Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2186(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0079/2017

Predkladané texty :

A8-0079/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.32
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0163

Prijaté texty
PDF 371kWORD 50k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
P8_TA(2017)0163A8-0079/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 (2016/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0079/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 72.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 72.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 (2016/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0079/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 72.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 72.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 (2016/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0079/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2015 sumu 33 419 863 EUR, čo predstavuje pokles o 0,54 % v porovnaní s rokom 2014, čo súvisí s tým, že tento orgán bol vytvorený len nedávno; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (13 367 600 EUR, čo predstavuje 40 %) a príspevkov členských štátov (20 051 400 EUR, čo predstavuje 60 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu za rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  pripomína, že Európsky parlament bol hybnou silou pre vytvorenie nového a komplexného európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) vrátane troch európskych orgánov dohľadu (ESA) s cieľom zabezpečiť lepší systém finančného dohľadu po skončení finančnej krízy;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku, ktorú Dvor audítorov vyjadril v správe za rok 2012, týkajúcu sa príspevku na vzdelávanie, ktorá bola v správach Dvora audítorov za roky 2013 a 2014 označená ako prebiehajúca, prijal orgán nápravné opatrenia a boli podpísané zmluvy s 20 z 21 škôl, ktoré deti zamestnancov navštevujú;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že hodnotenie Dvora audítorov je veľmi stručné a ponúka iba málo návrhov na zvýšenie efektívnosti rozpočtového hospodárenia orgánu;

4.  uznáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,34 %, čo predstavuje pokles o 0,47 % v porovnaní s rokom 2014, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 89,70 %, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 nárast o 5,76 %; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že vysoká miera plnenia vyplýva z dobrého plánovania aj monitorovania rozpočtu a z obmedzeného charakteru rozpočtu orgánu; konštatuje, že niektoré prvky pracovného programu orgánu museli byť odložené na rok 2016 alebo vykonané v obmedzenej miere z dôvodu rozpočtových škrtov;

5.  konštatuje, že Európsky parlament a Rada znížili finančné zdroje orgánu na rok 2015 o 6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj napriek tomu, že mu bol pridelený vyšší počet zamestnancov; konštatuje, že v záujme uskutočnenia týchto škrtov musel orgán obmedziť svoj pracovný program a znížiť náklady v oblastiach, ako sú operačné misie a schôdze, operačné projekty IT a školenia zamestnancov; ďalej pripomína, že hodnota eura oproti britskej libre v priebehu roku výrazne klesla, z dôvodu čoho musel orgán požiadať o opravný rozpočet vo výške 1,9 milióna EUR, ktorý bol prijatý v auguste 2015, aby mohol splniť svoje finančné záväzky;

6.  zdôrazňuje, že v súvislosti s prideľovaním zdrojov je dôležité zabezpečiť primeranú úroveň stanovenia priorít a účinnosť; v tejto súvislosti sa domnieva, že počiatočné rozpočtové škrty sa nemali realizovať odložením uverejnenia noriem a usmernení ani znížením počtu členov pracovných skupín Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS); zdôrazňuje, že každý prípadný nárast prostriedkov orgánu musia sprevádzať primerané opatrenia na stanovenie priorít; navrhuje, aby sa rozpočtové a ľudské zdroje orgánu prideľovali zodpovedajúcim spôsobom vzhľadom na skutočnosť, že pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z legislatívnej činnosti na konvergenciu a presadzovanie dohľadu;

7.  víta skutočnosť, že došlo k významnému zlepšeniu rozpočtu orgánu na rok 2016, vďaka tomu, že orgán, Európsky parlament a Rada zohľadnili poznatky získané v priebehu predchádzajúceho roku, čo viedlo k navýšeniu o 20 % v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2015;

Záväzky a prenosy

8.  poznamenáva, že orgán ďalej znížil celkovú úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov z 15,90 % v roku 2014 na 9,7 % v roku 2015; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) boli vysoké a predstavovali 1 487 794 EUR, teda 28 % z celkových viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci tejto hlavy, v porovnaní s 3 431 070 EUR, čiže 48 % v roku 2014; berie na vedomie, že medzi tieto prenosy patrí nevyriešená záležitosť týkajúca sa nesplatenej DPH, ktorá sa má zaplatiť z vyrovnávacieho poplatku za novú budovu orgánu, a faktúry týkajúcej sa dane z podnikania vyrubenej Úradom Spojeného kráľovstva pre oceňovanie;

9.  víta skutočnosť, že orgán obmedzil výšku prostriedkov prenesených do roku 2016 o 40 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to v kontexte zníženia celkového rozpočtu o 0,5 % medzi dvoma rokmi; uznáva, že to odráža návrat k bežnejším úrovniam prenosov na konci roku 2015 po tom, čo v roku 2014 došlo k výraznému prenosu prostriedkov, ktorý vyvolalo sťahovanie orgánu do nových priestorov v decembri 2014;

Presuny

10.  na základe konečnej účtovnej závierky orgánu konštatuje, že v priebehu roku 2015 uskutočnil 30 rozpočtových presunov; konštatuje, že 10 % limit stanovený v článku 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách orgánu bol prekročený iba v jednom prípade; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  konštatuje, že celkový počet zamestnancov orgánu sa zvýšil zo 146 v roku 2014 na 156 v roku 2015, pričom 45 % tvoria ženy a 55 % muži; berie na vedomie, že celková fluktuácia zamestnancov spôsobená vzdaním sa mandátu, neobnovením zmluvy alebo jej uplynutím, bola 10,3 %, čo je o 2,6 % menej ako v roku 2014; s uspokojením konštatuje, že orgán podobne ako v predchádzajúcich rokoch vykonal hodnotenie pracovných miest, ktoré ukázalo, že 80,1 % pracovných miest je operačných, t. j. priamo spojených s vykonávaním mandátu orgánu, 12,5 % zahŕňa administratívu a koordináciu a 7,4 % je neutrálnych; poukazuje na to, že na každé štyri pracovné miesta spojené s priamym vykonávaním mandátu orgánu je len jedno administratívne pracovné miesto;

12.  konštatuje, že orgán musí zaistiť geografickú a rodovú rovnováhu v súlade so zásadou rovnakých príležitostí, a to podľa článkov 1d a 27 Služobného poriadku; konštatuje, že orgán uverejnil všetky svoje voľné pracovné miesta na svojom webovom sídle;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  konštatuje, že orgán v októbri 2014 prijal politiku v oblasti konfliktu záujmov a v roku 2012 zaviedol etické usmernenia; berie na vedomie, že počas postupu prijímania zamestnancov musia budúci zamestnanci okrem posúdenia ich životopisu informovať o prípadných konfliktoch záujmov; konštatuje, že všetci zamestnanci musia každoročne informovať o prípadných konfliktoch záujmov, ktoré sú potom posudzované poradcom orgánu pre otázky etiky; konštatuje, že tiež všetci členovia dozornej rady a ich náhradníci musia informovať o svojich existujúcich alebo potenciálnych konfliktoch záujmov, a to aj pokiaľ ide o hospodárske záujmy, najmä o podieloch akcií vo finančných inštitúciách; ďalej konštatuje, že všetky tieto vyhlásenia, ako aj vyhlásenia najvyššieho vedenia orgánu, sú zverejňované na jeho webovom sídle a každoročne aktualizované; ľutuje však, že na webovom sídle orgánu nie sú zverejnené životopisy členov správnej rady ani členov dozornej rady; vyzýva orgán, aby tieto dokumenty čo najskôr zverejnil, a tak zabezpečil potrebný dohľad a kontrolu verejnosti nad jeho riadením;

14.  konštatuje, že orgán prijal stratégiu boja proti podvodom, ktorá mala byť v plnej miere vykonávaná do konca roku 2016; s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 uskutočnil orgán úvodné posúdenie rizika podvodov vo všetkých útvaroch a okrem toho na svojom intranete vytvoril osobitný oddiel zameraný na boj proti podvodom s komunikačným kanálom pre oznamovateľov;

15.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že orgán úzko spolupracuje so všetkými členskými štátmi na príprave regulačných správ v oblasti jeho pôsobnosti, ktoré pravidelne zverejňuje; s uspokojením konštatuje, že orgán uskutočnil opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o verejné vystúpenia a zainteresované strany, s ktorými sa stretáva;

16.  domnieva sa, že zápisnice zo zasadnutí rady orgánov dohľadu a skupín zainteresovaných strán, ktoré sú verejne dostupné, by sa mali zverejňovať bezprostredne po zasadnutí, aby sa znížil súčasný, až trojmesačný časový interval medzi zasadnutiami a zverejňovaním zápisníc, a že by mali poskytovať lepší prehľad o uskutočnených diskusiách, pozíciách členov a hlasovaniach; domnieva sa, že dosah na občanov Únie by sa mohol posilniť aj internetovým vysielaním podujatí; vyjadruje poľutovanie nad de facto nerovnakým prístupom rôznych zainteresovaných strán vrátane Európskeho parlamentu k dokumentom a informáciám z interných schôdzí; víta skutočnosť, že spomedzi európskych orgánov dohľadu postupuje orgán najprimeranejšie, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o zasadnutiach svojich zamestnancov so zainteresovanými stranami; zastáva názor, že orgán by mal v rámci svojho akčného plánu na nadchádzajúce roky vytvoriť bezpečný komunikačný kanál pre oznamovateľov;

Vnútorný audit

17.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie prijal opatrenia v nadväznosti na obmedzený prieskum riadenia projektov IT, ktorý pôvodne zahŕňal štyri odporúčania; ďalej konštatuje, že jedno odporúčanie hodnotené ako „dôležité“ bolo uzatvorené už vo februári 2015 na základe administratívnej kontroly, ktorú uskutočnil IAS;

18.  konštatuje, že IAS uskutočnil audit riadenia ľudských zdrojov, ktorý vyústil do šiestich odporúčaní, z ktorých dve boli označené ako „veľmi dôležité“, štyri ako „dôležité“ a žiadne nebolo označené ako kritické; víta skutočnosť, že orgán súhlasil so všetkými pripomienkami a odporúčaniami a vypracoval vhodné akčné plány, ktoré pravidelne plní;

Výkonnosť

19.  berie na vedomie, že orgán úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) vo všetkých podporných činnostiach s cieľom znížiť v rámci možností administratívne náklady, posilniť synergie a vymieňať si najlepšie postupy; očakáva, že orgán vyvinie ďalšie úsilie o posilnenie spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami a ďalej zníži režijné a administratívne náklady;

Ďalšie pripomienky

20.  konštatuje, že občania Spojeného kráľovstva odhlasovali 23. júna 2016 vystúpenie z Únie; poukazuje na skutočnosť, že podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť z Únie, oznámi svoj úmysel Európskej rade a Únia dojedná a uzavrie s týmto štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia; na základe správy Dvora berie na vedomie, že účtovná závierka a súvisiace poznámky orgánu, ktorý sídli v Londýne, boli zostavené na základe informácií, ktoré boli k dispozícii k dátumu podpisu tejto účtovnej závierky, keď ešte neboli známe výsledky referenda a nebolo predložené oficiálne oznámenie o aktivovaní článku 50;

21.  berie na vedomie, že po výsledku referenda v Spojenom kráľovstve 23. júna 2016 pripravil orgán hodnotenie vplyvu pre všetky podporné oblasti, konkrétne IT, ľudské zdroje, verejné obstarávanie, korporátne služby a komunikácie, ktoré budú aktualizované podľa aktuálneho vývoja;

22.  víta podrobné informácie, ktoré orgán poskytol príslušnému orgánu udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o jeho existujúce zmluvné záväzky a pasíva súvisiace s jeho fyzickou prítomnosťou v Spojenom kráľovstve; konštatuje, že okrem nájomnej zmluvy predstavuje maximálny potenciálny zmluvný záväzok alebo pasívum orgánu 33,16 milióna EUR, ale že za predčasné ukončenie týchto zmlúv nebudú udelené žiadne peňažné sankcie, ak budú dodržané platné výpovedné lehoty v rozmedzí jedného až troch mesiacov; vyjadruje však obavy, pokiaľ ide o potenciálne operačné riziká a riziká kontinuity činnosti a súvisiace náklady týkajúce sa rozhodnutia o relokácii, ako sú dodatočné práce v oblasti verejného obstarávania, ktoré možno bude nutné vykonať bezprostredne, ak časový rámec neumožní dostatočný čas na premiestnenie na nové miesto;

23.  konštatuje, že orgán podpísal nájomnú zmluvu na dvanásť rokov platnú do 8. decembra 2026 a že normálne zmluvné podmienky zaväzujú k úhrade nájomného za celé toto obdobie v plnej výške; konštatuje však, že orgán vyjednal doložku o prerušení v polovici zmluvného obdobia, čo znamená, že pokiaľ sa táto doložka uplatní, bude orgán zbavený povinnosti platiť nájomné za posledných šesť rokov; ďalej konštatuje, že ak sa aktivuje doložka o prerušení, orgán bude musieť splatiť polovicu stimulu (32-mesačné obdobie bez platenia nájomného), ktorý už dostal a ktorý sa zakladal na plných 12 rokoch platnosti zmluvy; konštatuje, že orgán je povinný pri vysťahovaní vrátiť nehnuteľnosť do pôvodného stavu, a teda v tomto prípade musí orgán zaplatiť za odstránenie zariadenia kancelárií, ktoré v daných priestoroch nainštaloval; konštatuje, že presná suma je predmetom odhadov expertov a ďalších rokovaní; žiada orgán, aby informoval Európsky parlament o tejto sume, hneď ako mu bude známa;

24.  po aktivovaní článku 50 vládou Spojeného kráľovstva vyzýva Komisiu a Radu, aby zaistili transparentnosť a demokratickosť týkajúcu sa predností a procesu rozhodovania v súvislosti s miestom, kam sa má orgán premiestniť;

25.  pripomína, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu, ktorý je z veľkej časti závislý od príspevkov príslušných vnútroštátnych orgánov, je nedostatočný, nepružný a zložitý a predstavuje potenciálnu hrozbu pre jeho nezávislosť; vyzýva preto Komisiu, aby v bielej knihe plánovanej na druhý štvrťrok 2016 a v legislatívnom návrhu, ktorý má byť predložený do roku 2017, uviedla rôzne finančné mechanizmy založené na osobitnom rozpočtovom riadku v rozpočte Únie a na úplnom nahradení príspevkov vnútroštátnych orgánov poplatkami uhrádzanými účastníkmi trhu;

26.  zdôrazňuje, že pri zabezpečení úplného a včasného vykonávania všetkých úloh by sa mal orgán obmedzovať výhradne na úlohy, ktoré mu pridelili Európsky parlament a Rada; domnieva sa, že orgán by mal plne využiť svoj mandát na účinnú podporu proporcionality; poznamenáva, že vždy, keď je orgán oprávnený vypracovať opatrenia na úrovni 2 a 3, mal by pri vypracúvaní týchto noriem venovať osobitnú pozornosť špecifickým črtám jednotlivých vnútroštátnych trhov a dotknutí účastníci trhu a organizácie na ochranu spotrebiteľa by sa mali zapájať už v ranom štádiu do procesu stanovovania noriem a počas fázy navrhovania a vykonávania;

27.  so znepokojením konštatuje, že orgán neuplatňuje všetky výsady stanovené vo svojom právnom rámci; zdôrazňuje, že orgán by mal zabezpečiť maximalizáciu zdrojov, aby mohol v plnej miere vykonávať svoj zákonný mandát; v tejto súvislosti konštatuje, že užšie zameranie sa na mandát, ktorý mu udelili Európsky parlament a Rada, by mohlo viesť k účelnejšiemu využívaniu zdrojov a účinnejšiemu dosahovaniu jeho cieľov; zdôrazňuje, že pri vykonávaní svojich aktivít, a najmä pri vypracúvaní technických noriem a technického poradenstva, musí orgán včas, pravidelne a komplexne informovať Európsky parlament a Radu o svojej činnosti;

o
o   o

28.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia