Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2186(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0079/2017

Ingivna texter :

A8-0079/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.32
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0163

Antagna texter
PDF 186kWORD 50k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
P8_TA(2017)0163A8-0079/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0079/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 72.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 72.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0079/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 72.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 72.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 (2016/2186(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0079/2017),

A.  Enligt redovisningen för Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 33 419 863 EUR, vilket innebär en minskning med 0,54 % jämfört med 2014 och beror på att myndigheten nyligen har inrättats. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (13 367 600 EUR, vilket motsvarar 40 %) och bidrag från medlemsstaterna (20 051 400 EUR, vilket motsvarar 60 %).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Budgetmyndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet har varit en viktig drivkraft i samband med inrättandet av ett nytt och övergripande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska omfatta de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna), för att säkerställa ett bättre finansiellt tillsynssystem efter finanskrisen.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

2.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att avseende en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapporter för 2013 och 2014 har korrigerande åtgärder vidtagits och avtal har undertecknats med 20 av de 21 skolor som barn till personalen går på.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens bedömning är mycket kortfattad och inte innehåller så många förslag till hur myndighetens budgetförvaltning kan effektiviseras.

4.  Europaparlamentet konstaterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,34 %, vilket utgör en minskning på 0,47 % jämfört med 2014, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,70 %, vilket är en ökning med 5,76 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar från myndigheten att den höga genomförandegraden beror både på god planering och övervakning och den begränsade karaktären av myndighetens budget. Parlamentet konstaterar att vissa delar av myndighetens verksamhetsprogram fick skjutas upp till 2016 eller utföras på en lägre nivå på grund av budgetnedskärningar.

5.  Europaparlamentet noterar att det självt och rådet minskade myndighetens budgetresurser 2015 med 6 % jämfört med föregående år, trots högre personalnivåer. Parlamentet noterar att myndigheten för att genomföra dessa nedskärningar var tvungen att dra ned på sitt arbetsprogram och skära kostnader på områden såsom operativa uppdrag och möten, operativa it-projekt och personalutbildning. Parlamentet noterar vidare att euron minskade i värde betydligt gentemot det brittiska pundet under året, vilket tvingade myndigheten att begära en ändringsbudget på 1,9 miljoner EUR, vilken antogs i augusti 2015, för att den skulle kunna uppfylla sina finansiella förpliktelser.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa en lämplig nivå på prioriteringar och effektivitet i samband med tilldelningen av medel. Parlamentet anser i detta avseende att de ursprungliga budgetnedskärningarna inte skulle ha genomförts genom att skjuta upp offentliggörandet av standarder och riktlinjer eller genom att dra ned på deltagandet i arbetsgrupper vid Baselkommittén för banktillsyn (BCBS). Parlamentet betonar att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser måste åtföljas av tillräckliga prioriteringsåtgärder. Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från lagstiftningsarbete till tillsynsrelaterad enhetlighet och tillsynsrelaterat genomförande föreslår parlamentet att myndigheten bör förses med en budget och personalstyrka i enlighet med detta.

7.  Europaparlamentet välkomnar att myndighetens budget för 2016 förbättrades betydligt, tack vare att myndigheten och Europaparlamentet och rådet lärt sig läxorna från tidigare års process, vilket ledde till en ökning på 20 % jämfört med 2015 års ursprungliga budget.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

8.  Europaparlamentet noterar att myndigheten ytterligare minskade den andel åtagandebemyndiganden som överfördes till efterföljande budgetår från 15,90 % för 2014 till 9,7 % för 2015. Parlamentet noterar från revisionsrättens rapport att överföringarna av gjorda åtaganden för avdelning II (administrativa utgifter) låg på höga 1 487 794 EUR, dvs. 28 % av de totala åtagandena i denna avdelning, jämfört med 3 431 070 EUR eller 48 % för 2014. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar bland annat avsåg en olöst fråga om utestående moms på den återstående kostnaden för myndighetens nya byggnad och en faktura avseende fastighetsskatt för företag från Valuation Office Agency (ett verkställande organ vid den brittiska skattemyndigheten).

9.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten minskade beloppet för överföringar till 2016 med 40 % jämfört med tidigare år, samtidigt som totalbudgeten minskade med 0,5 % från det ena till det andra året. Parlamentet konstaterar att detta innebär en återgång till mer normala nivåer av överföringar till efterföljande år i slutet av 2015, efter de höga överföringarna 2014 som berodde på myndighetens flytt till de nya lokalerna i december 2014.

Överföringar

10.  Europaparlamentet noterar från myndighetens slutliga redovisning att den genomförde 30 budgetöverföringar under 2015. Parlamentet noterar att begränsningen på 10 % enligt artikel 27 i myndighetens budgetförordning endast överträddes i ett fall. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2015 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

11.  Europaparlamentet noterar att myndighetens personal ökade till 156 under 2015 från 146 under 2014, och bestod av 45 % kvinnor och 55 % män. Parlamentet noterar att den totala personalomsättningen på grund av uppsägningar, icke förnyade kontakt och utgångna kontrakt var 10,3 %, vilket var 2,6 % lägre än 2014. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten liksom tidigare år genomförde en översyn av arbetsuppgifterna, vilket visade att 80,1 % av arbetsuppgifterna var ”operativa”, dvs. direkt fokuserade på genomförandet av myndighetens uppdrag, 12,5 % innebar ”administration och samordning” och 7,4 % var neutrala. Parlamentet betonar att det bara finns en administrativ tjänst per fyra tjänster som är kopplade till det direkta genomförandet av myndighetens uppdrag.

12.  Europaparlamentet noterar att myndigheten ska säkerställa geografisk och könsmässig balans och principen om lika möjligheter i enlighet med artiklarna 1d och 27 i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar att myndigheten har offentliggjort alla sina lediga tjänster på sin webbplats.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar att myndigheten antog en policy om intressekonflikter i oktober 2014 och har etiska riktlinjer sedan 2012. Parlamentet konstaterar att framtida personal under rekryteringsprocessen måste erkänna potentiella intressekonflikter, utöver bedömningen av deras meritförteckningar. Parlamentet noterar att all personal varje år måste avlägga en förklaring om möjliga intressekonflikter, vilka bedöms av myndighetens etikansvariga. Parlamentet noterar att ledamöterna av tillsynsstyrelsen och deras suppleanter också måste avlägga en förklaring om sina faktiska eller potentiella intressekonflikter, inbegripet ekonomiska intressen, särskilt eventuella innehav av aktier i finansinstitut. Parlamentet noterar vidare att alla dessa förklaringar och förklaringarna från myndighetens ledning offentliggörs på myndighetens webbplats och uppdateras varje år. Parlamentet beklagar dock att inga meritförteckningar från förvaltningsstyrelsens eller tillsynsstyrelsens ledamöter offentliggörs på myndighetens webbplats. Parlamentet uppmanar stödkontoret att offentliggöra dessa handlingar så snart som möjligt för att säkerställa nödvändig offentlig tillsyn och kontroll av dess förvaltning.

14.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten antog en bedrägeribekämpningsstrategi som ska vara fullt genomförd före utgången av 2016. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten 2016 genomförde en första bedrägeririskbedömning inom samtliga avdelningar, förutom att skapa en särskild bedrägeribekämpningsenhet på sitt intranet med en kommunikationskanal för visselblåsare.

15.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten uppger att den samarbetar nära med alla medlemsstater för att utarbeta lagstadgade rapporter inom sitt behörighetsområde, vilka offentliggörs regelbundet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten genomfört åtgärder för att säkerställa transparens avseende offentliga framträdanden och möten med intressenter.

16.  Europaparlamentet anser att protokollen från tillsynsstyrelsens och intressentgruppernas sammanträden, som är allmänt tillgängliga, bör offentliggöras omedelbart efter mötet för att minska den nuvarande eftersläpningen på upp till tre månader mellan sammanträden och offentliggörandet av protokollen för att ge en bättre inblick i de diskussioner som hållits, ledamöternas ståndpunkter och hur de röstat. Parlamentet anser att informationen till EU-medborgarna också skulle kunna förbättras genom webbsändningar. Parlamentet är bekymrat över den ojämlika tillgången till handlingar och information från interna sammanträden som i praktiken råder för olika berörda parter, bland annat Europaparlamentet. Parlamentet välkomnar att EBA är den ESA-myndighet som i mest adekvat utsträckning offentliggör information om de anställdas möten med intressenter. Parlamentet anser att myndigheten bör inrätta en säker kanal för visselblåsare inom ramen för sin verksamhetsplan för de kommande åren.

Internrevision

17.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en uppföljning av den begränsade översynen av it-projektledning, som ursprungligen innehöll fyra rekommendationer. Parlamentet noterar vidare att en rekommendation som ansågs vara ”viktig” redan hade åtgärdats i februari 2015 på grundval av en skrivbordsgranskning från IAS.

18.  Europaparlamentet noterar att IAS genomförde en revision på personalområdet, som ledde till sex rekommendationer, varav två var markerade som ”mycket viktiga”, fyra som ”viktiga” och inga kritiska rekommendationer. Parlamentet välkomnar att myndigheten har accepterat alla iakttagelser och rekommendationer och utarbetat lämpliga handlingsplaner som löpande följs upp av myndigheten.

Verksamhetsresultat

19.  Europaparlamentet noterar att myndigheten bedriver ett nära samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för alla stödfunktioner för att minska de administrativa kostnaderna där detta är möjligt, samt för att utnyttja synergier och utbyta bästa praxis. Parlamentet ser fram emot ytterligare insatser från myndigheten för att stärka samarbetet med andra decentraliserade byråer och att ytterligare minska de allmänna omkostnaderna och de administrativa kostnaderna.

Övriga kommentarer

20.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets medborgare den 23 juni 2016 röstade för att lämna unionen. Parlamentet påpekar att artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen föreskriver att en medlemsstat som beslutar att lämna unionen ska underrätta Europeiska rådet om sin avsikt och att unionen då ska förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för dess utträde fastställs. Parlamentet konstaterar från revisionsrättens rapport att årsredovisningen med tillhörande noter för myndigheten, som ligger i London, upprättades utifrån den information som fanns tillgänglig den dag då denna årsredovisning undertecknades och då resultatet av folkomröstningen ännu inte var känt och en formell anmälan om tillämpning av artikel 50 ännu inte hade gjorts.

21.  Europaparlamentet noterar att myndigheten till följd av den brittiska folkomröstningen den 23 juni 2016 utarbetade förslag till konsekvensbedömningar för alla stödfunktioner, nämligen it, personal, upphandling, företagstjänster och kommunikationer, vilka kommer att uppdateras i takt med utvecklingen.

22.  Europaparlamentet välkomnar de detaljerade uppgifter som myndigheten tillhandahållit den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sina avtalsförpliktelser och andra åtaganden som är kopplade till dess fysiska närvaro i Förenade kungariket. Utöver hyreskontraktet uppgår myndighetens potentiella avtalsförpliktelser eller åtaganden till maximalt 33,16 miljoner EUR, men det skulle inte bli några finansiella sanktioner för att avsluta dessa kontrakt i förtid om uppsägningstiden på mellan en och tre månader iakttas. Parlamentet är dock oroat för de potentiella operativa riskerna och kontinuitetsriskerna och de därmed förknippade kostnaderna till följd av ett omlokaliseringsbeslut, såsom det extra upphandlingsarbete som måste utföras på kort varsel om tiden blir knapp för flytt till en ny plats.

23.  Europaparlamentet noterar att myndigheten ingått ett 12-årskontrakt med slutdatum den 8 december 2026, och att det enligt normala kontraktsvillkor finns ett åtagande att betala full hyra för hela perioden. Parlamentet noterar dock att myndigheten förhandlade fram en uppsägningsklausul efter halva kontraktstiden, vilket innebär att myndigheten skulle befrias från sina hyresförpliktelser under de sista sex åren om klausulen åberopas. Parlamentet noterar vidare att om uppsägningsklausulen aktiveras måste myndigheten återbetala hälften av det incitamentsbelopp (32 hyresfria månader) som myndigheten redan erhållit och som grundades på kontraktets fulla tolvårsperiod. Parlamentet noterar att myndigheten är skyldig att återställa egendomen till dess ursprungliga skick när den flyttar ut. I detta fall är myndigheten skyldig att betala för avlägsnande av den kontorsinredning som den installerat i lokalerna. Parlamentet konstaterar att det exakta beloppet beror på expertskattningar och ytterligare förhandlingar. Myndigheten uppmanas att informera parlamentet om beloppet när det väl är känt.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet, till följd av att Förenade kungarikets regering utlöst artikel 50, att klarlägga fördelarna med myndighetens omlokalisering och göra beslutsprocessen kring detta transparent och demokratisk.

25.  Europaparlamentet påminner om att myndighetens blandade finansieringsarrangemang, som i hög grad är beroende av bidrag från nationella behöriga myndigheter, är otillräckligt, inflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i den vitbok som är planerad till andra kvartalet 2016 och i ett lagstiftningsförslag som ska läggas fram senast 2017 lansera ett annat finansieringsarrangemang, som baseras på en separat budgetpost i unionens budget och ett fullständigt ersättande av bidragen från nationella myndigheter med avgifter som betalas av marknadsaktörerna.

26.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag utförs till fullo och inom tidsfristen, och samtidigt endast hålla sig till de uppgifter myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet. Parlamentet anser att myndigheten till fullo bör utnyttja det spelrum som dess mandat erbjuder för att på ett effektivt sätt främja proportionalitet. Parlamentet noterar att myndigheten varje gång myndigheten har befogenhet att utarbeta nivå 2- och nivå 3-åtgärder särskilt måste uppmärksamma de olika nationella marknadernas särdrag vid utarbetandet av dessa standarder och att de berörda marknadsdeltagarna och konsumentskyddsorganisationerna i ett tidigt skede måste involveras i processen att fastställa standarder och vid utarbetandet och genomförandet av dessa standarder.

27.  Europaparlamentet noterar med oro att myndigheten inte utövar alla de befogenheter myndigheten har inom sina rättsliga ramar. Parlamentet understryker att myndigheten bör se till att maximera sina resurser för att till fullo uppfylla sitt rättsliga mandat. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att ett ökat fokus på det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet skulle kunna bidra till en effektivare användning av medlen och ett effektivare uppnående av målen. Parlamentet betonar att myndigheten i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av tekniska standarder och tekniska råd, regelbundet och i god tid måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin verksamhet.

o
o   o

28.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy