Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2181(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0100/2017

Teksty złożone :

A8-0100/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.36

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0167

Teksty przyjęte
PDF 497kWORD 54k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
P8_TA(2017)0167A8-0100/2017
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 (2016/2181(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(4), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 (2016/2181(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(4), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
(2) Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 93.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015 (2016/2181(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0100/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 zamknął się kwotą 9 217 000 EUR, co stanowi brak zmian w stosunku do roku poprzedniego; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok finansowy 2015 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe,

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,59 %, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 0,50 % w porównaniu z rokiem 2014; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 92,24 %, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 3,81 % w porównaniu z rokiem 2014;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie modułów e-Prior dla elektronicznych zamówień publicznych, zamawiania i fakturowania we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki Komisji Europejskiej (DG DIGIT); zauważa, że wdrożone moduły były stopniowo wykorzystywane w 2016 r., co doprowadziło do wzrostu elektronicznego obiegu dokumentów, a co za tym idzie do większej skuteczności, wiarygodności danych i ścieżki audytu; wzywa Agencję do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat korzyści uzyskanych po wprowadzeniu modułów;

3.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja dokonała wszystkich swoich płatności w terminie przewidzianym w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012, w związku z czym dostawcy nie naliczali odsetek za opóźnienia w opłatach; zauważa ponadto, że w 2015 r. średnia liczba dni na płatność wyniosła 20;

4.  zwraca uwagę, że rzeczywiste cięcia budżetowe narzucone Agencji ograniczyły jej zdolność do osiągnięcia celu, jakim jest organizacja koordynacji operacyjnej działań państw członkowskich w zakresie kontroli i inspekcji w celu zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa;

5.  kładzie nacisk na znaczenie roli Agencji we wdrażaniu zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa i osiąganiu jej celów, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku wyładunku i wymogów w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru działalności rybackiej; podkreśla w związku z powyższym, że należy ocenić możliwość zwiększenia środków na działalność Agencji w następnych latach;

6.  ubolewa, że ograniczenie zasobów i możliwości Agencji może skutkować osłabieniem kontroli rybołówstwa, a w konsekwencji wzrostem liczby nielegalnych, niezgłaszanych i nieregulowanych połowów ze szkodą dla zrównoważenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego tego sektora;

7.  zwraca uwagę, że nowa polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach ogólnych ulepszeń w funkcjonowaniu straży przybrzeżnej, oznacza dla Agencji nowe zadania z zakresu inspekcji oraz skuteczniejszą współpracę, co będzie wymagało zwiększonego finansowania oraz większych zasobów technicznych i kadrowych;

Zobowiązania i przeniesienia

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poziom środków przeniesionych z 2015 r. na 2016 r. zmniejszył się z 11 % do 7 % w stosunku do roku 2014; zauważa, że poziom przeniesień w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 20 %, co stanowi spadek o 5 % w porównaniu z rokiem 2014; zauważa, że poziom przeniesień w tytule II (wydatki operacyjne) wyniósł 20 %, co stanowi spadek o 10 % w porównaniu z rokiem 2014; odnotowuje ponadto, że przeniesienia mogą być często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

9.  odnotowuje, że Agencja doprowadziła do dalszego obniżenia wskaźnika anulowanych zobowiązań przeniesionych z roku 2014 do 3,45 %, co stanowi redukcję o 0,9 % w porównaniu do poprzedniego roku;

Przesunięcia

10.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z końcowym sprawozdaniem finansowym Agencji poziom i charakter przesunięć w 2015 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja odpowiedziała na kilka potrzeb przy wykorzystaniu obecnych umów, albo własnych albo umów Komisji, w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów; przyznaje, że na początku 2016 r. podpisano protokół ustaleń w sprawie refakturowania usług przetargowych świadczonych przez DG DIGIT w dziedzinie technologii informacyjnych; odnotowuje skoncentrowanie się Agencji na wdrażaniu systemu administracji elektronicznej oraz racjonalizacji i optymalizacji procedur udzielania zamówień;

12.  z żalem zauważa, że w ogóle nie poświęcono uwagi warunkom pracy personelu Agencji, który przecież odgrywa kluczową rolę w wykonywaniu dodatkowych zadań Agencji, i to przy stałym poziomie zatrudnienia;

13.  jest zdania, że Agencja stanowi doskonały przykład optymalnego wykorzystania środków finansowych, choć w nadchodzących latach konieczne będzie zwiększenie jej zasobów kadrowych i finansowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja przyjęła kompleksową politykę zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych; przyjmuje do wiadomości, że z trzynastu działań, które mają zostać wdrożone do końca 2017 r., dziewięć już zrealizowano; zwraca uwagę, że przeprowadzane przez Agencję kontrole służące wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom są podobne do tych, których celem jest zapewnienie legalności i prawidłowości transakcji, jak np. „zasada dwóch par oczu”, automatyczne kontrole systemów finansowych i księgowych, zewnętrzne obliczanie wynagrodzeń, jak również systematyczne podpisywanie deklaracji interesów przez członków zespołu; na podstawie informacji od Agencji z zadowoleniem zauważa, że od chwili jej utworzenia nie wystąpiły przypadki nadużyć;

15.  zauważa, że deklaracje interesów oraz życiorysy dyrektora wykonawczego, członków zarządu i zespołów kadry kierowniczej wyższego szczebla zostały przedstawione i opublikowane na stronie internetowej Agencji; ubolewa jednak, że prawdziwość deklaracji o braku konfliktu interesów nie została poddana kontroli; wzywa Agencję do wprowadzenia regularnych kontroli i aktualizacji prawdziwości deklaracji interesów;

16.  zauważa, że Komisja dotychczas nie zareagowała na projekt przepisów wykonawczych Agencji dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o opracowywaniu i wdrażaniu tych zasad;

Kontrola wewnętrzna

17.  zauważa, że zarząd Agencji przyjął zestaw standardów kontroli wewnętrznej (ICS) w celu zapewnienia osiągania wyznaczonych celów politycznych i operacyjnych; dostrzega, że większość standardów kontroli wewnętrznej została w dużym stopniu wdrożona, przy czym cztery obszary charakteryzują się średnim i jeden niskim stopniem wdrożenia w systemie kontroli wewnętrznej;

18.  zauważa z zaniepokojeniem na podstawie sprawozdania Trybunału, że Agencja nie spełnia jeszcze w pełni wymogów ICS 10 (ciągłość działania), 11 (zarządzanie dokumentami) oraz 12 (informacja i komunikacja); zwraca również uwagę, że Agencja wyjaśniła, że pełne wdrożenie tych standardów kontroli wewnętrznej nie zostało jeszcze osiągnięte, głównie z powodu ograniczeń budżetowych; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach wdrażania;

Audyt wewnętrzny

19.  zauważa, że w następstwie audytu dotyczącego podstawowych elementów wiarygodności Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) wydała sześć zaleceń oznaczonych jako „ważne”, które zostały w pełni wdrożone przez Agencję; zauważa ponadto, że Agencja nie ma otwartych zaleceń IAS;

20.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Agencja opracowała i wdrożyła scentralizowany monitoring wszystkich zaleceń z audytu wydanych przez Trybunał, IAS i jednostkę kontroli wewnętrznej, tak aby je skonsolidować i monitorować, jak również usprawnić działania następcze w zakresie odpowiednich planów działania; zauważa, że na koniec 2015 r. tylko cztery zalecenia były otwarte, przy czym żadne z nich nie było uznane za krytyczne lub bardzo ważne;

Wyniki

21.  zauważa, że podczas rocznej oceny ryzyka w Agencji zidentyfikowano dwa krytyczne zagrożenia; zauważa, że Agencja powinna przygotować strategiczne wspólne planowanie rozmieszczenia w przypadku braku przyjęcia na czas indywidualnego programu kontroli i inspekcji Komisji, aby nie zagrażać realizacji administracyjnego programu prac Agencji oraz uniknąć ryzyka niewykorzystania środków budżetowych; zwraca się do Agencji o przedstawienie sprawozdania na temat tego, w jaki sposób zamierza ograniczyć ryzyko rezydualne do możliwego do przyjęcia poziomu;

Inne uwagi

22.  odnotowuje, że Agencja rozpoczęła współpracę z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej przy przygotowaniu i realizacji projektu pilotażowego zatytułowanego „Powołanie europejskiej straży przybrzeżnej”; zwraca uwagę, że wnioski wyciągnięte z projektu pilotażowego będą wykorzystane przy wdrażaniu nowego „pakietu dotyczącego granic”, mającego na celu określenie zadań trzech agencji morskich z myślą o współpracy w celu wsparcia krajowych organów straży przybrzeżnej poprzez zapewnienie usług, informacji, sprzętu i szkoleń, jak również koordynowaniu operacji wielozadaniowych;

23.  przypomina o znaczeniu poszerzeniu zakresu uprawnień Agencji w celu realizacji wspólnych działań operacyjnych z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w problematyce morskiej, aby zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować funkcje europejskiej straży przybrzeżnej;

24.  zwraca uwagę, że rok 2016 był kluczowy dla wdrożenia nowej wspólnej polityki rybołówstwa w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz że koordynacja operacyjna działań podejmowanych we współpracy z państwami członkowskimi w związku z inspekcjami z zakresu kontroli rybołówstwa wymaga odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych; wyraża zaniepokojenie praktycznymi trudnościami w wykonywaniu obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów gatunków dennych oraz uważa, że przy kontrolach należy uwzględniać te trudności;

o
o   o

25.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0155.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności