Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2185(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0106/2017

Ingivna texter :

A8-0106/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.38

Antagna texter :

P8_TA(2017)0169

Antagna texter
PDF 181kWORD 50k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
P8_TA(2017)0169A8-0106/2017
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 (2016/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0106/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 102.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 102.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 (2016/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0071/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0106/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 449, 1.12.2016, s. 102.
(2) EUT C 449, 1.12.2016, s. 102.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 (2016/2185(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0106/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen var den slutgiltiga budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (”Institutet”) för budgetåret 2015 7 658 166 EUR, vilket innebar en minskning med 4,33 % jämfört med 2014. 97,5 % av institutets budget kommer från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Institutet för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, samt införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att ansträngningarna att övervaka budgeten under 2015 ledde till ett högt budgetgenomförande på 98,55 %, vilket visar att åtagandena gjordes i rätt tid, men som innebar en liten minskning med 0,5 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar dessutom att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 67,64 %, vilket är en nedgång med 4,35 % jämfört med förra året.

2.  Parlamentet inser att institutets låga genomförandegrad för betalningarna under rubrik III (driftsutgifter) berodde på att fyra av dess projekt mötte stora utmaningar, vilket gjorde det nödvändigt att föra över dem till 2016. Orsakerna till projektens förseningar var bl.a. ett försenat beslut från rådets ordförandeskap om en studie samt förseningar i upphandlingarna, som låg utom institutets kontroll.

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att budgetutfallsgraden var 2,2 % 2015, vilket är signifikant lägre än kommissionens gräns på 5 %, vilket tyder på ett tillfredsställande budgetgenomförande. Parlamentet noterar den positiva trenden vad gäller att minska budgetutfallsgraden, vilken var 7,3 % 2012.

4.  Europaparlamentet noterar att institutet 2015 tecknade ett kontrakt med en extern konsult för rådgivning avseende hur man skulle kunna omvandla institutet till en projektbaserad organisation och utnyttja verksamhetsbaserad budgetering/kostnadsredovisning. Dessa tjänster omfattade bl.a. en rad reformer för att maximera arbetsflödena, säkra kvaliteten och förbättra övervaknings- och styrverktyg. Parlamentet konstaterar nöjt att institutet efter projektets framgångsrika första år fortsatte att tillämpa tillvägagångssättet fullt ut från och med 2016.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport var nivån för anslag för vilka åtaganden gjorts under avdelning III (driftsutgifter) 61 %, jämfört med 54 % 2014. Parlamentet inser att dessa överföringar i huvudsak beror på typen av verksamhet vid institutet, vilken omfattar upphandling av studier som pågår flera månader, och ofta över årsskiften. Överföringarna är ofta delvis eller fullt motiverade av byråernas fleråriga verksamhetsprogram eller försenade beslut från rådets ordförandeskap avseende studier, och innebär inte nödvändigtvis bristande budgetplanering och budgetgenomförande och de strider inte heller alltid mot budgetprincipen om ettårighet, särskilt om institutet har planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten.

6.  Europaparlamentet välkomnar att den generella nivån för förfallna anslag, avseende de anslag som fördes över från 2014, är 2,2 %, vilket är lägre än det tak på 5 % som kommissionen har fastställt, vilket visar på ett gott utnyttjande genom användning av de anslag som fördes över från föregående år till betalningsbemyndiganden.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar att institutets kontrakt som tilldelades genom offentlig upphandling upphandlades genom största möjliga spridning, medan antalet deltagare i förhandlade upphandlingar avseende kontrakt av ringa omfattning fastställdes så att balans nåddes mellan offentlighet och proportionalitet. 41 upphandlingar avseende operativa kontrakt genomfördes och uppgick till 3 086 063 EUR, medan resten av verksamhetsbudgeten för 2015 gick till översättningar, traktamenten till experter, personalens tjänsteresor och ett antal inköp mot faktura.

8.  Parlamentet betonar den stora arbetsbörda som rapporterats för institutets personal och upprepar sin begäran att institutet ska få mer personal för att arbeta med prioriterade områden, inbegripet kampen mot våld mot kvinnor, och stärka sin kapacitet att bistå kommissionen genom att tillhandahålla relevanta uppgifter och tekniskt stöd.

9.  Europaparlamentet noterar att samtliga tjänster i institutets tjänsteförteckning var tillsatta i slutet av 2015 (dvs. 28 tillfälligt anställda, 11 fast anställda och 11 utstationerade nationella experter). Rekryteringen under året var särskilt aktiv med inte mindre än 12 poster som utlystes genom öppna förfaranden. Parlamentet noterar att 19 nationaliteter var representerade vid institutet. Parlamentet välkomnar att institutet fortfarande engagerar sig helt och fullt för att de anställda ska få den vidareutbildning de behöver, så att deras professionella utveckling underlättas. Som resultat erbjöds 8 olika vidareutbildningsprogram som hade 185 deltagare under 2015.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet framhåller att institutets interna kontrollsystem baseras på åtskillnad mellan uppgifter, riskhantering och kontrollstrategi, undvikande av intressekonflikter, adekvata revisionsrutiner och dataintegritet i datasystemen samt på etablerade förfaranden för att övervaka resultat och uppföljning av upptäckta svagheter i den interna kontrollen.

11.  Europaparlamentet noterar med oro att vissa av meritförteckningarna och intresseförklaringarna från medlemmarna av institutets styrelse och från personalen inte finns offentliggjorda på institutets webbplats. Institutet uppmanas att offentliggöra dessa meritförteckningar så att allmänheten kan få den överblick som krävs över dess högre chefer.

12.  Europaparlamentet noterar att institutet 2015 registrerade tre finansiella och förfaringsmässiga avvikelser jämfört med sex under föregående år. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att inga fall av bedrägerier upptäcktes och att inga tillgångar gick förlorade.

13.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet, efter att ha antagit sin strategi mot bedrägerier i november 2014, organiserade en serie vidareutbildningar för sin personal under 2015 och 2016.

14.  Europaparlamentet noterar att institutet 2015 byggde om sin webbplats för att göra informationen som finns däri attraktivare och även omarbetade sin kommunikationsstrategi som innehåller de övergripande målen för kommunikation, intressenternas engagemang och insatser för kunskapshantering. 2016 införde institutet en ny övervakningsmekanism för alla sina kommunikationsverktyg. Institutet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka resultat som denna nya mekanism har åstadkommit.

Intern granskning

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en granskning av upphandlingar avseende stöd till institutets verksamhet. Dess slutrapport sändes till institutet i mitten av oktober 2015. Parlamentet noterar att institutet vid slutet av 2015 redan hade genomfört 90 % (46 av 51) av IAS rekommendationer, inklusive rekommendationerna från IAS granskning 2015 om Procurement supporting operational processes in EIGE och rekommendationer från IAS strategiska revisionsplan för 2015–2017.

16.  Europaparlamentet framhåller att enligt resultaten av IAS granskning betecknades en rekommendation som ”mycket viktig” men hade omdefinierats till ”viktig” i januari 2016, och fem betecknades som ”viktiga” – fyra vid granskningen 2015 och en, som hade genomförts 2016, från granskningen 2013. Man kom överens om en handlingsplan med alla rekommendationerna som skulle genomföras under första delen av 2016. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av handlingsplanen.

Interna kontroller

17.  Europaparlamentet noterar att institutet, för att kunna införa de interna kontrollstandarderna, fullbordade sin kvalitetssäkringspolicy och utvecklade och antog en visselblåsarpolicy och en kontinuitetsplan. Institutet genomförde också efterhandskontroller, förstärkte sina åtgärder mot bedrägerier och genomförde åtskilliga åtgärder för att skapa en miljö där trakasserier inte tolereras. Vissa av dessa åtgärder genomfördes faktiskt fram till slutet av 2015 medan andra åtgärder skulle genomföras under 2016. Institutet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det framgångsrika genomförandet av dessa åtgärder.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet noterar att institutet införde en ny process för att regelbundet övervaka unionens politiska åtgärder avseende jämställdhet, vilket kommer att göra det möjligt för institutet att i rätt tid tillhandahålla relevant information, baserad på dess arbete. Parlamentet noterar den effektiva synergin med parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM-utskottet) avseende specifika ärenden genom direktkontakt med utskottets ledamöter. Institutet bidrog till planeringen av arbetsprogrammen för flera byråer.

19.  Europaparlamentet noterar att institutet har ett nära samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound). För att kunna förbättra samarbetet med internationella organisationer har institutet haft möten med nyckelpartner såsom UN Women och Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (Grevio). Dessutom bidrog institutet till Unescos konferens om kön och medier och samtyckte till att organisera en workshop om könsbaserad statistik 2016 tillsamman med Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece).

20.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet söker efter synergier genom att lägga samman vissa uppgifter och dela tjänster med andra byråer. Parlamentet noterar det avtal som undertecknades av institutet och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), och som ingicks för att man skulle kunna utbyta tjänster genom att experter kan arbeta för båda parter när det gäller efterhandskontroller.

21.  Europaparlamentet välkomnar institutets bidrag till det pågående arbetet i FEMM-utskottet. Parlamentet uppmanar till ytterligare interaktion mellan lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringar i FEMM-utskottet och institutets forskning, och att också beakta det jämställdhetsindex som institutet utvecklat. Parlamentet noterar att resultatet av den externa utvärderingen av institutet generellt var positivt.

22.  Europaparlamentet välkomnar de viktig resultat som institutet har uppnått 2015, i synnerhet den andra utgåvan av jämställdhetsindexet, slutförandet av databasen för jämställdhetsstatistik och genomförandet av onlineplattformen för jämställdhetsintegrering.

23.  Europaparlamentet noterar institutets ansträngningar för att ändra sin struktur och fokusera på kommunikation och involvering av berörda parter, och efterlyser ytterligare samordning med kommissionen för att säkerställa att institutets tekniska stöd främjar uppgifter kopplade till utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av EU:s politik och att jämställdhetsintegrering effektivt genomförs i alla faser av den politiska cykeln.

24.  Europaparlamentet välkomnar att man har prioriterat arbetet på vissa områden, vilket har gett resultat av hög kvalitet och stor synlighet, utan att tappa fokus på jämställdhetsperspektivet. Om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006(1) ses över, bör bekämpning av våld mot kvinnor och migrantkvinnor och kvinnlig könsstympning införlivas i jämställdhetsinstitutets uppgifter.

25.  Europaparlamentet påminner om att institutet inrättades för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, först och främst jämställdhetsintegrering i all EU-politik och i den därav följande nationella politiken, bekämpa könsdiskriminering och öka unionsmedborgarnas medvetenhet om jämställdhet.

o
o   o

26.  När det gällerandra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 27 april 2017(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut (EUT L 403, 30.12.2006, s. 9).
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0155.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy