizației; reamintește că transparența este un element-cheie pentru menținerea încrederii cetățenilor Uniunii în instituțiile UE;

Performanță

13.  ia act de faptul că, potrivit raportului anual al Biroului, în anul 2015, 275 de participanți din 26 de state „UE +” și alte părți interesate au participat la 23 de sesiuni de „formare a formatorilor” organizate de către Birou; constată, în plus, că Biroul a gestionat 271 de sesiuni de formare la nivel național în cadrul platformei sale de învățare online „programa de formare a EASO” pentru 3 611 de ofițeri în materie de azil;

14.  ia act de faptul că, în scopul de a îmbunătăți eficacitatea sa în ceea ce privește costurile de traducere și interpretare, Biroul a semnat un acord privind nivelul serviciilor cu Direcția Generală Interpretare din cadrul Comisiei; constată, în plus, că Biroul a lansat o procedură deschisă de atribuire de contracte-cadru în cascadă în cinci loturi, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut; îndeamnă Biroul să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la economiile realizate;

15.  ia act de faptul că Biroul a elaborat măsuri suplimentare de asistență pentru statele membre care au nevoie de sprijin special în cadrul sistemelor lor de azil și de primire și, prin urmare, a furnizat această asistență specială pentru Cipru, Bulgaria, Grecia și Italia; constată, de asemenea, că în 2015 Biroul a continuat să dezvolte activitățile sale de sprijinire a statelor membre ale căror sisteme de azil și de primire fac obiectul unor presiuni deosebite, în special prin furnizarea de sprijin pentru Grecia și Italia și prin consolidarea capacității Biroului de a reacționa în timp util și în mod eficace în situații de urgență;

Alte observații

16.  reamintește faptul că, în 2015, s-a prezentat un număr record de aproape 1 400 000 de cereri de protecție internațională; recunoaște că Biroul a depus eforturi considerabile în punerea în aplicare a activităților care i-au fost încredințate de Agenda europeană privind migrația, în special în cadrul dezvoltării abordării bazate pe „punctele de acces” (hotspots); ia act de eforturile depuse de Birou pentru gestionarea crizei migranților;

17.  încurajează în special sprijinul și cooperarea practică oferite în ceea ce privește chestiunile referitoare la copiii care solicită azil, inclusiv minorii neînsoțiți; salută lansarea rețelei EASO privind activitățile referitoare la copii;

18.  recunoaște că creșterea bugetului Biroului în 2016 a fost semnificativă pentru a face față sarcinilor suplimentare legate de Agenda europeană privind migrația, abordarea de tip „puncte de acces (hotspots)“, deciziile reuniunii la nivel înalt a liderilor UE privind Balcanii de Vest și declarația UE-Turcia; ia act cu satisfacție de faptul că Biroul a adoptat o serie de măsuri pentru a face față acestei creșteri fără precedent a sarcinilor, cum ar fi descentralizarea procedurii de inițiere financiară, alături de măsuri adecvate de formare și îndrumare; constată, de asemenea, că acest fapt a generat necesitatea de a consolida personalul și a extinde spațiul aferent pentru birouri;

19.  ia act cu preocupare de faptul că, în 2015, doar șapte membri ai personalului au participat la o zi de activitate externă, al cărei cost total a fost relativ ridicat, de 4 000 EUR (571 EUR de persoană);

20.  ia act de faptul că Biroul și-a modificat contractul de închiriere și, în a doua jumătate a anului 2016, și-a extins spațiul pentru birouri la un bloc suplimentar al clădirii în care se află sediul său; ia act de faptul că, în urma aprobării Parlamentului European și a Consiliului, Biroul este în prezent în măsură să închirieze și să preia întreaga clădire înainte de 1 iulie 2017; invită Biroul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la noi evoluții ale situației privind sediul său;

21.  ia act de faptul că Biroul a intenționat să exploreze posibilitatea unor schimburi de informații și bune practici în scopul de a integra elemente pertinente pentru returnarea solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse, în strânsă colaborare cu Grupul de experți în materie de returnare din cadrul Rețelei europene de migrație;

22.  constată că în 2015, planul de comunicare al Biroului s-a axat pe promovarea rolului său, a valorilor și activităților sale prin intermediul unei serii de instrumente și activități de comunicare externă, care privesc publicațiile sale, platformele de comunicare socială, site-ul de internet și organizarea zilei sale de informare;

23.  salută rezultatele solide ale Biroului, care a organizat peste 117 reuniuni și ateliere, a format 3 764 de membri ai personalului național, a transferat 272 de persoane și a consultat peste 100 de organizații ale societății civile; ia act de rezultatele auditului independent realizat de Ernst & Young și de angajamentul Biroului de a elabora un plan de acțiune corespunzător; este de acord cu necesitatea ca Biroul să comunice mai bine cu privire la efectele și impactul activităților sale; salută dezvoltarea unei interfețe mai bune de internet pentru documentele legate de „țara de origine”; ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2015, existau 17 000 de documente legate de „țara de origine” care puteau fi accesate prin intermediul portalului;

24.  ia act de faptul că, potrivit raportului anual al Biroului, în 2014 acesta a inițiat dezvoltarea unei baze de date și a unui sistem de gestionare a conținutului combinate, a sistemului de informare și de documentare (SID) sub forma unui instrument informatic care va oferi o prezentare generală detaliată și actualizată a funcționării practice a sistemului european comun de azil;

o
o   o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 27 aprilie 2017(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0155.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate