Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2181(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0100/2017

Indgivne tekster :

A8-0100/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.36

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0167

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 49k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
P8_TA(2017)0167A8-0100/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 (2016/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0100/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 93.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 93.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 (2016/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0100/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 93.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 93.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 (2016/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0100/2017),

A.  der henviser til, at det endelige budget for EU-Fiskerikontrolagenturet ("agenturet") for 2015 ifølge agenturets årsregnskab var på 9 217 000 EUR, og at der således ikke var nogen ændring i forhold til året før; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,59 %, hvorved agenturets planlagte mål blev opfyldt, og hvilket svarer til en stigning på 0,50 % i forhold til 2014; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 92,24 %, hvorved agenturets mål blev opfyldt, og hvilket svarer til en stigning på 3,81 % i forhold til 2014;

2.  glæder sig over indførelsen af e-Prior-modulerne til elektronisk afgivelse af tilbud, ordreafgivelse og fakturering i samarbejde med Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi (GD DIGIT); bemærker, at de indførte moduler skulle tages gradvis i anvendelse i 2016, hvilket skulle føre til en forøgelse af elektroniske arbejdsgange og deraf følgende større effektivitet, datapålidelighed og flere revisionsspor; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om, i hvilket omfang effektiviteten er forøget efter indførelsen af disse moduler;

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet har foretaget alle sine betalinger inden for de tidsfrister, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, således at leverandørerne ikke har pålagt renter for forsinket betaling; bemærker endvidere, at det gennemsnitlige antal dage for betaling i 2015 var 20;

4.  bemærker, at de faktiske budgetnedskæringer, der blev pålagt agenturet, forringede dets muligheder for at opfylde sine mål om at tilrettelægge den operationelle koordination af kontrol- og inspektionsaktiviteter i medlemsstaterne med henblik på at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser;

5.  gør opmærksom på betydningen af agenturets rolle i gennemførelsen af den reformerede fælles fiskeripolitik og i opfyldelsen af dens mål, navnlig for så vidt angår landingsforpligtelsen og kravene om overvågning og kontrol af og tilsyn med fiskeriaktiviteter; understreger, at det derfor er på sin plads at overveje at øge bevillingerne til agenturets operationer i de kommende år;

6.  beklager, at reduktionen af agenturets ressourcer og kapacitet kan føre til en svækkelse af fiskerikontrollen og en deraf følgende stigning i ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til skade for sektorens sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed;

7.  påpeger, at Unionens nye migrationspolitik, og især oprettelsen af den europæiske grænse- og kystvagt som led i en samlet forbedring af kystvagtfunktionerne, indebærer nye inspektionsopgaver for og et bedre samarbejde af agenturet, hvilket vil kræve øget finansiering samt tekniske og menneskelige ressourcer;

Forpligtelser og fremførsler

8.  glæder sig over, at niveauet af midler, der blev fremført fra 2015 til 2016, faldt fra 11 % til 7 % i forhold til 2014; bemærker, at raten af fremførsler for afsnit II (administrationsudgifter) var 20 % svarende til et fald på 5 % i forhold til 2014-resultatet; bemærker, at raten af fremførsler for afsnit III (driftsudgifter) var 20 %, svarende til et fald på 10 % i forhold til niveauet i 2014; bemærker endvidere, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

9.  bemærker, at agenturet desuden reducerede raten af bortfaldne forpligtelsesbevillinger, som var fremført fra 2014, til 3,45 % svarende til en reduktion på 0,9 % i forhold til året før;

Overførsler

10.  bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2015 ifølge agenturets årsregnskab lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

11.  glæder sig over, at agenturet for at optimere anvendelsen af de ressourcer, der var til rådighed, håndterede flere behov ved brug af eksisterende kontrakter, enten dets egne eller Kommissionens; anerkender, at der i begyndelsen af 2016 blev undertegnet et aftalememorandum om viderefakturering af de indkøbsydelser, der leveres af GD DIGIT på informationsteknologiområdet; bemærker agenturets fokus på indførelsen af et e-forvaltningssystem og på rationalisering og optimering af dets udbudsprocedurer;

12.  beklager, at der ikke rettes nogen opmærksomhed mod arbejdsvilkårene for agenturets ansatte, selv om de spiller en afgørende rolle ved at udføre ekstra opgaver uden et øget antal ansatte;

13.  mener, at agenturet giver særdeles god valuta for pengene, selv om det er nødvendigt at øge dets menneskelige og finansielle ressourcer i de kommende år;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  anerkender, at agenturet har vedtaget en omfattende politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og en strategi for bekæmpelse af svig; noterer sig, at ni ud af de i alt 13 foranstaltninger, der skulle gennemføres inden udgangen af 2017, allerede er blevet gennemført; bemærker, at agenturets kontroller for at forhindre og opdage svig svarer til dem, der skal sikre transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, f.eks. "fire øjne-princippet", automatiserede kontroller i finans- og regnskabssystemerne, eksternaliseret lønberegning og reglen om, at panelmedlemmer altid skal underskrive interesseerklæringer; erfarer med tilfredshed fra agenturet, at der siden dets oprettelse ikke har været nogen tilfælde af svig;

15.  bemærker, at der er indgivet interesseerklæringer og CV'er fra den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne og de øverste ledelsesgrupper, og at disse er offentliggjort på agenturets websted; beklager imidlertid, at den faktuelle korrekthed af interesseerklæringerne ikke er blevet kontrolleret; opfordrer agenturet til at indføre regelmæssige kontroller af og opdateringer om interesseerklæringernes korrekthed;

16.  bemærker, at Kommissionen endnu ikke har svaret agenturet for så vidt angår dets udkast til regler om whistleblowere; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om fastlæggelsen og gennemførelsen af disse regler;

Interne kontroller

17.  bemærker, at agenturets bestyrelse har vedtaget et sæt standarder for intern kontrol (ICS), der har til formål at sikre, at politikmålene og de operationelle mål nås; anerkender, at der er en høj gennemførelsesgrad for de fleste standarder for intern kontrol, mens fire områder har en middel gennemførelsesgrad, og et har en lav gennemførelsesgrad i det interne kontrolsystem;

18.  bemærker med bekymring i Revisionsrettens beretning, at agenturet endnu ikke overholder intern kontrolstandard 10 (Forretningskontinuitet), 11 (Dokumenthåndtering) og 12 (Information og kommunikation) fuldt ud; bemærker endvidere, at agenturet har forklaret, at det endnu ikke har opnået fuldstændig overholdelse af disse standarder for intern kontrol hovedsagelig på grund af budgetmæssige begrænsninger; opfordrer agenturet til at gennemføre disse standarder for intern kontrol og aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af gennemførelsen;

Intern revision

19.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) efter sin revision af "elementerne i revisionserklæringen" afgav seks anbefalinger, som blev betegnet som "vigtige", og som agenturet efterkom fuldt ud; bemærker endvidere, at agenturet ikke har nogen udestående anbefalinger fra IAS;

20.  anerkender, at agenturet har udviklet og gennemført en centraliseret overvågning af alle revisionsanbefalinger, der er afgivet af Revisionsretten, IAS og dets interne revisionsfunktion, med henblik på at konsolidere og overvåge dem og forbedre opfølgningen på de tilhørende handlingsplaner; konstaterer, at der ved udgangen af 2015 kun var fire udestående anbefalinger, hvoraf ingen blev betegnet som "kritiske" eller "meget vigtige";

Resultater

21.  noterer sig, at der blev påvist to kritiske risici i forbindelse med agenturets årlige risikovurdering; bemærker, at agenturet bør udarbejde en strategisk fælles ressourceanvendelsesplan i tilfælde af, at Kommissionens specifikke kontrol- og inspektionsprogram ikke vedtages i tide, for ikke at bringe gennemførelsen af agenturets administrative arbejdsprogram i fare og undgå risikoen for, at budgetbevillingerne ikke bliver udnyttet; opfordrer agenturet til at rapportere om, hvordan det agter at nedbringe disse tilbageværende risici til et acceptabelt niveau;

Andre bemærkninger

22.  anerkender, at agenturet har indledt en samarbejdsproces med Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning om forberedelse og gennemførelse af pilotprojektet "Oprettelse af en europæisk kystvagtfunktion"; bemærker, at de indhøstede erfaringer fra pilotprojektet vil blive anvendt ved gennemførelsen af den nye "grænsepakke", der har til formål at fastlægge opgaverne for de tre maritime agenturer, der skal samarbejde om at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, ved at levere tjenesteydelser, information, udstyr og træning og ved at koordinere operationer, der tjener flere formål;

23.  minder om, at det er vigtigt at styrke agenturets mandat til at iværksætte fælles operationelle foranstaltninger sammen med andre specialiserede EU-agenturer på det maritime område med henblik på at forebygge havkatastrofer og koordinere de europæiske kystvagters opgaver;

24.  påpeger, at 2016 var et vigtigt år for gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik med hensyn til landingsforpligtelsesreglerne, og at den operationelle koordinering af aktiviteterne i forbindelse med fiskerikontrolinspektioner med medlemsstaterne kræver tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer; er bekymret over de praktiske problemer med at gennemføre landingsforpligtelsen for de demersale arter, og mener, at kontrollerne bør tage hensyn til disse problemer;

o
o   o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik