Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2174(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2017

Predkladané texty :

A8-0098/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.37

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0168

Prijaté texty
PDF 377kWORD 53k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
P8_TA(2017)0168A8-0098/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 (2016/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(4), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0098/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 97.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 97.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 (2016/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0060/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(4), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0098/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 97.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 97.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 (2016/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0098/2017),

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016: Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2015 sumu 79 659 347 EUR; keďže celý rozpočet úradu vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 dosiahla miera plnenia rozpočtu 99,81 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 0,12 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 90,10 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 0,80 %;

2.  pripomína, že rok 2015 bol druhým rokom prevádzky úradu vo viacročnom finančnom rámci Únie; konštatuje, že suma nevyužitých prostriedkov predstavovala 1 089 miliónov EUR; zdôrazňuje, že toto nedostatočné plnenie zodpovedá nepoužitým pripísaným príjmom (výsledok hospodárenia agentúry za rok 2014), ktoré sa opätovne použili v roku 2016;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

3.  berie na vedomie zníženie v pláne pracovných miest úradu o 2 %, teda o sedem pracovných miest, v dôsledku ktorého musel úrad vyvinúť väčšie úsilie o zavedenie účinnejších a efektívnejších postupov; konštatuje, že na konci roku 2015 bolo obsadených 446 pracovných miest z dostupných 477 miest, pričom išlo o úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných národných expertov; poznamenáva, že ročná priemerná miera obsadenosti miest dosahovala 94,7 % (423 obsadených miest z celkových 447);

4.  podotýka, že zamestnanci úradu sú právne zaviazaní dodržiavať služobný poriadok, ktorý stanovuje všeobecný rámec práv a povinností úradníkov a zamestnancov; ďalej pripomína, že služobný poriadok dopĺňa kódex dobrej administratívnej praxe úradu, ktorý určuje, aký druh služieb môže verejnosť od zamestnancov úradu očakávať, a praktická príručka úradu pre etiku a správanie zamestnancov, ktorá stanovuje zásady správania spĺňajúceho najvyššie štandardy bezúhonnosti; konštatuje, že úrad si uvedomuje význam komunikácie s médiami a má zvláštny útvar v rámci oddelenia pre komunikáciu, ktoré spracováva žiadosti médií a objasňuje novinárom činnosť úradu; berie na vedomie, že medzi rokmi 2014 a 2015 úrad zvýšil podiel ľudských zdrojov venujúcich sa vedeckej činnosti o 1 %, čím dosiahol celkových 75 %;

5.  berie na vedomie skutočnosť, že úrad vytvoril pokrokový nástroj slúžiaci na preverovanie uchádzačov o zákazky z hľadiska konfliktu záujmov, ktorý bol stanovený v rozhodnutí výkonného riaditeľa úradu; konštatuje, že tento nástroj je určený na to, aby predchádzal konfliktom záujmov oblasti postupov obstarávania v oblasti vedy;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že každé zníženie počtu zamestnancov úradu by mohlo vážne poškodiť kapacity a povesť; domnieva sa preto, že je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k nijakému znižovaniu počtu zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  berie na vedomie, že úrad začal preskúmanie svojej „politike nezávislosti a postupov prijímania vedeckých rozhodnutí“, ktoré bude zahŕňať verejnú konzultáciu, aby sa zabezpečilo, že budú zohľadnené stanoviská zainteresovaných strán; vyzýva úrad, aby po ukončení preskúmania informoval orgán udeľujúci absolutórium o jeho výsledkoch;

8.  konštatuje, že úrad dokončil centralizáciu procesu overovania všetkých ročných vyhlásení o záujmoch, ktoré predložili jeho odborníci a pracovníci oddeleniu pre právne a regulačné záležitosti;

9.  zdôrazňuje, že expertom s finančnými záujmami spojenými so spoločnosťami, ktorých látky úrad hodnotí, by sa nemalo umožniť, aby boli súčasťou vedeckých panelov alebo pracovných skupín úradu, a že ani jeden takýto expert by nemal byť vymenovaný orgánom skôr ako dva roky po tom, ako sa jeho záujmy skončia; je presvedčený, že úradu by sa na začiatok mal poskytnúť dostatočný rozpočet na najatie nezávislých domácich odborníkov bez konfliktu záujmov;

10.  vyzýva úrad, aby do svojej novej politiky nestrannosti začlenil dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého sa musia vyhýbať konfliktom záujmov, týkajúce sa všetkých hmotných záujmov súvisiacich s podnikmi, ktorých výrobky úrad posudzuje, a so všetkými organizáciami, ktoré tieto podniky financujú;

11.  berie na vedomie, že úrad sa už zaviazal k zavedeniu dvojročného obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať nasledujúcim konfliktom záujmov: členstvo v riadiacom orgáne alebo vedeckom poradnom orgáne, zamestnanie a poradenstvo; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad do zoznamu záujmov, na ktoré sa má vzťahovať dvojročné prechodné obdobie, nezahrnul financovanie výskumu, čo orgán udeľujúci absolutórium už identifikoval v najnovších rozhodnutiach o udelení absolutória; vyzýva úrad, aby urýchlene prijal opatrenia v súlade s opakovanými žiadosťami orgánu udeľujúceho absolutórium;

12.  konštatuje, že úrad zaviedol štandardný operačný postup pre povinné vzdelávacie kurzy určené na zvýšenie informovanosti zamestnancov o konkrétnych oblastiach, zníženie organizačných rizík a zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a horizontálnymi politikami a štandardami kontroly Únie;

13.  berie na vedomie skutočnosť, že už od svojho zriadenia úrad zverejňuje zápisnice zo schôdzí správnej rady na svojej webovej stránke; ďalej berie na vedomie, že schôdze správnej rady sú verejné a zúčastniť sa ich môžu všetky osoby, ktoré sa zaregistrujú, a že audio záznamy z verejných schôdzí sú k dispozícii na internetovej stránke úradu;

14.  berie na vedomie skutočnosť, že úrad od roku 2011, keď prijal svoju politiku nezávislosti, posudzuje a overuje 100 % vyhlásení o záujmoch, ktoré predkladajú jeho odborníci, čo v priemere predstavuje spolu 6 000 až 7 000 vyhlásení o záujmoch ročne, ktoré posudzujú a overujú zamestnanci úradu v súlade s jeho politikou nezávislosti a pravidlami pre vyhlásenia o záujmoch; berie na vedomie, že úrad okrem toho dvakrát ročne vykonáva ďalšie kontroly súladu a správnosti, ktoré vykonávajú zamestnanci, ktorí nie sú zapojení do bežných kontrol uvedených vyššie; vyzýva úrad, aby uverejnil výsledky kontrol ako prílohu k svojej výročnej správe; poznamenáva, že v súčasnosti prebieha preskúmanie tejto politiky z roku 2011, na jar 2017 by sa mala podľa plánu uskutočniť verejná konzultácia a nová politika nezávislosti by mala byť prijatá do leta 2017; so znepokojením konštatuje, že politika úradu v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia sa neuplatňuje na jeho dočasných zamestnancov;

15.  naliehavo vyzýva úrad, aby svoju politiku nezávislosti uplatňoval sústavne, a to najmä pokiaľ ide o predsedov a podpredsedov panelov;

16.  poznamenáva, že po tom, ako orgán udeľujúci absolutórium priniesol záležitosť do pozornosti úradu, všetky vyhlásenia o záujmoch členov riadiacej rady sa zverejňujú na webovej stránke orgánu; zdôrazňuje význam zverejňovania týchto dokumentov s cieľom zabezpečiť potrebný dohľad a kontrolu riadenia úradu;

17.  berie na vedomie, že úrad pred prijatím vykonávacích predpisov pre oznamovanie nekalých praktík zaviedol v januári 2016 nový štandardný operačný postup vybavovania žiadostí oznamovateľov, ktorí sa stretávajú s odvetnými krokmi; berie na vedomie skutočnosť, že úrad pred vypracovaním vlastných vnútorných pravidiel pre oznamovanie nekalých praktík čaká na ďalšie usmernenie zo strany Komisie; žiada Komisiu, aby poskytla príslušné usmernenie čo najskôr, a vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o stanovení a vykonávaní svojich pravidiel pre oznamovanie nekalých praktík;

18.  s uspokojením konštatuje, že úrad prijal stratégiu boja proti podvodom a s ňou súvisiaci akčný plán v marci 2015 a že v správe o implementácii, ktorá bola správnej rade predložená v decembri 2016, sa uvádzalo, že všetky opatrenia boli vykonané; konštatuje, že plánované opatrenia sa týkali oblasti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a monitorovania;

19.  berie na vedomie, že úrad začal v roku 2015 projekt Transparentnosť a angažovanosť v posudzovaní rizika, ktorý by mal poskytnúť väčšiu prehľadnosť jeho vedeckých procesov do roku 2020 a ďalej rozvíjať transparentnejší a aktívnejší prístup v tejto oblasti, v súlade s jeho komunikačnou stratégiou, pričom by sa mali posilniť pravidelné kontakty so zainteresovanými stranami a verejnosťou v priebehu vypracúvania odborných posúdení a výstupov, najmä prostredníctvom mechanizmov verejných konzultácií;

20.  všíma si, že úrad zaviedol rad štruktúrovaných mechanizmov pre riadenie interakcie so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby ich zapojenie bolo transparentné, a zabrániť riziku neprípustného ovplyvňovania; konštatuje, že tieto mechanizmy zahŕňajú verejné konzultácie k vybraným vedeckým stanoviskám a usmerňujúcim dokumentom, informačné stretnutia pre žiadateľov, verejné zasadnutia vedeckého pléna, stretnutia zainteresovaných strán a stretnutia s výkonným riaditeľom;

21.  ďalej konštatuje, že všetci zamestnanci úradu prechádzajú každoročne povinným školením a sú povinní predkladať ročné vyhlásenia o záujmoch, v ktorých podrobne uvádzajú finančné alebo intelektuálne záujmy, ktoré môžu mať oni sami alebo ich rodinní príslušníci, vrátane tých, ktoré sa týkajú ich súkromných vzťahov s lobistami; konštatuje, že aj externí odborníci úradu sú povinní predložiť výročné vyhlásenie o záujmoch pred tým, než začnú vykonávať vedeckú činnosť pre úrad, a všetky ich vyhlásenia sú verejne dostupné na internetovej stránke úradu; konštatuje, že tieto vyhlásenia sa posudzujú v súlade s politikou úradu o nezávislosti, a ak dôjde k odhaleniu konfliktu záujmov, príslušný odborník nesmie vykonávať vedeckú činnosť; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní a výsledkoch týchto opatrení;

22.  konštatuje, že úrad v prípade odborníkov neuplatňuje obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, po skončení spolupráce s úradom, ale že zaviedol primerané obdobie v rámci výberového konania na pozície odborníkov, ktoré obmedzujú zastávanie určitých pozícií z ich strany v trvaní dvoch až piatich rokov po tom, čo boli zamestnaní v oblasti alebo poskytovali poradenstvo vo veciach, ktoré sa prekrývajú s ich činnosťou vykonávanou pre úrad;

23.  konštatuje, že v 64 % žiadostí verejnosti o prístup k dokumentom bolo výsledkom udelenie čiastočného prístupu k požadovaným dokumentom a že vo väčšine týchto prípadov bola ako dôvod na udelenie čiastočného prístupu uvádzaná výnimka z dôvodu ochrany osobných údajov (v 51 % prípadov udelenia čiastočného prístupu), nasledovala výnimka z dôvodu obchodných záujmov (v 33 %) a výnimka z dôvodu dosiaľ prebiehajúceho rozhodovacieho procesu (23,5 %);

24.  berie na vedomie, že v júli 2016 správna rada úradu schválila nový prístup k zapojeniu zainteresovaných strán, ktorý úradu umožňuje nadviazať kontakty so širokou škálou zainteresovaných strán prostredníctvom rôznych kanálov s cieľom prehĺbiť spoluprácu so zastupiteľskými organizáciami vrátane spotrebiteľských subjektov a ďalších subjektov občianskej spoločnosti v potravinovom reťazci;

25.  poznamenáva, že od roku 2017 bude úrad v záujme zvýšenia transparentnosti prostredníctvom internetového vysielania pre verejnosť naživo vysielať otvorené vedecké stretnutia;

26.  vyzýva úrad, aby zverejnil svoj zoznam organizácií pre bezpečnosť potravín, ako aj o výsledok svojho hodnotenia záujmov odborníkov;

27.  domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazať sa k čo najväčšej otvorenosti a transparentnosti; víta v tejto súvislosti skutočnosť, že v roku 2015 úrad úspešne odskúšal svoj nový metodický prístup k používaniu vedeckých dôkazov; víta tiež súvisiace zlepšenia vo výmene údajov otvorením databázy úradu zvyšujúcemu sa počtu zainteresovaných strán; víta posúdenie vplyvu(1), externú vedeckú správu zverejnenú v júni 2016, opatrení úradu osobitne zameraných na zvyšovanie transparentnosti a zapojenia do jeho postupov hodnotenia rizika; povzbudzuje úrad, aby v tomto smere ďalej napredoval, najmä v súvislosti so svojím preskúmaním nezávislosti v roku 2017;

28.  poukazuje na to, že niekoľko predpisov Únie, vrátane Charty základných práv Európskej únie, poskytuje jednotlivcom právo na prístup k verejným dokumentom; pripomína úradu, že vedecká dôslednosť sa najlepšie zabezpečí transparentnosťou a zodpovednosťou za výsledky;

Vnútorné kontroly

29.  berie na vedomie, že IAS úradu vykonal v roku 2015 činnosti v oblasti overovania a ďalšie špeciálne úlohy uvedené v ročnom pláne auditu, ktorý schválil výbor pre audit tohto úradu; berie na vedomie, že činnosti v oblasti overovania sa týkali zavedenia noriem vnútornej kontroly, overovania prístupových práv užívateľov udelených v systéme ABAC, dvoch správ o vykonávaní doteraz nezohľadnených odporúčaní IAS Komisie a Dvora a tiež predbežných zistení týkajúcich sa auditu „správy a riadenia a úlohy odborníkov v rámci rozhodovacieho procesu EFSA v oblasti vedy“;

30.  berie na vedomie, že podľa IAS poskytuje súčasný systém vnútornej kontroly úradu primeranú istotu, pokiaľ ide o plnenie cieľov stanovených pre kontrolované procesy, s výnimkou formalizácie a posilnenia predbežných, priebežných aj následných hodnotení (ex ante, interim a ex post) a nesúladu medzi delegovanými aktmi a prístupovými právami k účtovnému systému ABAC; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o opatreniach, ktoré prijme s cieľom odstrániť uvedené nedostatky systému vnútornej kontroly;

31.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úrad zatiaľ nezaviedol jasnú a komplexnú finančnú stratégiu následného hodnotenia, ktorá by sa týkala všetkých oblastí operácií a v ktorej by sa stanovila frekvencia a rozsah týchto kontrol; vyzýva úrad, aby zvážil, či by tento dodatočný kontrolný krok nebol vhodný v jeho prostredí posúdenia na základe rizík;

Vnútorný audit

32.  berie na vedomie, že IAS vydal správu o vedeckej podpore posudzovania rizík a hodnotení regulovaných produktov s dôrazom na zber a analýzu údajov; poznamenáva, že IAS dospel k záveru, že celkový proces uplatňovaný úradom v oblasti zberu a analýzy údajov podporuje primerane jeho vedeckú činnosť spojenú s posudzovaním rizík a hodnotením regulovaných produktov, avšak určité nedostatky – najmä pokiaľ ide o jeho správu dát – stále pretrvávajú; z informácií úradu zisťuje, že úrad prijal akčný plán pre riešenie pripomienok IAS a že na konci roka boli všetky opatrenia obsiahnuté v akčnom pláne už vykonávané v súlade so stanovenými termínmi;

33.  berie na vedomie informácie obsiahnuté vo výročnej správe úradu, podľa ktorých IAS vydal na začiatku roka 2015 osem „veľmi dôležitých“ odporúčaní; konštatuje, že vďaka auditu týkajúcemu sa „vedeckej podpory hodnotenia rizík a hodnotenia regulovaných produktov s dôrazom na zber a analýzu údajov“ a následnému auditu všetkých doteraz nezohľadnených odporúčaní zostali nerealizované iba tri „veľmi dôležité“ odporúčania; berie na vedomie, že úrad vykonal časť opatrení uvedených v akčnom pláne už v priebehu roka 2015 a v roku 2016 mal definovať a prijať komplexný rámec pre správu údajov;

Výkonnosť

34.  konštatuje skutočnosť, že úrad zaviedol alebo obnovil iniciatívy v oblasti spoločnej vedeckej činnosti a spolupráce s radom partnerských organizácií na úrovni Únie vrátane Európskej chemickej agentúry, Európskej agentúry pre lieky, španielskej organizácie Agencia Española de Consumo - Seguridad alimentaria y Nutrición a Agentúry Spojeného kráľovstva pre potravinárske normy; ďalej konštatuje, že úrad v rámci spolupráce uskutočnil aj vzájomnú výmenu s radom medzinárodných partnerských organizácií; s uspokojením konštatuje, že cieľom tejto spolupráce je vzájomná výmena metód a prístupov v záujme zlepšenia bezpečnosti potravín vrátane metód na lepšie posudzovanie rizík, rýchlu identifikáciu vznikajúcich rizík a výmenu údajov o témach spoločného záujmu;

Ďalšie pripomienky

35.  poznamenáva, že päť pozícií v najvyššom vedení úradu je rozložených v optimálnej rodovej rovnováhe v pomere 40 % ku 60 %; so znepokojením však konštatuje značnú rodovú nerovnováhu v zložení správnej rady úradu v pomere 20 % ku 80 %;

36.  konštatuje, že v roku 2015 sa 24 zamestnancov zúčastnilo na výjazdových dňoch, náklady na ktoré dosiahli 5 816 EUR (242,33 EUR na osobu); konštatuje, že 31 zamestnancov sa zúčastnilo na „uzavretých konferenciách“, náklady na ktoré vo výške 23 096,16 EUR (745,03 EUR na osobu) boli relatívne vysoké; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium osobitne objasnil obsah a náklady týchto uzavretých konferencií;

37.  víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmovinového reťazca Únie tým, že manažérom rizika Únie poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne informuje o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so zainteresovanými stranami a inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém bezpečnosť potravín Únie;

38.  poznamenáva, že úrad vyprodukoval viac ako 600 vedeckých výstupov zahŕňajúcich celý potravinový reťazec, ktoré prispeli k zlepšeniu verejného zdravia;

39.  poznamenáva tiež, že úrad posudzuje riziká verejného zdravia v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb využívaním spoločných súborov údajov; víta skutočnosť, že úrad príležitostne spolupracuje aj s Európskou agentúrou pre lieky (napr. predstavenie prvej spoločnej správy o integrovanej analýze spotreby antimikrobiálnych látok a výskytu antimikrobiálnej rezistencie v baktériách z ľudí a zo zvierat určených na výrobu potravín) a s Európskou chemickou agentúrou (napr. na spoločnom vypracovaní vedeckých usmernení s cieľom umožniť identifikáciu endokrinných disruptorov);

40.  víta skutočnosť, že úrad v roku 2015 začal viacročný projekt na posúdenie stresových faktorov pre včely a atribútov zdravých včelích kolónií aj so zreteľom na zriadenie rámca pre rozsiahle a harmonizované meranie zdravotného stavu kolónií včiel v prieskumoch vykonávaných v teréne;

41.  zdôrazňuje, že základným prvkom vedeckej dôveryhodnosti je transparentnosť, pokiaľ ide o posúdené vedecké štúdie, ako aj reprodukovateľnosť výsledkov;

42.  zdôrazňuje, že v komunikácii s manažérmi rizika a verejnosťou dosiahol úrad v roku 2015 dôležité míľniky: spustenie nového webového sídla založeného na rozsiahlom používateľskom prieskume a prechod od vestníka EFSA na profesionálnu externú publikačnú platformu; pokrok zaznamenali aj technická podpora pre používanie, recepcia úradu a útvar podpory pre posudzovanie bezpečnosti regulovaných produktov; týmito a mnohými ďalšími projektami a iniciatívami úrad zabezpečil, že naďalej zostal účinným a dôveryhodným poskytovateľom vedeckého poradenstva v záujme spotrebiteľov v Únii;

43.  berie na vedomie skutočnosť, že úrad v roku 2015 zriadil kontaktnú kanceláriu v Bruseli na zlepšenie komunikácie a dialógu s inštitúciami Únie, médiami a zainteresovanými stranami;

44.  domnieva sa, že úrad by mal aj naďalej podporovať zainteresované strany a občanov, aby sa pravidelne zapájali a aby poskytovali podnety na vymedzených miestach interakcie prostredníctvom rozvoja vedeckých výstupov, a to aj pre regulované výrobky, ako sa uvádza v stratégii EFSA do roku 2020;

45.  zdôrazňuje, že úrad by mal začať skúmať päť existujúcich ukazovateľov vplyvu a tiež vyvinúť nové; domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu predstavujú základný nástroj na meranie účinnosti úradu;

46.  domnieva sa, že úrad by sa mal usilovať skrátiť čas cestovania expertov a presadzovať používanie nástrojov IT, ako sú interaktívne videokonferencie alebo webové semináre;

o
o   o

47.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) „Posúdenie vplyvu vedeckých opatrení zameraných na zvyšovanie transparentnosti a zapojenie do postupov hodnotenia rizika“ EFSA, Podporná publikácia EFSA 2016:EN-1047.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia