Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2181(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0100/2017

Predkladané texty :

A8-0100/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.36

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0167

Prijaté texty
PDF 359kWORD 48k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
P8_TA(2017)0167A8-0100/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 (2016/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 (2016/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 93.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 (2016/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0100/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 9 217 000 EUR, čo je na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,59 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 0,50 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 92,24 %, čím sa dosiahol cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 3,81 %;

2.  víta vykonávanie modulov e-Prior pre elektronické verejné súťaže, objednávanie a fakturáciu v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre informatiku (GR DIGIT); konštatuje, že zavedené moduly sa mali postupne použiť v roku 2016, čo viedlo k zvýšeniu elektronického toku práce a následnému zvýšeniu efektívnosti, spoľahlivosti údajov a kontrolných záznamov (audit trail); vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o náraste účinnosti po začatí vykonávania modulov;

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vykonala všetky svoje platby v lehotách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, v dôsledku čoho dodávatelia neúčtovali žiadne úroky z omeškania; ďalej konštatuje, že v roku 2015 bol priemerný počet dní na platbu 20;

4.  konštatuje, že skutočné rozpočtové škrty uložené agentúre oslabili jej schopnosť plniť jej cieľ, ktorým je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov s cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky;

5.  zdôrazňuje význam úlohy agentúry vo vykonávaní reformovanej spoločnej rybárskej politiky a v dosahovaní jej cieľov, najmä so zreteľom na povinnosť vylodiť úlovky a na požiadavky týkajúce sa monitorovania, kontroly a dohľadu v súvislosti s rybolovnými činnosťami; zdôrazňuje, že je preto vhodné posúdiť možnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov na činnosť agentúry v nasledujúcich rokoch;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že obmedzenie zdrojov a kapacity agentúry by mohlo mať za následok oslabenie kontrol v oblasti rybárstva a s tým spojený nárast nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, čo by poškodilo sociálnu, hospodársku a environmentálnu udržateľnosť sektora;

7.  poukazuje na skutočnosť, že z novej migračnej politiky Únie, a najmä z vytvorenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci celkového zlepšenia činnosti pobrežnej stráže vyplývajú nové úlohy inšpekcie a lepšia spolupráca pre agentúru, čo si vyžiada zvýšenie finančných, technických i ľudských zdrojov;

Záväzky a prenosy

8.  víta skutočnosť, že úroveň finančných prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016 sa v porovnaní s rokom 2014 znížila z 11 % na 7 %; konštatuje, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola na úrovni 20 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 5 %; konštatuje, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) bola na úrovni 20 %, čo v porovnaní s úrovňou v roku 2014 predstavuje zníženie o 10 %; konštatuje okrem toho, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

9.  konštatuje, že agentúra ešte viac znížila mieru zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 na 3,45 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zníženie o 0,9 %;

Presuny

10.  s uspokojením konštatuje, že podľa konečnej účtovnej závierky agentúry úroveň a povaha presunov zostali v roku 2015 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  víta skutočnosť, že agentúra riešila viaceré potreby použitím existujúcich zmlúv, a to buď vlastných zmlúv alebo zmlúv Komisie, s cieľom optimalizovať využívanie dostupných zdrojov; berie na vedomie, že začiatkom roka 2016 bolo podpísané memorandum o porozumení týkajúce sa refakturácie služieb verejného obstarávania, ktoré poskytuje GR DIGIT v oblasti informačných technológií; berie na vedomie zameranie agentúry na implementáciu systému e-administratívy, ako aj na racionalizáciu a optimalizáciu procesov verejného obstarávania;

12.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pracovným podmienkam pracovníkov agentúry sa nevenuje žiadna pozornosť, hoci majú zásadný význam pri vykonávaní dodatočných úloh, pričom sa ich počet vôbec nezvýšil;

13.  domnieva sa, že agentúra predstavuje veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou, aj keď v nadchádzajúcich rokoch je potrebné zvýšiť jej ľudské a finančné zdroje;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  berie na vedomie, že agentúra prijala komplexnú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia a stratégiu boja proti podvodom; berie na vedomie, že z celkového počtu 13 opatrení, ktoré sa mali vykonať do konca roku 2017, sa už deväť uskutočnilo; berie na vedomie, že kontroly agentúry zamerané na prevenciu a odhaľovanie podvodov sú podobné kontrolám na zabezpečenie zákonnosti a riadnosti operácií, ako napríklad „zásada štyroch očí“, automatizované kontroly vo finančných a účtovných systémoch, výpočty externalizovaných miezd, ako aj vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov podpísané členmi panelu; s uspokojením berie na vedomie konštatovanie agentúry, že od svojho vzniku sa nevyskytli žiadne podvody;

15.  konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch a životopisy výkonného riaditeľa, členov správnej rady a tímov vrcholového manažmentu boli predložené a zverejnené na webovom sídle agentúry; ľutuje však, že vecná správnosť vyhlásení o záujmoch nebola skontrolovaná; vyzýva agentúru, aby zaviedla pravidelné kontroly a aktualizácie presnosti týchto vyhlásení o záujmoch;

16.  konštatuje, že Komisia zatiaľ nereagovala, pokiaľ ide o návrh agentúry vykonávacích pravidiel v súvislosti s oznamovateľmi korupcie; žiada agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vypracovaní a vykonávaní týchto pravidiel;

Vnútorná kontrola

17.  konštatuje, že správna rada agentúry prijala súbor noriem vnútornej kontroly (NVK) s cieľom zabezpečiť plnenie politických a operačných cieľov; uznáva, že väčšina NVK dosahuje vysokú úroveň vykonávania, pričom štyri oblasti dosahujú strednú a jedna nízku úroveň vykonávania v rámci systému vnútornej kontroly;

18.  so znepokojením berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že agentúra ešte nedosiahla úplný súlad s NVK č. 10 (kontinuita činností), č. 11 (správa dokumentov) a č. 12 (informácie a komunikácia); konštatuje tiež, že agentúra vysvetlila, že plné vykonávanie týchto NVK ešte nebolo dosiahnuté, a to hlavne vzhľadom na rozpočtové obmedzenia; vyzýva agentúru, aby tieto NVK vykonala a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch ich vykonávania;

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že v nadväznosti na audit prvkov vyhlásenia o vierohodnosti Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal šesť odporúčaní označených ako „dôležité“, ktoré agentúra v plnej miere vykonala; okrem toho konštatuje, že agentúra nemá žiadne nevykonané odporúčania Útvaru pre vnútorný audit (IAS);

20.  oceňuje skutočnosť, že agentúra vyvinula a zaviedla centralizované monitorovanie všetkých audítorských odporúčaní vydaných IAS a Dvorom audítorov a v rámci svojej kapacity vnútornej kontroly s cieľom konsolidovať a monitorovať ich, ako aj kroky na zlepšenie príslušných akčných plánov; konštatuje, že na konci roka 2015 ostali nevykonané len štyri odporúčania, z ktorých žiadne nebolo kritické alebo veľmi dôležité;

Výkonnosť

21.  konštatuje, že v rámci jej výročného hodnotenia rizík agentúry boli zistené dve kritické riziká; poznamenáva, že agentúra by mala vypracovať strategický plán spoločného nasadenia pre prípad, že špecifický kontrolný a inšpekčný program Komisie nebude prijatý včas, aby sa neohrozilo plnenie administratívneho pracovného programu agentúry a predišlo sa nečerpaniu rozpočtových prostriedkov; vyzýva agentúru, aby podala správu o tom, ako plánuje znížiť tieto zostávajúce riziká na prijateľnú úroveň;

Ďalšie pripomienky

22.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra začala spoluprácu s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž na príprave a realizácii pilotného projektu s názvom Vytvorenie funkcie európskej pobrežnej stráže; konštatuje, že poznatky získané z pilotného projektu sa použijú pri vykonávaní nového „hraničného balíka“ zameraného na stanovenie úlohy pre tri námorné agentúry spolupracovať pri pomoci vnútroštátnym orgánom vykonávajúcim úlohy pobrežnej stráže, a to poskytovaním služieb, informácií, vybavenia a odbornej prípravy, ako aj koordináciou viacúčelových operácií;

23.  pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry, aby mohla spoločne s ďalšími agentúrami Únie v námornom sektore vykonávať operačné činnosti s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať fungovanie európskej pobrežnej stráže;

24.  poukazuje na to, že rok 2016 bol kľúčovým rokom pre vykonávanie novej spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa povinnosti vylodiť úlovky, a že operačná koordinácia aktivít týkajúcich sa kontroly rybolovu s členskými štátmi predpokladá primerané ľudské a finančné zdroje; je znepokojený praktickými problémami s uplatňovaním povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove druhov žijúcich pri morskom dne a domnieva sa, že kontroly by mali uvedené problémy zohľadňovať;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia