Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2166(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0085/2017

Predkladané texty :

A8-0085/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.35

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0166

Prijaté texty
PDF 359kWORD 49k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA)
P8_TA(2017)0166A8-0085/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (2016/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 „Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné“,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 49 156 474 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2014 zníženie o 6,50 %; keďže 74 % rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,36 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,5 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že z roku 2015 do roku 2016 boli prenesené prostriedky vo výške 4 944 739 EUR, čo je podobná úroveň ako v predchádzajúcom roku; konštatuje, že zo sumy prenesenej v hlave III (operačné výdavky) sa 57 % týka konečnej platby príspevku pre európske tematické strediská za rok 2015, ktorý mal byť vyplatený po predložení štvrťročnej správy o pokroku v roku 2016; konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr, nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

3.  berie na vedomie informáciu, že agentúra znížila počet svojich zamestnancov o 5 % v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne(1); poznamenáva, že Komisia agentúru klasifikovala ako naplno fungujúcu agentúru, z čoho vyplýva potreba zníženia o ďalších 5 %; víta skutočnosť, že agentúra znížila počet zamestnancov bez toho, aby to malo negatívny účinok na schopnosť agentúry plniť hlavné časti viacročného pracovného programu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prípadné ďalšie opatrenia na úsporu nákladov neobmedzia schopnosť agentúry plniť svoj mandát;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

4.  konštatuje, že správna rada agentúry v novembri 2014 prijala stratégiu boja proti podvodom s cieľom zabezpečiť riadny priebeh riešenia otázok v oblasti konfliktu záujmov a rozvíjať činnosti zamerané proti podvodom, a to najmä prevenciou, odhaľovaním, zvyšovaním informovanosti a užšou spoluprácou s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF); berie na vedomie, že podľa metodiky a usmernení pre stratégie boja proti podvodom decentralizovaných agentúr EÚ vypracovaných úradom OLAF agentúra uskutočnila posúdenie rizika podvodu vo svojej činnosti na základe odhadovanej pravdepodobnosti a možného vplyvu podvodov;

5.  berie na vedomie, že agentúra zriadila register dokumentov a sprístupnila ho verejnosti na svojej webstránke; konštatuje, že politika prevencie a riešenia konfliktov záujmov agentúry z roku 2014 bola v priebehu roka 2016 zrevidovaná a doplnená o dodatočné informácie o vyhláseniach o záujmoch a povinnostiach pre zamestnancov opúšťajúcich agentúru;

6.  so znepokojením konštatuje, že od členov správnej rady agentúry sa nevyžaduje, aby zverejnili svoje životopisy a vyhlásenia o záujmoch, v dôsledku čoho je ich na webstránke len niekoľko; vyzýva agentúru, aby prijala všetky opatrenia potrebné na nápravu uvedenej situácie a zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu nad riadením agentúry; konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch vyššieho manažmentu agentúry sú zverejnené na jej webstránke;

7.  s uspokojením konštatuje, že správna rada agentúry v decembri 2016 prijala svoje vlastné interné usmernenia o oznamovaní protispoločenskej činnosti; žiada agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o plnení predpisov týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

8.  so znepokojením konštatuje, že agentúra nepodnikla žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s kontaktmi s lobistami;

9.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti viac informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

Vnútorné audity

10.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit riadenia údajov a informácií vrátane zložky IT, ktorý dokončil v roku 2015; s uspokojením konštatuje, že podľa záverov IAS sú systémy riadenia a kontroly zriadené agentúrou na podporu riadenia údajov a informácií v súčasnej situácii účinným nástrojom; konštatuje tiež, že agentúra by s cieľom čeliť nadchádzajúcim výzvam, ako je očakávané výrazné zvýšenie objemu údajov a informácií, ktoré musí byť schopná spracovať, mala ďalej rozvíjať svoje riadenie údajov a informácií;

Vnútorné kontroly

11.  berie na vedomie, že podľa nových požiadaviek z roku 2014 správna rada agentúry schválila plány oddelenia vnútorného auditu (IAC) na roky 2015 a 2016; poznamenáva, že plány zahŕňajú úlohy auditu, poradné úlohy a spojenie s inými audítormi, ako hlavné oblasti príspevkov;

12.  berie na vedomie, že IAC zaviedlo posúdenie rizika na účely výberu príjemcov, u ktorých malo prebehnúť overovanie na mieste, čo viedlo k overeniu platieb na tri rôzne granty s cieľom zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť vykázaných nákladov na zamestnancov; konštatuje, že na základe novej politiky schválenej v októbri 2015 sa v roku 2016 uskutočnili ďalšie overovania na mieste;

Komunikácia

13.  konštatuje, že agentúra v roku 2015 uskutočnila rozsiahlu revíziu svojho produktového portfólia s cieľom modernizovať a prispôsobiť ho spôsobu, akým publikum spracúva informácie; poznamenáva tiež, že agentúra investovala do lepšieho dizajnu, zobrazovania údajov a infografiky a aktualizovala na uvedený účel svoju podnikovú identitu, ako aj to, že väčšie úsilie venovala sociálnym médiám a vzťahom s médiami;

14.  zdôrazňuje, že agentúra by mala aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými stranami a s občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať;

Ďalšie pripomienky

15.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov z postupov obstarávania vyplynulo, že agentúra podpísala rámcové zmluvy s jediným dodávateľom, ktoré sa používajú na rôzne služby v rámci zmlúv s pevne stanovenými cenami; so znepokojením konštatuje, že v dôsledku požadovania cenovej ponuky s pevne stanovenou cenou od jediného dodávateľa v rámci týchto zmlúv sa neutralizuje cenová súťaž a zvyšuje závislosť od dodávateľa;

16.  berie na vedomie informáciu agentúry, že súťaž na úzkom trhu s výrobou a analýzou satelitných snímok je dosť nízka, keďže v súvisiacich sektoroch pôsobí len málo poskytovateľov služieb a ceny sú jednotné a stabilné; poznamenáva tiež, že technická povaha a zložitosť poskytovaných služieb si vyžadujú kombináciu rôznych druhov špecializácií, čo je možné splniť len vtedy, ak sa poskytovatelia služieb pôsobiaci v uvedenom sektore spoja do konzorcia; berie na vedomie, že agentúra sa vedome rozhodla uzavrieť rámcovú zmluvu len s jedným hospodárskym subjektom, pričom toto rozhodnutie bolo výsledkom posúdenia reálnych faktorov na súvisiacom trhu;

17.  berie na vedomie, že agentúra sa snaží zlepšiť rodovú rovnováhu v nižšom manažmente, ale so znepokojením vníma značnú rodovú nerovnováhu v jej vyššom manažmente; žiada agentúru, aby uvedenú nerovnováhu napravila a aby Európsky parlament čo najskôr oboznámila s výsledným stavom;

18.  pripomína, že agentúra je od svojho založenia spolu s Európskou environmentálnou informačnou a pozorovateľskou sieťou (EIONET) zdrojom informácií pre tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji, prijímaní, vykonávaní a posudzovaní politík Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj politík trvalo udržateľného rozvoja, a je tiež zdrojom informácií pre širokú verejnosť;

19.  víta zverejnenie piatej výročnej správy agentúry o stave životného prostredia (SOER 2015);

20.  berie na vedomie vývoj informačných systémov a procesov riadenia toku údajov agentúry s cieľom podporovať krajiny a spoločnosti podávaním správ a zlepšením kvality údajov, najmä pokiaľ ide o zmenený systém podávania správ na základe nového nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch (F-plyny), a tiež pokiaľ ide o podávanie správ o veľkých spaľovacích zariadeniach, ktoré prevzala agentúra od Komisie v roku 2015;

21.  pripomína dôležitosť prebiehajúceho hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry a jej siete EIONET, ktoré sa má vypracovať do konca roka 2017, aby bolo možné lepšie posúdiť, do akej miery agentúra dosiahla svoje ciele a vykonala úlohy stanovené vo svojom mandáte a vo svojom viacročnom pracovnom programe;

22.  odporúča agentúre, aby vypracovala ukazovatele vplyvu, a domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu sú dôležitým nástrojom na meranie účinnosti agentúry;

o
o   o

23.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia