Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2017

Predkladané texty :

A8-0082/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.33

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0164

Prijaté texty
PDF 363kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
P8_TA(2017)0164A8-0082/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 (2016/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0082/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 (2016/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0082/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 (2016/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0082/2017),

A.  keďže podľa jeho finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) na rozpočtový rok 2015 sumu 58 451 950 EUR, čo je zníženie o 3,36 % v porovnaní s rokom 2014; keďže 97,03 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky centra za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  berie na vedomie skutočnosť, že:

   centrum ďalej revidovalo svoju politiku nezávislosti a vytvorilo interný postup na vykonávanie tejto politiky; okrem toho poznamenáva, že aktualizovaná politika bola správnou radou centra schválená v júni 2016 a že od všetkých zamestnancov vyžaduje, aby predložili vyhlásenie o záujmoch predtým, než nastúpia do zamestnania; okrem toho berie na vedomie, že revidovaná politika vyžaduje, aby všetci zamestnanci zapojení do určitého postupu verejného obstarávania podpísali vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov;
   centrum poskytuje kľúčové informácie pre verejnosť vo všetkých úradných jazykoch Únie; berie na vedomie skutočnosť, že obsah zameraný na odbornú komunitu je uvedený iba v anglickom jazyku, a to vzhľadom na vysoké náklady na preklad;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že sa zistili rôzne nedostatky ovplyvňujúce transparentnosť postupov centra v oblasti verejného obstarávania, napríklad nedostatočne jasné prepojenie s ročným pracovným programom centra, nedostatočné odôvodnenie odhadovanej hodnoty zmluvy alebo absencia finančnej referenčnej hodnoty na posúdenie finančnej spôsobilosti uchádzača; berie na vedomie, že centrum v roku 2016 zaviedlo novú verziu aplikácie na monitorovanie verejného obstarávania, ktorá vytvára jasné prepojenie medzi postupmi verejného obstarávania a ročným pracovným programom; okrem toho berie na vedomie, že pred začatím akéhokoľvek postupu verejného obstarávania v hodnote nad 25 000 EUR centrum teraz žiada o zdôvodnenie odhadovanej hodnoty zmluvy;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,05 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 4,72 %; berie na vedomie skutočnosť, že tento pokles súvisí s nižším váhovým faktorom, ktorý sa od roku 2014 uplatňuje na odmeňovanie vo Švédsku, a s omeškaniami, ku ktorým došlo v prijímaní zamestnancov, čo viedlo k nižším nákladom na zamestnancov, ako sa predpokladalo; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 76,27 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 4,1 %;

4.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však sídli vo Švédsku, v krajine mimo eurozóny, mnohé z jeho výdavkov sa realizujú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho centrum je vystavené pohybom výmenného kurzu, keďže má nielen účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie realizuje aj v iných menách;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola 23 % (1 600 000 EUR) a v hlave III (operačné výdavky) 42 % (7 500 000 EUR); berie na vedomie skutočnosť, že prenosy v hlave II súviseli najmä s plánovaným obstaraním IT hardvéru a softvéru a s poradenskými službami v oblasti nehnuteľností, ktoré bolo potrebné uhradiť až v roku 2016; berie tiež na vedomie, že prenosy v hlave III sa týkali viacročných projektov centra a IKT podpory operačných činností;

6.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo úplne odôvodniť viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; berie na vedomie, že prenosy sú v mnohých prípadoch plánované vopred a oznámené Dvoru audítorov; požaduje jasné vymedzenie pojmu „plánované a odôvodnené“, keďže výdavky sa v roku 2015 nemohli realizovať z dôvodov mimo kontroly centra;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  berie na vedomie, že od 1. mája 2015 po rozhodnutí správnej rady centra nahradila dovtedajšieho riaditeľa úradujúca riaditeľka, kým sa funkcie neujme nový riaditeľ;

8.  berie na vedomie skutočnosť, že celkový počet zamestnancov podliehajúcich služobnému poriadku sa v roku 2015 znížil z 277 na 260 z dôvodu požadovaného zníženia počtu miest v pláne pracovných miest centra do roku 2018; ďalej konštatuje, že ku koncu roka 2015 bol celkový počet dočasných zamestnancov pracujúcich v centre 168 a celkový počet zmluvných zamestnancov 92; berie na vedomie, že miera fluktuácie dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov v roku 2015 dosiahla 8,3 % a že došlo k omeškaniu v prijímaní zamestnancov na viaceré vysoké posty, čo bolo čiastočne ovplyvnené čakaním na vymenovanie a následným uvoľnením funkcie riaditeľa centra;

9.  poznamenáva, že pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, centrum sa osobitne zameralo na zabezpečenie konzistentnosti vo všetkých súťažných podkladoch; zdôrazňuje, že pozmenený postup centra pre verejné obstarávanie, zmluvy a granty poskytuje dodatočný mechanizmus kontroly kvality; vyzýva centrum, aby predovšetkým vykonávalo dôkladné kontroly konfliktov záujmov v súvislosti s verejnými zákazkami, verejným obstarávaním, prijímaním zamestnancov a so zmluvami s cieľom posilniť transparentnosť;

10.  žiada centrum, aby dôsledne uplatňovalo opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, pričom riadne overovanie spoľahlivosti sa bude vykonávať v každom štádiu, a aby uplatňovalo kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  s uspokojením konštatuje, že sa vykonávajú rutinné a náhodné kontroly životopisov poskytnutých členmi správnej rady a v prípadoch, keď z informácií z iných zdrojov (napr. z verejne dostupných informácií) vyplývajú skutkové nepresnosti, je zavedený postup pre narušenie dôvery;

12.  konštatuje, že centrum prijalo osobitné iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť týkajúcu sa kontaktov s lobistami a že sa pripravuje interný postup týkajúci sa stretnutí s farmaceutickým sektorom; vyzýva centrum, aby zaviedlo proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami;

Vnútorná kontrola

13.  konštatuje, že centrum vykonalo preskúmanie implementácie svojich noriem vnútornej kontroly (ICS) a že výsledky preskúmania boli potvrdené manažmentom centra; berie na vedomie skutočnosť, že všetky normy vnútornej kontroly centra boli implementované;

14.  berie na vedomie, že centrum má zavedený postup, aby sa zabezpečilo, že neštandardné kontrolné postupy alebo odchýlky od zavedených procesov a postupov sa zdokumentujú v správach o výnimkách; konštatuje, že v roku 2015 bolo zaznamenaných 28 takýchto výnimiek, čo predstavuje pokles o 14 výnimiek v porovnaní s rokom 2014;

Vnútorný audit

15.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit týkajúci sa správy údajov v centre; ďalej konštatuje, že záverečná správa bola vydaná v novembri 2015 a obsahovala štyri veľmi dôležité pripomienky a dve dôležité pripomienky; berie na vedomie, že centrum pripravilo akčný plán, ktorý sa má implementovať v priebehu rokov 2016 a 2017;

Výkonnosť

16.  na základe výročnej správy centra konštatuje, že dosiahlo väčšinu cieľov týkajúcich sa jeho ukazovateľov výkonnosti; upozorňuje najmä na ukazovatele týkajúce sa podielu schválených ročných a osobitných vyhlásení o záujmoch členov správnej rady a poradného fóra centra, ktoré dosiahli 87,9 % a 89,2 %, pričom cieľ bol stanovený na 100 %; ďalej upozorňuje na ukazovateľ percentuálneho podielu faktúr uhradených v lehote stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách centra, ktorý dosiahol 78,07 %, čo je mierne pod úrovňou cieľových 80 %;

17.  konštatuje, že okrem päťročného externého hodnotenia centrum od roku 2015 zriadilo dve ročné interné hodnotenia týkajúce sa jeho nasadenia v súvislosti s ebolou v západnej Afrike; poznamenáva tiež, že systém riadenia kvality (založený na spoločnom hodnotiacom rámci) zabezpečuje na základe sebahodnotení uskutočňovaných každé dva roky prehľad o tom, ako zlepšiť organizáciu, čo vedie k nápravným opatreniam; berie na vedomie, že centrum zmapovalo svoje operačné procesy s cieľom posilniť efektívnosť a v roku 2016 tieto procesy preskúmalo a zreorganizovalo s použitím metodiky Lean, v čom bude pokračovať aj v roku 2017;

18.  berie na vedomie, že centrum svoj cieľ zvýšiť v roku 2015 počet návštevníkov webovej stránky o 10 % nedosiahlo, najmä pre bezprecedentný nárast webových návštevníkov v roku 2014 počas krízy spôsobenej ebolou; berie však na vedomie, že počet ľudí, ktorí centrum sledujú prostredníctvom jeho účtov v sociálnych médiách, sa v porovnaní s rokom 2014 zvýšil o 40 %;

19.  zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými stranami a občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať;

20.  odporúča, aby centrum vypracovalo ukazovatele vplyvu; domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu predstavujú dôležitý nástroj na meranie efektívnosti centra;

Ďalšie pripomienky

21.  zdôrazňuje, že epidémia eboly bola skúškou pripravenosti Únie, pokiaľ ide o opatrenia a právny rámec, a že Výbor pre zdravotnú bezpečnosť sa pravidelne stretával s cieľom prediskutovať vhodné opatrenia založené na rýchlych hodnoteniach rizika a usmerneniach centra;

22.  pripomína, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ(1) stanovuje rámec na riešenie, koordináciu a riadenie vážnych cezhraničných zdravotných hrozieb v spolupráci s členskými štátmi, so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), centrom a s inými medzinárodnými partnermi;

23.  berie na vedomie skutočnosť, že systém včasného varovania a reakcie, ktorý bol zriadený rozhodnutím č. 1082/2013/EÚ s cieľom upozorňovať a informovať o opatreniach prijatých v boji s vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami, bol neustále monitorovaný; v roku 2015 bolo zaznamenaných 88 oznámení, ktoré viedli k 280 správam a výmenám informácií, a riešilo sa 37 rôznych udalostí, napríklad epidémia eboly, prílev utečencov, koronavírus z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje respiračný syndróm (MERS-CoV), poliomyelitída, nedostatočné zdravotnícke protiopatrenia, vírus Zika a výbuch chemickej továrne v Číne; zdôrazňuje, že všetky tieto udalosti boli sledované v úzkej spolupráci s centrom a členskými štátmi;

o
o   o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a zrušení rozhodnutia č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia