Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2174(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0098/2017

Indgivne tekster :

A8-0098/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.37

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0168

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 55k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
P8_TA(2017)0168A8-0098/2017
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 (2016/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(4), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0098/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet decharge for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 97.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 97.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. april 2017 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 (2016/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2)for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(4), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0098/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 97.
(2) EUT C 449 af 1.12.2016, s. 97.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 (2016/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0098/2017),

—  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 12/2016: "Agenturernes anvendelse af tilskud: ikke altid hensigtsmæssig eller bevisligt effektiv",

A.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets ("autoritetens") endelige budget for regnskabsåret 2015 ifølge dens regnskab var på 79 659 347 EUR; der henviser til, at hele autoritetens budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at autoritetens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,81 %, hvilket er en stigning på 0,12 % sammenlignet med 2014; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 90,10 %, hvilket er en stigning på 0,80 % sammenlignet med 2014;

2.  minder om, at 2015 var autoritetens andet år under Unionens flerårige finansielle ramme; bemærker, at de uudnyttede bevillinger udgjorde 1 089 mio. EUR; understreger, at denne underudnyttelse svarer til de uudnyttede formålsbestemte indtægter (autoritetens resultat i 2014), der blev genanvendt i 2016;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

3.  noterer sig reduktionen på 2 % i autoritetens stillingsfortegnelse svarende til syv stillinger, hvilket har haft til følge, at autoriteten har øget sine bestræbelser på at indføre mere effektive procedurer; bemærker, at 446 ud af 477 ledige stillinger var besat ved udgangen af 2015, hvilket omfattede tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale eksperter; konstaterer, at den årlige gennemsnitlige besættelsesgrad for stillinger var 94,7 % (423 besatte stillinger ud af de til rådighed værende 447);

4.  bemærker, at autoritetens medarbejdere er juridisk forpligtede til at overholde vedtægten for tjenestemænd, der udgør det generelle grundlag med rettigheder og forpligtelser for tjenestemænd og øvrige ansatte; bemærker derudover, at vedtægten for tjenestemænd er suppleret med autoritetens kodeks for god forvaltningsskik, hvori det er fastlagt, hvilken type tjenesteydelser offentligheden kan forvente fra autoritetens medarbejdere, og med praktiske retningslinjer for personalets etik og adfærd, der fastlægger etiske principper for at opnå de højeste standarder for integritet; konstaterer, at autoriteten anerkender betydningen af kommunikation med medierne og har en særlig tjeneste i kommunikationsafdelingen til at tage sig af henvendelser fra medierne og forklare autoritetens arbejde for journalister; noterer sig, at autoriteten fra 2014 til 2015 har øget andelen af medarbejdere, der beskæftiger sig med videnskabelige aktiviteter, med 1 %, så den nu ligger på i alt 75 %;

5.  anerkender, at autoriteten har udviklet et avanceret redskab til screening af interessekonflikter i forbindelse med indkøb, hvilket blev fastlagt i en beslutning truffet af autoritetens administrerende direktør; gør opmærksom på, at dette redskab er blevet udformet til at forebygge interessekonflikter i indkøbsprocedurer af videnskabelig art;

6.  er bekymret over, at eventuelle personalenedskæringer i autoriteten alvorligt vil kunne skade dens kapacitet og omdømme; mener derfor, at det skal sikres, at personalenedskæringer ikke finder sted;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.  konstaterer, at autoriteten har iværksat en revision af sin uafhængighedspolitik og strategi for videnskabelig beslutningstagning, der også vil omfatte offentlig høring for at sikre, at interesserede parters holdninger tages i betragtning; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne revision, når den er afsluttet;

8.  bemærker, at autoriteten har færdiggjort centraliseringen af processen til validering af alle de årlige interesseerklæringer, som dens eksperter og medarbejdere indgiver til dens enhed for juridiske og lovgivningsmæssige anliggender;

9.  understreger, at eksperter med økonomiske interesser i forbindelse med virksomheder, hvis stoffer vurderes af autoriteten, ikke bør have mulighed for at være medlemmer af autoritetens videnskabelige paneler eller arbejdsgrupper, og at sådanne eksperter først bør udnævnes af autoriteten to år efter ophøret af disse interesser; er overbevist om, at autoriteten bør bevilges et tilstrækkeligt budget til at kunne ansætte uafhængige interne eksperter uden interessekonflikter;

10.  opfordrer myndigheden til i sin nye uafhængighedspolitik at indføre en toårig afkølingsperiode for alle væsentlige interesser i forbindelse med de selskaber, hvis produkter vurderes af autoriteten, og i forbindelse med organisationer, som finansieres af dem;

11.  bemærker, at autoriteten allerede har forpligtet sig til at indføre toårige afkølingsperioder i forbindelse med følgende interesser: medlem af et ledelsesorgan eller et videnskabeligt rådgivningsorgan, ansættelse og konsulentvirksomhed; beklager, at autoriteten ikke har medtaget finansiering af forskning på listen over interesser, der skal være omfattet af den toårige afkølingsperiode, hvilket dechargemyndigheden allerede har nævnt i de seneste dechargeafgørelser; opfordrer autoriteten til hurtigst muligt at iværksætte denne foranstaltning i overensstemmelse med dechargemyndighedens gentagne opfordringer;

12.  noterer sig, at autoriteten har indført en fast procedure for obligatoriske faglige kurser, som er udformet med henblik på at øge bevidstheden blandt medarbejderne om bestemte emner, mindske organisatoriske risici og sikre overholdelse af Unionens bestemmelser og horisontale politikker samt kontrolstandarder;

13.  anerkender, at autoriteten siden sin oprettelse har offentliggjort referaterne fra sine bestyrelsesmøder på sit websted; bemærker endvidere, at møderne er åbne for offentligheden, når man lader sig registrere, og at lydoptagelserne fra de offentlige møder er til rådighed på autoritetens websted;

14.  anerkender, at autoriteten siden vedtagelsen af sin uafhængighedspolitik i 2011 har vurderet og valideret 100 % af interesseerklæringerne fra sine eksperter, hvilket i gennemsnit svarer til i alt mellem 6 000 og 7 000 interesseerklæringer pr. år, som vurderes og valideres af autoritetens medarbejdere i overensstemmelse med dens politik om uafhængighed og dens regler om interesseerklæringer; noterer sig, at autoriteten derudover to gange om året gennemfører yderligere overensstemmelses- og sandfærdighedstjeks, og at disse foretages af medarbejdere, der ikke er involverede i de almindelige kontroller, som er nævnt ovenfor; opfordrer autoriteten til at offentliggøre resultaterne af sin kontrol i et bilag til den årlige beretning; bemærker, at der pågår en revision af 2011-politikken, at der i den forbindelse er planlagt en offentlig høring i foråret 2017, og at man har sat sig som mål at vedtage den nye uafhængighedspolitik senest i sommeren 2017; konstaterer med bekymring, at autoritetens politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter ikke finder anvendelse på midlertidigt ansatte medarbejdere;

15.  insisterer på, at autoriteten gennemfører sin uafhængighedspolitik konsekvent, særlig for formænd og næstformænd for dens paneler;

16.  noterer sig, at autoriteten efter at være blevet gjort opmærksom på det af dechargemyndigheden nu offentliggør alle bestyrelsesmedlemmers interesseerklæringer på sit websted; understreger betydningen af at offentliggøre disse dokumenter for at sikre det nødvendige tilsyn med og den nødvendige kontrol af autoritetens ledelse;

17.  bemærker, at autoriteten i januar 2016 i afventning af vedtagelsen af gennemførelsesreglerne om whistleblowing gennemførte en ny standardprocedure for håndtering af henvendelser fra whistleblowere, der trues af gengældelse; anerkender, at autoriteten afventer yderligere vejledning fra Kommissionen, før den formulerer sine interne regler for whistleblowing; anmoder Kommissionen om at tilvejebringe den yderligere vejledning hurtigst muligt, og opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om fastlæggelsen og gennemførelsen af sine regler om whistleblowing;

18.  noterer sig med tilfredshed, at autoriteten vedtog sin strategi til bekæmpelse af svig og en dertil hørende handlingsplan i marts 2015, og at det af en gennemførelsesrapport, som blev indgivet til bestyrelsen i december 2016, fremgår, at alle handlinger er blevet gennemført; bemærker, at handlingerne i planen vedrørte områderne forebyggelse, afdækning, efterforskning og overvågning;

19.  bemærker, at autoriteten i 2015 iværksatte projektet om gennemskuelighed og engagement i risikovurdering for at skabe klarhed over og yderligere udvikle tilgange til gennemsigtighed og engagement i sine videnskabelige processer senest i 2020 i tråd med sin kommunikationsstrategi, hvorved den vil fremme reelt engagement hos sine aktører og offentligheden under hele udviklingen af videnskabelige vurderinger og frembringelsen af resultater, hovedsageligt via offentlige høringsmekanismer;

20.  bemærker, at autoriteten har iværksat en række strukturerede mekanismer til forvaltning af sit samspil med interesserede parter for at sikre, at et engagement udføres på en gennemsigtig måde og for at undgå risikoen for uretmæssig påvirkning; bemærker, at der til mekanismerne hører offentlige høringer om udvalgte videnskabelige udtalelser og vejledende dokumenter, informationsmøder for ansøgere, åbne videnskabelige plenarmøder, interessentmøder og møder med den administrerende direktør;

21.  bemærker også, at alle autoritetens medarbejdere deltager i obligatoriske kurser hvert år og skal indgive en årlig interesseerklæring med detaljerede oplysninger om finansielle eller intellektuelle interesser, som de eller deres familie måtte have, herunder vedrørende eventuelle private forbindelser med lobbyister; bemærker, at autoritetens eksterne eksperter også skal indgive en årlig interesseerklæring, før de påbegynder videnskabeligt arbejde for autoriteten, og at alle disse interesseerklæringer er offentligt tilgængelige på dens websted; konstaterer, at disse interesseerklæringer vurderes på grundlag af autoritetens politik om uafhængighed, og at de eksperter, i forbindelse med hvilke der identificeres konflikter, ikke får tilladelse til at deltage i videnskabeligt arbejde for autoriteten; anmoder autoriteten om at holde dechargemyndigheden underrettet om implementeringen og resultaterne af disse foranstaltninger;

22.  noterer sig, at autoriteten ikke benytter sig af afkølingsperioder for eksperter efter ophøret af samarbejdet med autoriteten, men at den har indført proportionelle afkølingsperioder i forbindelse med proceduren til udvælgelse af disse eksperter, som begrænser deres engagement til visse roller i en periode på mellem to og fem år, når de har været ansat eller har ydet rådgivningstjenester om anliggender, der overlapper med deres engagement hos autoriteten;

23.  noterer sig, at 64 % af anmodningerne om aktindsigt har resulteret i, at der er blevet givet delvis aktindsigt i de omhandlede dokumenter, og at den hyppigste begrundelse for delvis aktindsigt var undtagelsen vedrørende personoplysninger (som blev anvendt i 51 % af sagerne om delvis aktindsigt), efterfulgt at undtagelsen vedrørende kommercielle interesser (anvendt i 33 % af sagerne om delvis aktindsigt) og undtagelsen vedrørende en igangværende beslutningsproces (anvendt i 23,5 % af sagerne om delvis aktindsigt);

24.  gør opmærksom på, at autoritetens bestyrelse i juli 2016 godkendte en ny tilgang til interessentengagement, som sætter autoriteten i stand til at interagere med et bredt spektrum af interessenter via mange forskellige kanaler for at udvide kontakten til repræsentative organisationer, herunder forbrugerorganisationer og andre civilsamfundsaktører i fødevarekæden;

25.  noterer sig, at fra 2017 vil autoriteten transmittere åbne videnskabelige møder live via webstreaming til offentligheden af hensyn til gennemsigtighed;

26.  opfordrer autoriteten til at offentliggøre sin liste over fødevaresikkerhedsorganisationer såvel som resultatet af sin vurdering af eksperternes interesser;

27.  mener, at autoriteten fortsat bør være særlig opmærksom på den offentlige mening og så vidt muligt forpligte sig til åbenhed og gennemsigtighed; glæder sig i denne forbindelse over, at autoriteten i 2015 med held afprøvede sin nye metodologiske tilgang til anvendelsen af videnskabelig evidens; glæder sig i denne forbindelse også over den forbedrede udveksling af oplysninger ved at give et stigende antal aktører adgang til autoritetens datalager; glæder sig over konsekvensanalysen(1), en ekstern videnskabelig rapport, som blev offentliggjort i juni 2016 om foranstaltninger, som autoriteten specifikt havde truffet for at forbedre gennemsigtigheden af og engagementet i sin risikovurderingsproces; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne retning, navnlig som led i evalueringen af autoritetens uafhængighed i 2017;

28.  påpeger, at en række EU-bestemmelser, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, giver enkeltpersoner ret til indsigt i offentlige dokumenter; minder autoriteten om, at videnskabelig stringens bedst sikres gennem åbenhed omkring og ansvarlighed for resultaterne;

Intern kontrol

29.  noterer sig, at autoritetens interne revisionsfunktion i 2015 udførte to erklæringsopgaver og andre særopgaver som foreskrevet i den årlige revisionsplan, som er godkendt af autoritetens revisionsudvalg; noterer sig, at erklæringsopgaverne omfattede gennemførsel af interne kontrolstandarder, validering af brugernes adgangsrettigheder, som er givet i ABAC-regnskabssystemet, to rapporter om opfølgning på Kommissionens interne revisionstjeneste og Revisionsrettens udestående anbefalinger samt foreløbige resultater i forbindelse med revisionen af "Corporate Governance, the role of the experts in the EFSA scientific decision making process" (corporate governance og eksperternes rolle i EFSA’s videnskabelige beslutningsproces);

30.  observerer, at autoritetens aktuelle interne kontrolsystem ifølge autoritetens interne revisionsfunktion giver rimelig sikkerhed for, at de forretningsmål, der er opstillet for de reviderede procesesser, nås, med undtagelse af formaliseringen og forbedringen af forudgående, midlertidige og efterfølgende evalueringer og den manglende overensstemmelse mellem fuldmagtsdokumenter og adgangsrettigheder i ABAC-regnskabssystemet; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe manglerne i dens interne kontrolsystem;

31.  noterer sig ud fra Revisionsrettens beretning, at autoriteten endnu ikke har etableret en klar og sammenhængende strategi for efterfølgende finansiel kontrol, der dækker alle aktionsområder, og som angiver kontrollernes hyppighed og omfang; tilskynder autoriteten til at overveje, hvorvidt dette yderligere kontroltiltag vil være egnet i et risikobaseret vurderingsmiljø;

Intern revision

32.  noterer sig, at autoritetens interne revisionsfunktion har offentliggjort en rapport om "Scientific Support to Risk Assessment and Evaluation of Regulated Products with Focus on Data Collection and Analysis" (videnskabelig støtte til risikovurdering og evaluering af regulerede produkter med fokus på dataindsamling og -analyse); noterer sig, at den interne revisionsfunktion har konkluderet, at der på trods af, at autoritetens generelle procedure til dataindsamling og -analyse på behørig vis understøtter dens videnskabelige aktiviteter vedrørende risikovurdering og evaluering af regulerede produkter, stadigvæk er nogle svagheder, navnlig i dens dataforvaltning; anerkender hos autoriteten, at den har vedtaget en handlingsplan, hvor den gør noget ved den interne revisionsfunktions iagttagelser, og at der for alle aktioner i handlingsplanen ved årets udgang kunne noteres fremskridt inden for de foreskrevne frister;

33.  bemærker ud fra autoritetens årsberetning, at den interne revisionsfunktion ved begyndelsen af 2015 udstedte otte "meget vigtige" anbefalinger; noterer sig, at der udover den kombinerede effekt af revisionen på "Scientific Support to Risk Assessment and Evaluation of Regulated Products with Focus on Data Collection and Analysis" og den opfølgende revision af alle udestående anbefalinger kun var tre "meget vigtige" anbefalinger, der fortsat var uafsluttede; anerkender, at autoriteten har gennemført dele af de handlinger, der er planlagt i handlingsplanen, allerede i løbet af 2015, og skulle implementere fastlæggelse og vedtagelse af en omfattende dataforvaltningsramme i 2016;

Resultater

34.  anerkender, at autoriteten etablerede eller fornyede fælles videnskabelige aktiviteter og samarbejdsinitiativer med en række partnerorganisationer på EU-plan, herunder Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Lægemiddelagentur, Spaniens Agencia Española de Consumo - Seguridad Alimentaria y Nutrición og Det Forenede Kongeriges Food Standards Agency; bemærker, at autoriteten gennemførte yderligere samarbejdsudvekslinger med et antal internationale partneragenturer; noterer med tilfredshed, at dette samarbejde har til formål at udveksle metoder og tilgange til forbedring af fødevaresikkerheden, herunder metoder til bedre risikovurdering, hurtig afdækning af spirende risici og udveksling af data om emner af fælles interesse;

Andre bemærkninger

35.  konstaterer, at de fem stillinger i autoritetens øverste ledelse er fordelt mellem kønnene med en optimal balance på 40 % / 60 %; bemærker med bekymring, at der er en betydelig kønsubalance på 20 % / 80 % i sammensætningen af autoritetens bestyrelse;

36.  noterer sig, at 24 medarbejdere i 2015 deltog i "udedage", som kostede 5 816 EUR (242,33 EUR pr. person); bemærker, at 31 medarbejdere deltog i "lukkede konferencer", hvortil omkostningerne var forholdsvis høje med 23 096,16 EUR (745,03 EUR pr. person); opfordrer autoriteten til at give dechargemyndigheden mere detaljerede oplysninger om indholdet af og omkostningerne til de lukkede konferencer;

37.  glæder sig over autoritetens bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- og foderkæde ved at stille EU-ansvarlige for risikostyring til rådighed med omfattende, uafhængig og ajourført videnskabelig rådgivning i spørgsmål vedrørende fødevarekæden, ved på en klar måde at informere offentligheden om sine resultater og om grundlaget for disse og ved at samarbejde med interesserede parter og institutionelle partnere med henblik på at fremme sammenhængen i og tilliden til Unionens fødevaresikkerhedssystem;

38.  bemærker, at autoriteten producerede mere end 600 videnskabelige resultater, der dækker hele fødevarekæden og bidrager til at forbedre folkesundheden;

39.  bemærker endvidere, at autoriteten vurderede sundhedsmæssige risici for offentligheden i samarbejde med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ved at anvende kombinerede datasæt; glæder sig over, at autoriteten i visse tilfælde også samarbejder med Det Europæiske Lægemiddelagentur (f.eks. forelæggelse af den første fælles rapport med en integreret analyse af forbruget af antimikrobiologiske agenser og tilstedeværelse af antimikrobiel resistens i bakterier fra mennesket og fødevareproducerende dyr) og med Det Europæiske Kemikalieagentur (f.eks. udviklingen i fællesskab af videnskabelige retningslinjer for identifikation af hormonforstyrrende stoffer);

40.  glæder sig over, at autoriteten i 2015 iværksatte et flerårigt projekt vedrørende vurdering af stressfaktorer for bier og karakteristika ved sunde honningbikolonier, også med henblik på at skabe en ramme for solid og harmoniseret måling af sundhedstilstanden for honningbikolonier i forbindelse med undersøgelser i marken;

41.  understreger, at centrale elementer i videnskabelig troværdighed er åbenhed omkring de videnskabelige undersøgelser, der er blevet behandlet, og at resultaterne kan genskabes;

42.  understreger, at vigtige milepæle er nået i autoritetens kommunikation med de ansvarlige for risikostyringen og med offentligheden i 2015: lanceringen af dens nye websted baseret på omfattende brugerforskning og den omstændighed, at udgivelsen af "EFSA Journal" er blevet overdraget til en ekstern professionel udgivelsesplatform; oplyser, at der ligeledes er gjort fremskridt med autoritetens helpdesk for ansøgninger, dens front office og hjælpetjeneste for sikkerhedsvurderinger af regulerede produkter; anfører, at autoriteten med disse og mange andre projekter og initiativer har sikret, at den er forblevet en effektiv leverandør, som der hersker tillid til, af videnskabelig rådgivning i EU-forbrugernes interesse;

43.  anerkender, at autoriteten i 2015 har indført et forbindelseskontor i Bruxelles med henblik på at forbedre kommunikationen og dialogen med EU-institutionerne, medierne og interessenter;

44.  mener, at autoriteten bør fortsætte indsatsen for at tilskynde interesserede parter og borgere til regelmæssigt at medvirke og bidrage på bestemte samspilspunkter under udviklingen af videnskabeligt materiale, bl.a. vedrørende kontrollerede produkter, som det fremgår af EFSA’s strategi for 2020;

45.  understreger, at autoriteten bør starte med at tage de fem konsekvensindikatorer op til revision og udvikle nye; mener, at sådanne konsekvensindikatorer er et afgørende instrument til måling af autoritetens effektivitet;

46.  mener, at autoriteten bør bestræbe sig på at mindske eksperternes rejsetid ved at tilskynde til anvendelse af IT-værktøjer som f.eks. interaktive videokonferencer eller webinarer;

o
o   o

47.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 27. april 2017(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) "Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk Assessment Process", EFSA baggrundsdokument 2016:EN-1047.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0155.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik