Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2175(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0082/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0082/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.33

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0164

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 512kWORD 58k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
P8_TA(2017)0164A8-0082/2017
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(4), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0082/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 77.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 77.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(4), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0082/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 77.
(2) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 77.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 12/2016 με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0082/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (το «Κέντρο»), ο οριστικός προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2015 ήταν 58 451 950 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 3,36 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 97,03 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2014

1.  διαπιστώνει ότι:

   το Κέντρο αναθεώρησε περαιτέρω την πολιτική του στον τομέα της ανεξαρτησίας και δημιούργησε εσωτερική διαδικασία για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής· σημειώνει επιπλέον ότι η επικαιροποιημένη πολιτική εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου τον Ιούνιο του 2016 και ότι απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους να υποβάλουν δήλωση συμφερόντων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους· αναγνωρίζει, επιπροσθέτως, ότι η αναθεωρημένη πολιτική απαιτεί από όλα τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν σε συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης να υπογράψουν δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων·
   το Κέντρο παρέχει βασικές πληροφορίες για το κοινό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το περιεχόμενο που απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα, λόγω του υψηλού κόστους της μετάφρασης·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

2.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι εντοπίστηκαν διάφορες αδυναμίες που επηρεάζουν τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων της απουσίας σαφούς σύνδεσης με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Κέντρου, της ελλιπούς αιτιολόγησης της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης ή της απουσίας χρηματοπιστωτικού δείκτη αναφοράς για την αξιολόγηση της οικονομικής ικανότητας ενός υποψηφίου· αναγνωρίζει ότι το 2016 το Κέντρο έθεσε σε ισχύ μια νέα έκδοση της εφαρμογής του για την παρακολούθηση της ανάθεσης συμβάσεων, που καθιστά σαφή τον σύνδεσμο μεταξύ των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και του ετήσιου προγράμματος εργασίας· διαπιστώνει επιπλέον ότι, πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης άνω των 25 000 EUR, το Κέντρο απαιτεί πλέον τεκμηρίωση της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 94,05 %, που συνιστά μείωση κατά 4,72 % σε σύγκριση με το 2014· αναγνωρίζει ότι η μείωση αυτή σχετίζεται με τον χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης που εφαρμόστηκε επί των αμοιβών στη Σουηδία το 2014, καθώς και με καθυστερήσεις στις προσλήψεις που είχαν ως συνέπεια τη μείωση των προβλεπόμενων δαπανών προσωπικού· λαμβάνει υπό σημείωση ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 76,27 %, που αποτελεί μείωση κατά 4,1 % σε σύγκριση με το 2014·

4.  υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της Ένωσης, το Κέντρο διαθέτει προϋπολογισμό σε ευρώ· ωστόσο, δεδομένου ότι είναι εγκατεστημένο στη Σουηδία, δηλαδή σε χώρα που δεν ανήκει στην ευρωζώνη, πολλές από τις δαπάνες του καταβάλλονται σε σουηδικές κορώνες (SEK)· επιπλέον, το Κέντρο είναι εκτεθειμένο σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις, επειδή όχι μόνο έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε σουηδικές κορώνες, αλλά και πραγματοποιεί ορισμένες συναλλαγές σε άλλα ξένα νομίσματα·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  σημειώνει ότι το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν 23 % (1 600 000 EUR) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και 42 % (7 500 000 EUR) για τον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι μεταφορές πιστώσεων για τον Τίτλο ΙΙ αφορούν κυρίως την προγραμματισμένη προμήθεια υλικού εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ και υπηρεσίες παροχής κτηματομεσιτικών συμβουλών, ενώ οι σχετικές πληρωμές καταβλήθηκαν το 2016· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι οι μεταφορές πιστώσεων για τον Τίτλο ΙΙΙ αφορούσαν τα πολυετή σχέδια του Κέντρου και την υποστήριξη ΤΠ για επιχειρησιακές δραστηριότητες·

6.  σημειώνει ότι οι μεταφορές συχνά ενδέχεται να δικαιολογούνται εν μέρει ή πλήρως από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν απαραιτήτως ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι οι μεταφορές, σε πολλές περιπτώσεις, σχεδιάζονται εκ των προτέρων και ανακοινώνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί έναν σαφή ορισμό του «σχεδιάζονται» και «δικαιολογούνται», δεδομένου ότι ήταν αδύνατη η εκτέλεση των δαπανών το 2015 για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του Κέντρου·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  σημειώνει ότι, από την 1η Μαΐου 2015, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου, ο εκτελών χρέη διευθυντή αντικατέστησε τον διευθυντή του Κέντρου μέχρις ότου αναλάβει καθήκοντα ένας νέος διευθυντής·

8.  αναγνωρίζει ότι ο συνολικός αριθμός των μονίμων υπαλλήλων μειώθηκε από 277 σε 260 το 2015, λόγω του ότι έχει ζητηθεί να μειωθούν οι θέσεις στον πίνακα προσωπικού του Κέντρου έως το 2018· σημειώνει επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων του Κέντρου ανήλθε σε 168 και ο συνολικός αριθμός των συμβασιούχων ήταν 92 έως τα τέλη του 2015· λαμβάνει υπό σημείωση ότι το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού για τους έκτακτους υπαλλήλους και τους συμβασιούχους ήταν 8,3 % το 2015 και ότι υπήρξε καθυστέρηση σε ορισμένες προσλήψεις ανώτερων στελεχών, που οφειλόταν εν μέρει στον εν αναμονή ορισμό του Διευθυντή του Κέντρου και την επακόλουθη πλήρωση της κενής θέσης·

9.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις διαδικασίες προμηθειών που εφαρμόζει, το Κέντρο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση της συνεκτικότητας σε όλα τα έγγραφα των διαγωνισμών· τονίζει ότι η αναθεωρημένη διαδικασία προμηθειών, συμβάσεων και επιδοτήσεων του Κέντρου παρέχει έναν πρόσθετο μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας· καλεί ιδίως το Κέντρο να διενεργεί προσεκτικούς ελέγχους με αντικείμενο τις συγκρούσεις συμφερόντων σε συνάρτηση με τις προκηρύξεις διαγωνισμών, τις προμήθειες, τις προσλήψεις και τις συμβάσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια·

10.  ζητεί από το Κέντρο να εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα που αφορούν τη διακριτική ευχέρεια και τη δυνατότητα αποκλεισμού από τις δημόσιες προμήθειες, διενεργώντας σε όλες τις περιπτώσεις κατάλληλους ελέγχους του ιστορικού, και να εφαρμόζει κριτήρια αποκλεισμού, προκειμένου να μη γίνονται δεκτές εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, πράγμα ουσιώδες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι πραγματοποιούνται τόσο τακτικοί όσο και αιφνίδιοι έλεγχοι των βιογραφικών σημειωμάτων που παρέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και, στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες από άλλες πηγές (όπως οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες) αποκαλύπτουν αντικειμενικές ανακρίβειες, εφαρμόζεται διαδικασία για «κατάχρηση εμπιστοσύνης»·

12.  σημειώνει ότι το Κέντρο έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια σχετικά με τις επαφές του με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, και ότι μια εσωτερική διαδικασία για τις συνεδριάσεις με τον φαρμακευτικό τομέα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας· καλεί το Κέντρο να ασκεί προορατική πολιτική για τη διαφάνεια σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.  σημειώνει ότι το Κέντρο προέβη σε αναθεώρηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS), καθώς και ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω αναθεώρησης επικυρώθηκαν από τη διοίκηση του Κέντρου· αναγνωρίζει ότι εφαρμόστηκαν όλα τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Κέντρου·

14.  σημειώνει το Κέντρο έχει καθιερώσει διαδικασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η παράκαμψη των ελέγχων ή οι αποκλίσεις από τις καθιερωμένες διεργασίες και διαδικασίες τεκμηριώνονται σε αναφορές εξαίρεσης· επισημαίνει ότι το 2015 καταγράφηκαν 28 τέτοιες εξαιρέσεις, δηλαδή 14 λιγότερες σε σύγκριση με το 2014·

Εσωτερικός έλεγχος

15.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) διεξήγαγε λογιστικό έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων στο Κέντρο· σημειώνει, επιπλέον, ότι η τελική έκθεση δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2015 και ότι περιελάμβανε τέσσερις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και δύο σημαντικές· αναγνωρίζει ότι το Κέντρο εκπόνησε σχέδιο δράσης, το οποίο επρόκειτο να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017·

Επιδόσεις

16.  σημειώνει, βάσει της ετήσιας έκθεσης του Κέντρου, ότι οι περισσότεροι από τους στόχους για τους δείκτες επιδόσεών του επιτεύχθηκαν· σημειώνει ιδίως τους δείκτες για την αναλογία των εγκεκριμένων ετήσιων και ειδικών δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου και του συμβουλευτικού σώματος, που ήταν 87,9 % και 89,2 %, αντίστοιχα, ενώ ο στόχος είχε καθοριστεί στο 100 %· σημειώνει, επιπλέον, τον δείκτη σχετικά με το ποσοστό των τιμολογίων που εξοφλήθηκαν εντός των χρονικών ορίων του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου, ο οποίος ήταν 78,07 %, ελαφρώς χαμηλότερος από τον στόχο του 80 %·

17.  σημειώνει ότι, εκτός από τις ανά πενταετία εξωτερικές αξιολογήσεις του, το Κέντρο έχει καθιερώσει, από το 2015, δύο ετήσιες εσωτερικές αξιολογήσεις σχετικά με τη δράση του για την καταπολέμηση του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική· σημειώνει επίσης ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (βάσει του κοινού πλαισίου αξιολόγησης) παρέχει στοιχεία, με βάση αυτοαξιολογήσεις ανά δύο έτη, σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της οργάνωσης, που οδηγούν σε διορθωτικές δράσεις· αναγνωρίζει ότι το Κέντρο έχει χαρτογραφήσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες του για να ενισχύσει την αποδοτικότητα, και το 2016 επανεξέτασε και τροποποίησε τις εν λόγω διαδικασίες χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Lean, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει και το 2017·

18.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι ο στόχος του για 10 % περισσότερους επισκέπτες στον ιστότοπο το 2015 δεν υλοποιήθηκε, κυρίως λόγω μιας άνευ προηγουμένου αύξησης των επισκεπτών το 2014, κατά τη διάρκεια της κρίσης του Έμπολα· αναγνωρίζει ωστόσο ότι ο αριθμός εκείνων που ακολουθούν τον εταιρικό λογαριασμό του Κέντρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε κατά 40 % σε σύγκριση με το 2014·

19.  υπογραμμίζει ότι το Κέντρο θα πρέπει να συνεχίσει την προώθηση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες και να τον εντάξει στις προς υλοποίηση προτεραιότητες και δραστηριότητές του·

20.  συνιστά στο Κέντρο να αναπτύξει δείκτες αντικτύπου· πιστεύει ότι οι εν λόγω δείκτες αντικτύπου αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Κέντρου·

Λοιπά σχόλια

21.  τονίζει ότι η επιδημία Έμπολα επέτρεψε να δοκιμαστούν οι ρυθμίσεις ετοιμότητας και το νομικό πλαίσιο της Ένωσης και ότι η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας συνεδρίαζε τακτικά για να συζητήσει τα κατάλληλα μέτρα, στη βάση γρήγορων αξιολογήσεων κινδύνου και ενεργειών καθοδήγησης από το Κέντρο·

22.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1) προσφέρει το πλαίσιο για συντονισμό για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών υγειονομικών απειλών, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Κέντρο και άλλους διεθνείς εταίρους·

23.  αναγνωρίζει ότι υπήρξε συνεχής παρακολούθηση του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ για να κοινοποιεί προειδοποιήσεις και να ανακοινώνει μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών υγειονομικών απειλών· το 2015 πραγματοποιήθηκαν 88 κοινοποιήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 280 μηνύματα και ανταλλαγές πληροφοριών και εξετάστηκαν 37 διαφορετικά συμβάντα όπως, για παράδειγμα, η επιδημία Έμπολα, το προσφυγικό ρεύμα, ο κορωναϊός του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής, η πολιομυελίτιδα, η απουσία ιατρικών αντιμέτρων, ο ιός Ζίκα και η έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην Κίνα· τονίζει ότι όλα τα συμβάντα παρακολουθήθηκαν σε στενή συνεργασία μεταξύ του Κέντρου και των κρατών μελών·

o
o   o

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0155.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου