Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2166(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0085/2017

Předložené texty :

A8-0085/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.35

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0166

Přijaté texty
PDF 491kWORD 48k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
P8_TA(2017)0166A8-0085/2017
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2015 (2016/2166(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0085/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 87.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 87.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015 (2016/2166(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0085/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 87.
(2) Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 87.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2015 (2016/2166(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 12/2016 nazvanou „Používání grantů agenturami: není vždy vhodné ani prokazatelně účinné“,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0085/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 49 156 474 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje snížení o 6,50 %; vzhledem k tomu, že 74 % rozpočtu agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015 („zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2015 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a na uplatňování konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,36 % a míra vyplácení prostředků na platby činila 87,5 %;

Závazky a přenosy

2.  bere na vědomí, že přenosy z roku 2015 do roku 2016 dosáhly výše 4 944 739 EUR, což představuje podobnou úroveň jako v předchozím roce; konstatuje, že z částky přenesené v hlavě III (provozní výdaje) se 57 % týká konečné platby příspěvku pro evropská tematická střediska za rok 2015, který měl být vyplacen po předložení čtvrtletní zprávy o pokroku v roce 2016; konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

3.  bere na vědomí skutečnost, že agentura snížila počet svých zaměstnanců o 5 % v souladu se souhrnnými zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni(1); zdůrazňuje, že Komise označila agenturu za „plně fungující agenturu“, na základě čehož se očekává další snížení o 5 %; vítá skutečnost, že agentura snížila počet zaměstnanců, aniž by to mělo negativní účinek na schopnost agentury plnit hlavní části víceletého pracovního programu; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby případná další opatření pro úspory nákladů nebránila agentuře v plnění jejího mandátu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

4.  konstatuje, že správní rada agentury přijala v listopadu 2014 strategii agentury pro boj proti podvodům, jejímž účelem je zajistit řádné řešení otázek v oblasti střetu zájmů a rozvíjet činnosti zaměřené na boj proti podvodům, zejména prostřednictvím prevence, zjišťování, zvyšování povědomí a užší spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF); bere na vědomí, že v souladu s „Metodikou a pokyny týkajícími se strategií decentralizovaných agentur EU pro boj proti podvodům“, které vypracoval úřad OLAF, vypracovala agentura posouzení rizika podvodů u svých činností, a to na základě odhadu pravděpodobnosti vzniku podvodů a jejich možného dopadu;

5.  bere na vědomí, že agentura zřídila rejstřík dokumentů a zpřístupnila jej veřejnosti na své internetové stránce; poznamenává, že politika agentury týkající se prevence a řešení střetů zájmů z roku 2014 byla v průběhu roku 2016 revidována a doplněna o dodatečné informace o prohlášení o zájmech a povinnostech pro zaměstnance odcházející z agentury;

6.  se znepokojením konstatuje, že členové správní rady agentury nejsou povinni zveřejnit své životopisy a prohlášení o zájmech, a proto je jich na internetové stránce pouze několik; vyzývá agenturu, aby přijala veškerá nezbytná opatření k nápravě této situace s cílem zajistit potřebný dohled a kontrolu nad řízením agentury; konstatuje, že na internetových stránkách agentury jsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech členů jejího vrcholného vedení;

7.  konstatuje s uspokojením, že v prosinci 2016 přijala správní rada agentury vlastní interní pokyny týkající se upozorňování na nekalé praktiky („whistleblowing“); žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provádění pravidel pro whistleblowing;

8.  se znepokojením konstatuje, že agentura dosud nepřijala konkrétní opatření s cílem zavést nebo zvýšit transparentnost, pokud jde o její kontakty s lobbisty;

9.  vybízí agenturu, aby dále zvyšovala povědomí svých zaměstnanců o politice předcházení střetu zájmů souběžně s již probíhajícími činnostmi zaměřenými na zvyšování informovanosti, a aby jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu, zařadila otázky bezúhonnosti a transparentnosti;

Interní audity

10.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit řízení údajů/informací, včetně složky IT, který byl dokončen v roce 2015; s uspokojením konstatuje, že podle závěrů IAS jsou systémy řízení a kontroly ustavené agenturou na podporu řízení údajů/informací v nynější situaci účinným nástrojem; konstatuje také, že by agentura s cílem čelit nadcházejícím výzvám, jako je očekávané výrazné zvýšení objemu údajů a informací, které musí být schopna zpracovat, měla dále rozvíjet své řízení údajů/informací;

Vnitřní kontroly

11.  bere na vědomí skutečnost, že podle nových požadavků z roku 2014 správní rada agentury schválila plány útvaru interního auditu (IAC) na léta 2015 a 2016; konstatuje, že plány zahrnují úlohy auditu, poradní úkoly a spojení s jinými auditory jako hlavní oblasti příspěvku;

12.  bere na vědomí, že IAC zavedl posouzení rizika pro účely výběru příjemců, u nichž mělo proběhnout ověřování na místě, což vedlo k ověření plateb na tři různé granty s cílem zajistit přesnost a spolehlivost vykázaných nákladů na zaměstnance; všímá si toho, že na základě nové politiky schválené v říjnu 2015 bylo provedeno další ověřování na místě v roce 2016;

Komunikace

13.  konstatuje, že agentura v roce 2015 provedla rozsáhlou revizi svého portfolia produktů s cílem modernizovat a přizpůsobit jej způsobu, jakým její cílová skupina zpracovává informace; konstatuje také, že agentura investovala do lepších návrhů, vizualizace údajů a infografiky a aktualizovala za tímto účelem svou podnikovou identitu, jakož i to, že větší úsilí věnovala sociálním médiím a vztahům s médii;

14.  zdůrazňuje, že by agentura měla i nadále podporovat dialog se zúčastněnými stranami a s občany a měla by jej začlenit mezi priority a činnosti, jež je třeba provádět;

Další připomínky

15.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora z postupů při zadávání zakázek vyplynulo, že agentura podepsala rámcové smlouvy s jediným dodavatelem, které se používají pro různé služby v rámci smluv s pevně stanovenými cenami; se znepokojením konstatuje, že v důsledku požadování cenové nabídky s pevně stanovenou cenou od jediného smluvního dodavatele v rámci těchto smluv se neutralizuje cenová konkurence a zvyšuje závislost na dodavateli;

16.  bere na vědomí informaci agentury, že míra hospodářské soutěže na specifickém trhu v oblasti produkce a analýzy satelitních snímků je vzhledem k malému počtu poskytovatelů služeb v souvisejících sektorech a stabilitě a srovnatelnosti uplatňovaných cen relativně omezená; konstatuje rovněž, že technický charakter a komplexnost poskytovaných služeb navíc vyžaduje kombinaci různých odborných znalostí, které poskytovatelé služeb na tomto trhu mohou poskytnout pouze tehdy, pokud spojí své síly v rámci konsorcia; bere na vědomí skutečnost, že rozhodnutí agentury uzavřít rámcovou smlouvu jen s jedním hospodářským subjektem bylo vědomým rozhodnutím, které vycházelo z posouzení hmatatelných faktorů na souvisejícím trhu;

17.  konstatuje, že agentura usiluje o lepší genderovou vyváženost v nižším vedení, ale se znepokojením konstatuje výraznou genderovou nevyváženost ve vrcholném vedení; naléhavě vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost napravila a co nejdříve informovala Parlament o výsledku;

18.  připomíná, že agentura od svého vzniku slouží spolu s Evropskou informační a pozorovací sítí pro životní prostředí (EIONET) jako zdroj informací jak pro subjekty zapojené do vytváření, přijímaní, provádění a posuzování politik Unie v oblastech životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje, tak i pro širokou veřejnost;

19.  vítá skutečnost, že agentura zveřejnila svou pátou výroční zprávu o stavu životního prostředí (SOER 2015);

20.  bere na vědomí vytváření informačních systémů agentury a postupů pro správu toků údajů s cílem podpořit státy a podniky lepším poskytováním kvalitnějších údajů, zejména pokud jde o pozměněný režim poskytování údajů podle nového nařízení o fluorovaných skleníkových plynech a pokud jde o poskytování údajů o velkých spalovacích zařízeních, jež převzala agentura od Evropské komise v roce 2015;

21.  připomíná význam probíhajícího hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její sítě EIONET, které má být k dispozici do konce roku 2017 a které umožní lépe posoudit, do jaké míry agentura splnila cíle a úkoly stanovené v jejím mandátu a víceletém pracovním programu;

22.  doporučuje agentuře, aby definovala ukazatele dopadu, a domnívá se, že tyto ukazatele jsou klíčovými nástroji pro měření efektivity agentury;

o
o   o

23.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 27. dubna 2017(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právní upozornění - Ochrana soukromí