Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2174(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0098/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0098/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.37

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0168

Usvojeni tekstovi
PDF 435kWORD 59k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
P8_TA(2017)0168A8-0098/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. (2016/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(4), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0098/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 97.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 97.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. (2016/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljača 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(4), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0098/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 97.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 97.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. (2016/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0098/2017),

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskoga suda br. 12/2016 „Način na koji agencije upotrebljavaju bespovratna sredstva nije uvijek primjeren ili dokazano djelotvoran”,

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) za financijsku godinu 2015. iznosio 79 659 347 EUR; budući da cjelokupni proračun Agencije proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,81 %, što je povećanje od 0,12 % u odnosu na 2014.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 90,10 %, što je povećanje od 0,80 % u odnosu na 2014.;

2.  podsjeća da je 2015. bila druga godina rada Agencije pod višegodišnjim financijskim okvirom Unije; napominje da nisu iskorištena odobrena sredstva u iznosu od 1089 milijuna EUR; ističe da ta neizvršena sredstva odgovaraju neutrošenim namjenskim prihodima (izvršenje proračuna Agencije za 2014.) koji su ponovno iskorišteni 2016.;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

3.  prima na znanje smanjenje od 2 % u planu radnih mjesta Agencije, odnosno sedam radnih mjesta, što je rezultiralo povećanjem napora Agencije u uspostavljanju učinkovitijih i uspješnijih postupaka; napominje da je do kraja 2015. popunjeno 446 od ukupno dostupnih 477 radnih mjesta, uključujući dužnosnike, privremene djelatnike, ugovorne djelatnike i upućene nacionalne stručnjake; primjećuje da je godišnja prosječna stopa popunjenosti bila 94,7 % (423 popunjena radna mjesta od 447 dostupnih);

4.  primjećuje da je osoblje Agencije zakonski obvezno pridržavati se Pravilnika o osoblju kojim se uspostavlja opći okvir prava i obveza koje utječu na dužnosnike i druge djelatnike; nadalje primjećuje da je Pravilnik o osoblju dopunjen Kodeksom dobrog administrativnog postupanja Agencije, u kojem se određuje vrsta usluge koju javnost može očekivati od osoblja Agencije, te Praktičnim vodičem za etiku i ponašanje osoblja, kojim se utvrđuju etička načela za postizanje najviših standarda integriteta; primjećuje da Agencija uviđa važnost komunikacije s medijima i posjeduje posebnu službu u Odjelu za komunikaciju za postupanje s medijskim zahtjevima i objašnjenje svojega rada novinarima; prima na znanje da je Agencija od 2014. do 2015. povećala postotak ljudskih resursa posvećen znanstvenim aktivnostima za 1 % pa je ukupna stopa 75 %;

5.  potvrđuje činjenicu da je Agencija izradila napredan mehanizam za provjeru sukoba interesa povezanog s javnom nabavom koji je razrađen u odluci njezina izvršnog direktora; primjećuje da je taj mehanizam osmišljen radi sprečavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave znanstvene prirode;

6.  zabrinut je zbog toga što bi svako smanjenje osoblja Agencije moglo prouzročiti ozbiljnu štetu njezinim kapacitetima i ugledu; stoga smatra da je potrebno zajamčiti da neće doći do smanjenja osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  primjećuje da je Agencija započela s preispitivanjem svoje politike o neovisnosti i znanstveno utemeljenom postupku odlučivanja, u sklopu kojega će se održati javno savjetovanje kako bi se zajamčilo da se uzmu u obzir mišljenja zainteresiranih strana; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu tog preispitivanja kad ono završi;

8.  napominje da je Agencija dovršila centralizaciju postupka potvrđivanja svih godišnjih izjava o financijskim interesima koje su njezini stručnjaci i osoblje podnijeli Službi za pravna i regulatorna pitanja;

9.  ističe da stručnjacima s financijskim interesima povezanima s poduzećima čije tvari Agencija evaluira ne bi trebalo biti omogućeno da budu članovi znanstvenih panela ili radnih skupina Agencije te da Agencija ne bi trebala imenovati ni jednog takvog stručnjaka prije nego što prođu dvije godine od prestanka njegova interesa; uvjeren je da bi Agencija trebala raspolagati dostatnim proračunom kako bi mogla zapošljavati neovisne interne stručnjake koji nisu u sukobu interesa;

10.  poziva Agenciju da u svoju novu politiku neovisnosti uvrsti dvogodišnje razdoblje mirovanja za sve materijalne interese povezane s poduzećima čije proizvode Agencija ocjenjuje i s organizacijama koje ona financiraju;

11.  prima na znanje da se Agencija već obvezala na uvođenje dvogodišnjeg razdoblja mirovanja u vezi sa sljedećim interesima: članstvo u upravljačkom tijelu ili znanstvenom savjetodavnom tijelu, zapošljavanje i konzultacijske usluge; žali zbog toga što Agencija u popis interesa koje obuhvaća dvogodišnje razdoblje mirovanja nije uvrstila financiranje istraživanja, što je tijelo nadležno za davanje razrješnice već ustanovilo u posljednjim odlukama o razrješnicama; poziva Agenciju da brzo provede tu mjeru u skladu s ponovljenim zahtjevima tijela nadležnog za davanje razrješnice;

12.  primjećuje da je Agencija uvela stalni operativni postupak o obveznim tečajevima osposobljavanja koji su osmišljeni kako bi se u sklopu njih podigla razina osviještenosti osoblja o posebnim tematskim područjima, smanjili organizacijski rizici i zajamčilo poštovanje propisa i horizontalnih politika Unije te standarda kontrole;

13.  potvrđuje činjenicu da Agencija od svojega osnivanja objavljuje zapisnike sastanaka svojeg upravnog odbora na svojim internetskim stranicama; nadalje primjećuje da su sastanci otvoreni za javnost nakon prijave i da su zvučni zapisi javnih zasjedanja dostupni na internetskim stranicama Agencije;

14.  potvrđuje činjenicu da Agencija od usvajanja politike o neovisnosti 2011. godine ocjenjuje i potvrđuje 100 % izjava o financijskim interesima svojih stručnjaka, što u prosjeku odgovara krajnjem ukupnom broju koji se kreće između šest i sedam tisuća izjava o financijskim interesima na godinu koje osoblje Agencije ocjenjuje i potvrđuje u skladu s njezinom politikom o neovisnosti i pravilima o izjavama o financijskim interesima; prima na znanje da Agencija dodatno, dvaput godišnje, provodi dodatne provjere pridržavanja i istinitosti te da se time bavi osoblje koje ne sudjeluje u spomenutim redovnim provjerama; poziva Agenciju da objavi rezultate provjera kao prilog svojem godišnjem izvješću; primjećuje da traje preispitivanje politike iz 2011., pri čemu je za proljeće 2017. planirano javno savjetovanje, dok je ciljno razdoblje za donošenje nove politike o neovisnosti ljeto 2017.; sa zabrinutošću primjećuje da se politika Agencije o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa ne primjenjuje na njezino privremeno osoblje;

15.  ustraje u tome da Agencija mora dosljedno provoditi svoju politiku neovisnosti, a posebno u odnosu na predsjednike i potpredsjednike panela;

16.  primjećuje da se, nakon što je tijelo za davanje razrješnice Agenciju upozorilo na to pitanje, sve izjave o financijskim interesima upravnog odbora sada objavljuju na internetskim stranicama Agencije; ističe važnost objavljivanja tih dokumenata kako bi se zajamčio potrebni nadzor i kontrola rukovodstva Agencije;

17.  primjećuje da je u očekivanju usvajanja provedbenih pravila o zviždačima Agencija u siječnju 2016. primijenila novi uobičajeni operativni postupak za postupanje sa zahtjevima zviždača koji se suočavaju s odmazdom; potvrđuje činjenicu da Agencija iščekuje daljnje smjernice Komisije prije sastavljanja internih pravila o zviždačima; traži od Komisije da što prije pruži dodatne smjernice i poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o uspostavi i provedbi pravila o zviždačima;

18.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija u ožujku 2015. usvojila strategiju za borbu protiv prijevara i plan djelovanja povezan s njome te da je u izvješću o provedbi koji je podnesen upravnom odboru u prosincu 2016. bilo naznačeno da su sve mjere provedene; napominje da su se mjere predviđene u tim dokumentima odnosile na domene prevencije, otkrivanja, istrage i praćenja;

19.  primjećuje da je Agencija 2015. započela s projektom „Transparentnost i uključenost u procjenu rizika” radi pružanja jasnoće te daljnjeg razvijanja pristupa transparentnosti i sudjelovanja u pogledu njezinih znanstvenih procesa do 2020. u skladu s njezinom komunikacijskom strategijom, pri čemu se potiče redovno sudjelovanje sa zainteresiranim stranama i javnosti tijekom cijelog postupka izrade znanstvenih procjena i rezultata, uglavnom u okviru mehanizama javnoga savjetovanja;

20.  primjećuje da je Agencija pokrenula niz strukturiranih mehanizama za upravljanje svojom interakcijom sa zainteresiranim stranama kako bi se zajamčilo da se uključenost provodi na transparentan način i kako bi se izbjegao rizik od neprimjerenog utjecanja; napominje da ti mehanizmi obuhvaćaju javna savjetovanja o odabranim znanstvenim mišljenjima i dokumentima sa smjernicama, obavijesne skupove za podnositelje zahtjeva, otvorene znanstvene plenarne sastanke, sastanke sa zainteresiranim stranama, sastanke izvršnog direktora;

21.  također primjećuje da sve osoblje Agencije pohađa obvezno osposobljavanje svake godine i da se od zaposlenika zahtijeva da podnesu godišnje izjave o financijskim interesima u kojima detaljno navode svoje financijske ili intelektualne interese i one njihovih obitelji, uključujući one koji se odnose na privatne veze s lobistima; primjećuje da se od vanjskih stručnjaka Agencije također zahtijeva da podnesu godišnje izjave o financijskim interesima prije nego što započnu sa znanstvenim radom za Agenciju, a sve su te izjave javno dostupne na internetskim stranicama Agencije; primjećuje da se te izjave o financijskim interesima ocjenjuju u skladu s politikom Agencije o neovisnosti te se stručnjaku u slučaju utvrđivanja sukoba interesa ne dopušta sudjelovanje u znanstvenom radu za Agenciju; traži od Agencije da o provedbi i rezultatima tih mjera obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

22.  napominje da Agencija ne primjenjuje razdoblja mirovanja na stručnjake nakon završetka suradnje s Agencijom, ali i da je uvela razmjerna razdoblja mirovanja u kontekstu selekcijskoga postupka tih stručnjaka kojima se njihovo sudjelovanje ograničava na određene uloge u razdoblju između dviju i pet godina kad ih se zaposli ili kad pružaju savjetodavne usluge o pitanjima koja se preklapaju s njihovim angažmanom u Agenciji;

23.  primjećuje da je u 64 % slučajeva kad je javnost zatražila pristup dokumentima odobren djelomičan pristup zatraženim dokumentima i da je razlog koji se najčešće navodi za takav djelomični pristup kojim se štite podaci bio iznimka zbog osobnih podataka (koja je primijenjena na 51 % slučajeva djelomičnoga pristupa) nakon čega slijedi iznimka zbog komercijalnih interesa (primijenjena na 33 % slučajeva djelomičnoga pristupa) i iznimka zbog donošenja odluka koje je u tijeku (primijenjena na 23,5 % slučajeva djelomičnoga pristupa);

24.  primjećuje da je u srpnju 2016. upravni odbor Agencije prihvatio novi pristup sudjelovanju zainteresiranih strana, kojim se Agenciji omogućuje da uzajamno djeluje sa širokim nizom zainteresiranih strana posredstvom raznih kanala kako bi se komunikacija proširila na organizacije koje zastupaju pojedine skupine, uključujući potrošačka tijela i druge aktere civilnoga društva u lancu hrane;

25.  napominje da će od 2017. Agencija javnosti uživo preko interneta prenositi otvorene znanstvene sastanke u svrhu transparentnosti;

26.  poziva Agenciju da objavi svoj popis organizacija za sigurnost hrane, kao i ishod svojih evaluacija interesa stručnjaka;

27.  smatra da bi Agencija i dalje osobitu pozornost trebala posvećivati javnom mišljenju te se u najvećoj mogućoj mjeri zalagati za otvorenost i transparentnost; u tom pogledu pozdravlja činjenicu da je Agencija 2015. s uspjehom ispitala novi metodološki pristup korištenju znanstvenim dokazima; pozdravlja u tom kontekstu i napredak Agencije u pogledu širenja podataka zahvaljujući dostupnosti platforme za skladištenje podataka sve većem broju dionika; pozdravlja procjenu učinka mjera Agencije(1), u okviru vanjskog znanstvenog izvješća objavljenog u lipnju 2016., kojima se posebno nastoji povećati transparentnost i sudjelovanje u njezinu postupku procjene rizika; potiče Agenciju da nastavi s radom u tom pravcu, osobito u kontekstu njezina preispitivanja neovisnosti 2017.;

28.  ističe da više pravnih akata Unije, među ostalim i Povelja o temeljnim pravima Europske unije, pojedincima jamči pravo na pristup javnim dokumentima; podsjeća Agenciju da se znanstvena rigoroznost nabolje postiže transparentnošću rezultata i preuzimanjem odgovornosti za njih;

Unutarnja kontrola

29.  prima na znanje da je 2015. Odjel Agencije za unutarnju reviziju proveo postupke jamstva i druge posebne zadaće kako su predviđeni u godišnjem planu revizije koji je odobrio Odbor za reviziju u okviru Agencije; prima na znanje da su postupcima jamstva obuhvaćeni provedba standarda unutarnje kontrole, potvrđivanje prava pristupa korisnika računovodstvenom sustavu ABAC, dva izvješća o mjerama koje se nastavljaju na neprimijenjene preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju i Revizorskoga suda te preliminarni nalazi revizije korporativnog upravljanja, uloge stručnjaka u procesu znanstvenog donošenja odluka u EFSA-i;

30.  primjećuje da prema navodima Odjela za unutarnju reviziju aktualni sustav unutarnje kontrole Agencije pruža dovoljno jamstva u pogledu postizanja poslovnih ciljeva zadanih za revidirane postupke, osim za formalizaciju i jačanje prethodnih, prijelaznih i naknadnih evaluacija te neusklađenost delegacijskih akata i prava pristupa računovodstvenom sustavu ABAC; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvješćuje o mjerama poduzetima radi rješavanja nedostataka sustava unutarnje kontrole;

31.  na temelju izvješća Revizorskoga suda prima na znanje da Agencija još nije uvela jasnu i opsežnu strategiju financijske ex post kontrole kojom se obuhvaćaju sva područja djelovanja i pobliže određuju čestoća i područje primjene tih kontrola; poziva Agenciju da razmotri bi li taj dodatni kontrolni korak bio primjeren svrsi za njezinu procjenu koja se temelji na riziku;

Unutarnja revizija

32.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju objavila izvješće naslovljeno „Znanstvena potpora procjeni rizika i evaluaciji reguliranih proizvoda s naglaskom na prikupljanju i analizi podataka”; napominje da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da nedostaci još postoje, posebno kad je riječ o upravljanju podacima, unatoč tome što se ukupnim procesom Agencije za prikupljanje i analizu podataka primjereno podupiru njezine znanstvene aktivnosti procjene rizika i evaluacije reguliranih proizvoda; na temelju navoda Agencije potvrđuje da je ona donijela plan djelovanja kojim se reagira na primjedbe Službe za unutarnju reviziju te da su na kraju godine sve mjere predviđene planom djelovanja bile u postupku u okviru zadanih rokova;

33.  na temelju godišnjeg izvješća Agencije napominje da je početkom 2015. Služba za unutarnju reviziju izdala dvije preporuke s oznakom „vrlo važno”; prima na znanje da su nakon zajedničkog učinka revizije „Znanstvena potpora procjeni rizika i evaluaciji reguliranih proizvoda s naglaskom na prikupljanju i analizi podataka” i naknadne revizije svih neprimijenjenih preporuka samo tri preporuke s oznakom „vrlo važno” i dalje bile otvorene; potvrđuje da je Agencija već tijekom 2015. provela dio mjera predviđenih planom djelovanja i da je 2016. trebala definirati i donijeti sveobuhvatni okvir za upravljanje podacima;

Uspješnost

34.  potvrđuje činjenicu da je Agencija uspostavila ili obnovila zajedničke znanstvene aktivnosti i inicijative za suradnju s nizom partnerskih organizacija na razini Unije uključujući Europsku agenciju za kemikalije, Europsku agenciju za lijekove, španjolsku Agencia Española de Consumo – Seguridad Alimentaria y Nutrición i Food Standard Authority Ujedinjene Kraljevine; k tomu napominje da je Agencija provela dodatne razmjene u okviru suradnje s nizom međunarodnih partnerskih agencija; sa zadovoljstvom primjećuje da se tom suradnjom nastoje razmjenjivati metode i pristupi poboljšanju sigurnosti hrane, uključujući metode za bolju procjenu rizika, brzo utvrđivanje rizika koji se pojavljuju i razmjenu podataka o temama od zajedničkog interesa;

Ostale primjedbe

35.  primjećuje da je pet pozicija u višem rukovodstvu Agencije raspodijeljeno uz optimalnu rodnu ravnotežu od 40 % / 60 %; međutim sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu od 20 % / 80 % u sastavu upravnog odbora Agencije;

36.  prima na znanje da su 24 člana osoblja u 2015. sudjelovala u posjetima izvan mjesta rada čiji je trošak bio 5816 EUR (242,33 EUR po osobi); prima na znanje da je 31 član osoblja u 2015. sudjelovao u „zatvorenim konferencijama” čiji je trošak bio relativno visok i iznosio 23 096,16 EUR (745,03 EUR po osobi); poziva Agenciju da tijelu za davanje razrješnice pruži konkretnije objašnjenje sadržaja i troškova koji se odnose na zatvorene konferencije;

37.  pozdravlja to što Agencija doprinosi sigurnosti lanca hrane i hrane za životinje time što stručnjacima u upravljanju rizicima u Uniji pruža iscrpne, neovisne i suvremene znanstvene savjete o pitanjima u vezi s lancem hrane i javnost jasno obavještava o svojim rezultatima i informacijama na kojima se ti rezultati temelje te surađuje sa zainteresiranim stranama i institucijskim partnerima u svrhu promicanja koherentnog sustava sigurnosti hrane u Uniji i povjerenja u njega;

38.  napominje da je Agencija izradila više od 600 znanstvenih radova koji se bave svim dijelovima lanca hrane, a kojima se doprinosi poboljšanju javnog zdravlja;

39.  također napominje da je Agencija u suradnji s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti procjenjivala rizike za javno zdravlje koristeći se kombiniranim skupovima podataka; pozdravlja činjenicu da Agencija također povremeno surađuje s Europskom agencijom za lijekove (primjerice predstavljanje prvog zajedničkog izvješća o integriranoj analizi potrošnje antimikrobnih agensa i pojavnosti antimikrobne otpornosti bakterija u ljudi i životinja za proizvodnju hrane) i Europskom agencijom za kemikalije (npr. u okviru zajedničkog razvoja znanstvenih smjernica radi omogućivanja identifikacije endokrinih disruptora);

40.  pozdravlja činjenicu da je Agencija 2015. pokrenula projekt za ocjenjivanje stresora koji utječu na pčele i značajki zdravih kolonija medonosnih pčela , među ostalim kako bi izradila okvir za pouzdano i usklađeno utvrđivanje zdravstvenog stanja kolonija medonosnih pčela na terenskim ispitivanjima;

41.  ističe, u pogledu razmatranih znanstvenih studija, da je transparentnost, uz ponovljivost rezultata, temeljni element znanstvene vjerodostojnosti;

42.  ističe da su 2015. zabilježene važne prekretnice u komunikaciji Agencije sa stručnjacima u upravljanju rizicima i s javnošću: pokretanje nove internetske stranice koja korisnicima pruža široke mogućnosti pretraživanja i prelazak EFSA Journala na profesionalnu vanjsku izdavačku platformu. Napredak je ostvarila i služba za potporu rada s aplikacijama, služba Agencije za rad sa strankama i podršku pri procjeni sigurnosti reguliranih proizvoda. Tim i mnogim drugim projektima i inicijativama Agencija jamči da će i dalje biti djelotvorna i pouzdana služba za pružanje znanstvenih savjeta u interesu potrošača u Uniji;

43.  prima na znanje činjenicu da je Agencija 2015. otvorila ured za vezu u Bruxellesu radi poboljšanja komunikacije i dijaloga s institucijama Unije, medijima i dionicima;

44.  smatra da bi Agencija i dalje trebala poticati dionike i građane na redovito sudjelovanje i pružanje informacija kroz definirane točke interakcije tijekom cijelog razvojnog ciklusa znanstvenih radova, pa i za regulirane proizvode, kako je navedeno u strategiji EFSA-e za razdoblje do 2020.;

45.  ističe da bi Agencija trebala započeti s preispitivanjem pet postojećih pokazatelja učinka te osmisliti nove pokazatelje; smatra da su takvi pokazatelji učinka ključan alat za mjerenje djelotvornosti EFSA-e;

46.  smatra da bi Agencija trebala nastojati smanjiti broj putovanja stručnjaka i promicati uporabu IT-alata kao što su interaktivne videokonferencije ili internetski seminari;

o
o   o

47.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) „Procjena učinka posebnih mjera kojima se nastoji povećati transparentnost i uključenost u postupku procjene rizika EFSA-e”, povezana publikacija EFSA-e 2016.: EN-1047.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0155.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti