Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2186(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0079/2017

Indgivne tekster :

A8-0079/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.32
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0163

Vedtagne tekster
PDF 190kWORD 52k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
P8_TA(2017)0163A8-0079/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 (2016/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0079/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 72.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 72.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 (2016/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0079/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 72.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 72.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 (2016/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0079/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2015 ifølge dens årsregnskab var på 33 419 863 EUR, hvilket er et fald på 0,54 % i forhold til 2014, som skyldes, at myndigheden først er oprettet for nylig; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (13 367 600 EUR svarende til 40 %) og bidrag fra medlemsstaterne (20 051 400 EUR svarende til 60 %);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre konceptet om resultatbudgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  minder om, at Parlamentet var en drivkraft bag etableringen af et nyt og omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS), herunder de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), med henblik på at sikre et bedre system for finansielt tilsyn efter den finansielle krise;

Opfølgning på decharge for 2014

2.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at myndigheden har truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår én bemærkning om uddannelsesbidraget, som blev fremsat i Revisionsrettens 2012-beretning, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretninger for 2013 og 2014, og at der nu er indgået kontrakter med 20 ud af de 21 skoler, hvor medarbejdernes børn går;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at Revisionsrettens vurdering er meget kortfattet og kun indeholder få forslag til, hvordan effektiviteten af myndighedens budgetforvaltning kan forbedres;

4.  anerkender, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,34 %, hvilket er et fald på 0,47 % i forhold til 2014, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 89,70 %, hvilket er en stigning på 5,76 % i forhold til 2014; erfarer fra myndigheden, at den høje gennemførelsesgrad både skyldes god budgetplanlægning og -overvågning og det begrænsede omfang af myndighedens budget; bemærker, at nogle elementer af myndighedens arbejdsprogram måtte udskydes til 2016 eller gennemføres i formindsket omfang på grund af budgetnedskæringer;

5.  bemærker, at Parlamentet og Rådet skar myndighedens finansielle midler for 2015 ned med 6 % i forhold til året før, til trods for at der blev bevilget flere medarbejdere; bemærker, at myndigheden for at gennemføre disse nedskæringer måtte reducere sit arbejdsprogram og skære ned i omkostningerne til operationelle tjenesterejser og møder, operationelle IT-projekter og uddannelse af personalet; erkender desuden, at euroen tabte betydeligt i værdi i forhold til det britiske pund i løbet af året, hvilket tvang myndigheden til at anmode om et ændringsbudget på 1,9 mio. EUR, som blev vedtaget i august 2015, for at kunne opfylde sine finansielle forpligtelser;

6.  understreger vigtigheden af at sikre et passende niveau for, en passende prioritering af samt effektivitet i forbindelse med tildelingen af midler; mener i denne sammenhæng, at de oprindelige budgetnedskæringer ikke burde have været gennemført ved at udsætte offentliggørelsen af standarder og retningslinjer eller ved at skære ned på deltagelsen i arbejdsgrupperne under Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS); understreger, at enhver potentiel forhøjelse af myndighedens midler skal være ledsaget af passende prioriteringsforanstaltninger; foreslår, at myndigheden, efterhånden som dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i lovgivningsmæssige opgaver til at bestå i tilsynsmæssig konvergens og håndhævelse, bør tildeles et budget og personale, der svarer hertil;

7.  glæder sig over, at myndighedens budget for 2016 var væsentligt forbedret, idet myndigheden, Parlamentet og Rådet havde taget ved lære af erfaringerne fra processen i det foregående år, hvilket førte til en forhøjelse på 20 % i forhold til det oprindelige budget for 2015;

Forpligtelser og fremførsler

8.  bemærker, at myndigheden reducerede den samlede andel af fremførte forpligtede bevillinger yderligere fra 15,90 % i 2014 til 9,7 % i 2015; bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fremførslerne af forpligtede bevillinger for afsnit II (Administrationsomkostninger) var store med 1 487 794 EUR eller 28 % af de samlede forpligtede bevillinger under dette afsnit sammenlignet med 3 431 070 EUR eller 48 % i 2014; anerkender, at disse fremførsler bl.a. vedrørte et uafklaret spørgsmål i relation til udestående moms på de resterende udgifter til myndighedens nye bygning, og en faktura vedrørende ejendomsskatter fra Det Forenede Kongeriges skatteevalueringskontor;

9.  glæder sig over, at myndigheden reducerede værdien af fremførsler til 2016 med 40 % i forhold til året før, inden for rammerne af en nedskæring af det samlede budget med 0,5 % fra det ene år til det andet; anerkender, at dette er udtryk for en tilbagevenden til mere normale fremførselsniveauer ved udgangen af 2015 efter de høje fremførsler i 2014, som skyldtes, at myndigheden flyttede ind i sine nye lokaler i december 2014;

Overførsler

10.  noterer sig på baggrund af myndighedens regnskab, at den gennemførte 30 budgetoverførsler i 2015; bemærker, at grænsen på 10 %, som er omhandlet i artikel 27 i myndighedens finansforordning, kun blev overskredet i ét tilfælde; bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførslerne i 2015 lå inden for de rammer, der er fastlagt i myndighedens finansielle regler;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

11.  bemærker, at myndighedens samlede personale steg til 156 i 2015 fra 146 i 2014 og bestod af 45 % kvinder og 55 % mænd; noterer sig, at den samlede personaleudskiftning som følge af tilbagetrækning, ikke-fornyelse eller udløb af kontrakter var på 10,3 %, hvilket var 2,6 % lavere end i 2014; bemærker med tilfredshed, at myndigheden gennemførte en jobscreening i lighed med tidligere år, som viste, at 80,1 % af stillingerne var "operationelle", dvs. direkte fokuseret på gennemførelsen af myndighedens mandat, 12,5 % omfattede "administration og koordinering", og 7,4 % var "neutrale"; påpeger, at der for hver fire stillinger, som er knyttet til den direkte gennemførelse af myndighedens mandat, kun er én administrativ stilling;

12.  bemærker, at myndigheden skal sikre geografisk og kønsmæssig balance og overholdelse af princippet om lige muligheder, i overensstemmelse med artikel 1d og 27 i vedtægten for tjenestemænd; bemærker, at myndigheden har offentliggjort alle ledige stillinger på sit websted;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  bemærker, at myndigheden vedtog en politik om interessekonflikter i oktober 2014 og siden 2012 har haft etiske retningslinjer; anerkender, at kommende medarbejdere under ansættelsesproceduren skal afgive en erklæring om potentielle interessekonflikter, ud over at deres CV bliver vurderet; bemærker, at alle medarbejdere hvert år skal afgive en erklæring om potentielle interessekonflikter, som bliver vurderet af myndighedens etiske rådgiver; bemærker, at medlemmerne af tilsynsrådet og deres suppleanter også skal afgive en erklæring om potentielle interessekonflikter, herunder økonomiske interesser og navnlig, om de har aktier i finansielle institutioner; bemærker endvidere, at alle disse erklæringer samt dem fra myndighedens øverste ledelse er offentliggjort på myndighedens websted og ajourføres hvert år; beklager dog, at der hverken er offentliggjort CV'er for bestyrelsen eller for tilsynsrådet på myndighedens websted; opfordrer myndigheden til at offentliggøre disse dokumenter så hurtigt som muligt for at sikre den nødvendige offentlige overvågning og kontrol af ledelsen;

14.  bemærker, at myndigheden har vedtaget en strategi for bekæmpelse af svig, som skulle være fuldt implementeret ved udgangen af 2016; bemærker med tilfredshed, at myndigheden i 2016 gennemførte en indledende risikovurdering i alle afdelinger og oprettede en særlig sektion om bekæmpelse af svig på sit intranet med en kommunikationskanal for whistleblowere;

15.  erfarer fra myndigheden, at den arbejder tæt sammen med alle medlemsstaterne om udarbejdelsen af lovpligtige indberetninger inden for dens kompetenceområde, som den regelmæssigt offentliggør; bemærker med tilfredshed, at myndigheden har gennemført foranstaltninger med henblik på at sikre gennemsigtighed for så vidt angår taler ved offentlige arrangementer og interessenter, den mødes med;

16.  mener, at de offentligt tilgængelige referater af møder i myndighedens tilsynsråd og interessentgrupper bør offentliggøres umiddelbart efter mødet med henblik på at reducere den nuværende forsinkelse på op til tre måneder mellem møderne og offentliggørelsen af referaterne for at give en bedre indsigt i de afholdte drøftelser, medlemmernes holdninger og stemmeadfærden; mener, at det opsøgende arbejde over for Unionens borgere også kan øges gennem webstreaming af arrangementer; er bekymret over, at der de facto er ulige adgang til dokumenter og informationer fra interne møder for forskellige aktører, herunder Parlamentet; glæder sig over, at EBA er den myndighed blandt ESA'erne, som i det mest passende omfang offentliggør oplysninger fra de ansattes møder med interessenter; mener, at myndigheden bør etablere en sikker whistleblowerkanal inden for rammerne af sin handlingsplan for de kommende år.

Intern revision

17.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) har lavet en opfølgning på den begrænsede gennemgang af IT-projektstyringen, som oprindeligt omfattede fire anbefalinger; bemærker endvidere, at én anbefaling, der var klassificeret som "vigtig", allerede blev afsluttet i februar 2015 på grundlag af en skrivebordskontrol fra IAS' side;

18.  bemærker, at IAS gennemførte en revision af forvaltningen af menneskelige ressourcer, som resulterede i seks anbefalinger, hvoraf to var markeret som "meget vigtige", og fire var markeret som "vigtige", og at der ikke var nogen kritiske anbefalinger; glæder sig over, at myndigheden godtog alle anmærkninger og anbefalinger og udarbejdede passende handlingsplaner, som myndigheden regelmæssigt følger op på;

Resultater

19.  noterer sig, at myndigheden arbejder tæt sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) inden for alle støttefunktioner for at reducere administrationsomkostningerne, hvor det er muligt, for at udnytte synergier og for at udveksle bedste praksis; ser frem til yderligere bestræbelser fra myndighedens side på at forbedre samarbejdet med andre decentrale agenturer og nedbringe general- og administrationsomkostningerne yderligere;

Andre bemærkninger

20.  bemærker, at borgerne i Det Forenede Kongerige ved en folkeafstemning den 23. juni 2016 besluttede at træde ud af Den Europæiske Union; påpeger, at artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at en medlemsstat, hvis den beslutter at udtræde af Unionen, skal meddele dette til Det Europæiske Råd, og Unionen skal forhandle og indgå en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for dens udtrædelse; erfarer fra Revisionsrettens beretning, at regnskaberne og de dertil knyttede noter fra myndigheden, som har hjemme i London, blev udarbejdet på basis af de oplysninger, der var tilgængelige på datoen for underskrivelsen af regnskabet, da resultatet af afstemningen endnu ikke var kendt, og den formelle meddelelse om anvendelse af artikel 50 ikke var blevet indgivet;

21.  noterer sig, at myndigheden efter resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige den 23. juni 2016 udarbejdede konsekvensanalyser for alle støttefunktioner, dvs. IT, menneskelige ressourcer, udbud, virksomhedstjenester og kommunikation, som vil blive ajourført i takt med udviklingen;

22.  glæder sig over de detaljerede oplysninger, som myndigheden har forelagt dechargemyndigheden, om dens nuværende kontraktmæssige forpligtelser og erstatningsansvar i tilknytning til dens fysiske tilstedeværelse i Det Forenede Kongerige; bemærker, at myndighedens maksimale potentielle kontraktmæssige forpligtelser eller erstatningsansvar, bortset fra lejekontrakten, udgør 33,16 mio. EUR, men at der ikke vil være nogen finansielle sanktioner for at afslutte disse kontrakter før tid, hvis de gældende opsigelsesperioder på mellem en og tre måneder overholdes; giver imidlertid udtryk for bekymring over de mulige risici med hensyn til operationer og forretningskontinuitet og de relaterede omkostninger ved en beslutning om flytning, såsom det ekstra udbudsarbejde, der muligvis er nødt til at blive gennemført med kort varsel, hvis tidsplanen ikke giver mulighed for en tilstrækkelig overgangsperiode i forbindelse med flytning til et andet sted;

23.  bemærker, at myndigheden har underskrevet en lejekontrakt på 12 år med udløbsdato den 8. december 2026, og at der under normale kontraktvilkår er forpligtelse til at betale den fulde leje for hele perioden; bemærker imidlertid, at myndigheden forhandlede sig frem til en klausul om ophævelse midtvejs i kontraktperioden, hvilket betyder, at myndigheden, hvis denne klausul tages i anvendelse, vil blive fritaget for forpligtelsen til at betale leje for de sidste seks år; bemærker endvidere, at myndigheden, hvis ophævelsesklausulen aktiveres, er forpligtet til at tilbagebetale halvdelen af en bonusperiode (32 måneder, hvor der ikke betales leje), som den allerede har modtaget, og som var baseret på kontraktens samlede løbetid på 12 år; bemærker, at myndigheden er forpligtet til at bringe ejendommen tilbage til dens oprindelige tilstand, når den flytter ud – i dette tilfælde, at myndigheden er forpligtet til at betale for fjernelse af den kontorinddeling, den havde fået etableret i bygningen; bemærker, at det nøjagtige beløb er genstand for ekspertvurderinger og yderligere forhandlinger; anmoder myndigheden om at underrette Parlamentet om dette beløb, så snart det foreligger;

24.  opfordrer efter den britiske regerings aktivering af artikel 50 Kommissionen og Rådet til at gøre omstændighederne og beslutningsprocessen omkring, hvor myndigheden skal flytte hen, gennemsigtige og demokratiske;

25.  minder om, at myndighedens blandede finansieringsordning, som i høj grad er afhængig af bidrag fra nationale kompetente myndigheder, er utilstrækkelig, ufleksibel, besværlig og en mulig trussel mod dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til i den hvidbog, der var planlagt til andet kvartal af 2016, og i et lovgivningsmæssigt forslag, der skal forelægges i 2017, at lancere en anden finansieringsordning baseret på en separat budgetpost i EU-budgettet og på en fuldstændig erstatning af bidragene fra de nationale myndigheder med gebyrer betalt af markedsdeltagerne;

26.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører sine arbejdsopgaver fuldt ud og inden for tidsfristen, udelukkende bør holde sig til de opgaver, den har fået pålagt af Parlamentet og Rådet; mener, at myndigheden bør anvende sit mandat fuldt ud til at fremme proportionalitet på effektiv vis; bemærker, at myndigheden – hver gang den har beføjelse til at udarbejde niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger – skal være særligt opmærksom på de særlige forhold på de forskellige nationale markeder, når den udarbejder disse standarder, og at berørte markedsdeltagere og forbrugerorganisationer bør inddrages på et tidligt stadium i udarbejdelsen af standarder og i udarbejdelsen og gennemførelsen af denne strategi;

27.  bemærker med bekymring, at myndigheden ikke udøver alle de beføjelser, som er fastsat i dens lovgivningsmæssige ramme; understreger, at myndigheden bør sikre maksimal udnyttelse af sine ressourcer med henblik på at opfylde sit retlige mandat fuldt ud; bemærker i denne forbindelse, at et øget fokus på det mandat, som myndigheden er blevet pålagt af Parlamentet og Rådet, ville kunne resultere i en mere produktiv anvendelse af midlerne og en mere effektiv opnåelse af målene; understreger, at myndigheden, når den udøver sit arbejde og navnlig, når den udarbejder udkast til tekniske standarder og teknisk rådgivning, rettidigt, regelmæssigt og på en fyldestgørende måde skal informere Europa-Parlamentet om sine aktiviteter;

o
o   o

28.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik