Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2186(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0079/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0079/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.32
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0163

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 503kWORD 59k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
P8_TA(2017)0163A8-0079/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0079/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 72.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 72.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0079/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 72.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 72.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0079/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «Αρχή») για το οικονομικό έτος 2015 ήταν 33 419 863 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,54 %, σε σύγκριση με το 2014, λόγω του χαρακτήρα που απέκτησε πρόσφατα η Αρχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (13 367 600 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 40 % του συνόλου) και από συνεισφορές των κρατών μελών (20 051 400 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνόλου)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015 (η «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

1.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ενός νέου και ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), με στόχο την εξασφάλιση ενός καλύτερου συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2014

2.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, όσον αφορά μία παρατήρηση που διατυπώθηκε στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2012 σχετικά με την εισφορά εκπαίδευσης, η οποία χαρακτηριζόταν «σε εξέλιξη» στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2013 και του 2014, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα από την Αρχή και έχουν υπογραφεί συμβάσεις με 20 από τα 21 σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά του προσωπικού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  διαπιστώνει ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ συνοπτική και περιλαμβάνει λίγες μόνο προτάσεις για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρχής·

4.  αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,34 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 0,47 % σε σύγκριση με το 2014, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 89,70 %, αυξημένο κατά 5,76 % σε σύγκριση με το 2014· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από την Αρχή, ότι το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται τόσο στον καλό προγραμματισμό και την καλή παρακολούθηση του προϋπολογισμού όσο και στο περιορισμένο ύψος του προϋπολογισμού της Αρχής· επισημαίνει ότι ορισμένα στοιχεία του προγράμματος εργασιών της Αρχής χρειάστηκε να αναβληθούν το 2016 ή να εκτελεστούν σε μειωμένο επίπεδο λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό·

5.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μείωσαν τους οικονομικούς πόρους της Αρχής για το 2015 κατά 6 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά την αύξηση των επιπέδων του προσωπικού· σημειώνει ότι, προκειμένου να εφαρμοστούν οι εν λόγω περικοπές, η Αρχή υποχρεώθηκε να περιορίσει το πρόγραμμα εργασιών της και να μειώσει τις δαπάνες της σε τομείς όπως οι επιχειρησιακές αποστολές και συνεδριάσεις, τα επιχειρησιακά σχέδια ΤΠ και η κατάρτιση του προσωπικού· αναγνωρίζει επίσης ότι το ευρώ έχασε σημαντικό μέρος της αξίας του έναντι της στερλίνας κατά τη διάρκεια του έτους, κάτι που υποχρέωσε την Αρχή να ζητήσει διορθωτικό προϋπολογισμό ύψους 1,9 εκατομμυρίων EUR, ο οποίος εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2015, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντική η εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ιεράρχησης προτεραιοτήτων και αποτελεσματικότητας όσον αφορά την κατανομή των πόρων· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι αρχικές περικοπές στον προϋπολογισμό θα έπρεπε να μην είχαν υλοποιηθεί, μέσω της αναβολής της δημοσίευσης των προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών ή της ελάττωσης της συμμετοχής σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS)· τονίζει με έμφαση ότι τυχόν αυξήσεις των μέσων της Αρχής πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή μέτρα ιεράρχησης προτεραιοτήτων· προτείνει, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα νομοθετικά καθήκοντα στην εποπτική σύγκλιση και την επιβολή, ο προϋπολογισμός και το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής να κατανέμονται αναλόγως·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική βελτίωση του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2016, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο η Αρχή όσο και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έλαβαν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη διαδικασία του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση κατά 20 % σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό για το 2015·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

8.  σημειώνει ότι η Αρχή μείωσε περαιτέρω το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν, από 15,90 % το 2014 σε 9,7 % το 2015· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων για τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες) ήταν υψηλές, φτάνοντας τα 1 487 794 EUR, ή το 28 % των συνολικών ανειλημμένων πιστώσεων του τίτλου αυτού, έναντι 3 431 070 EUR ή 48 % το 2014· αντιλαμβάνεται ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα μη επιλυθέν ζήτημα σχετικά με το υπόλοιπο του ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί επί της αξίας του νέου κτιρίου της Αρχής, καθώς και ένα τιμολόγιο της Υπηρεσίας Αποτιμήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταβολή του φόρου επί επαγγελματικών ακινήτων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή μείωσε την αξία των μεταφορών προς το 2016 κατά 40 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στο πλαίσιο μιας μείωσης του συνολικού προϋπολογισμού κατά 0,5 % μεταξύ των δύο ετών· αναγνωρίζει ότι η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την επάνοδο, στα τέλη του 2015, σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μεταφορών, μετά τις υψηλές μεταφορές του 2014 οι οποίες οφείλονταν στη μετακόμιση της Αρχής στις νέες εγκαταστάσεις της τον Δεκέμβριο του 2014·

Μεταφορές πιστώσεων

10.  σημειώνει, με βάση τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής, ότι αυτή εκτέλεσε 30 μεταφορές πιστώσεων κατά τη διάρκεια του 2015· παρατηρεί ότι μόνο σε μία περίπτωση υπήρξε υπέρβαση του ορίου 10 % που αναφέρεται στο άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού της Αρχής· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2015 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

11.  σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της Αρχής αυξήθηκε σε 156 το 2015, από 146 το 2014, και το προσωπικό της αποτελούνταν κατά 45 % από γυναίκες και κατά 55 % από άνδρες· σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού λόγω παραιτήσεων και μη ανανέωσης ή λήξης συμβάσεων ήταν 10,3 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2,6 % έναντι του 2014· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή προέβη σε εξέταση των θέσεων εργασίας, όπως και τα προηγούμενα έτη, η οποία κατέδειξε ότι το 80,1 % των θέσεων ήταν «επιχειρησιακές», δηλαδή άμεσα σχετιζόμενες με την υλοποίηση της εντολής της Αρχής, το 12,5 % αφορούσαν καθήκοντα «διοίκησης και συντονισμού» και το 7,4 % ήταν ουδέτερες· σημειώνει ότι σε κάθε τέσσερις θέσεις που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση της εντολής της Αρχής αντιστοιχεί μόνο μία διοικητική θέση·

12.  επισημαίνει ότι η Αρχή εξασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 1δ και το άρθρο 27 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης· επισημαίνει ότι η Αρχή έχει δημοσιεύσει όλες τις προκηρύξεις κενών θέσεών της στον ιστότοπό της·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  σημειώνει ότι, τον Οκτώβριο του 2014, η Αρχή ενέκρινε μια πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, ενώ από το 2012 διαθέτει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας· αντιλαμβάνεται ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, εκτός από την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων του μελλοντικού προσωπικού, υφίσταται υποχρέωση δήλωσης ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι όλο το προσωπικό οφείλει να δηλώνει ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων σε ετήσια βάση, οι οποίες και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο δεοντολογίας της Αρχής· επισημαίνει ότι τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους πρέπει επίσης να δηλώνουν τις υφιστάμενες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συμφερόντων τους, ιδίως όσον αφορά την κατοχή μετοχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· σημειώνει περαιτέρω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις, καθώς και οι δηλώσεις των ανώτερων στελεχών της Αρχής, δημοσιεύονται στον ιστότοπό της και επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στον ιστότοπο της Αρχής δεν δημοσιεύονται τα βιογραφικά σημειώματα ούτε των μελών του διοικητικού συμβουλίου ούτε των μελών του εποπτικού συμβουλίου· καλεί την Αρχή να δημοσιεύσει τα έγγραφα αυτά το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη δημόσια εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησής της·

14.  παρατηρεί ότι η Αρχή ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία επρόκειτο να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή έως το τέλος του 2016· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 η Αρχή πραγματοποίησε μια πρώτη εκτίμηση του κινδύνου απάτης σε όλες τις υπηρεσίες της, ενώ παράλληλα δημιούργησε ειδική ενότητα για την καταπολέμηση της απάτης στο ενδοδίκτυό της, η οποία παρέχει δίαυλο επικοινωνίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

15.  αναγνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από την Αρχή, ότι αυτή συνεργάζεται στενά με όλα τα κράτη μέλη για την προετοιμασία κανονιστικών εκθέσεων στον τομέα αρμοδιότητάς της, τις οποίες δημοσιεύει τακτικά· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τις δημόσιες εκδηλώσεις της και τα ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία πραγματοποιεί συναντήσεις·

16.  θεωρεί ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου και των ομάδων ενδιαφερομένων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό, θα πρέπει να δημοσιεύονται αμέσως μετά από την αντίστοιχη συνεδρίαση, προκειμένου να περιοριστεί η υφιστάμενη χρονική απόκλιση έως και τριών μηνών μεταξύ των συνεδριάσεων και της δημοσιοποίησης των πρακτικών, και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι συζητήσεις, οι θέσεις των μελών και η συμπεριφορά τους ως προς την ψήφο· πιστεύει ότι η προσέγγιση των πολιτών της Ένωσης θα μπορούσε επίσης να ενισχυθεί με τη μετάδοση των εκδηλώσεων μέσω Διαδικτύου· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων δεν έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες από εσωτερικές συνεδριάσεις· χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τις ΕΕΑ, η Αρχή είναι εκείνη που προσφέρει τον μεγαλύτερο βαθμό δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με συναντήσεις του προσωπικού της με ενδιαφερόμενους κύκλους· θεωρεί ότι η Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει έναν ασφαλή δίαυλο για μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της για τα επόμενα χρόνια·

Εσωτερικός έλεγχος

17.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διεξήγαγε έλεγχο επακολούθησης όσον αφορά την περιορισμένη επισκόπηση της διαχείρισης έργων ΤΠ, η οποία αρχικά περιλάμβανε τέσσερις συστάσεις· σημειώνει επίσης ότι μία σύσταση που είχε χαρακτηριστεί ως «σημαντική», είχε ήδη κλείσει τον Φεβρουάριο 2015 έπειτα από έλεγχο βάσει εγγράφων της ΥΕΛΕ·

18.  παρατηρεί ότι η ΥΕΛΕ διενήργησε έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ο οποίος κατέληξε σε έξι συστάσεις, δύο με τον χαρακτηρισμό «πολύ σημαντική», τέσσερις με τον χαρακτηρισμό «σημαντική», και καμία με τον χαρακτηρισμό «κρίσιμης σημασίας»· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή αποδέχθηκε όλες τις παρατηρήσεις και συστάσεις και κατάρτισε κατάλληλα σχέδια δράσης τα οποία παρακολουθούνται τακτικά από την Αρχή·

Επιδόσεις

19.  σημειώνει ότι η Αρχή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σε σχέση με όλα τα καθήκοντα υποστήριξης, για να μειώσει το διοικητικό κόστος όπου τούτο είναι δυνατόν, για να προαγάγει συνέργειες και για να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές· προσβλέπει στην καταβολή περαιτέρω προσπαθειών από την Αρχή, ούτως ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς και να μειωθούν περαιτέρω τα πάγια έξοδα και το διοικητικό κόστος·

Λοιπά σχόλια

20.  σημειώνει ότι, στις 23 Ιουνίου 2016, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι το κράτος μέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει από την Ένωση γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συνάπτει με αυτό συμφωνία η οποία καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του· σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι λογαριασμοί και οι σχετικές σημειώσεις της Αρχής, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, καταρτίστηκαν βάσει των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία υπογραφής αυτών των λογαριασμών, όταν δεν ήταν ακόμη γνωστά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και δεν είχε υποβληθεί επίσημη κοινοποίηση της ενεργοποίησης του άρθρου 50·

21.  σημειώνει ότι, μετά το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016, η Αρχή εκπόνησε εκτιμήσεις αντικτύπου για όλους τους τομείς στήριξης, δηλαδή ΤΠ, ανθρώπινοι πόροι, δημόσιες συμβάσεις, εταιρικές υπηρεσίες και επικοινωνίες, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αναλυτικές πληροφορίες που παρέσχε η Αρχή στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις τρέχουσες συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που συνδέονται με τη φυσική παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο· σημειώνει ότι, εξαιρουμένης της σύμβασης μίσθωσης, η μέγιστη δυνητική συμβατική δέσμευση ή υποχρέωση της Αρχής ανέρχεται σε 33,16 εκατομμύρια EUR, αλλά επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις για την πρόωρη καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων εάν τηρηθούν οι εφαρμοστέες προθεσμίες προειδοποίησης διάρκειας μεταξύ ενός και τριών μηνών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του όσον αφορά τους κινδύνους και το σχετικό κόστος από άποψη λειτουργικής και επιχειρησιακής συνέχειας που ενδέχεται να προκύψουν από μια απόφαση μετεγκατάστασης, όπως οι πρόσθετες εργασίες σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις που ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα αν το χρονοδιάγραμμα δεν προβλέπει μια επαρκή περίοδο για τη μετάβαση σε νέα τοποθεσία·

23.  σημειώνει ότι η Αρχή έχει υπογράψει δωδεκαετή σύμβαση μίσθωσης με ημερομηνία λήξης την 8η Δεκεμβρίου 2026 και ότι, υπό κανονικές συμβατικές συνθήκες, υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για το σύνολο της περιόδου· σημειώνει, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων η Αρχή είχε εξασφαλίσει μια ακυρωτική ρήτρα για το ήμισυ της διάρκειας της σύμβασης, της οποίας η ενεργοποίηση θα την απαλλάξει από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τα τελευταία έξι έτη· επισημαίνει, ακόμα, ότι αν ενεργοποιηθεί η ακυρωτική ρήτρα, η Αρχή έχει υποχρέωση να επιστρέψει το ήμισυ του κινήτρου (περίοδος 32 μηνών χωρίς καταβολή μισθώματος) που είχε ήδη λάβει, το οποίο βασιζόταν σε πλήρη 12ετία εφαρμογής της σύμβασης· επισημαίνει ότι η Αρχή έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει το ακίνητο στην αρχική του κατάσταση όταν αποχωρήσει και ότι, στην περίπτωση αυτή, η Αρχή θα πρέπει να πληρώσει για την αφαίρεση των στοιχείων διαμόρφωσης χώρων που έχει εγκαταστήσει στο κτίριο· επισημαίνει ότι το ακριβές ποσό θα προσδιοριστεί με εκτιμήσεις ειδικών και με περαιτέρω διαπραγματεύσεις· καλεί την Αρχή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για το ποσό, μόλις αυτό γίνει γνωστό·

24.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50 από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, να λάβουν την απόφαση για τον τόπο μετεγκατάστασης της Αρχής με διαφανή και δημοκρατικά κριτήρια και διαδικασίες·

25.  υπενθυμίζει ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της Αρχής, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισφορές των αρμόδιων εθνικών αρχών, είναι ανεπαρκές, δεν είναι ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που έχει προγραμματίσει για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και στη νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει έως το 2017, να δρομολογήσει ένα διαφορετικό σύστημα χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ξεχωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και στην πλήρη αντικατάσταση των εισφορών των εθνικών αρχών από τέλη που θα καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά·

26.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της θα εκτελούνται πλήρως και εμπρόθεσμα, ταυτόχρονα όμως πρέπει να περιορίζεται μόνο στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την εντολή της για να προωθήσει αποτελεσματικά την αναλογικότητα· τονίζει ότι, όποτε η Αρχή εξουσιοδοτείται να καταρτίσει μέτρα επιπέδου 2 και 3, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή, κατά την επεξεργασία των εν λόγω προτύπων, στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων εθνικών αγορών και ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στην αγορά και οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών θα συμμετέχουν σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία καθορισμού προτύπων καθώς και στα στάδια της κατάρτισης και της εφαρμογής·

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Αρχή δεν ασκεί όλα τα προνόμια που ορίζονται στο νομικό πλαίσιό της· υπογραμμίζει ότι η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της προκειμένου να εκπληρώνει στο ακέραιο βαθμό τη νομική εντολή της· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η καλύτερη εστίαση στην εντολή που της ανατέθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποδοτικότερη χρήση των μέσων και στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των στόχων της· τονίζει ότι, κατά την εκτέλεση του έργου της και ιδίως κατά την κατάρτιση τεχνικών προτύπων και τεχνικών συμβουλών, η Αρχή πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως, τακτικά και διεξοδικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της·

o
o   o

28.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου