Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2185(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0106/2017

Predkladané texty :

A8-0106/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.38

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0169

Prijaté texty
PDF 360kWORD 51k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
P8_TA(2017)0169A8-0106/2017
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0106/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 102.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 102.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0106/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 102.
(2) Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 102.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 (2016/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0106/2017),

A.  keďže podľa jeho finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2015 sumu 7 658 166 EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 4,33 %; keďže 97,5 % rozpočtu inštitútu vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka inštitútu za rozpočtový rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 viedlo k miere plnenia rozpočtu na úrovni 98,55 %, čo dokazuje, že záväzky boli prijaté včas, a predstavuje mierne zníženie o 0,5 % v porovnaní s rokom 2014; konštatuje navyše, že miera čerpania výdavkových rozpočtových prostriedkov bola 67,64 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 4,35 %;

2.  berie na vedomie, že nízka miera plnenia platieb inštitútu v rámci hlavy III (operačné výdavky) je dôsledkom toho, že v prípade štyroch z jeho projektov boli zaznamenané značné problémy, ktoré zapríčinili ich prenos do roku 2016; berie na vedomie, že dôvody oneskorenia projektu zahŕňajú oneskorené rozhodnutie predsedníctva Rady týkajúce sa predmetu štúdie, ako aj oneskorenia v postupoch verejného obstarávania mimo kontroly inštitútu;

3.  s uspokojením konštatuje, že miera plnenia rozpočtu dosiahla 2,2 % v roku 2015, čo je výrazne pod 5 % limitom sankcií Komisie a dokazuje uspokojivý výsledok plnenia rozpočtu; berie na vedomie pozitívny trend v znižovaní miery plnenia rozpočtu, ktorá bola v roku 2012 na úrovni 7,3 %;

4.  konštatuje, že v roku 2015 inštitút podpísal zmluvu s externým konzultantom na poskytovanie poradenstva o tom, ako by sa mohol zaistiť prechod k organizácii založenej na projektoch a k zostavovaniu rozpočtu/kalkulácii nákladov podľa činností; poukazuje na to, že služby zahŕňali celý rad reforiem s cieľom maximalizovať pracovné postupy, zabezpečiť kvalitu a vylepšiť nástroje monitorovania a riadenia; s uspokojením konštatuje, že po úspešnom prvom roku projektu, inštitút naďalej v plnej miere uplatňuje prístup z roku 2016;

Záväzky a prenosy

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) bola 61 % v porovnaní s 54 % v roku 2014; berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkali najmä charakteru činností inštitútu, ktoré zahŕňajú obstaranie štúdií, ktorých realizácia trvá mnoho mesiacov a často prekračuje koniec roka; berie na vedomie, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr alebo oneskorenými rozhodnutiami predsedníctva Rady týkajúcimi sa predmetu štúdie a nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú vždy v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich inštitút vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

6.  víta skutočnosť, že celková miera zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 je na úrovni 2,2 %, teda pod stropom 5 % stanoveným Komisiou, čo poukazuje na dobré plnenie prostredníctvom platieb rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  poznamenáva, že o verejné zákazky inštitútu sa súťažilo na najširšom možnom základe a v prípade rokovacích konaní o zákazkách s nízkou hodnotou bol počet pozvaných uchádzačov stanovený tak, aby sa zaručila rovnováha medzi propagáciou a proporcionalitou; ďalej konštatuje, že sa dokončilo 41 postupov verejného obstarávania súvisiacich s operačnou činnosťou v sume 3 086 063 EUR a zvyšok rozpočtu na rok 2015 na operačné činnosti bol použitý na preklady, denné diéty vyplácané expertom, služobné cesty pracovníkov a občasné nákupy podložené faktúrou;

8.  upozorňuje na správy o vysokom pracovnom zaťažení zamestnancov inštitútu a opakovane vyzýva, aby sa inštitútu pridelilo viac zamestnancov, ktorí by sa venovali prioritným oblastiam vrátane boja proti násiliu páchaného na ženách a aby sa posilnili jeho možnosti pomáhať Komisii poskytovaním príslušných údajov a technickej pomoci;

9.  konštatuje, že miera obsadenosti v pláne pracovných miest inštitútu na konci roka 2015 bola na úrovni 100 % (t. j. 28 dočasných zamestnancov, 11 zmluvných zamestnancov a 11 vyslaných národných expertov); poukazuje na to, že prijímanie zamestnancov počas roka bolo obzvlášť aktívne, pričom až na 12 pozícií bola vyhlásená verejná súťaž; konštatuje, že v inštitúte bolo zastúpených 19 národností; víta skutočnosť, že inštitút je naďalej v plnej miere odhodlaný zabezpečovať, aby zamestnanci dostávali potrebnú odbornú prípravu s cieľom uľahčenia profesijného rozvoja; v tejto súvislosti konštatuje, že na ôsmich rôznych programoch odbornej prípravy bolo v roku 2015 zaregistrovaných 185 účastníkov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  poukazuje na to, že systém vnútornej kontroly inštitútu je založený na oddelení funkcií, riadení rizík a stratégii kontroly, vyhýbaniu sa konfliktom záujmov, primeraných kontrolných záznamoch a integrite údajov v systémoch údajov, ako aj na zavedených postupoch monitorovania výsledkov a následných opatrení reagujúcich na zistené nedostatky vnútornej kontroly;

11.  so znepokojením konštatuje, že niektoré životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a zamestnancov inštitútu nie sú zverejnené na jeho webovej stránke; vyzýva inštitút, aby uvedené životopisy zverejnil, a poskytol tak verejnosti potrebný prehľad o svojom vrcholovom manažmente;

12.  konštatuje, že v roku 2015 inštitút zaznamenal tri výnimky s finančnou a procesnou odchýlkou v porovnaní so šiestimi v predchádzajúcom roku; s uspokojením konštatuje, že v roku 2015 neboli zistené žiadne prípady podvodov, ani nedošlo k strate žiadnych aktív;

13.  s uspokojením konštatuje, že v nadväznosti na prijatie stratégie boja proti podvodom v novembri 2014 bola zorganizovaná séria školení pre zamestnancov inštitútu v rokoch 2015 a 2016;

14.  konštatuje, že v roku 2015 inštitút upravil svoju webovú stránku s cieľom zatraktívniť na nej uvedené informácie a takisto nanovo určil svoju komunikačnú stratégiu, v ktorej sa stanovujú celkové ciele pre komunikáciu, účasť zainteresovaných strán a činnosti spojené so správou vedomostí; konštatuje, že v roku 2016 inštitút zaviedol nový monitorovací mechanizmus pre všetky svoje komunikačné nástroje; žiada inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o výsledkoch tohto nového mechanizmu;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit týkajúci sa verejného obstarávania na podporu operačných procesov v inštitúte; ďalej konštatuje, že záverečná správa bola postúpená inštitútu v polovici októbra 2015; konštatuje, že v roku 2015 bolo 90 % odporúčaní IAS (46 z 51) vykonaných do konca roku 2015, a to vrátane odporúčaní z auditu IAS z roku 2015 týkajúceho sa obstarávania na podporu operačných procesov v EIGE a vyplývajúcich zo strategického plánu vnútorného auditu IAS na roky 2015 – 2017;

16.  poukazuje na to, že podľa výsledkov auditu, ktorý vykonal IAS, bolo jedno odporúčanie označené ako „veľmi dôležité“ a v januári 2016 preklasifikované na „dôležité“ a päť odporúčaní bolo označených ako „dôležité“, z nich štyri po audite v roku 2015 a jedno po audite z roku 2013 boli zrealizované v roku 2016; konštatuje, že akčný plán bol dohodnutý so všetkými odporúčaniami, ktoré sa majú realizovať počas prvej polovice roka 2016; vyzýva inštitút, aby naďalej informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní akčného plánu;

Vnútorné kontroly

17.  konštatuje, že na účely vykonávania noriem vnútornej kontroly inštitút dokončil svoju politiku zabezpečovania kvality a vypracoval a prijal politiku oznamovania nekalých praktík a plán na zabezpečenie kontinuity činností; konštatuje, že inštitút takisto vykonal kontrolu ex post, posilnil svoje opatrenia na boj proti podvodom a zaviedol množstvo opatrení na vytvorenie prostredia, v ktorom sa netoleruje obťažovanie; poukazuje na to, že niektoré z opatrení boli účinne vykonané do konca roka 2015, zatiaľ čo iné opatrenia sa mali vykonať počas roka 2016; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o úspešnom vykonaní uvedených opatrení;

Ďalšie poznámky

18.  konštatuje, že inštitút zaviedol nový postup na pravidelné monitorovanie politických opatrení Únie v oblasti rodovej rovnosti, čo inštitútu umožňuje poskytovať včasné a relevantné údaje na základe svojej práce; berie na vedomie efektívnu súčinnosť s Výborom Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť (výbor FEMM) týkajúcu sa vymedzených tém, a to prostredníctvom priamych kontaktov s jeho členmi; konštatuje, že inštitút prispel k plánovaniu pracovného programu viacerých agentúr;

19.  berie na vedomie úzku spoluprácu inštitútu s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound); poukazuje na to, že s cieľom posilniť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami inštitút uskutočnil stretnutia s kľúčovými partnermi, ako sú OSN Ženy a Skupina expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO); ďalej konštatuje, že prispel ku konferencii Unesco o rodových otázkach a médiách a súhlasil, že v roku 2016 zorganizuje seminár s Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK OSN) o rodových štatistikách;

20.  s uspokojením konštatuje, že inštitút sa snaží o súčinnosť združovaním určitých úloh a zavádzaním spoločných služieb s ostatnými agentúrami; berie na vedomie dohodu podpísanú medzi inštitútom a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá bola podpísaná v záujme výmeny služieb na výmenu odborníkov medzi zúčastnenými stranami v oblasti kontrol ex post;

21.  oceňuje, že inštitút prispieva k prebiehajúcej práci výboru FEMM; vyzýva na ešte lepšie prepojenie medzi legislatívnymi a nelegislatívnymi prioritami výboru FEMM a výskumom vykonávaným v inštitúte, pričom by sa mal zohľadniť aj index rodovej rovnosti, ktorý vypracúva inštitút; konštatuje, že výsledok externého hodnotenia inštitútu bol celkovo pozitívny;

22.  víta kľúčové úspechy inštitútu v roku 2015, najmä druhé vydanie indexu rodovej rovnosti, dokončenie databázy rodových štatistík a zavedenie online platformy pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;

23.  berie na vedomie úsilie inštitútu o reorganizáciu svojej štruktúry, aby sa väčší dôraz kládol na komunikáciu a opatrenia na zapojenie zainteresovaných strán, a vyzýva na ďalšiu koordináciu s Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby technická pomoc inštitútu podporovala úlohy súvisiace s navrhovaním, vykonávaním, monitorovaním a hodnotením politík Únie a aby uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti bolo účinne vykonávané vo všetkých fázach politického cyklu;

24.  víta uprednostňovanie práce na tých oblastiach, ktoré sa vyznačujú vysoko kvalitnými a viditeľnými výsledkami, a to bez straty zamerania na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; žiada, aby sa v prípade preskúmania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006(1), medzi úlohy inštitútu začlenili boj proti násiliu páchanému na ženách a migrantkách a mrzačeniu ženských pohlavných orgánov;

25.  pripomína, že inštitút bol zriadený s cieľom napomáhať a posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti vrátane, a to predovšetkým, uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách, ako aj boj proti diskriminácii na základe pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti;

o
o   o

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 27. apríla 2017(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9).
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0155.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia