Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2182(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0086/2017

Predkladané texty :

A8-0086/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.34

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0165

Prijaté texty
PDF 372kWORD 53k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(4), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku ,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0086/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 82.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 82.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(4), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0086/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 82.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 82.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0086/2017),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 114 412 841 EUR, čo predstavuje nárast o 0,26 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže agentúra dostala dotácie Únie vo výške 7 318 792 EUR, ako aj 300 000 EUR z nástroja predvstupovej pomoci, ale nedostala žiadne ďalšie príspevky ani finančné prostriedky zo strany Komisie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  pripomína, že agentúra je konsolidovaným subjektom v zmysle článku 185 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a je hnacou silou medzi regulačnými orgánmi pri vykonávaní právnych predpisov Únie o chemických látkach v prospech ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj inovácií a konkurencieschopnosti; konštatuje, že agentúra pomáha spoločnostiam pri dodržiavaní právnych predpisov, podporuje bezpečné používanie chemických látok v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a zainteresovanými stranami, poskytuje informácie o chemických látkach a zaoberá sa chemickými látkami vzbudzujúcimi obavu;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že v súlade s odporúčaním orgánu udeľujúceho absolutórium z predchádzajúceho roka uvedie vo svojej budúcej výročnej správe samostatnú kapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite;

Zákonnosť a riadnosť operácií

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra hradí 50 % nákladov na školskú družinu pre deti zamestnancov v európskej škole v Helsinkách; okrem toho konštatuje, že tento príspevok je obmedzený na 1 000 EUR na dieťa za rok, čo v roku 2015 predstavovalo približne 95 000 EUR; berie na vedomie informáciu Dvora audítorov, že toto opatrenie nebolo oznámené rozpočtovému orgánu v rámci rozpočtového postupu; berie na vedomie, že agentúra toto opatrenie oznámi rozpočtovému orgánu vo svojom programovom dokumente na roky 2018 – 2020 a vo svojom finančnom výkaze na rok 2018; okrem toho berie na vedomie, že agentúra už aktualizovala poznámky k príslušnému rozpočtovému riadku zahrnutím informácií o tomto opatrení v prvom pozmeňujúcom návrhu k rozpočtu agentúry na rok 2016;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(2) (nariadenie REACH) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; víta skutočnosť, že v roku 2015 bola agentúra na rozdiel od pôvodného predpokladu plne financovaná z príjmu z poplatkov, ktorý bol vyšší, než sa očakávalo, a z rezervy z príjmu z predchádzajúcich rokov v súvislosti so svojimi operáciami v oblasti REACH a klasifikácie, označovania a balenia (CLP);

5.  pokiaľ ide o biocídne výrobky, konštatuje, že podľa článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách v roku 2015 agentúra vybrala príjmy z poplatkov v celkovej výške 5 423 667 EUR (v porovnaní s 1 265 774 EUR v roku 2014), pričom dotácia Únie predstavovala 5 789 000 EUR (v porovnaní s 5 064 194 EUR v roku 2014), a že navyše získala v roku 2015 príspevky EZVO, a to aj od Švajčiarska, v celkovej výške 307 791 EUR;

6.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,48 %, čo predstavuje zvýšenie o 1,4 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,84 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje mierne zvýšenie o 0,38 %;

7.  berie na vedomie, že s ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012(3) (nariadenie o nebezpečných chemikáliách) a podľa článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách vyplatilo GR pre životné prostredie v roku 2015 sumu 1,22 milióna EUR v dotáciách pre agentúru na činnosti súvisiace s určitými nebezpečnými chemikáliami a pesticídmi v medzinárodnom obchode;

Presuny

8.  berie na vedomie, že agentúra vykonala celkovo 44 presunov vo výške 1 395 000 EUR; s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy agentúry, ako aj zistení z auditu vykonaného Dvorom audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Záväzky a prenosy

9.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že suma prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave IV (operačné výdavky v oblasti biocídov) bola 1 500 000 EUR (74 %); berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkali hlavne rozsiahleho projektu IT v hodnote 1 400 000 EUR, ktorý sa začal až v druhej polovici roku 2015, keď boli na jeho financovanie zhromaždené dostatočné príjmy z poplatkov; berie na vedomie, že agentúra bude naďalej venovať pozornosť tomu, aby sa zabránilo akýmkoľvek neodôvodneným prenosom;

10.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú vždy v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  berie na vedomie, že cieľ prijímania zamestnancov agentúry bol dosiahnutý na úrovni 98 % obsadených pracovných miest na konci roka 2015 v rámci REACH/CLP (klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí) a PIC (vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií); ďalej berie na vedomie informácie agentúry, že tento percentuálny podiel nesmie prekročiť 98 %, keďže od agentúry sa požadovalo, aby znížila počet zamestnancov o 2 % (10 pracovných miest) s cieľom dodržať plán pracovných miest na rok 2016; berie na vedomie, že percentuálny podiel obsadených pracovných miest v oblasti biocídov bol 83 % vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o úroveň príjmov z poplatkov a prideľovanie oprávnených zamestnancov agentúry na rok 2016;

12.  zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že pracovné zaťaženie agentúry sa v priebehu roka 2015 neznížilo, mali by sa jej prideliť dostatočné ľudské a finančné zdroje;

13.  berie na vedomie informáciu z výročnej správy agentúry, že v roku 2015 bolo podpísaných 739 zmlúv, z toho 540 na základe rámcových zmlúv a 199 zmlúv v dôsledku nových postupov verejného obstarávania; konštatuje, že 25 zmlúv zahrnutých do druhej uvedenej kategórie bolo podpísaných po mimoriadnych rokovacích postupoch vychádzajúcich z príslušných ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  s uspokojením konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch sú dobre zorganizované, viditeľné, prístupné a používateľsky ústretové na webovej stránke agentúry;

15.  berie na vedomie, že agentúra prijala usmernenia pre oznamovateľov v decembri 2015; berie na vedomie, že v nadväznosti na prijatie stratégie boja proti podvodom agentúrou v decembri 2014, ktorá sa vzťahuje na obdobie 2015 – 2016, agentúra už realizovala rôzne opatrenia vychádzajúce z akčného plánu boja proti podvodom; berie na vedomie, že podľa interného posúdenia rizika podvodov, ktoré predchádzalo prijatiu tejto stratégie, je rizikový profil agentúry nízky; ďalej berie na vedomie, že hlavným cieľom stratégie boja proti podvodom je vytvoriť v agentúre všeobecnú kultúru boja proti podvodom so zameraním na zvyšovanie povedomia;

16.  berie na vedomie, že v roku 2015 agentúra prijala vnútorné usmernenia pre svojich zamestnancov; ďalej berie na vedomie, že tieto usmernenia obsahujú prípadné podmienky, ktoré by menovací orgán mohol uložiť na bývalých zamestnancov, pokiaľ ide o nové zamestnanie počas obdobia dvoch rokov po aktívnom služobnom pomere; berie na vedomie, že agentúra má poradný výbor pre konflikty záujmov, ktorý poskytuje odporúčania výkonnému riaditeľovi a správnej rade v jednotlivých prípadoch údajného konfliktu záujmov; uznáva, že vzhľadom na prísne opatrenia zavedené na predchádzanie konfliktom záujmov nedošlo počas roku 2015 k žiadnemu skutočnému prípadu konfliktu záujmov;

17.  konštatuje, že agentúra zaviedla účinnú politiku v oblasti konfliktu záujmov a podrobnú stratégiu boja proti podvodom s cieľom prispieť ku kultúre výrazne etického správania jej zamestnancov a expertov, ktorí pracujú pre agentúru;

18.  berie na vedomie, že výbory agentúry sú zložené z národných delegátov, ktorých menujú orgány členských štátov alebo správna rada agentúry; okrem toho konštatuje, že výbory agentúry majú celkovo deväť kooptovaných členov na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu, ako to umožňuje zakladajúci právny akt agentúry; berie na vedomie, že títo kooptovaní členovia môžu pôsobiť ako spravodajcovia, ale nemajú žiadne hlasovacie práva, a že politika agentúry na predchádzanie konfliktom záujmov sa na nich vzťahuje v plnom rozsahu; očakáva správu správnej rady agentúry o skúsenostiach s kooptovanými členmi, ktorá je naplánovaná na rok 2017;

19.  berie na vedomie, že agentúra v roku 2015 udelila plný prístup k 27 % a čiastočný prístup k 68 % dokumentov požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001(4); berie na vedomie, že hlavnými dôvodmi čiastočného zamietnutia boli ochrana súkromia a nedotknuteľnosti jednotlivca, ako aj ochrana obchodných informácií; uznáva, že v zásade sa v prípadoch čiastočného prístupu väčšina obsahu dokumentov sprístupnila žiadateľom; konštatuje, že v roku 2015 agentúra zamietla prístup k 5 % požadovaných dokumentov, najmä kvôli ochrane prebiehajúceho rozhodovacieho procesu, citlivých obchodných informácií a súdnych konaní;

Výkonnosť

20.  berie na vedomie, že agentúra svojej správnej rade v decembri 2015 predložila svoj rámec a prístup na hodnotenie; poznamenáva, že v tomto prístupe bol určený celý rad nástrojov hodnotenia a kontrol vrátane rámca riadenia, hodnotenia koordinačnej funkcie s cieľom zabezpečiť metodický súlad, kontrolných zoznamov a priebežného plánu hodnotení ex ante a ex post; berie na vedomie úsilie agentúry o posilňovanie svojho rámca riadenia a postupu pri hodnoteniach ex ante a ex post;

21.  berie na vedomie, že agentúra vypracovala novú integrovanú regulačnú stratégiu, ktorá spája všetky procesy REACH a CLP v záujme dosiahnutia cieľov príslušných právnych predpisov, ako aj cieľov Svetového samitu z roku 2002 o trvalo udržateľnom rozvoji do roku 2020;

22.  konštatuje, že vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012(5) (nariadenie o biocídoch) viedlo k nečakane vysokej miere aktivity v roku 2015, čo preukazuje, že spoločnosti sa oboznamujú so zmenami a možnosťami, ktoré nový autorizačný postup Únie ponúka; súčasne so znepokojením konštatuje, že agentúra čelí výzvam v oblasti zvládania pracovnej záťaže, a to z dôvodu zmrazeného počtu zamestnancov v oblasti biocídov;

23.  konštatuje, že v roku 2015 bolo doručených približne 8 200 registračných dokumentácií (hlavne aktualizácií) a 250 oznámení o technologicky orientovanom výskume a vývoji a že celkový počet podaných záležitostí klesol o 10 % v porovnaní s rokom 2014;

24.  odporúča agentúre, aby vytvorila ukazovatele vplyvu; domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu sú zásadne dôležité nástroje na meranie efektívnosti agentúry;

Vnútorný audit

25.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2015 audit „Predvídanie, výpočet a vyberanie príjmov z poplatkov a nákladov podľa nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych výrobkoch“; ďalej konštatuje, že na základe toho IAS vydal dve „veľmi dôležité“ a jedno „dôležité“ odporúčanie a nevydal žiadne odporúčanie „s rozhodujúcim významom“; berie na vedomie, že agentúra vypracovala akčný plán v nadväznosti na vydané odporúčania;

26.  poznamenáva, že oddelenie vnútorného auditu agentúry (IAC) vykonalo audity spoľahlivosti týkajúce sa „ukazovateľov výkonnosti vo všeobecnej správe“, „poradenského centra ECHA“ a „riadenia zmlúv a platieb“; konštatuje, že výsledkom auditov bolo päť „veľmi dôležitých“ a dve „dôležité“ odporúčania; oceňuje, že akčné plány vypracované vedením agentúry s cieľom reagovať na odporúčania IAC posúdilo IAC ako primerané;

Ďalšie pripomienky

27.  s uspokojením berie na vedomie rodovú rovnováhu v zložení správnej rady;

28.  konštatuje, že 453 zamestnancov sa v roku 2015 zúčastnilo na výjazdných zasadnutiach, ktorých náklady predstavovali 113 975 EUR (251,60 EUR na osobu), a 565 zamestnancov sa zúčastnilo na uzavretých konferenciách, čo predstavovalo sumu 31 468 EUR (54,25 EUR na osobu);

29.  víta zlepšenie spôsobu, akým sa informácie o chemických látkach uvádzajú na webovej stránke agentúry, čo spoločnostiam a spotrebiteľom pomáha lepšie ich využívať;

30.  berie na vedomie, že platforma na diskusie medzi agentúrou a mimovládnymi organizáciami predstavuje užitočné fórum na debaty o hlavných témach, ktoré občiansku spoločnosť zaujímajú;

31.  víta pokrok dosiahnutý pri rozvoji autorizačného postupu podľa nariadenia REACH a berie na vedomie závery agentúry o tom, že ešte možno dosiahnuť ďalšie zlepšenia; víta v tomto smere proaktívny prístup agentúry, ktorá sa snaží o dialóg s Európskym parlamentom o riešení záležitostí uvedených v jeho uznesení z 25. novembra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(6);

o
o   o

32.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(7) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).
(6) Prijaté texty, P8_TA(2015)0409.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia