Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2182(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0086/2017

Esitatud tekstid :

A8-0086/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.34

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0165

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 56k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2016/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(4), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 82.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 82.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta otsus Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2016/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(4), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 449, 1.12.2016, lk 82.
(2) ELT C 449, 1.12.2016, lk 82.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2016/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 114 412 841 eurot, mis oli 2014. aastaga võrreldes 0,26 % suurem;

B.  arvestades, et amet sai liidu toetusi summas 7 318 792 eurot ning 300 000 eurot ühinemiseelse abi rahastamisvahendist, kuid ei saanud komisjonilt muid toetusi ega rahastamist;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil, rakendades tulemuspõhise eelarvestamise kontseptsiooni ning head tava inimressursside juhtimisel;

1.  tuletab meelde, et kõnealune amet on konsolideeritud üksus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus)(1) artikli 185 tähenduses ning et see on reguleerivate asutuste hulgas tõukejõuks kemikaale käsitlevate liidu õigusaktide rakendamisel inimeste tervise ja keskkonna hüvanguks ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamiseks; märgib, et amet aitab äriühingutel õigusakte järgida, edendab koostöös rahvusvaheliste organisatsioonide ja sidusrühmadega kemikaalide ohutut kasutamist, annab teavet kemikaalide kohta ning käsitleb riskiteguriga kemikaalide küsimust;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

2.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et kooskõlas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni eelnenud aasta soovitustega lisab amet oma järgmisesse aastaaruandesse eraldi peatüki läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta;

Tehingute seaduslikkus ja korrektsus

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et amet hüvitas 50 % oma töötajate laste pikapäevarühma kuludest Helsingi Euroopa koolis; võtab ühtlasi teadmiseks, et selle hüvitise maksimumsumma on 1 000 eurot lapse kohta aastas ja 2015. aastal ulatus see ligikaudu 95 000 euroni; võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, et eelarvepädevaid institutsioone ei teavitatud sellest meetmest eelarvemenetluse raamistikus; võtab teadmiseks, et amet teavitab eelarvepädevaid institutsioone sellest meetmest oma 2018.–2020. aasta programmdokumendis ja 2018. aasta finantsaruandes; märgib ühtlasi, et amet juba ajakohastas märkusi asjakohasel eelarvereal, lisades seda meedet puudutava teabe ameti 2016. aasta eelarve esimesse muudatusettepanekusse;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (määrus REACH)(2) rahastatakse ametit tööstussektori poolt makstavatest tasudest ja ELi tasakaalustustoetusest, nagu on osutatud finantsmääruse artiklis 208; tunneb heameelt asjaolu üle, et vastupidiselt lähte-eeldusele rahastati ametit 2015. aastal täielikult tasudest saadud tuludest, mis olid oodatust suuremad, ja reservidest, mis pärinevad eelnenud aastate kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) / klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega (CLP) seotud tegevusest saadud tuludest;

5.  märgib biotsiidide osas, et vastavalt finantsmääruse artiklile 208 sai amet 2015. aastal tasude pealt tulu kokku 5 423 667 eurot (võrrelduna 1 265 774 euroga 2014. aastal), liidu toetus oli 5 789 000 eurot (võrrelduna 5 064 194 euroga 2014. aastal) ning täiendavalt sai amet tulu Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide, sh Šveitsi osalusest, mille suurus oli 2015. aastal 307 791 eurot;

6.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,48 %, mis teeb kasvuks 1,4 %; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,84 %, mis tõusis 2014. aastaga võrreldes veidi ehk 0,38 %;

7.  mõistab, et seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 649/2012 (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus)(3) ning finantsmääruse artiklis 208 osutatuga maksis keskkonna peadirektoraat 2015. aastal ametile 1,22 miljonit eurot toetust seoses teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega;

Ümberpaigutamised

8.  märgib, et amet tegi kokku 44 ümberpaigutamist 1 395 000 euro suuruses summas; märgib rahuloluga, et ameti aastaaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

9.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et IV jaotise (biotsiidide tegevuskulud) järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute summa oli 1 500 000 eurot (74 %); võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid peamiselt seotud suuremahulise IT-projektiga, mille summaks oli 1 400 000 eurot ja mida alustati alles 2015. aasta teisel poolel, kui projekti rahastamiseks oli kogutud piisavalt tasudest saadavat tulu; võtab teadmiseks, et amet pöörab ka edaspidi tähelepanu sellele, et ülekandmised oleksid põhjendatud;

10.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ega täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

11.  märgib, et amet täitis töölevõtmiste eesmärgi nii, et 2015. aasta lõpuks oli täidetud 98 % ametikohtadest REACH/CLP (ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine) ja PIC (ohtlike kemikaalide eksport ja import) valdkondade ametikohtade osas; võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks ka selle, et see protsendimäär ei saa olla suurem kui 98 %, kuna amet pidi vähendama töötajate arvu 2 % (10 ametikohta), et viia ametikohtade arv kooskõlla 2016. aasta ametikohtade loeteluga; tunnistab, et biotsiidide valdkonnas oli täidetud ametikohtade protsendimäär 83 %, mis oli tingitud ebakindlusest tasudest saadavate tulude taseme ja ameti 2016. aastaks kinnitatud ametikohtade jaotuse osas;

12.  toonitab, et kuna ameti töökoormus 2015. aasta jooksul ei vähenenud, tuleks ametile eraldada piisavad inim- ja finantsressursid;

13.  märgib ameti aastaaruande põhjal, et 2015. aastal allkirjastas amet 739 lepingut, neist 540 sõlmiti raamlepingute alusel ja 199 lepingut sõlmiti uute hankemenetluste tulemusel; märgib, et 25 viimati nimetatud kategooriasse kuuluvat lepingut kirjutati alla erandlike läbirääkimistega hankemenetluste tulemusel finantsmääruse asjakohaste eeskirjade alusel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  märgib rahuloluga, et elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on ameti veebisaidil hästi korraldatud, nähtavad ja kasutajasõbralikul viisil kättesaadavad;

15.  märgib, et amet võttis 2015. aasta detsembris vastu suunised, mis käsitlevad rikkumisest teatajaid; võtab teadmiseks, et pärast ameti pettustevastase strateegia vastuvõtmist 2014. aasta detsembris ajavahemikuks 2015–2016 on amet juba rakendanud eri meetmeid, mis tulenevad pettusevastase võitluse tegevuskavast; võtab teadmiseks, et selle strateegia vastuvõtmisele eelnenud sisepettuse ohu hinnangu kohaselt on ameti riskiprofiil madal; märgib ka, et pettustevastase strateegia põhieesmärk on arendada ametis välja laiaulatuslik pettustevastane kultuur ja keskenduda teadlikkuse tõstmisele;

16.  võtab teadmiseks, et amet võttis 2015. aastal vastu sisemised personalisuunised; võtab ühtlasi teadmiseks, et need suunised sisaldavad võimalikke tingimusi, mille ametisse nimetav ametiisik võib endiste töötajate suhtes kehtestada seoses uuele tööle siirdumisega kahe aasta jooksul pärast aktiivsest teenistusest lahkumist; võtab teadmiseks, et ameti juures tegutseb huvide konflikti nõuandekomitee, mis annab soovitusi tegevdirektorile ja haldusnõukogule huvide konfliktina tajutavate üksikjuhtumite kohta; tunnistab, et huvide konflikti ennetamiseks kehtivate rangete meetmete tõttu ei esinenud 2015. aastal tegelikke huvide konflikte;

17.  märgib, et amet on rakendanud töökindlat huvide konflikte käsitlevat poliitikat ja üksikasjalikku pettusevastast strateegiat, et aidata kaasa töötajate ning ameti heaks töötavate ekspertide hulgas kõrgetasemelise eetilise käitumise kultuuri loomisele;

18.  märgib, et ameti komiteedesse kuuluvad liikmesriikide esindajad, kelle on ametisse nimetanud liikmesriigi ametiasutused või ameti haldusnõukogu; märgib lisaks, et ameti komiteedesse kuulub kokku üheksa lisaliiget, kes on määratud ametisse avaliku osalemiskutse alusel, mida võimaldab ameti asutamisakt; võtab teadmiseks, et nimetatud lisaliikmed võivad täita raportööri ülesandeid, kuid neil ei ole hääleõigust, samuti kohaldatakse nende suhtes täies mahus ameti huvide konfliktide ennetamise poliitikat; ootab ameti haldusnõukogu aruannet lisaliikmete osas omandatud kogemuste kohta, mis on kavandatud 2017. aastasse;

19.  märgib, et amet andis 2015. aastal täieliku juurdepääsu 27 %-le ja osalise juurdepääsu 68 %-le vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001(4) taotletud dokumentidest; võtab teadmiseks, et peamised osalise keeldumise põhjused olid eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse ning äritegevusega seotud andmete kaitse; võtab teadmiseks, et osalise juurdepääsu korral on enamik dokumentide sisust põhimõtteliselt taotluse esitajatele avalikustatud; märgib, et amet ei andnud 2015. aastal luba tutvuda 5 % taotletud dokumentidega, mis oli peamiselt tingitud käimasoleva otsustamisprotsessi kaitse, tundliku äriteabe kaitse ja kohtumenetluse kaitsega;

Tulemuslikkus

20.  märgib, et amet tutvustas oma hindamisraamistikku ja meetodit haldusnõukogule 2015. aasta detsembris; tõdeb, et selle meetodi kohaselt võeti kasutusele terve rida hindamisvahendeid ja -kontrolle, sealhulgas juhtimise raamistik, hindamise koordineerimine, et tagada metodoloogiline järjepidevus, hindamise kontrollnimekirjad ja pidevalt ajakohastatav eel- ja järelhindamiste kava; tunnustab pingutusi, mida amet on teinud selleks, et tugevdada juhtimisraamistikku ning eel- ja järelhindamiste meetodit;

21.  märgib, et amet töötas välja uue integreeritud regulatsioonistrateegia, milles on ühendatud kõik REACH- ja CLP-protsessid asjakohaste määruste eesmärkide ning 2002. aasta ülemaailmse säästva arengu tippkohtumisel aastaks 2020 seatud eesmärkide täitmiseks;

22.  märgib, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (biotsiidide määrus)(5) rakendamine tõi 2015. aastal kaasa ootamatult intensiivse tegevuse, mis näitas, et liidu uue autoriseerimismenetlusega kaasnevad muudatused ja võimalused hakkavad ettevõtetele tuttavaks saama; märgib samas murega, et ametil on olnud töökoormusega toimetulekul raskusi, sest biotsiidide valdkonna töötajate arv on külmutatud;

23.  märgib, et 2015. aastal võeti vastu ligikaudu 8 200 registreerimistoimikut (peamiselt oli tegemist ajakohastamisega) ning 250 teatist eri toodete ja protsesside uurimise ja arendamise kohta ning et esitatud dokumentide koguarv vähenes 2014. aastaga võrreldes 10 %;

24.  soovitab ametil välja töötada mõjunäitajad; on veendunud, et sellised mõjunäitajad on oluline vahend ameti tulemuslikkuse mõõtmiseks;

Siseaudit

25.  märgib, et 2015. aastal tegi komisjoni siseauditi talitus auditi, milles käsitleti tasudest saadava tulu ja lõivude prognoosimist, arvutamist ja kogumist kemikaalimääruse REACH, CLP-määruse ning biotsiidide määruse alusel („Forecasting, Calculation and Collection of Fee Income and Charges under REACH, CLP and BPR“); märgib, et selle tulemusel esitas siseauditi talitus kaks „väga olulist“ ja ühe „olulise“ soovituse ning „kriitilise tähtsusega“ soovitusi ei esitatud; võtab teadmiseks, et amet töötas soovitustele vastamiseks välja tegevuskava;

26.  märgib, et ameti siseauditi üksus tegi kindlustandvad auditid tulemuslikkusnäitajate kohta üldaruandes, ECHA kasutajatoe ning lepingute haldamise ja maksete kohta; märgib, et nende auditite tulemusel esitati viis „väga olulist“ ja kaks „olulist“ soovitust; võtab teadmiseks, et siseauditi üksus luges ameti juhtkonna poolt siseauditi üksuse soovitustele vastamiseks välja töötatud tegevuskavad piisavaks;

Muud kommentaarid

27.  võtab rahuloluga teadmiseks soolise tasakaalustatuse haldusnõukogu liikmete hulgas;

28.  märgib, et 2015. aastal osales 453 töötajat väljasõidupäevadel, mille kulud olid 113 975 eurot (251,60 eurot inimese kohta), ja 565 töötajat osales nn suletud konverentsidel, mille maksumus oli 31 468 eurot (54,25 eurot inimese kohta);

29.  väljendab heameelt kemikaale käsitleva teabe parandatud esitamise üle ameti veebisaidil, mis aitab äriühingutel ja tarbijatel seda rohkem kasutada;

30.  märgib, et ameti ja vabaühenduste aruteluplatvorm on kasulik foorum, mis võimaldab arutada peamisi kodanikuühiskonda huvitavaid küsimusi;

31.  kiidab heaks REACHi määruse raames toimuva autoriseerimismenetluse arendamisel tehtud edusammud ja võtab teadmiseks ameti järeldused, mille kohaselt on veelgi võimalik täiustusi teha; tervitab siinjuures ameti aktiivsust dialoogi otsimisel parlamendiga, et lahendada küsimused, mis tõstatati oma 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis (komisjoni rakendusotsuse XXX eelnõu kohta, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006)(6);

o
o   o

32.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonile(7) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0409.
(7) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0155.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika