Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2181(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0100/2017

Predložena besedila :

A8-0100/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.36

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0167

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 53k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
P8_TA(2017)0167A8-0100/2017
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 (2016/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0100/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 93.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 93.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 128, 21.5.2005, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 (2016/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0067/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0100/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 449, 1.12.2016, str. 93.
(2) UL C 449, 1.12.2016, str. 93.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 128, 21.5.2005, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 (2016/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0100/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 9 217 000 EUR, kar je enako kot v prejšnjem letu; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 99,59 %, kar je v skladu s ciljem agencije in 0,50 % več kot leta 2014; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 92,24 %, kar je v skladu s ciljem agencije in 3,81 % več kot leta 2014;

2.  pozdravlja, da so bili v sodelovanju z generalnim direktoratom Komisije za informatiko (GD DIGIT) vzpostavljeni moduli e-Prior za elektronske javne razpise, naročanje in izdajanje računov; ugotavlja, da naj bi se vzpostavljeni moduli postopoma začeli uporabljati leta 2016, kar naj bi privedlo do povečanja elektronskega poteka dela in posledično do večje učinkovitosti in zanesljivosti sledljivosti podatkov in revizije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o tem, za koliko se je po vzpostavitvi modulov povečala učinkovitost;

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija vsa svoja plačila izvedla v rokih, določenih v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012, zaradi česar dobavitelji niso zaračunavali obresti za zamujena plačila; poleg tega ugotavlja, da je bil leta 2015 povprečen plačilni rok 20 dni;

4.  ugotavlja, da je imela agencija zaradi dejanskega zmanjšanja proračunskih sredstev težave pri doseganju cilja v zvezi z organizacijo operativnega usklajevanja nadzora in inšpekcijskih pregledov, ki jih države članice izvajajo za zagotavljanje učinkovitega in enotnega izvajanja pravil skupne ribiške politike;

5.  opozarja, kako pomembno vlogo ima agencija pri izvajanju prenovljene skupne ribiške politike in uresničevanju njenih ciljev, zlasti kar zadeva obveznost iztovarjanja in zahteve glede spremljanja, nadzora in opazovanja ribolovnih dejavnosti; poudarja, da bi zato bilo treba preučiti možnost povečanja proračunskih sredstev za delovanje agencije v prihodnjih letih;

6.  obžaluje, da se zaradi zmanjšanja sredstev in zmogljivosti agencije lahko poslabša nadzor ribištva ter posledično poveča nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, kar bo škodovalo socialni, gospodarski in okoljski trajnosti tega sektorja;

7.  poudarja, da nova politika Unije na področju migracij, zlasti pa ustanovitev evropske mejne in obalne straže v okviru splošnega izboljšanja funkcij obalne straže, agenciji prinaša nove naloge inšpekcijskega nadzora in zahteva boljše sodelovanje, zato bo treba povečati njena finančna sredstva ter tehnične in človeške vire;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

8.  pozdravlja, da se je raven sredstev, prenesenih iz leta 2015 v leto 2016, v primerjavi z letom 2014 z 11 % zmanjšala na 7 %; ugotavlja, da je stopnja prenosov v naslovu II (upravni odhodki) znašala 20 %, kar je 5 % manj kot leta 2014; poleg tega ugotavlja, da je stopnja prenosov v naslovu III (odhodki iz poslovanja) znašala 20 %, kar je 10 % manj kot v letu 2014; ugotavlja tudi, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

9.  ugotavlja, da je agencija dodatno zmanjšala stopnjo razveljavljenih prenesenih obveznosti iz leta 2014 na 3,45 %, kar je 0,9 % manj kot prejšnje leto;

Prerazporeditve

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz zaključnega računa agencije razvidno, da sta bili raven in narava prerazporeditev v letu 2015 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnega naročanja in zaposlovanja

11.  pozdravlja, da je agencija več različnim potrebam zadostila z uporabo obstoječih pogodb, bodisi svojih bodisi pogodb Komisije, da bi optimizirala uporabo razpoložljivih sredstev; priznava, da je bil v začetku leta 2016 podpisan memorandum o soglasju o izdajanju dodatnih računov za storitve javnega naročanja, ki jih je GD DIGIT zagotavljal na področju informacijske tehnologije; je seznanjen s tem, da se je agencija osredotočila na izvajanje sistema e-uprave ter racionalizacijo in optimizacijo svojih postopkov javnega naročanja;

12.  obžaluje, da se ne posveča pozornosti delovnim pogojem zaposlenih agencije, čeprav pri opravljanju dodatnih nalog z enakim številom zaposlenih igrajo zelo pomembno vlogo;

13.  meni, da je agencija primer izredno dobre stroškovne učinkovitosti, čeprav bo treba v prihodnjih letih povečati njene človeške vire in finančna sredstva;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

14.  potrjuje, da je agencija sprejela celovito politiko o preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov ter strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja, da je bilo od skupno 13 ukrepov, ki naj bi bili izvedeni do konca leta 2017, devet že izvedenih; ugotavlja, da so kontrole, s katerimi agencija preprečuje in odkriva goljufije, podobne tistim, ki se uporabljajo za zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti transakcij, kot so „načelo štirih oči“, avtomatizirane kontrole v finančnih in računovodskih sistemih, zunanji izračun plač kot tudi izjave o interesih, ki so jih vedno podpisali člani izbirnega sveta; se z zadovoljstvom seznanja s trditvami agencije, da vse od njene ustanovitve ni prišlo do nobenih goljufij;

15.  ugotavlja, da so bile izjave o interesih in življenjepisi izvršnega direktorja, članov upravnega odbora in višjega vodstva predloženi in objavljeni na spletnem mestu agencije; obžaluje pa, da točnost podatkov v izjavah o interesih ni bila preverjena; poziva agencijo, naj začne redno preverjati točnost izjav o interesih in jih posodabljati;

16.  ugotavlja, da Komisija agenciji še ni odgovorila glede osnutka izvedbenih pravil o prijavljanju nepravilnosti; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o uvedbi in izvajanju teh pravil;

Notranje kontrole

17.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije sprejel niz standardov notranje kontrole za zagotovitev doseganja političnih in operativnih ciljev; priznava, da ima večina standardov notranje kontrole visoko stopnjo izvajanja, pri čemer imajo štiri področja sistema notranje kontrole srednjo, eno področje pa nizko stopnjo izvajanja;

18.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija standardov notranje kontrole št. 10 (neprekinjenost poslovanja), št. 11 (upravljanje dokumentov) in št. 12 (informacije in komunikacija) še vedno ne izpolnjuje v celoti; ugotavlja tudi, da je agencija pojasnila, da teh standardov notranje kontrole predvsem zaradi proračunskih omejitev še vedno ne izvaja v celoti; jo poziva, naj te standarde izvaja in o rezultatih izvajanja poroča organu za podelitev razrešnice;

Notranja revizija

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v skladu z revizijo sestavnih elementov izjave o zanesljivosti izdala šest priporočil z oznako „pomembno“, ki jih je agencija v celoti izvedla; poleg tega ugotavlja, da agencija nima odprtih priporočil službe za notranjo revizijo;

20.  priznava, da je agencija razvila in izvedla centralizirano spremljanje vseh revizijskih priporočil, ki so jih izdali Računsko sodišče, služba za notranjo revizijo in njen oddelek za notranjo kontrolo, da bi jih konsolidirala in spremljala ter izboljšala nadaljnje izvajanje ustreznih akcijskih načrtov; ugotavlja, da so bila ob koncu leta 2015 odprta samo štiri priporočila, pri čemer nobeno ni bilo označeno kot kritično ali zelo pomembno;

Uspešnost

21.  ugotavlja, da sta bili med letno oceno tveganja agencije opredeljeni dve ključni tveganji; ugotavlja tudi, da bi morala agencija – za primer, da posebni program nadzora in inšpekcijskih pregledov Komisije ne bo sprejet pravočasno – pripraviti strateški načrt skupne uporabe, da ne bi ogrozili izvajanja upravnega delovnega programa agencije in da bi se izognili tveganju, da proračunska sredstva ne bi bila uporabljena; poziva agencijo, naj poroča o tem, kako namerava zmanjšati ta preostala tveganja na sprejemljivo raven;

Druge pripombe

22.  priznava, da je agencija začela proces sodelovanja z Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo pri pripravi in izvajanju pilotnega projekta z naslovom Ustanovitev evropske obalne straže; ugotavlja, da bodo izkušnje, pridobljene na podlagi pilotnega projekta, uporabljene pri izvajanju novega „svežnja o mejah“, s katerim bodo tri pomorske agencije dobile nalogo, da sodelujejo in pomagajo nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, in sicer tako, da zagotavljajo storitve, informacije, opremo in usposabljanje ter usklajujejo večnamenske operacije;

23.  opozarja, da je treba okrepiti mandat agencije, da razvije skupne operativne dejavnosti z drugimi agencijami Unije v pomorskem sektorju, da se tako preprečijo nesreče na morju in se uskladijo funkcije evropske obalne straže;

24.  poudarja, da je bilo leto 2016 ključno za izvajanje nove skupne ribiške politike na področju pravil o obveznosti iztovarjanja in da so za operativno usklajevanje inšpekcijskega nadzora ribištva z državami članicami potrebni ustrezni človeški viri in finančna sredstva; je zaskrbljen zaradi praktičnih težav pri izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridneni ribolov in meni, da je treba te težave upoštevati pri spremljanju;

o
o   o

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 27. aprila 2017(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2017)0155.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov